lot: 1 -

SVATÁ RODINA S ANDĚLEM


Pieter Coecke Van Aelst (1502 - 1550), následovník


vyvolávací cena: 450 000 CZK (17 647 EUR)
výška: 95cm; šířka: 42cm; období: 2. čtvrtina 16. století

Unikátní desková malba Svaté rodiny je dílo mimořádné kvality, které zaujme od promyšlené kompoziční osnovy, harmonicky vyvážené barevnosti, po rukopisně skvěle zachycené povrchy materiálů. Rovněž líbezně a produchovněle jsou zachyceny jednotlivé figurální typy. Postava Panny Marie, jako nejbližší prostřednice k Bohu, je zde zosobněním mateřství, pokory a oddanosti, sedí u stolu, oděna je v rudý plášť a na  klíně má nahého Ježíška, který k ní upíná ruce. Pozadí je členěno na dvě poloviny, v pravé části s oknem, jímž se k dvojici naklání Josef, a které skýtá průhled do krajiny.  Pieter Coecke van Aelst byl vynikající vlámský malíř, sochař, architekt, návrhář dřevorytů, zlatnických prací, vitráží a tapisérií. Pracoval v Antverpách a Bruselu a byl jmenován dvorním malířem Karla V. Byl rovněž polyglot a překládal antické i moderní italské pojednání o architektuře do vlámské (holandské), francouzské a německé řeči. Jeho knihy hrály klíčovou roli v šíření renesance a přispěly k přechodu z pozdněgotického slohu v severní Evropě. Z Itálie se vrátil do Antverp, kde zdědil velmi produktivní dílnu svého otce. Originál obrazu Svatá rodina s andělem (pravoúhlá deska na výšku, 95 x 72 cm) se nachází v soukromé sbírce. Také tato práce jeho následovníka má vysokou malířskou kvalitu. Námět obrazu byl velmi oblíbený, často opakovaný v různých menších obměnách, např. různé pozadí, architektury nebo krajiny, či odlišně pojaté Mariino roucho (jak dokládá dokumentace v Rijksbureau voor kunsthistorische Documentatie v Haagu). Obraz výstižně charakterizuje styl Pietera Coecka, v pozadí má bohatou krajinu s alejí stromů, cestou a domy. Hodnotu obrazu ještě zvyšuje významná provenience - původ ze sbírky Esterhazy. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. Restaurováno.

lot: 2 -

DAVIDŮV NÁVRAT A TRIUMF S HLAVOU GOLIÁŠE


Antoon Claeissens - circle (1536 - 1613)


vyvolávací cena: 320 000 CZK (12 549 EUR)
výška: 72.5cm; šířka: 103cm; období: Přelom 16. a 17. století

Král David, jehož postava je námětem mnoha legend, se z pastýře a po té bojovníka stal státníkem a sjednotitelem Izraele. Byl mnohostrannou osobností a také hudebníkem a autorem Knihy žalmů - v křesťanském umění je významný také jako předobraz Krista (podle Matouše je jeho přímým předkem). Nejčastějšími náměty jsou scény buď z boje s Goliášem, či Davidův triumfální návrat, kde nese Goliášovu hlavu v ruce. Při boji s obrem odmítl pancíř a vzal si jen pět oblázků, trefou do čela prakem pak skolil Goliáše a po té mu mečem usekl hlavu. Na obraze kráčí v červeném plášti s pastýřskou mošnou a mečem přes rameno, v druhé ruce pak nese svoji trofej, Goliášovu hlavu. Je obklopen tančícími izraelskými ženami, jež mu vyšli vstříc, hrály na tamburíny a lyry, chválily ho a prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce." (1 Samuel 18: 6-7). Slavná epizoda chápaná v křesťanství jako  předobraz Kristova vjezdu do Jeruzaléma, je dokonale mistrovsky ztvárněna umělcem vycházejícím ze stylu Antoona Claeissense (c.1536–1613), pocházejícího z malířského rodu v Bruggách. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. Restaurováno.

 

lot: 3 -

BOUŘE NA MOŘI


Ludolf Bakhuizen (1630 - 1708)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 882 EUR)
výška: 74cm; šířka: 134.5cm; období: 1660-1670

Bakhuizenovy mořské scenérie nejčastěji charakterizuje dramatická atmosféra, jak je patrno i v nabízeném obraze, jež je galerijní ukázkou díla významného holandského malíře. V boji s turbulentními vlnami vidíme mezi útesy tři nakloněné lodě se vzdouvajícími plachtami pod silou vichřice. Na obou lodích v popředí – dvoj a trojstěžníku – vlají trikolórové holandské vlajky. V pozadí vpravo rozeznatelný maják stojí na útesech, o které  mohou být lodě kdykoliv roztrhány na kusy. V dramatické scéně využil malíř výborně efektu světelně tmavých kontrastů: tmavá obloha v pravé části, uprostřed nebe a vlny osvětlené krásným bílým světlem. Střídání úseků, vepředu tmavých a uprostřed jasně osvětlených vln vytváří iluzi obrazové hloubky. Otevřený prostor v levém plánu s  lodí v pozadí tento efekt ještě zvyšuje. Ačkoli Ludolf Bakhuizen maloval i jiné náměty a vytvořil mnoho kreseb, je vnímán hlavně jako malíř velkých bouřlivých mořských scenérií, jako např. Lodě v krajní nouzi u skalnatého pobřeží (1667, Národní galerie ve Washingtonu, Washington D.C.). Předtím, než začal malovat, pracoval jako úředník a kaligraf, nejdříve ve svém rodném Emdenu a pak v Amsterdamu. Jeho první známá malba se datuje rokem 1658. Jeho učiteli byli pravděpodobně Allart van Everdingen a Hendrick Dubbels. Willem van de Velde mladší měl na něho také vliv a byl jeho rivalem, ale poté co spolu se svým otcem odešel do Anglie (na přelomu let 1672/73), se Bakhuizen stal jedním z vůdčích malířů mořských scenérií a bitevních scén, historických i imaginárních. Mezi jeho nejdůležitějšími obrazy je Přístav v Amsterdamu (1665, Louvre, Paříž), objednaný amsterdamskou městskou radou a darovaný francouzskému ministru financí, Huguesovi de Lionne. Obrovská bouřlivá scéna v Musée des Beaux-Arts v Bruselu, nebo obraz v Národním námořním muzeu v Londýně. Po jeho dílech byla velká poptávka a oictla se např i ve sbírkách císařů či princezen (Petr Veliký a později Fridrich II. Veliký vlastnili některé obrazy). Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou.

lot: 4 -

ARCHA NOEMOVA


Anonym


vyvolávací cena: 130 000 CZK (5 098 EUR)
výška: 99cm; šířka: 216cm; období: Konec 17. století

Biblické vyprávění připisuje stavbu archy Noemovi, který tak učinil na Boží příkaz, aby se spolu s dalšími sedmi lidmi a zástupci zvířat zachránil před potopou, která měla zničit zkažený svět. Příběh se stal předmětem rozsáhlých i uměleckých zpracování v judaismu, křesťanství a islámu a teologických interpretací (archa jako symbol církve zachraňující lidstvo). Obraz popisuje část z příběhu, kdy Noe měl přivést do archy ze všech živočišných druhů po dvou jedincích (samec a samice) a z některých druhů po sedmi (pro pozdější obětní použití). Původně mu předcházel malý obraz na mědi od Jana Brueghela st. (1568–1625) „Zvířata nastupují do Noemovy archy“ (dnes v Paul Getty Trust v Malibu). Jeho variaci pak namaloval antverpský souputník Jana Brueghela, Frederick Bouttats st. (1590–1661) v jeho obrazu „Zvířata nastupují do Noemovy archy“ (měď; 48,8 × 64,8 cm). Je pravděpodobné, že nabízený obraz je jeho malířsky zjednodušenou zvětšeninou, rozvrženou na podélný formát, který sloužil nejspíše jako supraporta nad dveřmi. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. Restaurováno.

lot: 5 -

PIETA


Anonym


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 353 EUR)
výška: 26cm; šířka: 17cm; období: Poslední třetina 18. století

Drobná dřevořezba zobrazuje sedící Pannu Marii s mrtvým tělem Ježíše uloženým v klíně hlavou k jejímu levému boku. Méně obvyklou kompozici zakládá usazení matky pravým bokem k divákovi a do jejího klína je uložena hlava Ježíše s bezvládnýma rukama. Tělo leží na terénu tvořeném nízkým volutovým podstavcem, který je zdobený lasturou a kartuší s motivem mřížky. Marie se lehce sklání k levému boku, hlavu jí kryje rouška. Soška je plnoplastická, vzadu schematicky řezaná. Povrch vyznačují reliefní ostrůvky původní polychromie, odhaleného dřeva a sjednocující patina. Osvědčení k vývozu. Dobrý stav, v minulosti bylo dílo napadeno červotočem, výletové otvory se nacházejí především na podstavci.

lot: 6 -

PÁROVÉ DŘEVĚNÉ PLASTIKY


Anonym


vyvolávací cena: 80 000 CZK (3 137 EUR)
období: 2. polovina 18. století

Dvě mužské kráčející postavy s pozdviženýma rukama, mírně esovitě stočené. Ztvárněné s prostě rozevlátými polodlouhými vlasy a oděné jen v přes ramena přehozené drapérie. Bohatě vrstvené drapérie vlají okolo bosých nohou.

lot: 7 -

KŘEST KRISTA


Ferdinand Maximilián Brokoff (1688 - 1731), připsáno


vyvolávací cena: 380 000 CZK (14 902 EUR)
výška: 94cm; období: 1. čtvrtina 18. století

Dynamická pyramidální kompozice je tvořena dvojící postav Krista a Jan Křtitele, které se přimykají ke skalám za zády, nad nimi se vznáší Bůh Otec, opírající se o sféroid. Vynikající provázání postav a přírodních útvarů orientovaných především pro čelní pohled a vydlabání skupiny z rubové strany napovídají, že v tomto případě nejde o skupinu Křtu umisťovanou obligátně v sakrálních interiérech. Detailní propracovaní vede k domněnce, že se nejspíše jedná o ukázkové modelletto, které však nebylo realizováno. Malebná drobnopisná řezba hlav Boha Otce a Krista vykazuje některé kvality srovnatelné s tvorbou Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa – např. hlava Krista ležícího v hrobě v kostele sv. Haštala v Praze, kol. 1716. Dílo pochází ze sbírky významného českého sochaře Josefa Drahoňovkého. Odborný posudek Mgr. Petr Bašta, ředitel pražské Lorety a odborník na barokní plastiku.

lot: 8 -

DÓZA


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 15cm; šířka: 27cm; hloubka: 18cm; období: 1. polovina 19. století

Ojedinělá neoklasicistní dřevěná dóza, dekorovaná jemně prořezávaným pláštěm z mrožoviny. Uvnitř tři přihrádky, dřevo potaženo barveným papírem. V přední části zámek (nefunkční).
 

lot: 9 -

MAPA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO


Johann Christoph Müller (1673 - 1721)


vyvolávací cena: 130 000 CZK (5 098 EUR)
období: 1722

Barokní Müllerova mapa Čech představuje vrcholné dílo české kartografické tvorby po stránce topografické i umělecké. Až do vydání mnoholistových vojenských map v polovině 19. století šlo o největší mapu Českého království.

lot: 10 -

KLASICISTNÍ HODINY


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 58cm; šířka: 38cm; hloubka: 14cm; období: 2. polovina 18. století

Stolní hodiny vynikající jemnou řezbou se zlacením mají ciferník se dvěma okružími arabských číslic, hodinovou a minutovou ručičkou, uprostřed s nápisem Leopold Korner a Vienne. Ciferník se strojem jsou v krychlové skříni  usazené na základně nesené nožkami. Hodiny jsou zdobeny typickými klasicistními prvky - nahoře a po stranách vázy, festony, dekorování florální a vejcovcem. Hodinový stroj má  čtvrťové bytí.

lot: 11 -

EMPÍROVÉ HODINY S HRACÍM STROJEM


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 60cm; šířka: 47cm; hloubka: 17.5cm; období: 30. léta 19. století

Stolní hodiny s hracím strojem mají čtvrťové bití. Na smaltovaném ciferníku uprostřed s gilošovanou mosazí, jsou arabské číslice a ocelové ručičky a datumovka. Skříňka černě lakovaná se zlacenými prvky, je po stranách osazena alegorickými plastikami – flétnisty a loutnisty. Přední stranu podstavce zdobí zlacený reliéf s antikizujícími postavami a hráči na hudební nástroje.

 

lot: 12 -

PÁROVÉ ETAŽÉRY VE STYLU BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 706 EUR)
výška: 147cm; šířka: 67cm; období: Cca 1830

Nadčasové párové elegantní čtvrtkruhové etažéry jsou tvořeny základnou z třešňového dřeva. Horní plocha a dvě police jsou neseny třemi sloupy ve stylu mínojského slohu, dekorovány intarzovanou linkou z černěné hrušky. Zadní stěny jsou osazeny zrcadly, které dotváří iluzivní kruh. Kvalita zpracování a design odpovídá vídeňské Danhauserově manufaktuře. Restaurováno.

lot: 13 -

SKLENÍK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 529 EUR)
výška: 164cm; šířka: 123cm; hloubka: 48cm; období: Cca 1830

Výjimečný designový skleník z období biedermeieru je raritní z hlediska použití zaoblených skel na bocích. Velmi kvalitní zpracování odpovídá slavné vídeňské řemeslné dílně Danhauser. Vnitřní stěna je obložena několika řadami zrcadel.

lot: 14 -

PÁROVÉ ŽIDLE Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 89cm; šířka: 44cm; hloubka: 56cm; období: Cca 1830

Párové židle v nadčasovém designu s vysoce elegantně řešenou opěrnou částí vějířovitého tvaru. Restaurováno

lot: 15 -

TŘI POHLEDY NA PRAHU


Vincenc Morstadt (1802 - 1875)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 35cm; šířka: 53cm; období: Cca 1830

1. Hradčany

2. Nové Město, Vyšehrad, Smíchov

3. Letná

Soubor tří pražských vedut pochází od proslulého českého malíře a kreslíře, který se proslavil především jako krajinář a vedutista a autor řady grafických listů i alb. Vyšel z tradic empirové kresebně založené městské veduty, jejímiž hlavními znaky jsou věcnost, popisnost, neokázalost, zevrubnost a věrnost záznamu, a v níž dosáhl vrcholu zručnosti i obliby u nakladatelů i kupujících. Nebylo téměř alba, aby se v něm neobjevilo jeho jméno. Pocházel původem z německé rodiny, v jedenácti letech přišel do Prahy studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jako absolvent v letech 1834-1850 působil u krajského soudu v Lokti, odkud pocházejí jeho nejstarší grafické pohledy kraje z Lokte, Karlových Varů a okolí, např. Svatošských skal na Ohři. V úřednické dráze pokračoval u soudů v Trutnově a v Hradci Králové, dožil v Praze, kde má desku v Tomášské ul. na Malé Straně. Udržoval styky s F. Palackým, V. V. Tomkem a jinými předními vlastenci. V ulicích Prahy skicoval ještě krátce před skonem. Zachycoval především významné stavby, ulice a veřejná prostranství českých měst, rád je zaplňoval žánrovými figurkami měšťanů, řemeslníků či kupců. Většina prací vznikla během jeho soudní praxe, původně jako kresby tužkou, které zpravidla přenechával k provedení technikou leptu a kolorování grafikům nebo litografům. Postupně tyto grafické listy byly spojovány do alb.

 

lot: 16 -

KARLŮV MOST S MOSTECKOU VĚŽÍ


Carl Robert Croll (1800 - 1863)


vyvolávací cena: 95 000 CZK (3 725 EUR)
výška: 55cm; šířka: 39.5cm; období: Kolem poloviny 19. století

Výjimečné dílo od malíře vedut a krajináře období romantismu, známého především svým působením na dvoře roudnické větve Lobkowiczké šlechty, zachycuje momentku s postavami při jejich každodenní práci a životě. Ten se odehrává na místě snad většině Čechů v srdci blízkém, při úpatí Karlova mostu s Malostranskými mosteckými věžemi, tvořícími zde krásnou architektonickou kulisu. Carl Robert Croll po studiích drážďanské akademie přesídlil do lázeňského města Teplice, kde se nejprve živil malováním pro lázeňské hosty (několik obrazů si u něj objednal pruský král Fridrich Vilém III.) a dělal kolorované kresby pro knížete Karla Josefa Clary-Aldringena. Roku 1840 začal pracovat pro Ferdinanda Josefa z Lobkowicz na jeho zámku Jezeří. Zde se stal i učitelem kreslení a vychovatelem jeho dětí. Pro knížete Lobkowicze maloval jeho sídla a statky (Nelahozeves, Roudnice nad Labem, Střekov, Kamýk, Vysoký Chlumec, Helfenburk u Úštěka, Bílina, Encovany) a jeho obrazy jsou dnes důležitým svědectvím jak místa, která maloval, vypadala v 19. století.

lot: 17 -

KRAJINA S VĚTRNÝMI MLÝNY


Georges Michel (1763 - 1843)


vyvolávací cena: 140 000 CZK (5 490 EUR)
výška: 49cm; šířka: 59.5cm; období: 1. čtvrtina 19. století

Kompozice obrazu zachycuje výsek krajiny v okolí Paříže s působivou atmosférou nebe. Zobrazuje uprostřed tři postavy na cestě, za nimiž na horizontu ční větrné mlýny s chalupou. V pozadí obrazu tušíme vodní plochu. Významný předchůdce Barbizonské školy, francouzský krajinář G. Michel, byl jako malíř za svého života prakticky neznámý. Narodil se v Paříži, jeho prvním učitelem byl prof. historické malby Leduc a později studoval u Nicolase-Antoina Taunayho. Ačkoli vystavoval na Pařížském salonu, nedosáhl za života velkého uznání a živil se jako kopista a restaurátor se specializací na nizozemskou malbu. Většina jeho děl se zaměřuje na venkovskou krajinu v okolí Paříže. Byl ovlivněn holandskými malíři, jako byli Jacob van Ruisdael a Meindert Hobbema. Po jeho smrti byl na desetiletí zapomenut a první velká výstava jeho díla se uskutečnila v roce 1927. Dnes jeho díla najdeme v muzeích po celém světě, včetně Metropolitního muzea umění, Portlandského muzea umění, Vanderbilt University Gallery, Strasbourg Musée des Beaux Arts, Victoria a Albert muzea a v mnoha dalších.

lot: 18 -

KRAJINA S JEZDCI NA KONÍCH


Cornelis Lieste (1817 - 1861)


vyvolávací cena: 24 000 CZK (941 EUR)
výška: 24cm; šířka: 30cm; období: 1. polovina 19. století

Krajina s jezdci na koních od významného holandského malíře Cornelia Lieste je výbornou ukázkou malby z období romantismu. Autor ve věku 23 let absolvoval studijní cestu do Belgie a Německa a brzy se etabloval především jako krajinář, často maloval skici přímo v dunách severního Holandska. Typické bylo jeho široké nebe s nízkým horizontem a často i dramatické osvětlení, na jehož základě byl také nazýván „malířem světla“. Kromě vřesovišť maloval i zimní či lesní krajiny s jemnými detaily listoví stromů. V roce 1846 byl jmenován členem „Teeken-kollegie“ Kunst Zij Ons Doel v Haarlemu a členem Královské akademie umění v Amsterdamu. Lieste se zároveň zabýval litografickou prací. Jeho dílo je zastoupeno mimo jiné ve sbírkách Rijksmuseum Amsterdam, muzea Teylers v Haarlemu, muzea Boijmans Van Beuningen v Rotterdamu, muzea Stedelijk Zwolle a B.C. Koekkoek-Haus v Kleefu.

lot: 19 -

CESTOU DO BETLÉMA


Adolf Joseph Weidlich (1816 - 1885)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 569 EUR)
výška: 49cm; šířka: 58cm; období: 1865

Mimořádná ukázka pozdně nazarénské malby od Adolfa Josepha Weidlicha představuje adventní téma putování Marie a Josefa do Betléma před narozením Ježíše. Nese většinu stylových znaků, které Nazaréni čerpali v prvotním křesťanském umění. Například kompozici s důrazem na postavy v popředí, i jejich zobrazení v typicky strnulé stylizaci, charakteristický Josefův účes s plnovousem a polodlouhými vlasy i jeho archaické oblečení. Zobrazen je zde jako poutník v sandálech a s holí přes rameno. Za ruku vede Marii, která je v očekávání narození dítěte, a oděna rovněž v prostém plášti s bílou rouškou přes hlavu. Typická pestrá barevnost vycházející z Raffaela je na obraze také dobře patrná v modrých a červených pláštích postav. Mistrovsky namalovaný obraz, vystavený roku 1885 na výstavě Krasoumné jednoty patřil tehdy k nejdražším položkám katalogu.

lot: 20 -

PODOBIZNA DÁMY V HISTORICKÉM ODĚVU


Václav Brožík (1851 - 1901)


vyvolávací cena: 85 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 32.3cm; šířka: 27cm; období: Po 1880

Podobizna dámy v historizujícím oděvu je nesporné, krásné a typické dílo Václava Brožíka. Jak uvádí v odborném posudku PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová: „Na přelomu léta a podzimu 1879 Brožík navštívil Nizozemí, aby poznal vlámskou a holandskou malbu 16. až 18. století. Nejvíce ho zaujaly mondénní podobizny a technicky virtuózní salonní drobno malebné žánrové výjevy z konce 17. století, které popisovaly chvíle pohody holandského patriciátu uprostřed honosných intimně zabydlených salonů. Jejich vliv se zřetelně projevil v Brožíkových obrazech, zejména v první polovině osmdesátých let. Tehdy vytvářel celé série portrétů v historizujících krojích a velmi si kompozičně podobných, umně naaranžovaných skladeb, obsahově nenáročných konverzačních výjevů z rodinného života. Předložený obraz patří do souboru těchto portrétů a kompozic, které jsou vynikajícími ukázkami Brožíkových společenských námětů namalovaných v duchu nizozemské jemno malby. Je brilantní malbou vzniklou pod dojmem studijní cesty do Holandska.“

lot: 21 -

ČTENÁŘKA


Giuseppe Barison (1853 - 1931)


vyvolávací cena: 80 000 CZK (3 137 EUR)
výška: 54cm; šířka: 44cm; období: 80. léta 19. století

Obraz Čtenářka je výjimečnou ukázkou malby Giuseppe Barisona, umělce pocházejícího původně z chudé rodiny v Terstu. Svoji mecenášku našel talentovaný malíř v aristokratce Anně De Rin, která mu dopomohla k školení nejprve v soukromých ateliérech a poté na Akademii výtvarných umění ve Vídni. V roce 1872 pokračoval kurzy u nazarenistů, Karla von Blaase a Eduarda Von Engertha. V roce 1876 se vrátil do Terstu a zúčastnil se Esposizione di Belle Arti, s plátnem zobrazujícím Isabellu Orsiniovou, která mu získala dvouleté stipendium v Římě. Po Římě strávil několik roků v Benátkách. V období první světové války pobýval v domě Roberta Amadiho v Pegli v Ligurii. Po válce se vrátil do Terstu a spolu se současníky G. Grimanim a U. Flumianim pokračoval v malování především krajin, často přímo v plenéru.

lot: 22 -

MINIATURA MADONNY


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
období: Kolem poloviny 19. století

Rámeček masivní kovový s ornamenty, na zadní straně znak kardinála bez biskupského titulu.

lot: 23 -

ZLATÁ DÓZA


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 098 EUR)
období: 2. polovina 19. století

Kruhová dóza ze zlata, na víku smalt s královskou kartuší se dvěma korunami a hermelínem, na které jsou alianční znaky rodu Schwarzenbergů a Fürstenbergů. Dno z oranžovo červeného achátu.

lot: 24 -

LESNÍ KRAJINA S PTACTVEM V ZIMĚ


Antonín Chittussi (1847 - 1891)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (7 059 EUR)
výška: 24cm; šířka: 36.5cm; období: Cca 1880

Lesní krajina s ptactvem v zimě je mimořádným a autentickým dílem Antonína Chittussiho. Vyspělou malbou, celkovou kompozicí obrazu i zdůrazněním specifické krajinné nálady jej lze nejpravděpodobněji zařadit do období po malířově příchodu do Francie. Jak uvádí dále v odborném posudku prof. PhDr. Roman Prahl, CSc: „...světelně-barevná situace sklonku dne je pro tohoto malíře velmi příznačná (...) Rovněž motiv poletujícího ptactva a stejně tak zimní období jsou u něho časté.“ …Působivá a ojedinělá malba Antonína Chittussiho poukazuje na jeho citlivý přístup ke krajině a ke kořenům spočívajícím v plenérismu klasiků barbizonské školy. Malíř byl vnukem obchodníka z italské Ferrary, studoval akademie v Praze, Mnichově, Vídni i Paříži. Od roku 1879 působil v Paříži. Věnoval se především plenérovému krajinářství a s úspěchem se zúčastnil také Salonu. Již za svého života si získal postavení prvního českého moderního krajináře s mezinárodním rozhledem. Jeho první souborná výstava se konala v Praze v roce 1885.

Restaurátorská zpráva Mgr. Pavel Blatný, ak. mal a rest.

lot: 25 -

BENÁTKY


Jaroslav Špillar (1869 - 1917)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 15.5cm; šířka: 23cm; období: 1892

Na obraze Benátky zachytil půvabně malíř Jaroslav Špillar průhled pod mostkem na jednom z kanálů, v pozadí s typickými gondolami a ruchem na palácovém nábřeží. Špillar, přezdívaný také Trávníček, byl historicky a národopisně orientovaný malíř z Chodska. Jeho mladší bratři Karel Špillar a Rudolf Vojtěch Špillar byli rovněž výtvarnými umělci. Patřil mezi první žáky nově založené UMPRUM v Praze (v letech 1885–87 u F. Ženíška a J. Schikanedera) a následně pět let na AVU u M. Pirnera. V roce 1888 se začal zajímat o Chodsko, kam se poté přestěhoval. Nejprve do Postřekova, kde bydlel v části obce Na trávníkách, později si v roce 1902 postavil vilu v Peci pod Čerchovem. Na své první souborné výstavě v Topičově salonu (1899) představil 86 prací. Vyzdobil zasedací síň ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře. Je zastoupen ve Stálé expozici obrazů Jaroslava a Karla Špillarů, Galerie bratří Špillarů, Domažlice.

lot: 26 -

KRAJ LESA SE ZÁPADEM SLUNCE


Ľudovít Csordák (1864 - 1937)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 706 EUR)
výška: 89cm; šířka: 66cm; období: 90. léta 19. století

Obraz Kraj lesa se západem slunce je dle vyjádření v odborném posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „… nepochybná a krásná práce slovenského malíře Ĺudovíta Csordáka. Ten žil v letech 1883–1889 v Mnichově, kde se mu dostalo prvního poučení z mnichovské romantické krajinomalby a kde se seznámil s baronesami Melcserovými, které mu umožnily studium na pražské Akademii v krajinářské škole Julia Mařáka v letech 1889–1895. Mařák ovlivnil v zásadě celou Csordákovu tvorbu, motivicky, malířským projevem i barevnou paletou. S Mařákem Csordáka spojovala také záliba v lesních interiérech i láska k technice uhlokresby. Vliv Mařákův je u Csordáka zřetelný i po té, co opustil Prahu a vrátil se v roce 1912 natrvalo do rodných Košic. Předložený obraz je velmi půvabnou a typickou ukázkou Csordákova díla, o níž se domnívám, že vznikla právě v době malířova pražského studia. (…) Csordákovy obrazy romantického ladění se na pražském trhu s výtvarným uměním vyskytují zřídka a přitom patří k velmi kvalitním projevům českého a slovenského umění přelomu 19. a 20. století.“

lot: 27 -

MNICH PŘED KAPLIČKOU


Vojtěch Bartoněk (1859 - 1908)


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 549 EUR)
výška: 52cm; šířka: 37cm; období: 90. léta 19. století

Jak uvádí v odborném posudku k žánrovému výjevu Mnich před kapličkou PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová: „...jde o nepochybnou a velmi půvabnou práci malíře Vojtěcha Bartoňka, nejspíše z devadesátých let. Bartoněk působil jako portrétista, především jako malíř žánrových scén s humorným či sentimentálním laděním z venkova i pražských ulic a zákoutí. Bartoněk studoval na pražské AVU v letech 1873–1889, prošel ateliéry E. Roma, A. Lhoty, F. Sequence a výuku zakončil v ateliéru M. Pirnera. Po skončení studia odjel na rok do Paříže, kde v té době žila početná skupina českých umělců, ke které se připojil. Po návratu se věnoval také ilustraci a restaurování. Středem jeho zájmu ale zůstaly žánrové náměty, často sociální, s kterými se setkával ve svém okolí. (…) Bartoněk zemřel nečekaně, pravděpodobně na srdeční příhodu, na tehdejší Ferdinandově třídě před kavárnou Union, tedy na ulici, která mu dodávala po většinu života náměty pro jeho malířskou žánrovou tvorbu.“

lot: 28 -

SEDÍCÍ DÍVKA


Max Švabinský (1873 - 1962)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 529 EUR)
výška: 22.6cm; šířka: 22.6cm; období: Po 1896

Sedící dívka je nepochybně skica k podobizně Švabinského snoubenky Ely Vejrychové, jak uvádí v odborném posudku prof. PhDr. Petr Wittlich, Csc: „...což lze určit podle typické úpravy dívčiných vlasů (tak zvané šajtle?), i když je ovál jejího obličeje bez vnitřní kresby, což je u Švabinského skic obvyklé, protože mu v nich šlo hlavně o barevné řešení obrazu. Dalším charakteristickým znakem je bílý oděv dívky, který zase souvisel s kultem anglických preraffaelistů, jenž tehdy Švabinský vyznával. Barevnými skvrnami jsou naznačeny květiny oživující plochu obrazu. Signalizující pověstnou zálibu malíře v květech, která se pak později vracela jako květinové vzory, pokrývající šaty jeho modelů nebo tapety a různé bytové textilie. Tuto malou skicu je tedy možné připojit k známé sérii Švabinského portrétů Ely Vejrychové, které jsou skvělým dokumentem psychiky moderní ženy z konce devatenáctého století. I když podle ní nevznikl definitivní obraz, její vnitřní kulatý formát napovídá souvislost se slavným Kulatým portrétem z roku 1897 (NG v Praze), za který Švabinský získal čestný diplom na Světové výstavě v Paříži roku 1900.“

lot: 29 -

PŘÍCHOD ČECHA NA ŘÍP


Mikoláš Aleš (1852 - 1913)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
období: 1895

Významná kresba, zachycující pro český národ stěžejní okamžik příchodu vladyky Čecha a jeho kmene do země zaslíbené, vznikla, jak dokládá přípis na rubu, jako návrh k oponě pro Divadelní síň v Národopisné výstavě. Roku 1895 na ní Mikoláš Aleš vystavil řadu svých sgrafit. Jeden z nejvýznamnějších představitelů takzvané „Generace Národního divadla“, klasik českého umění 19. století, byl uznáván za svého života hlavně jako kreslíř a dekoratér a jeho olejomalba byla doceněna až ve 20. století. Je autorem velkých cyklů: Vlast, Obrazy z českých dějin a pověstí, Pohanští bohové, Obrazy z ruských bájí a dějin, Obrazy z polských dějin, Obrazy z jihoslovanských bájí a dějin atd.

 

lot: 30 -

PORTRÉT MUŽE


Jan Václav Mrkvička (1856 - 1938)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 15cm; šířka: 12cm; období: Přelom 19. a 20. století

Původem český malíř Ivan Mrkvička (bulharsky Иван Мърквичка), vlastním jménem Jan Václav Mrkvička, je považován za jednoho ze zakladatelů bulharského moderního malířství. Přispěl k uměleckému životu v Bulharsku, nově osvobozeném od turecké nadvlády, na konci 19. a počátku 20. století. Pocházel z Vidimi nedaleko Dubé a studoval na  pražské a mnichovské akademii. Mrkvička přišel do Plovdivu v roce 1881 na pozvání vlády tehdejší Východní Rumelie. Působil zde jako učitel kreslení na gymnáziu, spolupracoval s nejvýznamnějšími kulturními osobnostmi ve městě: I. Vazovem, K. Veličkovem, P. Karavelovem, P. Slavejkovem. V roce 1889 se usadil v Sofii, v roce 1896 byl jedním ze zakladatelů Národní akademie umění. Mrkvička výborně zvládal klasické malířské a kreslířské techniky, nejvýznamnější úspěchy dosáhl v zachycení každodenního života, ale maloval také obrazy s historickými náměty a je autorem mnoha vysoce kvalitních portrétů (např. cara Ferdinanda I. nebo carevny Eleonory). Byl jedním z tvůrců tehdejšího znaku Bulharska a znaku Sofie. V roce 1918 se stal členem Bulharské akademie věd. Z Bulharska se vrátil zpátky do Čech v roce 1921. Zde se věnoval hlavně malování portrétů, mimo jiné i významných politiků. Řadu Mrkvičkových obrazů vlastní Sofijská městská galerie a NG v Praze.

lot: 31 -

SKICÁK KRESEB - STUDIE PORTRÉTŮ


Jan Václav Mrkvička (1856 - 1938)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 26cm; šířka: 20.5cm; období: Přelom 19. a 20. století

Původem český malíř IVAN MRKVIČKA (bulharsky Иван Мърквичка), vlastním jménem Jan Václav Mrkvička, je považován za jednoho ze zakladatelů bulharského moderního malířství. Přispěl k uměleckému životu v Bulharsku, nově osvobozeném od turecké nadvlády, na konci 19. a počátku 20. století. Pocházel z Vidimi nedaleko Dubé a studoval na pražské a mnichovské akademii. Mrkvička přišel do Plovdivu v roce 1881 na pozvání vlády tehdejší Východní Rumelie. Působil zde jako učitel kreslení na gymnáziu, spolupracoval s nejvýznamnějšími kulturními osobnostmi ve městě: I. Vazovem, K. Veličkovem, P. Karavelovem, P. Slavejkovem. V roce 1889 se usadil v Sofii, v roce 1896 byl jedním ze zakladatelů Národní akademie umění. Mrkvička výborně zvládal klasické malířské a kreslířské techniky, nejvýznamnější úspěchy dosáhl v zachycení každodenního života, ale maloval také obrazy s historickými náměty a je autorem mnoha vysoce kvalitních portrétů (např. cara Ferdinanda I. nebo carevny Eleonory). Byl jedním z tvůrců tehdejšího znaku Bulharska a znaku Sofie. V roce 1918 se stal členem Bulharské akademie věd. Z Bulharska se vrátil zpátky do Čech v roce 1921. Zde se věnoval hlavně malování portrétů, mimo jiné i významných politiků. Řadu Mrkvičkových obrazů vlastní Sofijská městská galerie a NG v Praze.

Skicák obsahuje sedmnáct kreseb tužkou s portréty lidí, některých v bulharských krojích, s popiskami jmen v azbuce.

lot: 32 -

HOUSLE


Jan Baptista Dvořák (1825 - 1890)


vyvolávací cena: 320 000 CZK (12 549 EUR)
období: 1880

Ze znaleckého posudku Tomáše Pilaře: Předložené housle mají uvnitř vlepenou originální vignetu J.B.DWOŘÁK I Fecit Pragae 1880. Nástroj je původní prací tohoto pražského mistra ve všech částech a patří k tomu lepšímu a typickému z jeho tvorby. Stavěn je podle vzoru Guarneri del Gesu s užšími okraji. Na spodní desku i luby použil krásný hluboce žíhaný javor. Na vrchní desce je pravidelně jemnoletý smrk. Lak je typický červenohnědý z části opotřebovaný. Grund pod lakem je lehce našedlý jako u většiny nástrojů. Stav nástroje je velmi dobrý po generální opravě a restaurátorském zásahu Vladimíra Pilaře v roce 1995. Na deskách nejsou žádné praskliny. Tento nástroj byl vybrán pro svoji výjimečnost jako ukázka práce J. B. Dvořáka pro knihu Umění houslařů, autorů V. Pilaře a F. Šrámka.

lot: 33 -

VIOLA


Jan Baptista Dvořák (1825 - 1890)


vyvolávací cena: 280 000 CZK (10 980 EUR)
období: 1879

Ze znaleckého posudku Tomáše Pilaře: Předložená viola má uvnitř vlepenou originální vignetu J.B.DWOŘÁK I Fecit Pragae 1879. Nástroj je originální prací mistra Jana Baptisty Dvořáka a to ve všech částech, včetně původního červenohnědého laku, který byl nanesen plně a zůstal zachován. Viola je stavěna podle původního vzoru, připomínající model Guarneri s užšími okraji. Na spodní desku použil středně žíhaný javor, kdežto luby jsou téměř hladké. Dřevo pod lakem je mořené poměrně do tmava. Stav nástroje je velmi dobrý, na deskách nejsou žádné praskliny ani „Stimmriss“.

lot: 34 -

VIOLA


Karel Josef Dvořák (1887 - 1947)


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 804 EUR)
období: 1943

Ze znaleckého posudku Tomáše Pilaře: Předložená viola má uvnitř vlepenou vignetu: Carolus Joseph Dvořák I Fecit Pragae 1943. Nad vignetou je vypálené razítko: K.DVOŘÁK – PRAGUE. Nástroj je původní prací známého pražského mistra Karla Josefa Dvořáka. Práce je velice ušlechtilá ve všech ohledech. Vyniká krásně provedenou výložkou a mimořádně čistě řezanými F otvory. Použitý javor je řezaný tangenciálně (tzv. švartna), na vrchní desce je mimořádně pravidelný smrk s velmi jemnými lety. Nástroj je opatřen kvalitním olejovým lakem v přiměřené vrstvě.

lot: 35 -

PETROF AP 225


vyvolávací cena: 1 500 000 CZK (58 824 EUR)
výška: 225cm; šířka: 158cm; hloubka: 102.5cm; hmotnost: 511g

Nástroj je druhým největším představitelem prémiové značky ANT. PETROF, která byla oficiálně představena u příležitosti 150. výročí založení firmy. V konstrukci jsou využity veškeré osvědčené novinky a patenty při užití nejkvalitnějších evropských materiálů. Jedná se o nástroj s velmi širokými možnostmi využití. Vzhledem k rozměrům má až překvapivě silný, avšak úžasně barevný a malebný tón. Vyniká příjemnou znělostí v celém rozsahu a velmi přesnou odezvou mechaniky. Bez zajímavostí není ani unikátní designová úprava ve vizuálním grafickém stylu České filharmonie z dílny Studia Najbrt. Česká filharmonie klavír získala od firmy Petrof v roce 2016, od té doby nástroj využily desítky předních domácích i zahraničních umělců při komorních koncertech či sólových recitálech v Rudolfinu, kde je klavír stabilně v péči špičkových odborníků a ladičů. Pravověrným „ambasadorem“ nástroje se stal světově uznávaný klavírista Ivo Kahánek, který právě na tomto nástroji realizoval svůj průběžný populární cyklus Romantických večerů. Ivo Kahánek je erudovaným znalcem a milovníkem tohoto klavíru, a právě on nástroj v rámci Zahradní aukce 6. 6. 2019 osobně představí. „Díky úžasné citlivosti a tvárnosti, vybízející ke kreativitě a invenci, uhranul tento typ klavíru již řadu umělců a rezonuje v srdcích milovníků hudby po celém světě. Tento konkrétní nástroj byl špičkovými klavíristy využíván při významných koncertech v Rudolfinu, což se odráží i v jeho příběhu a duši.“ Gabriela Novotná, ředitelka Petrof Gallery

lot: 36 -

ÚTESY V ÉTRETAT


Gustave Loiseau (1865 - 1935)


vyvolávací cena: 700 000 CZK (27 451 EUR)
výška: 63cm; šířka: 80cm; období: 1901

Obraz Útesy v Étretat je ojedinělou ukázkou francouzského post-impresionismu, reprezentující dílo jedné z jeho předních osobností, Gustava Loiseau. Divácky i sběratelsky atraktivní dílo od autora na českém trhu výjimečného. Od 90. let 19. století zaznívá jméno tohoto mimořádně sensitivního krajináře ve spojitosti s bretaňskou uměleckou kolonií kolem Paula Gauguina, známou jako pont-avenská škola. Pokračoval v tradici plenérové malby, objevoval mžikové kouzlo krajiny v nestálosti, barevných proměnách, světelných náladách ve snaze pravdivě zachytit její přirozenou krásu, tak jak ji poznal v plátnech Clauda Moneta či Camilla Pissarra. Postupně si vytvořil vlastní specifický druh pointilistické malby, charakteristický kladením čistých barevných skvrn vedle sebe, s důrazem na esenciální působení světla, jasnou, zářivou a zároveň odlehčenou barevnost a vzdušnou náladu zobrazené scény. Tyto principy rozvíjel ve zdánlivě všedních záběrech bretaňské a normandské krajiny, kde s oblibou trávil letní měsíce. Svým mimořádným nadáním a malířskými kvalitami si již v 90. letech 19. století v Paříži získal řadu obdivovatelů, včetně význačného galeristy a stěžejního mecenáše francouzských impresionistů Paula Durand-Ruela. Nabízené plátno, pocházející ze sbírky významného prvorepublikového diplomata a velvyslance v Paříži, Štefana Osuského, lze považovat za krásné, nevšedně působivé a vysoce hodnotné dílo.

lot: 37 -

LETNÍ KRAJINA


Alois Kalvoda (1875 - 1934)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 706 EUR)
výška: 110cm; šířka: 110cm; období: 1903

Světle laděný obraz letní krajiny secesního čtvercového formátu je reprezentativní prací Aloise Kalvody, žáka Mařákovy krajinářské speciálky. Umělec zde v kompozici s nízkým horizontem nechává vyznít rozlehlost polí s využitím harmonických pastelových barev. Po celé ploše nebe se klenou mračna v střídajících se plochách světla a stínu. Kalvoda po studiích na AVU ještě studijně pobýval v Paříži a v Mnichově. Od Mařákovy školy malování melancholických krajin se postupně odchýlil a směřoval k dekorativnějšímu pojetí krajiny v barvě i motivu. Maloval prosté motivy českého kraje, louky, stráně, břízy, výhledy do kraje mezi kmeny stromů stojících v popředí nebo na pozadí strání. Skvělé jsou jeho práce z okolí Rohatce, Strážnice, Břeclavska. Uplatnil se též jako pedagog. Po předčasné smrti L. Marolda převzal jeho atelier na Vinohradech s mnoha žáky. Od roku 1897 stále vystavoval v Praze, Brně a také ve Vídni, Berlíně, Hamburku, Varšavě, Mnichově, ale i Rusku, Itálii a Americe.

lot: 38 -

BOHYNĚ MUT


Emil Orlik (1870 - 1932)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 529 EUR)
výška: 80cm; šířka: 60cm; období: 20. léta 20. století

Dílo Emila Orlika je stále objevované a těší se rostoucí popularitě nejen u nás, ale i v německy mluvících zemích. V letech 1900–1902 podnikl první cestu do Asie, Číny a Japonska, která jej dlouhodobě inspirovala, a kde ovládl techniku japonských dřevořezů. V roce 1905 z Prahy přesidluje trvale do Berlína a stává se členem Berlínské Secesse. Působil jako profesor Školy grafiky při Uměleckoprůmyslovém muzeu, která byla později spojena s berlínskou Akademií. V roce 1912 podnikl další velmi podnětnou zahraniční studijní cestu a to do Severní Afriky, kde navštívil Egypt. Je rovněž považován za kronikáře své doby, protože na svých grafikách zachytil podobu mnoha významných osobností jako A. Einsteina, A. Schnitzlera, E. Janningse, T. Manna aj. Jeho dílo je vyhledáváno sběrateli v Čechách i v zahraničí.

lot: 39 -

SYMFONIE


Josef Mařatka (1874 - 1937)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 706 EUR)
výška: 68.5cm; období: 1912

Socha Symfonie, v níž zhmotňuje Mařatka svůj bytostný vztah k hudbě, vzniká v období realizací monumentálních soch pro Obecní dům v Praze (1911-1913 modeluje nadživotní plastiky Drama a Hudba). I přes své zjevné hudební nadání se mladý Josef Mařatka rozhodl pro studium na UMPRUM u prof. Celdy Kloučka (1889-1892), odkud přešel v r. 1896 do ateliéru. J. V. Myslbeka na AVU. Za svou sochu Ledaři na Vltavě získal v r. 1900 Hlávkovo stipendium, které mu umožnilo odjet do tehdejšího centra umění Paříže. Po nelehkých začátcích a bez znalosti francouzštiny, nastoupil do ateliéru k A. Rodinovi, se kterým postupně navázal důvěrné přátelství. Byla to hlavně Mařatkova zásluha, že se v Praze r. 1902 uspořádala velká Rodinova výstava, která zásadně ovlivnila směřování tehdejší mladé umělecké generace.

Ve sbírkách GHMP Varianta II (inv. č.: P – 742, sádra, 1913 a  inv. č.: P – 1189, bronz, 1913).

lot: 40 -

BEZ NÁZVU


Vojtěch Preissig (1873 - 1944)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 110cm; šířka: 100cm; období: Po 1910

Od svého návratu ze studijního pobytu v Paříži r. 1905 pracuje Vojtěch Preissig již samostatně a zakládá edici Česká grafika. V r. 1909 vydává vlastní knihu Barevný lept a barevná rytina. Avšak po neúspěšném hospodaření s vlastní grafickou dílnou opouští v r. 1910 Prahu a odchází do USA, kde mezi důležitá stanoviště lze počítat The Art Students League v New Yorku (1912), Teachers College of Columbia University tamtéž. Poprvé zavádí v Americe linoryt a další speciální grafické techniky. V letech 1916–1918 působí jako grafik v Bostonu, aby vedl velkou School of Printing and Grafic Arts na Wentworthově Institutu. Z období pobytu v USA patrně pochází i nabízená kresba, původně pro ex libris, z významné provenience mecenáše umění a sběratele, továrníka  Jindřicha Waldese, který Preissiga v existenčně nesnadných dobách podporoval.

lot: 41 -

MEDITACE (NA BALKONĚ)


Vojtěch Preissig (1873 - 1944)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 230cm; šířka: 180cm; období: 1899-1900

Převážná část Preissigovy tvorby je zaměřena na grafiku, jejíž techniky studoval a rozvíjel za svého pobytu v Paříži, kam mohl odjet díky podpoře rodičů už v roce 1897. Zpočátku pracoval u A. Muchy a dále pokračoval ve studiu grafických technik u E. Delauna. Velmi talentovaný Preissig se rychle zorientoval v pařížském prostředí a osvojil si již vlastní dokonalý styl grafické dekorativní práce, ve kterém se zanedlouho dokázal oprostit od vlivu A. Muchy. Předkládaná práce zachycující dívku sedící za letní noci u keříku s růžemi, a za níž se klene nekonečnost hvězdné oblohy, je krásnou ukázkou autorova secesně lyrického vidění světa.

lot: 42 -

MISKA


Josef Váchal (1884 - 1969)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 7.5cm; šířka: 12cm; období: Počátek 20. století

Ojedinělá keramická miska, náleží k souboru užitných a rituálních předmětů (drobné postavy bůžků a keramika), které si Josef Váchal za svého života vytvářel. Povrch dózy je pomalován barevnými symbolistními motivy a postavami v přírodě. Po stranách jsou také zobrazeny tři zvířecí hlavy, jejichž čumáky vytvářejí zároveň plastické nožky misky.

Josef Váchal, malíř, grafik, ilustrátor, sochař a také básník, vynikl jako originální tvůrce především v technice barevného dřevorytu, kterým zaujal na zahraničních výstavách, v Kolíně nad Rýnem nebo ve Florencii. Vyučil se knihařem a navštěvoval soukromou školu u Antonína Kalvody. Většinu života žil v ústraní a chudobě, vždy si neohroženě razil svoji vlastní cestu bez ohledu na posměch a přehlížení uměleckých kritiků. Osobitý umělec vycházející ze symbolistního základu, byl spoluzakladatelem sdružení Sursum, jehož tvůrci se vyrovnávali i s impulsy expresionismu. Jeho originální obrazotvornost vyrůstala z úzkostných stavů, strachu z neznáma a deníkových záznamů nočních vizuálních a sluchových halucinací. Po celý život kolísal mezi vírou a herezí, do své tvorby promítal zaujetí pro spiritismus, okultní vědy a teosofii.

lot: 43 -

ČARODĚJNICE


Josef Váchal (1884 - 1969)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 210cm; šířka: 210cm; období: Počátek 20. století

Identický list ve sbírce Moravské galerie v Brně.

JOSEF VÁCHAL, malíř, grafik, ilustrátor, sochař a také básník, vynikl jako originální tvůrce především v technice barevného dřevorytu, kterým zaujal na zahraničních výstavách, v Kolíně nad Rýnem nebo ve Florencii. Vyučil se knihařem a navštěvoval soukromou školu u Antonína Kalvody. Většinu života žil v ústraní a chudobě, vždy si neohroženě razil svoji vlastní cestu bez ohledu na posměch a přehlížení uměleckých kritiků. Osobitý umělec vycházející ze symbolistního základu, byl spoluzakladatelem sdružení Sursum, jehož tvůrci se vyrovnávali i s impulsy expresionismu. Jeho originální obrazotvornost vyrůstala z úzkostných stavů, strachu z neznáma a deníkových záznamů nočních vizuálních a sluchových halucinací. Po celý život kolísal mezi vírou a herezí, do své tvorby promítal zaujetí pro spiritismus, okultní vědy a teosofii.

 

lot: 44 -

LETNÍ NOC


Max Švabinský (1873 - 1962)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
výška: 550cm; šířka: 490cm; období: 1911

„Švabinský, básník slunečního jasu a zpěvných obrysů občas zatoužil po námětech, v kterých dominuje tma a v kterých kresebná důslednost ustupuje malebným přechodům měkkých, hlubokých tónů. Noc v jeho díle je vlídná, vlahá, plná pohody a tepla. Mezzotinta je metoda technicky náročná a choulostivá. Švabinský si nechával své velké desky pro mezzotinty zrnit strojově, vřetenovitým zrnem, které je větší a méně zranitelné. Když pracoval v přírodě v noci, mohl je totiž lehce poškodit. Mezzotinta více než kterákoliv jiná technika vyžaduje jedinečnost námětu. Musí být tmavý, aby materiál mohl být co nejpůvabněji využit. K námětu inspirovala Švabinského srpnová noc v roce 1911v Kozlově. Byla neobyčejně teplá, hvězdy jen sršely leskem. U statku proti chaloupce stála obrovská lípa. Švabinského motiv nadchl a nechal si z Prahy přivézt velkou nazrněnou desku a po několik nocí na ní pracoval přímo podle skutečnosti, maje na krku malou lucernu.“ J. Kaušitz, Se Švabinským o grafice, SPN 1959, č. 26.

lot: 45 -

POHLED NA KARLOVY VARY


Oldřich Koníček (1886 - 1932)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 75cm; šířka: 100cm; období: 10. léta 20. století

Svěžím rukopisem namalovaná krajina s panoramatickým záběrem na údolí Karlových Varů je dílem malíře Oldřicha Koníčka. Autor pocházel z rodiny kutnohorského právníka Františka Koníčka. V r. 1906 nastoupil na AVU v Praze, a již v r. 1908 představil některá svá raná impresionistická díla. Zlomový byl rok 1911, kdy Koníček poprvé navštívil Paříž, jeho tvorba se zcela proměnila a maloval v mezích postimpresionismu. Studoval zejména díla Cezannova, Derainova, Matissova či Frieszova. Období 1. sv. války prožil na srbské frontě jako důstojník rakousko-uherské armády. Po návratu do vlasti byl vyslán nově vzniklým Ministerstvem národní obrany do Itálie malovat významná bojiště československých legionářů. Ve 20. letech hojně vystavoval v Praze, jinde v republice i v zahraničí a v dobovém tisku se mu dostalo pochvalné pozornosti od takových jmen jako K. Teige, J. Čapek a J. Pečírka. V 1. pol. 20. let se Koníčkova tvorba přiklonila k neoklasicismu, inspiroval se obrazy renesančních a klasicistních malířů. Závěrečná etapa jeho díla je spojena s odklonem od významu linie, výraz obrazu je nesen harmonickou i expresivní barvou. Převažují krajinomalby a figurální malba.

 

lot: 46 -

TÁNÍ VE VEŘOVICÍCH NA VALAŠSKU


Oldřich Blažíček (1887 - 1953)


vyvolávací cena: 260 000 CZK (10 196 EUR)
výška: 85.5cm; šířka: 89.5cm; období: 1918

Kompozice obrazu zachycuje pohled na oplocené chalupy mezi stromy a zbytky sněhu na cestě k chalupám. Dle odborného posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové je: "obraz Tání ve Veřovicích na Valašsku velmi krásná práce malíře prof. Oldřicha Blažíčka z rané doby, roku 1918. Zimní atmosféru v přírodě zachycoval malíř často a rád. Blažíček byl malířem plenéru, ve všech ročních dobách maloval pod širým nebem. Zasněžené chalupy, v době tání, ale i na jaře a v létě se staly Blažíčkovi podnětem k řadě záznamů. Předložené Tání ve Veřovicích na Valašsku svědčí o Blažíčkově umění výstižně vyjádřit atmosféru v přírodě za sněhu a za jeho tání. Prostor je vybudován dlouhými a vláčnými, plynulými tahy štětce, perspektiva je výtečná, stejně jako použitá barevnost. Převládá hnědá, bílá a modrá barva a jejich odstíny. Zřetelné je, že Blažíček vždy tvořil lehce, spontánně a s radostí. Chalupy na Štramberku patří k prvořadým Blažíčkovým dílům a budou publikované v připravované umělcově monografii."

lot: 47 -

V PŘÍSTAVU


Václav Špála (1885 - 1946)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 373 EUR)
výška: 220cm; šířka: 295cm; období: 1915

Se svěžím rukopisem zachycené zákoutí v přístavu, s využitím jen minimálních prostředků a barev, v převládající modré, červené a okrové, svědčí o velikém malířském citu Václava Špály. Ve skice zachytil slunný den na středomořském pobřeží, kam zavítal během svých četných cest po jižní Evropě. Líně pohupující se loďky a moře v sobě nesou poučení kubismem a fauvismem, hora v dáli odkazuje na jednoho z největších velikánů moderního malířství; Paula Cézanna. Cézannovo členění hmot, výstavba obrazu a kolorit, se staly pro Špálu celoživotní inspirací. Více než ostatní malíři se klonil k osobní zkušenosti, ani svá studia na AVU nikdy nedokončil. Byl členem mnoha významných uměleckých spolků a skupin, zejména skupiny Osma a Tvrdošíjní, s kterými vystavoval.
 

lot: 48 -

ALBUM LITOGRAFIÍ JANA ZRZAVÉHO S TEXTEM EMILA KLEINERA


Jan Zrzavý (1890 - 1977)


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 804 EUR)
výška: 310cm; šířka: 235cm; období: 1918

Úvodní studii napsal Emil Kleiner. Nákladem Grafické edice Veraikon Praha 1918. Pořadí listů: 1. Dáma se závojem. List 2 – Milenci chybí. 3. Meditace. 4. Hoře. 5. Bolest. 6. Toiletta.

lot: 49 -

KUBISTICKÁ VÁZA


Vlastislav Hofman (1884 - 1964)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (7 059 EUR)
výška: 32cm; období: Před 1914

Kubistická váza ve tvaru tříbokého jehlanu s lamelami ve tvaru M podle návrhu Vlastimila Hofmana, č. 5009 s dekorem B se nachází v MAK Vídeň, pod inv. č. W. I. 1480. 

 

 

lot: 50 -

KUBISTICKÝ KÁVOVÝ SERVIS


Vlastislav Hofman (1884 - 1964)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 882 EUR)
období: 1913-1914

Hraněné tvary, lomená ouška

Knvice s víčkem: 17,5 cm

Mlékovka: 11 cm

Cukřenka s víčkem: 11 cm

Kávové koflíky s miskou: 5 x 7 (průměr misky) cm

lot: 51 -

STOLNÍ LAMPA


Vlastislav Hofman (1884 - 1964)


vyvolávací cena: 130 000 CZK (5 098 EUR)
výška: 50cm; šířka: 25cm; období: Po 1920

Vlastislav Hofman studoval architekturu na ČVUT v Praze (1902–1907, u J. Schulze a J. Kouly). Od roku 1918 se stal členem Tvrdošíjných a jako průmyslový výtvarník spolupracoval s družstvem Artěl. Byl všestranným výtvarníkem: architektem, urbanistou, průmyslovým výtvarníkem, interiéristou, malířem, grafikem, též teoretikem a kritikem architektury a užitého umění. V architektuře byl spolutvůrcem českého kubismu, do něhož vkládal neobyčejnou dynamiku. 

lot: 52 -

DÓZA VE TVARU VEJCE


Václav Špála (1885 - 1946)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 15.5cm; období: 1921

Identická dóza ve sbírkách UPM v Praze, inv. č. 15 059 (zakoupena v Artělu). 

 

lot: 53 -

DÓZA


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 5.5cm; šířka: 2.5cm; období: 20. léta 20. století

Dóza ve tvaru stylizovaného čtyřlístku, navržená patrně Rudolfem Stockarem pro Artěl má víko na stěžejce, nahoře osazené čtyřmi zelenými kameny a uvnitř zrcátko. Oblíbeným materiálem byl pakfong (druh alpaky), nebo-li tzv. čínské stříbro, což je slitina mědi, zinku a niklu. Jeho výhodou je bílá barva, má dobrou odolnost proti korozi a tvárnost. Začátky tvorby Rudolfa Stockara, českého architekta a designéra jsou ve stylu geometrické secese, na přelomu desátých a dvacátých let byl ovlivněn kubismem, rondokubismem a art decem.
 

lot: 54 -

DVĚ DÓZY


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
období: Cca 1920

Na jedné dóze je na víčku motiv rotundy sv. Jiří na Řípu (obdobné in: Artěl, Umění pro všední den 1908–1935, Jiří Fronek, UPM v Praze, str. 192–195). Soustružené, vyřezávané a malované dózy jsou ukázkou produkce Artělu, jedné z nejvýznamnějších institucí českého užitého umění a designu první poloviny 20. století. Družstvo Artěl (rusky „družstvo“) bylo založeno v Praze roku 1908 a soustředilo se na navrhování a produkci menších užitných a dekorativních předmětů ze dřeva, keramiky, kovů a dalších materiálů. Svou činnost Artěl následně rozšířil i na návrhy bytových a komerčních interiérů. Je možné jej považovat za součást evropské moderny podobně jako Wiener Werkstätte v Rakousku či hnutí Bauhaus v Německu.

lot: 55 -

SKLENICE


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 12cm; období: Cca 1920

Sklenice se stylizovaným motivem dívky, dvěma ptáky a dalšími florálními ornamenty byla zhotovena pravděpodobně dle návrhu Vratislava Hugo Brunnera (obdobná in: Artěl, Umění pro všední den 1908-1935, Jiří Froněk, UPM v Praze, str. 95, I.2.4

lot: 56 -

VÁZIČKA NA FIALKY


Josef Hoffmann (1870 - 1956)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 569 EUR)
výška: 6.5cm; období: Cca 1906

Vázičky na fialky pochází z dílen Wiener Werkstätte a byly vytvořeny dle návrhu Josefa Hoffmanna, spolu zakládajícího člena dílen, dekoratéra a architekta, do jehož interiérů mj. Wiener Werkstätte výrobky dodávala. Produkce vznikala za společného úsilí nejlepších designerů v zemi při užití nejmodernější technologie. Dílny dbaly na kvalitu díla a zajímavý detail. Snažily se oprostit od přebytečného ornamentu a dát vyniknout jednoduchým formám a kvalitě materiálu. Nabízené vázičky, mají uvnitř sklo a obal se stříbrným geometrickým dekorem, který byl pro Vídeňské dílny příznačný.
 

lot: 57 -

VÁZIČKA NA FIALKY


Josef Hoffmann (1870 - 1956)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 569 EUR)
výška: 6.5cm; období: 1906

Vázičky na fialky pochází z dílen Wiener Werkstätte a byly vytvořeny dle návrhu Josefa Hoffmanna, spolu zakládajícího člena dílen, dekoratéra a architekta, do jehož interiérů mj. Wiener Werkstätte výrobky dodávala. Produkce vznikala za společného úsilí nejlepších designerů v zemi při užití nejmodernější technologie. Dílny dbaly na kvalitu díla a zajímavý detail. Snažily se oprostit od přebytečného ornamentu a dát vyniknout jednoduchým formám a kvalitě materiálu. Nabízené vázičky, mají uvnitř sklo a obal se stříbrným geometrickým dekorem, který byl pro Vídeňské dílny příznačný.

lot: 58 -

VÁZA


Josef Hoffmann (1870 - 1956)


vyvolávací cena: 38 000 CZK (1 490 EUR)
výška: 16.2cm; období: Cca 1920

Váza ve tvaru poháru uprostřed projmutá, po celém povrchu ručně opracovaná, je elegantní ukázkou nadčasového designu Wiener Werkstätte.

 

lot: 59 -

ČÍŠKA NA ŠAMPAŇSKÉ


vyvolávací cena: 22 000 CZK (863 EUR)
výška: 23.7cm; období: Cca 1914

Číše na vysoké noze s  geometrickým dekorem černou kresbou, návrh Karl Massanatz, Steinschönau (In: Adlerová, Mergl, Panenková, Das Böhmische Glass 1700-1950, Band IV, Jugendstil in Böhmen, Passauer Glasmuseum, s. 279).

lot: 60 -

PALMOVÝ LUSTR


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 97cm; šířka: 60cm; období: 20. - 30. léta 20. století

Výjimečný lustr z návrhu rakouského architekta a designéra Josefa Hoffmanna v secesním stylu je tvarově ponechán nepravidelnému rostlinnému členění. Ze stvolu vyrůstající palmové listy jsou osazeny křišťálovými ověsky. Osvětlení je zajištěno osmi žárovkami.

lot: 61 -

SECESNÍ KŘESLO


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 79cm; šířka: 66cm; hloubka: 55cm; období: 1901

Výjimečný designový kus nábytku od návrháře Antona Pospischila. Křeslo se vyrábělo mezi lety 1901-1909 v různých variantách, s čalouněním i bez. Je ukázkou designu, který byl inspirací pro budoucí Wiener Werkstätte. Křeslo je publikováno v Kunst und Kunsthandwerk z roku 1901.

lot: 62 -

ŽIDLE FAN-BACK


Adolf Loos (1870 - 1933)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 73.5cm; šířka: 43cm; hloubka: 50cm; období: Cca 1910

Židle s vějířovitým opěradlem vyrobená vídeňskou firmou Friedrich Otto Schmidt podle návrhu klasika moderní architektury Adolfa Loose. Varianty tohoto návrhu použil i v interiéru obývacího pokoje Müllerovy vily a v interiéru pokoje bytu Josefa a Štěpánky Voglových v Plzni.

 

lot: 63 -

SOUBOR TŘICETI BAREVNÝCH LITOGRAFIÍ


Koloman Moser (1868 - 1918)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 26cm; šířka: 30cm; období: 1901

Soubor litografií s názvem „die Quelle“ navrhl Koloman Moser. Vydavatel Gerlach a Schenk.

Třicet očíslovaných oboustranných samostatných listů., které sloužilyi jako významný inspirační zdroj pro budoucí Wiener Werkstätte.

lot: 64 -

VON DER WIENER WERKSTÄTTE GESTALTETES BUCH


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 21cm; šířka: 14cm; hloubka: 3.5cm; období: 20. léta 20. století

Mimořádně zajímavá a vlivná práce EARLY ILLUSTRATED BOOKS od významného bibliografa a shakespearovského učence Alfreda Williama Pollarda (1859–1944) je ceněná především pro studium tisků a inkunábulí. I A History of the Decoration and Illustration of Books in the 15th and 16th Centuries The Decoration of Books by A. W. Pollard / MDCCCXCIII. Books in Manuscript. by Falconer Madan / Early Printed Books by E. Gordon Duff.
 

lot: 65 -

KAVKAZ


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 370cm; šířka: 218cm; období: 1900

Ručně tkaný koberec s geometrickým vzorem

lot: 66 -

TABRIZ


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 383cm; šířka: 285cm; období: Po 1900

Ručně tkaný perský koberec bohatě vzorovaný květinovými a zvířecími motivy

lot: 67 -

JEZDEC


Pablo Picasso (1881 - 1973)


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 922 EUR)
výška: 25.5cm; šířka: 31.5cm; období: 1921

Poté co Picasso v polovině září 1920 opustil Juan-les-Pins, na jaře následujícího roku nakreslil litografickou tužkou skupiny postav na mořském břehu. Motivy – Jezdec, Zápasníci, Na pláži – překypují životními silami a úsporná obrysová kresba dovede obemknout veškerou vitální plnost nahých těl (téhož roku 1921, za letního pobytu ve Fontainebleau, který byl mimořádně úrodný, namaloval obraz Stojící žena – v NG v Praze). Grafický list pochází od dědiců prof. Diviše, který ho zakoupil v Kahnweilerově Galerii Simon.

lot: 68 -

TANEC ŽIVOTA


Josef Ingriš (1880 - 1960)


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 765 EUR)
výška: 101cm; šířka: 81cm; období: 1924

Malíř Josef Ingriš prošel školením na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru u profesora Vojtěcha Hynaise. Jeho dílo je zařazováno do proudu české akademické malby první poloviny dvacátého století (Marie Rakušanová, Bytosti odjinud, Academia 2008), který zahrnuje malíře stojící vedle zvučných jmen české moderny a avantgardy, dosud méně probádané a zmiňované. Ingrišovy dochované akty se vyznačují zvláštním smyslem pro poetiku a harmonii, ovlivněné dobovým stylem art deco, umocněné i použitím palety pastelových barev s akcenty růžové. Dobovému výrazovému tanci, připomínajícímu hry s akty tanečnic a jejich stíny na Drtikolových fotografiích ze stejné doby, dává Ingriš v obraze Tanec života další významový přesah.

lot: 69 -

PŘED CHRÁMEM


Josef Dobrowsky (1889 - 1964)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 39cm; šířka: 29cm; období: 20. léta 20. století

Autorem obrazu Před chrámem je malíř německého původu Josef Dobrowsky, narozený v Karlových Varech, který je v Rakousku považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců meziválečného období. Maloval portréty, krajiny i scény, ovlivněné stylem holandského malíře žánrů Pietera Bruegela staršího. Jeho studia umění na Vídeňské akademii přerušila válka, ale úspěšně dostudoval u prof. Christiana Griepenkerla a Rudolfa Bachera. Mezi jeho spolužáky patřil Anton Faistauer, Sebastian Isepp, Ferdinand Kitt, Anton Kolig, Anton Emanuel Peschka, Egon Schiele a Franz Wiegele. Byl také blízkým přítelem Ernsta Hubera. V následujících letech byl členem uměleckých spolků Wiener Secession, Hagenbund a Prager Secession. V roce 1962 obdržel Velkou rakouskou státní cenu za výtvarné umění. V roce 2014 mu byla uspořádána velká souborná výstava v Horním Belvederu. U nás jsou jeho díla zastoupena např. v Oblastní galerii v Liberci.
 

 

lot: 70 -

PLÁŽ S LODÍ V BELGII


Alfred Zoff (1852 - 1927)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 373 EUR)
výška: 27cm; šířka: 30cm; období: 20. léta 20. století

Obraz s rybářskou lodí a postavou na pláži je ukázkou jedinečné malby Alfreda Zoffa, který patřil na počátku 20. století mezi hlavní představitele rakouského náladového impresionismu. V roce 1869 absolvoval nejprve kurzy krajinomalby na Státní akademii kreslení ve Štýrském Hradci. Po té se rozhodl pro uměleckou dráhu a r. 1880 byl zapsán na vídeňskou akademii k prof. E. P. von Lichtenfels. Po smrti otce v r. 1882 se jeho matka přestěhovala do Klagenfurtu, kde ji často navštěvoval a po zbytek života toto místo rád navštěvoval. Příležitostně také cestoval do Itálie a Belgie. Studium dokončil v r. 1890 na Akademii výtvarných umění v Karlsruhe u G. Schönlebera, který ho seznámil s Barbizonskou školou. Poté žil v Mnichově a Krems an der Donau. Od r. 1907 působil jako prof. na Akademii ve Štýrském Hradci. Získal řadu ocenění, včetně bronzové medaile na Pařížské výstavě (v r. 1900); členem Künstlerhaus Wien (od r. 1883) a Hagenbund (od r. 1900).

lot: 71 -

DÍVKA V KROJI


Jan Hála (1890 - 1959)


vyvolávací cena: 110 000 CZK (4 314 EUR)
výška: 85cm; šířka: 78.5cm; období: Počátek 20. let 20. století

Jan Hála studoval na soukromé malířské škole F. Engelmüllera a v letech 1910–1915 na pražské AVU u prof. V. Bukovace a M. Pirnera. V roce 1923 se natvalo usadil v podtatranské vísce Važec, která mu byla nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Mimo to se autor, ač původem Čech, připojil k proudu tehdejší Slovenské moderny, kterou reprezentoval Benka, Bazovský, Fulla a další. V roce 1925 se stal členem Spolku slovenských výtvarných umělců. Kromě malby se věnoval i literární tvorbě a ilustraci – patří k zakladatelům moderní slovenské ilustrační tvorby pro děti. V jeho dílech od počátku převažovaly figurální motivy, často pojímané jako národopisné studie a velkou část svého malířského úsilí věnoval etnografickému dokumentování slovenského folklórního života. Nejinak je tomu i v předloženém obraze, kde zachycuje v lidovém interiéru u okna stojící dívku oděnou v pestrobarevném kroji. Hálova malířská faktura zde osobitě pracuje se světlem a barevnou skvrnou, čímž dosahuje nezaměnitelného, místy až expresivně uvolněného rukopisu. Oceňované dílo malíře Jana Hály bylo již během života vystavováno v zahraničí (v New Yorku nebo na bienále v Benátkách).

lot: 72 -

PÁR V KROJI


Joža Úprka (1861 - 1940)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 27cm; šířka: 15.5cm; období: Po 1910

Dílo J. Uprky je dílem věčným, věrným obrazem skutečnosti, ve kterém se umělec snažil uchovat krásu lidového kroje, lidových slavností a obyčejů. Malířovu lásku k folklóru ukazuje i nabízený obraz Pár v kroji, který je nádherným příkladem jak autorova vztahu k přírodě, tak k lidským obyčejům. J. Uprka byl jednou z nejsilnějších a nejoriginálnějších osobností českého výtvarného umění z konce 19. a počátku 20. století. Malíř a grafik s osobitým výtvarným projevem, studoval u prof. F. Čermáka na pražské Akademii. Počátek jeho tvorby je spjatý s tříletým studiem na akademii v Mnichově, kde sbíral cenné podněty u prof. N. Gysise a později u O. Sitze. Po krátkém pražském období spojeném se zápisem u M. Pirnera se na konci 80. let vrátil do své domoviny na Moravské Slovácko, které se svým koloritem a zvyky stalo jeho hlavním inspiračním zdrojem. Z jeho vrcholných děl vyzařuje radost z barev, radost z pohybu, z projevu vitálních sil a životního optimismu.

lot: 73 -

BEROUNKA A KOPCE


Václav Špála (1885 - 1946)


vyvolávací cena: 2 200 000 CZK (86 275 EUR)
výška: 54cm; šířka: 73cm; období: 1925

„Berounka a kopce je originální, nadmíru typickou, melodicky cítěnou krajinomalbou Václava Špály“, jak v uvádí v odborném posudku PhDr. Rea Michalová, Ph.D. „Svým fauvistickým založením se již v počátcích odlišoval od kolegů ze skupiny Osma, jejichž tvorba byla orientována více expresionisticky. V hledání úderného a okamžitě účinného výrazu neváhal Špála uplatňovat principy post-kubistické tvarové deformace a redukovat barevnost na dva, tři kontrastní tóny, aniž by popřel svůj základní vztah k přírodní skutečnosti. V letech 1923–1926 procházel tzv. zeleným obdobím. Do let 1927–1930 se datuje jeho modré období, malba v odstínech ultramarínu a pruské modři, i když tato barva zůstala heraldickým znamením jeho tvorby až do konce života. Malířův hymnus na přírodu se příkladným způsobem promítl do monumentálně cítěných krajinomaleb. Jednou z nich je posuzovaný obraz Berounka a kopce, okouzlující ukázka Špálova slavného „zeleného období“, kdy v jeho tvorbě, ve shodě s dobovými proudy dvacátých let, vrcholila tendence obnovující kontakt s realitou viděného světa. Nejpříznačnější a výrazově nejkoherentnější soubor této vitalistické orientace představují právě obrazy z okolí Srbska na Berounce, kde autor maloval v letech 1925–1926. Plátna vznikala tváří v tvář v přírodě, přímo v plenéru. Berounka a kopce je neobyčejně ryzí a velkorysou malbou, v níž se Špálovi bravurně podařilo vystihnout charakter majestátních skal, klidné plynutí řeky a bujnost vegetace kolem jejího meandru pod blankytnou letní oblohou. V obraze nadmíru krásně zaznívá Špálova osobitá tvůrčí výpověď, jež spočívá v nezaměnitelné syntéze „vysokého“ projevu avantgardy a „skromného“, ale o to vroucnějšího světa domova.

lot: 74 -

Z FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY


Jan Slavíček (1900 - 1970)


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 549 EUR)
výška: 54cm; šířka: 96cm; období: 1925

Originální, okouzlující a velmi vzácné dílo Jana Slavíčka, je od autora, který patří k charakteristickým představitelům generace narozené kolem roku 1900. Tato generace vnesla do našeho umění avantgardní výboje i nový senzualistický vztah ke skutečnosti. A jak uvádí dále PhDr. Rea Michalová, Ph.D. ve svém odborném posudku: „Slavíčkovo dílo je rozděleno mezi práci krajinářskou, tvorbu zátiší a řadu menších i monumentálních obrazů Prahy. Ve své krajinářské tvorbě čerpal inspiraci v kraji Orlických hor (Orlická Rybná) a při častých zahraničních cestách. Posuzovaný obraz představuje jeden z bravurních výsledků Slavíčkova pobytu v Cagnes-sur-Mer na Azurovém pobřeží na jaře roku 1925. Jednalo se o první slavný zahraniční zájezd krajinářské speciálky Otakara Nejedlého. (...) Je jedním z krásných dokladů krystalizace Slavíčkova výtvarného typu, v duchu jeho přesvědčení, že ‚největší poezie a krása je uložena ve skutečnosti, v přírodě, v realitě – je jen [za]potřebí ji tam objevit a ovšem umět malířsky vyjádřit‘. Autor se zde plně oddává kouzlu středomořské přírody, svůj prudký malířský temperament však usměrňuje jasným výtvarným řádem v plné vyváženosti hmot a odstupňovaných terénních plánů. Noblesní šířkový formát nechává plně zaznít zvolený motiv, zachycený s malířskou a koloristickou bravurou, jež upomíná jak na francouzské klasiky Corota či Courbeta, tak zejména na tehdy aktuální příklad André Deraina. Obraz Z Francouzské riviéry je nesmírně půvabným Slavíčkovým dílem, které vyzařuje vnitřní pohodu a soulad člověka s krajinou ‚až kouzelného zabarvení (…) a zbožného oddání‘ (J. Slavíček)“. Restaurováno.

lot: 75 -

DĚTI U MARINGOTKY


Oskar Matysek (1885)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 60cm; šířka: 47.5cm; období: 20. léta 20. století

Výjev z cirkusového prostředí pochází od jednoho z bratrů Matysků, Oskara. Jak o tom svědčí i rub obrazu, kde můžeme sledovat skici dalších postav s popiskem orig. O. Matysek/ Paříž (…). Dvojice umělců pocházející z Moravy, z nichž o něco známější bratr Petr, školený u prof. Bachera na Akademii ve Vídni, podnikala studijní cesty do Francie, Itálie, Německa. Ve dvacátých letech strávil O. Matysek šest let ve Francii malováním především krajin, městských scenérií a rušných ulic Paříže. Z tohoto období patrně pochází i procítěná momentka s dvěma dětmi před maringotkou, z jejíž suverénní a zároveň jemně odstíněné malby dýchá francouzský vliv.
 

lot: 76 -

PAŘÍŽSKÝ BULVÁR V NOCI


Konstantin Korovin (1861 - 1939)


vyvolávací cena: 560 000 CZK (21 961 EUR)
výška: 54cm; šířka: 65cm; období: 1927

Obraz Pařížský bulvár v noci je reprezentativním dílem z vrcholného období malířské tvorby Konstantina Korovina – umělce, který je považován za nejdůležitější osobnost ruského impresionismu. Poprvé se s tímto novým moderním stylem setkal prostřednictvím svého profesora na Akademii v St. Petěrburgu, Vasilije Polenova. Roku 1885 cestoval do Španělska a Francie, kde ho uchvátili tamní impresionisté, takže si již plně osvojil prvky jejich stylu. Vystavoval s uměleckou skupinou Peredvižnici. V letech 1909–1913 byl profesorem na Moskevské škole malby, sochařství a architektury. Paříž navštívil mnohokrát a její noční život plný světel a zvláštních kontrastů jej inspiroval k tvorbě řady pláten právě s námětem nočních pařížských bulvárů. Jeho obrazy se vyznačují pestrou barevností, kterou ovládal s naprosto uvolněnou virtuozitou, kdy nechával barevné pasty vystupovat z plochy obrazu s ohromnou přesností. Také v nabízeném díle akcentují výraznější barevné kontrasty, dosahované uvolněným děleným rukopisem. Pastózní nervní údery štětce poskytují malířskému povrchu efekt napjaté vibrace s omezením popisné kresebnosti detailů, pouze s použitím malířských a koloristických prostředků. Korovin byl současně skvělým divadelním scénografem a hlavním výtvarníkem prestižního moskevského Velkého divadla. Ve svých divadelních pracích se rovněž snažil tlumočit emocionální náladu představení a vytvářel dekorace a kostýmy ve svém impresionistickém stylu. V roce 1900 byl kurátorem umělecké části ruské prezentace na Světové výstavě v Paříži. Ve Francii, kam před tím pravidelně zajížděl, se natrvalo usadil v roce 1923 a za svůj umělecký přínos se stal nositelem Řádu čestné legie.

lot: 77 -

COMPOSITION


Frederico Kromka (1890 - 1942)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 882 EUR)
výška: 30cm; šířka: 40cm; období: 1929

Geometrická kompozice z trojúhelníků je hrou s tvary, která zde přesahuje až k použití vícevrstevnatosti materiálů za účelem dosahování prostorové iluzornosti. Je vzácnou ukázkou tvorby umělce s českými kořeny, který žil a tvořil v Paříži. Zde se Frederico Kromka stýkal mj. s M. Chagallem, M. Ernstem, G. Karsem a stal se součástí mezinárodní umělecké komunity Montparnasse. V době války roku 1942 byl deportován do koncentračního tábora. V roce 2007 bylo jeho dílo objeveno na výstavě „Montparnasská deportace – evropští umělci z Paříže do koncentráků (Turín ve spolupráci s Museum Montparnass).

lot: 78 -

VERONIČINO PLÁTNO


Jaroslav Herbst (1887 - 1971)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 32.5cm; šířka: 22cm; období: 1930

Expresivně a s naivistickým akcentem namalovaný Veraikon představuje jednu z poloh tvorby malíře-autodidakta Jaroslava Herbsta. Umělec pocházel ze selské rodiny z Dušník v Podřipsku. Vystudoval strojní a posléze i stavební inženýrství na pražské technice a malířství se věnoval od roku 1912 jako samouk. Po první světové válce se na trvalo vrátil na rodný statek, kde hospodařil a maloval v úplné izolaci od uměleckého prostředí. Vystaveno v galerii Dr. Feigla, Praha, březenduben 1934.

lot: 79 -

LEŽÍCÍ


Pravoslav Kotík (1889 - 1970)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 353 EUR)
výška: 27.5cm; šířka: 41cm; období: 1929

Obraz Ležící od malíře Pravoslava Kotíka je reprezentativní ukázkou autorova sběratelsky ceněného období, kdy se do umělcovy tvorby promítal vliv kubismu po jeho studijních cestách do Paříže. Žena ležící na sofa, provokativně k divákovi natáčí svou tvář, v níž se zračí odlesky Picassových Avignonských slečen či negerských plastik, tolik vyhledávaných pařížskou avantgardou. Sošné tělo zdůrazněné výraznou linií v sobě nese ohlas neoklasicismu, k němuž se ve svých aktech klonil také Rudolf Kremlička, s nímž Kotíka pojilo členství v SVU Mánes a také zájem o sociální umění. Kotík prošel studiem na UMPRUM i AVU v Praze a v průběhu 20. let se stal členem zásadních uměleckých spolků; Spolku výtvarných umělců Mánes a Umělecké besedy. Zde se potkal s umělci K. Holanem, M. Holým a K. Kotrbou, s nimiž v roce 1924 spolu založil Sociální skupinu HoHoKoKo, jež se zaměřovala na realistické náměty a sociální tematiku. V Kotíkově tvorbě lze najít mnoho vrstev; od expresionismu a fauvismu v raných dílech, kubismus a neoklasicismus z let dvacátých, až po dotek surrealismu v letech padesátých. Ve svých malbách rozehrává příběhy milenců v kavárnách, upracovaných venkovanů, či lidí vyjasňujících si svou existenci tváří v tvář moderní civilizaci. Obraz pochází ze sbírky sochaře Břetislava Bendy.

lot: 80 -

KOUPÁNÍ


František Srp (1895 - 1943)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 50cm; šířka: 65cm; období: 1930

V obraze Koupání malíř František Srp projevuje výtečně své barevné cítění a smysl pro komponování prostoru. Naplno se tu projevuje barevná i tvarová rytmizace, v akordu modré, růžové i jemnějších tělových odstínů. Malíř vytváří neobvykle poetickou vidinu, sevřenou v harmonické kompozici s výraznými plány. Ležící akty Tří Grácií, obklopené po stranách stromy a s jezerem v pozadí, personifikují smyslnost, živelnost a radostnost prosluněné přírody. Malíř a grafik, krajinář, figuralista, portrétista František Srp studoval v letech 1914–1916 na pražské UMPRUM u prof. E. Dítěte a F. Kysely. V dalším studiu pokračoval na pražské AVU u prof. M. Pirnera, kde také v roce 1919 absolvoval. Od r. 1924 působil jako profesor reálného gymnázia v Bučovicích. Byl členem SVU v Brně a SVU moravských Aleš.

lot: 81 -

U PULTU


Josef Čapek (1887 - 1945)


vyvolávací cena: 3 500 000 CZK (137 255 EUR)
výška: 80cm; šířka: 50cm; období: 1933

Galerijní a sběratelsky výjimečný obraz, který je reprezentativní ukázkou tvorby Josefa Čapka, obsahuje v sobě veškeré malířské finesy Čapkova vrcholného období. Významný český malíř, grafik, knižní ilustrátor a spisovatel Josef Čapek se v meziválečném, a pro něho šťastném období mohl naplno věnovat své práci a působil v uměleckých skupinách. V roce 1911 se stal spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců (mezi členy byli např. Václav Beneš, Emil Filla, Otakar Kubín). Na konci roku 1912 však spolu s bratrem Karlem Skupinu opouští a vstupují do Mánesa. V roce 1921 Josef Čapek přešel do skupiny Tvrdošíjní (dalšími členy byli např. Rudolf Kremlička, Václav Špála a Jan Zrzavý). Od počátku 30. let pak čerpal novou inspiraci na Slovensku spolu s radostmi, jež mu skýtal rodinný život. Soustředění se na všední dny se odráželo i ve formě výtvarného projevu. Přiklonil se k naivní malbě, zcela redukoval svůj výrazový rejstřík vynikající obrysovou linkou a spolehl se na moderní, pozitivní barevnost. V kompozici s dvojicí mužských postav stojících proti sobě u baru a třetí figurou v pozadí tušíme jejich prostý původ v pracovním ošacení. Dalším oživujícím prvkem v obraze jsou tu už jen dvě sklenky a lahve s alkoholem. Plátno svojí soudobou moderností a sociální funkcí neusiluje přímo o postavení v meziválečné avantgardě ani o ortodoxii v umění, ale zůstává čistou osobní výpovědí, jejíž největší hodnotou je svoboda.

Provenience: z pozůstalosti prvního majitele dr. Karla Steinbacha, přítele bratří Čapků, který patřil mezi Pátečníky.

Vystaveno: Umělecká Beseda, 1935, katalog, seznam děl č. 17. Odborný posudek PhDr. Pavla Pečinková, CSc.

lot: 82 -

LETNÍ DEN


Rainhold Justich (1885)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 569 EUR)
výška: 25.5cm; šířka: 28cm; období: 1931

Půvabná drobnopisná malba, zobrazující skupinu mladých dívek při koupání, je ukázkou malířského umění Rainholda Justicha. Na obraze vyzařujícím radostnou letní atmosféru zachytil malíř dívky při pikniku a hraní si se psem, v zadním plánu, jak se koupou ve vodě. Autor po přípravě na uměleckoprůmyslové škole prošel dalším školením na pražské Akademii výtvarných umění (r. 1902), kde studoval ve speciální škole prof. V. Hynaise. Tvořil zejména podobizny, akty a figurální náměty v moderním názoru na impresi pohybu i barvy.

lot: 83 -

PODZIM


Jaroslav Herbst (1887 - 1971)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 80.5cm; šířka: 60cm; období: 1939

Jak dokládá i obraz dvou nahých dívek v jabloňovém sadu od malíře Jaroslava Herbsta, vytvořil si tento umělec postupem času zcela svébytnou a jedinečně pojatou malbu, založenou na výrazných světelných a barevných kontrastech a prostorové koncepci odvozené z kubismu. Jeho dílo, poprvé veřejně prezentované výstavou v Galerii Dr. Feigla v Praze v roce 1934, vzbudilo nečekaný ohlas a příznivou odezvu kritiky. Další Herbstovu výstavu uspořádal Feigl v roce 1937, pak malíř opět upadl v zapomnění. Teprve v roce 1995 jej připomenula výstava v Galerii Ztichlá klika v Praze a článek se sérií reprodukcí v časopise Revolver revue z téhož roku.

lot: 84 -

NA DVORKU


Jozef Teodor Mousson (1887 - 1946)


vyvolávací cena: 230 000 CZK (9 020 EUR)
výška: 74cm; šířka: 81cm; období: 20. léta 20. století

Dílo slovenského malíře, původem z Francie, zachycuje východoslovenský kraj, zvyky a život tamních lidí. Jeho život a tvorba byly spojeny s Michalovcemi. V letech 1905–1909 vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Budapešti (prof. Ballo), v roce 1913 podnikl studijní cestu po Itálii. Byl členem Kunstvereinu a Jednoty výtvarných umělců na Slovensku. Vytvořil si autorsky příznačné kompoziční manýry s centrálně umístěnou skupinou krojovaných ženských postav. Obraz, plný života, zachycující autenticky ztvárněnou scénu, skvěle reprezentuje tvorbu tohoto malíře, jenž patřil do Nagybanské školy plenéristů. V roce 1911 se usadil na Zemplíně v Michalovicích, kde našel svůj vlastní ráj, jež mu přírodou i etnografickou bohatostí připomínal tolik milovanou Itálii. Ve svých směle zpodobených záběrech zachycoval pestrost a okouzlení barvami místního folklóru. Mistrovský obraz plný děje, skvostných detailů a zářivého bohatství skvěle dokumentuje místní situaci v období druhé poloviny 20. let a svým kultivovaným malířským přednesem kvalitně zastupuje autorovu tvorbu.

lot: 85 -

KYTICE VE VÁZE


Miloslav Holý (1897 - 1974)


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 549 EUR)
výška: 100cm; šířka: 74cm; období: 1932

Kytice ve váze představuje Holého oblíbený námět, kterému se věnoval zejména ve 20. letech, kdy se jeho paleta pod vlivem studijní cesty do Paříže a Bretaně rozjasňuje a nabývá na vitalitě. Kytice je ukázkovým příkladem Holého prvorepublikové tvorby, v níž se zračí oslava života a demokracie. Pastózně pojaté květy jsou vyvedeny energickými tahy štětce a snoubí se v nich malířův celoživotní zájem o expresi a kolorismus. Holý studoval na AVU u J. Preislera, V. Bukovace a J. Obrovského a navštěvoval také grafickou speciálku M. Švabinského. Důležitou roli hrál v Sociální skupině Ho-Ho-Ko-Ko, kterou v roce 1924 založil společně s umělci K. Holanem, P. Kotíkem a K. Kotrbou. Hojně vystavoval v Čechách i v zahraničí (Francie, USA, Itálie) a později se stal profesorem AVU. Ještě ve 40. letech čerpal ze svých francouzských vzorů, krajiny jsou otevřené, a v pestřejších barvách tak, jak to viděl při svých studijních pobytech na konci 20. let ve Francii. Později (od 50. let) barvy tmavnou, objevuje se převaha zelené a opět určitý příklon k neoimpresionismu. Díla Miloslava Holého jsou zastoupena ve všech významných českých galeriích a je rovněž autorem několika statí a knihy vzpomínek. Dílo pochází ze sbírky K. Kotrby.

lot: 86 -

PRAŽSKÉ ZÁKOUTÍ


Karel Holan (1893 - 1953)


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 549 EUR)
výška: 80cm; šířka: 100cm; období: 1938

Zimní městská krajina spadá do období 30. let, kdy se Holan přiklonil k novému realismu a při častých procházkách Prahou maloval její náladu. Suverénně, s pomocí silných nánosů hnědé a bílé barvy, dociloval zpodobení zasněžených koutů staré Prahy či její periferie a zachycoval tak jedinečným způsobem prchavou krásu všedních momentů hlavního města. Karel Holan byl český akademický malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Studoval na soukromých školách kreslení V. Beneše a O. Nejedlého. V roce 1913 začal studovat architekturu na české technice, studia ale nedokončil, protože byl během první světové války povolán do armády, kde utrpěl zranění. Po propuštění z armády, v roce 1915, nastoupil ke studiu na AVU v Praze u prof. M. Pirnera, K. Krattnera a V. Bukovace. Byl členem Umělecké besedy a v roce 1924 se stal spoluzakladatelem a poté i vůdčím duchem sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko. Dále byl členem SVU Mánes a SVU Myslbek. Jeho dílo je zastoupeno např. v GVU v Ostravě, GHMP, v GMU v Hradci Králové. Dílo pochází ze sbírky K. Kotrby.

lot: 87 -

FRANCOUZSKÝ STARODRUŽINÍK


Otto Gutfreund (1889 - 1927)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 48cm; období: 1924-1925

Socha Francouzského starodružiníka, vyčerpaného, opřeného o hlaveň své zbraně, je přesvědčivou ukázkou meziválečného civilismu. Cyklus ruských, francouzských a italských legionářů začal těsně před polovinou 20. let Gutfreund vytvářet jako zakázku pro někdejší Památník odboje. Zobrazuje vojáka z Roty Nazdar, první československé vojenské jednotky působící na francouzském území za 1. sv. války. Gutfreund sám, jakožto velký vlastenec, dobrovolně vstoupil v Paříži do Cizinecké legie a účastnil se krvavých bojů na Sommě, L‘Artois a v Champagni. Na podzim roku 1915 se pak s dalšími třemi příslušníky Roty Nazdar postavil do čela odporu Čechů a Slováků proti novému Bérengérovu zákonu a proti rozpuštění Roty Nazdar. Následně byl Gutfreund ve Francii několikrát uvězněn a žil zde až do roku 1920 ve velmi nuzných podmínkách.

lot: 88 -

RYCHLOST, SÍLA, ODPOR


Ladislav Beneš (1883 - 1956)


vyvolávací cena: 85 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 70cm; období: 1921

Po stranách plinty nápisy: RYCHLOST/ SÍLA/ ODPOR/ VÍTĚZI SOUTĚŽE SPOLEHLIVOSTI ČESKOSLOVENSKEM 1921 – MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY. Sochaře Ladislava Beneše, společně ještě se Štursou a Španielem, lze bezesporu řadit mezi nejvýznamnější představitele své generace uplatňující v díle nové chápání klasicismu. Beneš, školený u prof. C. Kloučka a S. Suchardy byl v letech 1907–1934 členem SVU Mánes, od roku 1911 členem UB. Jeho dílo, v Čechách doposud neprávem opomíjené, bylo vystavováno v Kolíně nad Rýnem, Záhřebu, Bělehradě, Lublani, Mnichově, Vídni.

lot: 89 -

SEDÍCÍ ŽENA I.


Otto Gutfreund (1889 - 1927)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
výška: 17cm; období: 1932

Pozdější soška v keramice byla vytvořena na základě původního sádrového modelu z roku 1927 (ve sbírce NG), jež je parně jednou z posledních Gutfreundových prací, kterou před svým předčasným odchodem vytvořil.

 

lot: 90 -

MOTORKÁŘ


Břetislav Benda (1897 - 1983)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 25cm; šířka: 40cm; hloubka: 17cm; období: 1928

Socha Motorkáře je výjimečným a reprezentativním dílem výtvarného směru – civilismu, oslavujícího technický pokrok. Vedle Stefanovy Bugatti či Švecova Motocyklisty, je zde další příklad z tematiky poesie civilního života, v němž se do středu pozornosti dostávaly sportovní náměty a soutěžení. Rovněž úsporná modelace motorky i jezdce v přilbě je příznačná. Sochař Břetislav Benda, po studiích na sochařské a kamenické škole v Hořicích, nastoupil na pražskou AVU do ateliéru J. V. Myslbeka, kde po válečné přetržce pokračoval v letech 1919–1922 u J. Štursy. Od roku 1923 byl členem SVU Mánes. Ve 20. letech prošel zkušeností se sociálním uměním pod vlivem O. Gutfreunda, jinak se jeho figurální sochařské dílo, soustřeďující se hlavně na téma ženského těla, řadí převážně k proudu neoklasicismu. Tvořil především z bronzu a mramoru, často pro veřejné prostory. V závěru života spolupracoval se svým synem Milanem Bendou (*1941).

lot: 91 -

DVOJICE


Zdeněk Dvořák (1897 - 1943)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 47cm; období: 20. léta 20. století

Závěsná plastika Dvojice představuje dřívější práci autora, v níž se v rámci dobové estetiky nastolené O. Gutfreundem zabýval sociálně a civilistně laděnou modernistickou realistickou drobnou plastikou prováděnou nejčastěji z pálené hlíny. Sochař Zdeněk Dvořák byl mimořádnou osobností českého výtvarného umění dvacátých a třicátých let 20. století, během života vystavoval poskrovnu a veřejně se v umělecké sféře téměř neangažoval. Navíc se mu z finančních důvodů nepodařilo vyjet do zahraničí, aby se mohl osobně seznámit s tvorbou hlavních protagonistů evropské avantgardy. Jeho umělecká činnost se ubírala po dvou kolejích, celoživotně rozvíjená figurativní linie Dvořákovy práce oscilovala mezi civilismem a popisnějším pojetím. Druhou stránku jeho tvorby představovala abstraktní plastika. Svým zaměřením a invencí nemá v české abstrakci první poloviny 20. století, kromě F. Kupky anebo F. Foltýna, obdobu. Obdivuhodné byly i Dvořákovy občanské postoje, po okupaci Československa se zapojil do protinacistického odboje jako člen ilegálního Národního revolučního výboru inteligence, byl zatčen a deportován do Osvětimi, kde zahynul roku 1943. Lit.: Hana Rousová, Zdeněk Dvořák, Arbor Vitae, 2013.

lot: 92 -

JELIZAVETA NIKOLSKÁ


Emanuel Kodet (1880 - 1954)


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 549 EUR)
výška: 87cm; období: 1926

Touhu, vášeň, ódu na krásu ženského těla, příběh tance a zachycení ladných křivek v pohybu, toto nadčasově a velmi křehce vtiskl do sochy primabaleríny významný český sochař Emanuel Kodet. Modelem pro vyobrazenou sochu byla reálná žena, tanečnice – primabalerína Jelizaveta Nikolská de Boulkin. Její krása a oslnivost zůstala v odkazu mnohých uměleckých děl, vidíme ji například na plaketě od Maurice Picauda nebo v díle Františka Drtikola s názvem Tanečnice. Autor studoval keramickou školu v Bechyni a u S. Suchardy na UMPRUM v Praze. Rok pobýval v Římě, vystavoval v Topičově salonu v Praze. Jeho tvorba byla zpočátku ovlivněna symbolismem zlomu století, pokračovala však v linii monumentálního sochařství zformované Štursou. Je autorem řady význačných prací, mj. Žižkův pomník na Vítkově, Žižkův pomník u Sudoměře, Husův pomník v Sušici, výplně pilastrů na budově filozofické fakulty v Praze aj.

lot: 93 -

BUSTA T. G. MASARYKA


Vincenc Makovský (1900 - 1966)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 373 EUR)
výška: 42cm; období: 30. léta 20. století

Autorem busty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka je významný sochař Vincenc Makovský. Absolvoval AVU (1919–1926) v ateliérech malířů J. Obrovského a K. Krattnera a sochařů B. Kafky a J. Štursy. Poté odjel díky stipendiu francouzské vlády do Paříže, kde pracoval do roku 1930 u A. Bourdella. 2. světovou válku strávil ve Zlíně, kde se podílel na založení Školy umění a stal se vedoucím oboru tvarování strojů a nástrojů. Po válce se usadil v Brně-Obřanech, kde žil a pracoval až do své smrti. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes (od r. 1930) a České akademie věd a umění, zakládajícím členem Skupiny surrealistů ČSR, profesorem brněnského VUT (od r. 1947) a pražské AVU (od r. 1952). Je autorem celé řady veřejných realizací, především pomníků, a to nejen v Brně, ale i v Čechách a v zahraničí. Jeho syn Zdeněk Tomáš Makovský (*1946) je rovněž sochařem a také architektem.

lot: 94 -

PODOBIZNA FRANTIŠKA KUPKY


Karel Kotrba (1893 - 1938)


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 549 EUR)
výška: 38.5cm; období: 1928

Sochař Karel Kotrba vytvořil řadu portrétů významných osobností nejen z uměleckého života (např. K. Holana, J. Kvapila, O. Březinu, J. Nerudu, V. V. Štecha), a nabízené dílo je rovněž velice autentickou podobiznou jeho přítele Františka Kupky. Vzniklo v letech 1927–1928, kdy sochař pobýval u Kupky v Paříži a bylo patrně jediné, které si s sebou do Čech z této cesty přivezl. Původně se Karel Kotrba vyučil jako štukatér. V letech 1912–1913 docházel na večerní kurzy modelování na UMPRUM. Byl účastníkem první světové války, kde byl zajat a domů se vrátil v roce 1919 jako francouzský legionář. Hned po válce se přihlásil na AVU v Praze a studoval v medailérské škole prof. O. Španiela a poté odjel na studijní cestu do Paříže. Na počátku 20. let spolu s P. Kotíkem a spolužáky K. Holanem a M. Holým vstoupil do Umělecké Besedy. Po pěti letech strávených v Umělecké Besedě se ocitli ve střetu s konzervativnějším křídlem spolku a přešli do SVU Mánes. Zde naopak působili jako tradicionalisté a po konfliktu byli roku 1930 vyloučeni. Název Sociální skupina HoHoKoKo vznikl až dodatečně, podle sborníku, který připravoval estetik Bohumil Markalous (nerealizován). Do Kotrbovy tvorby se promítaly zkušenosti z války i život na předměstí v pražských Holešovicích. Vystavoval v zahraničí v československých expozicích na Bienále v Benátkách (1930, 1936), ve Vídni (1934), Bruselu (1935) a Stockholmu (1936). Dílo pochází ze sbírky K. Kotrby, sádrové kopie se nacházejí ve sbírkách NG v Praze a GASK.

lot: 95 -

KŘESLO PRO HAUS REINBACH


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 108cm; šířka: 75.5cm; hloubka: 75cm; období: 1928

Křeslo v anthroposofickém stylu Rudolfa Steinera bylo navrženo Camillem Cerrim v roce 1928 pro interiér Haus Reinbach Otto Mosera ve Stuttgartu. Svou rustikální geometrickou stylizaci odkazuje k estetice předválečného architektonického trojrozměrného kubismu (Janák, Hofman, Gočár, Chochol). „Ideově i formálně je svázáno s designem Armlehnstuhl Rudolfa Steinera – bizarním robustním křeslem kubizujících tvarů, bez polstru. Takto tvarovaný nábytek měl svým expresivním výrazem odpovídat esoterické, okultní atmosféře prostředí, pro něž byl navržen. Právě toto křeslo designované filosofem Steinerem bylo nepochybně předlohou pro variantní řešení s čalouněním, proponované Camillem Cerrim pro Haus Reinbach ve Stuttgartu.“ Odborný posudek PhDr. Jiří Fronek, Ph.D.

lot: 96 -

PSACÍ STŮL ART DECO


vyvolávací cena: 38 000 CZK (1 490 EUR)
výška: 80cm; šířka: 80cm; hloubka: 166cm; období: Cca 1930

Psací stůl, po celém povrchu obložený kořenicovou dýhou, je spojením elegance, funkčnosti a rafinovaného designu. Řešení úložných prostor, zásuvek, spodních i bočních částí stolu odpovídá návrhům významného architekta a designéra Jiřího Krohy, který se v období mezi světovými válkami věnoval kubistickým, funkcionalistickým a mašinistickým projektům.

lot: 97 -

DVĚ ŽIDLE BRNO A STOLEK


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
období: 80. léta 20. století

Židle jsou replikami vyráběné firmou Knoll dle původních slavných modelů Brno z roku 1930 od architekta a ředitele Bauhausu Miese van der Rohe. Patří do kolekce nábytku, kterou Mies van der Rohe vybavil brněnskou vilu Tugendhat a představuje dodnes pomyslný vrchol elegance interiérového užitého vybavení. V každém návrhu, od velkolepých mrakodrapů, po jídelní židle, se van der Rohe snažil o redukci objektu na jeho esenciální prvky. Minimalistické křivky, rafinované detaily a dokonalé materiály se snoubí v dech beroucí krásu každého kusu nábytku. Dolpňující stolek je tvořen třemi nastavitelnými odkládacími obručemi se skleněnou výplní.

lot: 98 -

DVĚ ŽIDLE WASSILY


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 73cm; šířka: 78cm; hloubka: 70cm; období: 80. léta 20. století

Židle jsou replikami vyráběné firmou Knoll, dle původních ikonických židlí Wassily, také známých jako Model B3. Židle navrhl v letech 1925–1926 Marcel Breuer za svého působení v Bauhausu. Inspirován rámem jízdního kola a ovlivněn konstruktivistickými teoriemi hnutí De Stjil, redukoval klasickou klubovou židli do elementárních linií a plánů, čímž navždy změnil vývoj designování nábytku.

lot: 99 -

GOBELÍN


Antonín Kybal (1901 - 1971)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 184cm; šířka: 110cm; období: 1935

Antonín Kybal byl naší nejvýraznější osobností designu bytového textilu a inovátor textilní tvorby ve 20. století. Svým dílem a později pedagogickým působením pozvedl textilní tvorbu ze sféry konzervativního a upadajícího tradičního řemesla ve zcela svébytný umělecký výrazový prostředek, odpovídající jazyku modernismu. Hlavním Kybalovým přínosem byla schopnost prosadit vysoké estetické, řemeslné a materiálové nároky v průmyslové výrobě a prolnout je s aktuálními estetickými trendy.

 

lot: 100 -

TEXTILNÍ DESIGN


Marie Čermínová - Toyen (1902 - 1980)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 260cm; šířka: 206cm; období: Cca 1935

Návrh na látku, která měla sloužit patrně jako závěs, vytvořila Toyen pro Textilní závody Josefa Sochora ve Dvoře Králové. Na écru podkladu vytvořila desén korálovitých útvarů v oranžové, zelené, modré, žluté a tmavohnědé barvě. Vzor byl inspirací pro firmu Ascher, která po shlédnutí tohoto kusu začala spolupracovat se známými umělci (Picasso, Miró a dalšími).

lot: 101 -

NÁPOJOVÝ SET


Adolf Loos (1870 - 1933)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
období: 1931

Architekt Adolf Loos navrhl tento servis pod číslem 248 pro manufakturu J. & L. Lobmeyer. Každý kus má na základně charakteristický diamantový brus, každá linka je ručně broušená a pečlivě matně leštěná. Tímto návrhem z roku 1931 s jasným a nekompromisním pojetím formy předběhl A. Loos svoji dobu a určil směr cesty modernímu designu skla, klasice Lobmeyer, kterou oceňují znalci po celém světě a nachází se ve sbírkách např. MoMA New York, V&A London a MAK ve Vídni. 6 ks sklenice: 9,1 × 7 (Ø dna) cm; 3 ks sklenice: 11,5 × 6 (Ø dna) cm; 3 ks sklenice: 11,3 × 4,5 (Ø dna) cm;;2 ks sklenice: 5,7 × 3,7 (Ø dna) cm Servis pochází z majetku Antonína Kybala.

lot: 102 -

KRABICE NA DOUTNÍKY


Franz Bibus (1860 - 1941)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
výška: 6cm; šířka: 31.5cm; hloubka: 22cm; období: 20. - 30. léta 20. století

Obdélná krabice s víkem zdobena celoplošným kladívkovým dekorem, vpředu s úchytem ze slonoviny. Uvnitř dřevěná vložka s přihrádkami.

lot: 103 -

ČAJOVÁ SOUPRAVA


Ladislav Sutnar (1897 - 1976)


vyvolávací cena: 9 000 CZK (353 EUR)
období: 1928-1932

Klasická porcelánová čajová souprava, obsahuje: 6 ks šálků s podšálkem, mléčenku a cukřenku. Sutnar tento jednoduchý ale nadčasový design navrhl na konci 20. let pro Krásnou Jizbu-Družstevní práci.

lot: 104 -

MĚSÍČNÍ NOC


Antonín Kybal (1901 - 1971)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 62cm; šířka: 49.5cm; období: 1943

Studie pochází od dědiců A. Kybala.

lot: 105 -

NÁVES S KOSTELÍKEM


Josef Lada (1887 - 1957)


vyvolávací cena: 360 000 CZK (14 118 EUR)
období: 1944

Nově objevená kolorovaná kresba Náves s kostelíkem dle znaleckého posudku PhDr. Pavly Pečinkové, CSc.: „…spadá motivicky i provedením bezvýhradně do celku Ladova díla. Náleží do série jarních motivů, které jsou u Lady frekventované zvláště ve čtyřicátých letech. V této době se také Lada, uznávaný jako typický figuralista, častěji soustřeďuje na vesnické motivy bez figurální stafáže a hledá optimální výrazovou polohu mezi kresbou a malbou. Prosazuje se jako malíř českého venkova, ale nechce se vzdát své lineární stylizace a převádí krajinné motivy do jednoduchých znaků, z nichž skládá novou obrazovou realitu. Ladův originální malířský projev, v němž plně uplatnil své kreslířské zkušenosti, významně obohatil výrazový rejstřík dobové české krajinomalby. Výtvarné pojetí předložené práce charakterizované obzvláště jemnými konturami a výraznějším uplatněním malířského rukopisu, je příznačné pro periodu čtyřicátých let, kdy Ladovo malířské dílo dospívá do vrcholné fáze. Uspořádání kompozice, kresebná stylizace, způsob kolorování i typ signatury se shodují s doloženými originály z daného období. Práce je provedena na kvalitní značkové lepence, kterou Lada s oblibou používal.“Obraz pochází ze sbírky sochaře Břetislava Bendy.

lot: 106 -

ŽNĚ


Antonín Procházka (1882 - 1945)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 529 EUR)
výška: 40cm; šířka: 50cm; období: 40. léta 20. století

Obraz, který vyniká specifickou barevností a hrou světla, modelující pohyb postav při sklizni za plného letního dne, je dílem Antonín Procházky – významného představitele české moderny, člena Osmy a SVU Mánes. Nejprve studoval na UMPRUM, a poté na AVU u prof. V. Bukovace, H. Schwaigera a M. Švabinského. Jako řada jeho vrstevníků nebyl spokojen s akademismem, takže školu nedokončil a raději odjel s E. Fillou a B. Feiglem do Berlína odkud pokračovali do dalších evropských metropolí seznámit se s aktuálními malířskými trendy. Po návratu domů v roce 1906 uspořádal společně s E. Fillou svou první výstavu. Vystavoval jako host na obou výstavách Osmy (1907 a 1908). V letech 1907–1908 podnikl cesty po Evropě, v Německu potkal malířku Linku Scheithauerovou, kterou si po návratu domů vzal za ženu. Procházkovo dílo v začátcích ovlivnila tvorba Edvarda Muncha, ale postupně přešel z expresionismu ke svému osobitému pojetí kubismu, nazývanému též Procházkův orfismus. Ve 20. letech se přiklonil k neoklasicismu až k poetickému primitivismu. Ve 30. a 40. letech pak experimentoval s uměleckými technikami a barvou. Procházkovo dílo získalo velký ohlas v zahraničí, zvláště v Anglii a Francii, kde se mu dostalo jedno z nejvýznamnějších ocenění Grand Prix.

lot: 107 -

KOKOŘÍN


Cyril Bouda (1901 - 1984)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 13.5cm; šířka: 34.5cm; období: 1943

Panoramatická krajina údolí s hradem Kokořín v pravém zadním plánu je dokladem Boudova bytostného vztahu ke grafice. Na menším obraze s podlouhlým formátem divákovu pozornost asi nejvíce upoutají jemně vykreslené povrchy pole, cesty a lemujících stromů. Cyril Bouda, kromě své rozsáhlé malířské a grafické práce, byl významný také svou pedagogickou činností. V letech 1946–1972 působil jako profesor na Pedagogické fakultě UK. Věnoval se nejprve volné grafice a malbě obrazů. Celý život pracoval jako ilustrátor knih, zvláště pohádek, českých pověstí, humoristických a historických knih. Své ilustrace převáděl také do podoby kreslených filmů. Byl mj. grafikem-návrhářem československých známek.

lot: 108 -

ZÁPAS


Zdeněk Burian (1905 - 1981)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 26cm; šířka: 19cm; období: 30. léta 20. století

Ukázková kvašová malba vynikajícího českého malíře a kreslíře, který si získal proslulost i v zahraničí svými animovanými filmy a perfekcionisticky propracovanými ilustračními kresbami. Motiv se nejpravděpodobněji vztahuje k románu Julese Verna Dvacet tisíc mil pod mořem (vyd. 1937) ve Vilímkově nakladatelství, kde Zdeněk Burian vtiskl nesmazatelné kouzlo titulům v legendární edici Vilímkovy knihovny mládeže dospívající, Verneovkám či edici Dobrodružný svět.

lot: 109 -

MEXICKÝ CÍSAŘ


Zdeněk Burian (1905 - 1981)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 68cm; šířka: 48cm; období: 1939

Barevný reklamní plakát firmy Toužimský a Moravec nabízí k odběru třídílný historický román Františka Josefa Čečetky Mexický císař, vydávaný v letech 1939–1940. Barevným ofsetem vytiskla Československá akciová tiskárna v Praze s použitím oleje Zdeňka Buriana, který je nyní ve vlastnictví Východočeské galerie v Pardubicích. Značeno podpisem vpravo dole.

lot: 110 -

VINNETOU


Zdeněk Burian (1905 - 1981)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 70cm; šířka: 50cm; období: 1939

Barevný reklamní plakát pražského nakladatelského domu Toužimský a Moravec (neuvedeno) avizuje vydání legendárního románu Karla Maye Vinnetou. Zde se jedná o pětidílnou edici tzv. Velké řady vydávané od roku 1939 v 1. vydání. Tisk barevným ofsetem provedla Československá akciová tiskárna v Praze s použitím oleje Zdeňka Buriana. Pro svůj nesporný symbolický význam se stal i jakýmsi logem výstavy „Širým světem“ a její prezentace.

lot: 111 -

V PASÁŽI


Karel Souček (1915 - 1982)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 098 EUR)
výška: 23.5cm; šířka: 28.2cm; období: 1947

Karel Souček je jednou z nejosobitějších postav umělecké generace, která nastoupila ve 40. letech. Po těžkých začátcích na Kladně se připojil ke Skupině 42 s jejím programem zaměřeným na moderní svět a poezii města. Jakožto obyvatel dělnického Kladna pocházející ze skromných poměrů byl přímo uchvácen velkoměstským životem, jak jej symbolizovaly výkladní skříně obchodů, pasáže, průchody, jídelny, bufety či automaty, kavárny a kadeřnictví. Po válce nabývaly dříve drobné obrazy stále většího formátu. Často dostávaly formu triptychů či polyptychů, a ty zase tvořily souvislé série, z nichž nejpočetnější je věnována tématu pasáží. Po roce 1948 jeho tvorba nekonvenovala socialistickému realismu a Souček se ocitl v ústraní. Spolu s kolegou ze Skupiny 42 Janem Kotíkem však byl jedním z těch, kteří přispěli k úspěchu čsl. pavilonu na výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde získal zlatou medaili. To mu přineslo oficiální uznání, stal se profesorem na akademii a na konci 60. let dokonce krátce i jejím rektorem.

lot: 112 -

ADAM A EVA V RÁJI


Otakar Schindler (1923 - 1998)


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 765 EUR)
výška: 31cm; šířka: 47cm; hloubka: 9cm; období: 40. až 50. léta 20. století

Objekt Adam a Eva v ráji je utvořen z původního základu šuplíku z autorova ateliéru. Je dokladem výjimečné imaginace, všestranně zaměřeného umělce Otakara Schindlera, známého především svým angažmá v divadelním světě. Po skončení 2. sv. války založil v Ostravě amatérské divadlo Kytice, z něhož se v roce 1955 stala profesionální scéna Divadlo Petra Bezruče. V roce 1959 sem přišla skupina absolventů pražské DAMU v čele s režisérem Janem Kačerem. Schindler se časem vypracoval a byl najímán jako uznávaný scénograf divadly nejen v Ostravě, ale také v Brně, Chebu, Liberci, Plzni či Praze. V roce 1975 se natrvalo přestěhoval do Prahy, kde v Realistickém divadle vytvořil úspěšný tým s režisérem Lubošem Pistoriem. Kromě scénografie se zabýval také malbou. Ve svých scénách a kostýmech vytvářel překvapivé surrealistické koláže, v nichž využíval fragmenty již nepotřebných předmětů, které nacházel na smetišti nebo v rekvizitárnách divadel. Mezi jeho nejznámější scénografie patřila Nezvalova Schovávaná na schodech (Divadlo P. Bezruče Ostrava, 1964, Kačer), Čechovův Racek (Činoherní klub Praha, 1975, Kačer) a Giraudouxova Ondina (Realistické divadlo Praha, 1982, Pistorius). Do roku 1968 se podílel na 50 televizních inscenacích, vytvořil 15 výprav pro loutková divadla a vystavoval v mnoha zemích Evropy. Ve Staré Plesné dodnes stojí hájovna č. p. 87/91, v níž se Otakar Schindler narodil.

lot: 113 -

AKCE I (VAJÍČKO)


Mikuláš Medek (1926 - 1974)


vyvolávací cena: 8 000 000 CZK (313 725 EUR)
výška: 116cm; šířka: 93cm; období: 1955-1956

MIKULÁŠ MEDEK zaujímá díky originalitě projevu, hloubce významu a nevšední spiritualitě svého díla v českých dějinách umění poválečné doby jedno z nejpřednějších míst. Svoji uměleckou nezávislost a duchovní rozměry osvědčil i v době vlády komunistického režimu, tedy v době modernímu umění a svobodnému myšlení nesmiřitelně nepřátelské. Malíř, ilustrátor, autor textů pocházející ze známé umělecké a intelektuální rodiny (vnuk Antonína Slavíčka, syn generála a spisovatele Rudolfa Medka a bratr Ivana Medka, studoval na Státní grafické škole, na pražské AVU byl žákem V. Rady a studoval též na VŠUP v ateliéru F. Muziky a F. Tichého. V roce 1949 byl ze studia vyloučen. Účastnil se aktivit surrealistického okruhu (Teige, Effenberger, Fára, Istler, Tikal) a podílel se na tvorbě uměleckých sborníků, ale profesionálně se umění věnovat nemohl. Zpočátku ovlivněný surrealistickou skupinou, později jeden z čelních představitelů informelu a nefigurativní malby. Je autorem řady realizací pro kostely na jižní Moravě (Jedovnice, Senetářov, Kotvrdovice) a zahraniční kanceláře tehdejších Čs. aerolinií (Paříž, New York, Damašek, Ruzyň aj.), jeho obrazy jsou zastoupeny ve státních i soukromých sbírkách po celém světě. Jeho tvorba se do značné míry prolíná s fotografickým dílem jeho manželky, Emily Medkové. Obsahová závažnost, magická síla malířského rukopisu a duchovní energie, vyzařující z Medkových obrazů a zároveň odkaz mladší generaci činí z tohoto umělce jednoho z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších tvůrců nejen českého, ale i světového malířství druhé poloviny 20. století. Medkovo dílo je zastoupeno v řadě českých a světových státních institucích, stejně jako v soukromých kolekcích. Poslední autorská výstava se konala v roce 2002 v Rudolfinu a v Aule AVU v Praze, na příští rok připravuje NG v Praze autorovi velkou výstavu.

V každém z raných obrazů řeší Medek nové, hluboké, téměř životní problémy, přičemž stylově navazuje na předválečný surrealismus. K tomu mu pomáhala krajně přesná popisnost znázorněných předmětů a narativní rys zvýrazňující emocionální účin na diváka. Vytváří imaginativní prostor a rozvíjí oblíbený středověký koncept tzv. obrazu v obraze. Buduje kompozici z několika zdánlivě samostatných objektů navazujících na rozličné akce, které příležitostně uskutečňoval se svojí ženou Emilou a které odrážely autorovy tělesné stavy a psychoanalytické úvahy. Postavy vsazoval do prázdného, těsného prostoru, vymezeného perspektivně se sbíhajícími liniemi. Vytvořil vlastní styl manýristických, loutkovitých figur s přesnými obrysy. Deformace původního konkrétního modelu se u něj pojila s pocity horečnatých halucinací, při nichž se prodlužují ruce a zvětšují hlavy s vlasy stylizovanými do plošných ostnů. Pro Medka byly jediné absolutní barvy modré a červené: „Barvy jsou dokonalé z kovu – modrá ze železa a stříbra, červená ze zlata.“ V roce 1955 začíná malovat obrazový cyklus Akce, z většího cyklu obrazů se souhrnným názvem Nahý v trní, o němž v následujícím roce publikuje Ludmila Vachtová článek v časopise Tvar a text je první uveřejněnou informací o Medkově díle: „Dnes mu jde o vyjádření konfliktu, který vznikl zařazením dnešního člověka ve světě, o vytvoření jakési dnešní mythologie, která je místy dosud křečovitá a vrůstá do symboliky, ale která působí svou naléhavostí. Tato symbolika není záminkou, ale výsledkem nového pohledu na nejobyčejnější úkony, které jsou v životě nejvíce zmechanisovány, které se staly stereotypem. Tím, že v nich malíř objevuje konflikt, mají sílu státi se mythologií. Jeho pohled se dá vykládat jako úzký a jednostranný, nelze mu však upřít právo na existenci. Neboť říkáme-li člověk, svět a život, nemůžeme z tohoto celku vyloučit úzkost člověka, úzkost z věcí, situací a vztahů, které ho obklopují a mnohdy i zasouvají.“ Sám v rozhovoru k obrazu Akce I (Vajíčko) uvedl: „Tehdy jsem dával figurám existenciální smysl. Žena rozbíjí vajíčko. Situace obecně všední, ale mně šlo o symbol a pak také o jeho křehkost. Já chápal tu všednost jako mezní situaci. Jiné podobné pro mne mezní momenty: krach, hádka, polibek. Snažil jsem se hledat jejich významy. Redukoval jsem je na znaky v určitém světě.“ V důsledku v akci s vajíčkem jde o zachycení situace krajního psychického napětí, vyvolaného elementárním životním úkonem: oddělení bílku od žloutku. A tento primární význam obrazového děje se pak obohacuje o další příměry: vajíčko – symbol života a plození, rozbití vajíčka – destrukce života, zabití, rozdělení zárodečné od výživné hmoty. Motiv Nahého v trní je pak pouze extrémní situací lidského napětí a mezní formou ohrožení, které se projevuje jak „elektrický výboj“ mezi roztrženými skořápkami.

Kresba k obrazu: Akce I (Vajíčko), 1955, uhel, balicí papír, 1140 × 780 mm, Olomouc, Muzeum umění, inv. č.: Km14636. Vystaveno: I. Výstava současných českých výtvarných umělců, Praha, Filosofická fakulta UK 1958, č. kat. 23; Mikuláš Medek: Obrazy 1947–1965, Praha, Galerie Nová síň 1965, č. kat. 5; uvedeno v katalogu výstavy Mikuláš Medek, Hradec Králové, Krajská galerie 1969, č. kat. 23, nevystaveno; Mikuláš Medek: Souborné malířské dílo, Brno, Dům umění města Brna – Praha, Městská knihovna 1990, neuvedeno v katalogu, vystaveno v Praze. Reprodukováno: Tvar, roč. 8, č. 9, 1956, str. 281, obr. č. 775; Svobodné slovo, 22. 3. 1958; Výtvarná práce, roč. 13, č. 8, 17. 5. 1965, str. 5; Mikuláš Medek: Obrazy 1947–1965, Svaz československých výtvarných umělců 1965, č. kat. 5; Mikuláš Medek, Krajská galerie v Hradci Králové a Art Centrum Praha 1969, č. kat. 23; Bohumír Mráz: Mikuláš Medek, Obelisk, Praha 1970, č. obr. 28, reprodukováno barevně; Mikuláš Medek: Souborné malířské dílo, Dům umění města Brna 1990, reprodukováno čb; BOX, č. 3, leden 1993, zadní strana obálky, na přední straně obálky zrcadlová inverze; Mikuláš Medek: Texty, Torst 1995, str. 280, reprodukováno čb; Umění, roč. 45, č. 5, 1997, str. 489–500; Mikuláš Medek, Gema Art, Praha 2002, str. 43; Analogon, č. 38–39, 2003, str. 25.

lot: 114 -

ČERVNOVÉ POLEDNE


Max Švabinský (1873 - 1962)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
výška: 615cm; šířka: 465cm; období: 1941

Přední český malíř a grafik, studoval u M. Pirnera na AVU v Praze, kde později působil jako profesor a vedl grafickou speciálku. Jeho dílo se odvíjí od symbolismu a impresionismu, který poznamenává také jeho smyslový vztah k přírodě a ženské postavě. Byl dokonalý kreslíř a rytec neobyčejné technické zručnosti s velkým smyslem pro detail. Během své umělecké kariéry v letech 1897–1961 prošla jeho grafika mnoha tvůrčími obdobími. Proslul také jako tvůrce portrétní galerie „českého slavína“, zahrnující klasiky české literatury, výtvarné umělce, vědce, ale i politiky. Zpodobnil však i osobnosti světové. Další oblastí jeho zájmu byla krajinářská kresba a grafika navazující na pozdní impresionismus osobitého luministního ladění.

lot: 115 -

SOUBOR RUKOPISŮ, KORESPONDENCE A GRAFIK


Jan Zrzavý (1890 - 1977)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
období: 1936

15 ks grafických listů, + 1 list signovaný korespondence s vydavatelem Kubíkem (2 ks originální pohlednice, dopisnice + 3 ks obálka) Rukopis textu Vzpomínka na Sursum a jeho členy + signovaný přepis na stroji.

lot: 116 -

DÍLO JANA ZRZAVÉHO


Jan Zrzavý (1890 - 1977)


vyvolávací cena: 7 000 CZK (275 EUR)
výška: 30cm; šířka: 23cm; období: 1941

Kniha vyšla za redakce Karla Šourka jako první svazek edice Živé umění nákladem Výtvarného odboru Umělecké besedy a Družstevní práce v Praze 1941 a bylo jí vytištěno 1000 výtisků v grafické úpravě Josefa Kaplického a s původní litografií malířem podepsanou. Štočky podle fotografií z archivu Výtvarného odboru Umělecké besedy zhotovily grafické závody Jan Štenc a V. Neubert a synové v Praze, vytiskla Grafia dělnická knihtiskárna, barevné přílohy Průmyslová tiskárna v Praze.

lot: 117 -

RUCE


Josef Váchal (1884 - 1969)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 20cm; šířka: 14.5cm; období: 1943

Třináct barevných dřevorytů k veršům Otakara Březiny. V počtu 1001 výtisků vydal ELK, akc. spol. v Praze roku 1943. Z toho bylo tištěno 100 prvních neprodejných výtisků na papíře Hodomura v knihtiskárně Müller a spol. v Turnově, z nichž tento výtisk má číslo 44. Seznam listů: I. Chvíle slávy jsem měl; II. Vedra; III. Hudba slepců; IV. Ruce; V. Zpívaly vody; VI. Kolozpěv srdcí; VII. Dithyramb světů; VIII. Stráž nad mrtvými; IX. Šílenci; X. Čisté jitro; XI. Místa harmonie a smíření; XII. Jarní noc; XIII. Čas.

lot: 118 -

PÍSEŇ PÍSNÍ


František Tichý (1896 - 1961)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 35.5cm; šířka: 25.5cm; období: 1941

Z Biblí Kralické přepsal Ivan Olbracht. Jako 12. svazek sbírky „Lis Knihomolův“ vydal k jubileu desetiletého trvání svého nakladatelství F. J. Müller v Praze, jenž knihu graficky upravil a tiskl. Kresby F. Tichého vytiskl heliogravurou Josef Meyer. Vyšlo na Nový rok 1941 ve 300 číslovaných výtiscích na papíře NPU a 20 neprodejných výtisků na Zerkallu. Tento výtisk má číslo XIX.

 

lot: 119 -

FAKSIMILE SKICÁKŮ


Pablo Picasso (1881 - 1973)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 42.3cm; šířka: 31cm; období: 1948

Picassovy skicáky reprodukované v originální velikosti. Vydané v Éditions Cahiers d´Art. Paris, 14 Rue de Dragon, v nákladu 1200 výtisků.

lot: 120 -

POCTA ARCIMBOLDOVI


Zdeněk Sklenář (1910 - 1986)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 30cm; šířka: 20cm; období: 1969

Vyšlo v nakladatelství Mladá fronta jako druhý svazek edice BLÍŽENCI ve třech stech číslovaných výtiscích v roce 1969. Knihu pěti původními litografiemi vyzdobil a graficky upravil Zdeněk Sklenář. Verše italského anonyma přeložil Miroslav Míčko. Doslov a poznámka Pavel Preiss. Litografie provedl Josef Hrachovec v ateliéru Dílo na ručně čerpaném papíru Losín. Uvnitř vepředu věnování: JENOM/ DADĚ/ NA PAMATKU/ Zd. SKLENÁŘ/ 9. XI. 1970

lot: 121 -

KOMPOZICE


Josef Sudek (1896 - 1976)


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 941 EUR)
období: 1950-1954

JOSEF SUDEK se narodil roku 1896 v Kolíně do umělecké rodiny. Otec Václav byl malířem a dekoratérem a zemřel krátce před Josefovými třetími narozeninami. V roce 1910 se zapsal do učení na knihaře – tam také začal fotografovat. O tři roky později získal tovaryšský list a nastoupil jako knihař v Nymburce. V první světové válce osmnáctiletý Sudek narukoval do severních Čech. Na začátku roku 1916 sestavil album originálních záběrů Prahy, ale hned v květnu byl v bojích na italské frontě zasažen granátem a přišel o pravou paži. První polovinu dvacátých let prožil Sudek na pražské Invalidovně, kde se rekvalifikoval na profesionálního fotografa: v letech 1922–1924 vystudoval fotografii na grafické škole. V roce 1927 začal pracovat pro nakladatelství Družstevní práce a souběžně také získal ateliér na Újezdě, kde si založil svoji fotografickou firmu. Začal také budovat svoji sbírku výtvarného umění se zaměřením na díla F. Tichého, J. Bendu a později A. Bělocvetova, které podporoval i jako mecenáš. Přátelil se s L. Sutnarem nebo E. Fillou. V říjnu roku 1932 měl Sudek svou první výstavu v Krásné jizbě. V období druhé světové války se Sudkova tvorba začala měnit – zaměřil se vyloženě na umělecké snímky. Tehdy začal pracovat na svém cyklu Z oken mého ateliéru. Těsně po válce se stala hlavním tématem jeho snímku Praha. V šedesátých letech začal Sudek obývat prostory hradčanského domu v Úvozu, přičemž se v jeho bytě scházeli přátelé, významní čeští umělci, například malíř J. Zrzavý, architekt O. Rothmayer či básník J. Seifert. V roce 1976 vznikly tři velké výstavy Sudkových fotografií k jeho osmdesátinám – v Praze, Brně a západoněmeckém Aachenu. V témže roce Josef Sudek zemřel na rakovinu. Za svůj život dokázal shromáždit přes 20 tisíc pozitivů a přes 50 tisíc negativů, o které se po jeho smrti starala historička umění Anna Fárová. Následně byly vydány desítky publikací o jeho díle nejen u nás, ale i v zahraničí.

Přiloženo potvrzení provenience.

lot: 122 -

ZÁTIŠÍ S MUŠLÍ


Josef Sudek (1896 - 1976)


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 922 EUR)
výška: 115cm; šířka: 162cm; období: 1961

Milý pane Rothmayer, taxemse dozveděl že máte tendle tejden narozeniny tak Vám přeju: zdraví, dobrou náladu, elán do práce, abystě byl co nejmíň votrávenej a ať se Vám líběj fešandy ale né zas tak moc jako mýmu bráchovy. 19 (III) 61 Jsem upřímný Váš Sudek

lot: 123 -

EVOLUCE


Gabriel Urbánek (1914 - 1985)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 098 EUR)
výška: 80cm; šířka: 80cm; období: 1959

Umělecká tvorba Gabriela Urbánka stála v jeho životě po boku původní profese lékaře. Ačkoliv prošel krátce uměleckým vzděláním na Ukrajinské výtvarné akademii působící v Praze, po maturitě však dal přednost studiu lékařství na Karlově universitě (1933–1939). Když se po válce, která přerušila jeho profesní dráhu mohl vrátit na kliniku prof. Vančury, spojoval lékařskou praxi s výzkumem a na čas také působil jako ředitel lázní v Teplicích. Část své energie i při tak již bohaté profesní činnosti vždy věnoval vlastní tvorbě – cvičil se i v kresbě, jak dokládají portréty přátel – kterou pokládal za integrální součást své seberealizace. V umění se ztotožňoval nejvíce s duchem a formami avantgardních proudů umění z období mezi válkami. Poslední samostatnou výstavu měl autor v Nové Síni v roce 1970.

lot: 124 -

LÉTO


Antonín Kybal (1901 - 1971)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 228cm; šířka: 93cm; období: 1964-1965

Novodobá realizace podle návrhu z roku 1964.

lot: 125 -

KŘESLA EAMES EA 207


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 569 EUR)
výška: 84cm; šířka: 58cm; hloubka: 59cm; období: 1957

Čtyři původní křesla vytvořená podle návrhu Charlese a Ray Eamesových, celokožená, v kvalitě kůže Premium, mají otočnou podnož z leštěného hliníku. Pro svůj nadčasový design a extrémní pohodlnost se hodí jak k jednacímu tak k jídelnímu stolu. Licenci k výrobě křesel zakoupila hned v roce 1958 přímo od Ch. a R. Eamsových Magdalena de Padova a vyráběla je ve své firmě ICF De Padova. Křesla se téměř nevyskytují, vznikl jich než omezený počet kusů a výrobce měl od Eamsových licenci pouze pro italský trh. Dnes jsou tato křesla vyráběna firmou Vitra. Křesla jsou ve výborném stavu, jemná patina (nepatrné oděrky), vyčištěná.

lot: 126 -

NÁVŠTĚVA LASTURY


Antonín Hamsík (1946)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 50.5cm; šířka: 40cm; období: 1967

Obraz Návštěva lastury je ukázkou z volné tvorby akademického malíře, grafika a restaurátora Antonína Hamsíka z období šedesátých let. Po studiích na UMPRUM v ateliéru prof. Františka Muziky se autor léta věnoval především restaurování nástěnných maleb a obrazů a tvorbě grafických listů (litografie, dřevořezy, dřevoryty, suché jehly a kolorované lepty). K malířské tvorbě se pak opět navrátil v roce 2015, inspirací jsou mu rozmanité životní situace a často také literatura nejrůznějších žánrů.

lot: 127 -

HNÍZDO


Irena Dědičová (1932 - 1987)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 120cm; šířka: 68cm; období: 1968

Malířka Irena Dědičová vystudovala ve škole prof. V. Sychry na Akademii výtvarných umění v Praze (1951–1956) a v druhé polovině 50. let se zúčastnila několika skupinových výstav v Praze. V roce 1958 Výstavy mladých v Domě umění v Brně, v roce 1959 měla samostatnou výstavu v Bukurešti a zúčastnila se mezinárodní výstavy mladých ve Vídni. Na počátku 60. let vytvořila velký soubor pryskyřicových informelních vitráží a celou řadu dekorativních maleb a fresek pro architektonické realisace v Praze, Košicích, Milovicích aj. Od r. 1964 žila střídavě v Paříži a v Praze. V roce 1966 došlo v cyklu kreseb a kvašů k zásadnímu obratu v její tvorbě, předznamenávající její další díla. V roce 1967 se zúčastnila výstavy Fantasijních aspektů současného českého umění v Praze a kolektivní výstavy v galerii Maya v Bruselu. Roku 1968 participovala na výstavě Phases v Lille. Její dílo je zastoupeno Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris, GMU v Hradci Králové, NG v Praze.

lot: 128 -

LAMPA


Vítězslav Jungbauer (1919 - 2003)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 32cm; šířka: 21.5cm; hloubka: 7.5cm; období: 1968

Akademický sochař Vítězslav Jungbauer se původně vyučil u svého otce řezbáře v Nebahovech na Prachaticku. Na UMPRUM studoval u prof. Karla Dvořáka a Josefa Wagnera, absolvoval v roce 1948 a poté se usadil v Praze. Jeho tvorba se zaměřila na expresivní přehodnocení realistické formy v moderním cítění a zpracování jak klasických materiálů (dřevo, kámen, bronz), tak i plastických materiálů umělých hmot. Realizoval tak např. reliéf se znakem Univerzity Karlovy pro lékařskou fakultu z plexiskla či reliéfní mapu Prahy o velikosti 80 m² pro výstavu Československo 60 v Moskvě a Kyjevě. Umělé hmoty mu dávaly možnost tvorby světelně působících (průhledných) plastik.

lot: 129 -

DŽBÁN -TVÁŘ S OČIMA


Pablo Picasso (1881 - 1973)


vyvolávací cena: 130 000 CZK (5 098 EUR)
výška: 29cm; období: 1969

Ojedinělý džbán pochází z limitované edice z dílny Madoura Pottery ve Vallauris, která vyprodukovala za 24 let, od roku 1949, dle Picassových návrhů přes 633 kusů limitovaných edic keramiky – od váz, soch, plaket až po kompletní jídelní servisy – s motivy býčích zápasů, portrétů a zvířat, hlavně koz, ptáků a ryb.

lot: 130 -

KOHOUT


Vincenc Vingler (1911 - 1981)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 35cm; období: 60. léta 20. století

lot: 131 -

TOREADOR


Vincenc Vingler (1911 - 1981)


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 22cm; období: 70. léta 20. století

lot: 132 -

RANĚNÁ VOLAVKA


Vincenc Vingler (1911 - 1981)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 569 EUR)
výška: 49cm; období: 60. léta 20. století

Sochař Vincenc Vingler prošel školením na UMPRUM v Praze u profesorů Jana Laudy a Karla Štipla. Působil jako výtvarník v Divadle Unitarie a Pražském divadle pro mládež Míly Mellanové, jako šéf výpravy v divadle na Kladně, spolupracoval s Horáckým divadlem v Jihlavě. Věnoval se sochařství a kresbě, tematicky plastikám ptáků, zvířat a jejich kresbám. Až v závěru života vytvářel lidské figury. Od roku 1949 byl designérem Čs. keramických závodů, byl členem Jednoty umělců výtvarných a od roku 1947 členem Umělecké Besedy. Poslední samostatnou výstavu měl na Staroměstské radnici r. 1981 a bohatě zastoupen je ve sbírce plastiky a kresby GHMP, ta mu uspořádala v roce 2014 velkou výstavu v Trojském zámku.

 

lot: 133 -

BEZ NÁZVU


Pavel Nešleha (1937 - 2003)


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 765 EUR)
výška: 61.5cm; šířka: 50.5cm; období: 60. léta 20. století

Pozoruhodný obraz, námětově i způsobem ztvárnění, zastupuje dílo jednoho z výrazných představitelů české výtvarné scény druhé poloviny 20. století Pavla Nešlehy. Jeho rozsáhlá a tematicky bohatá tvorba poukazuje na autorovo emoční a existenční uvažování a dokládá jeho východiska v surrealismu a expresionismu. Ve svých raných pracích umělec uplatňoval výrazovou sílu barevných struktur a netradiční postupy, jimiž dosahoval expresivně silného, syrového prožitku, jako by dokázal vizualizovat energii hmoty. I zde v osobitém a tajemném díle tak působí na lidskou psychiku a přivádí až do meditativní hloubavosti. Pavel Nešleha je představitel generace 60. let a českého nekonformního, avantgardně zaměřeného moderního umění. Po studiích na UMPRUM v at. prof. A. Fišárka se stýkal s avantgardně orientovanými umělci pražských ateliérových Konfrontací I a II; poznal grafika V. Boudníka, spřátelil se s teoretiky F. Šmejkalem a J. Křížem. V roce 1966 se seznámil s teoretikem J. Chalupeckým. Na jaře 1968 získal stipendium francouzské vlády do Paříže, uskutečnil řadu studijní cest. Nabídka pedagoga v oboru kresby na Akademii výtvarného umění v Kaselu, kterou v r. 1970 získal, byla českými úřady zamítnuta a povolení k výjezdu nedostal. Za normalizace patřil do okruhu J. Chalupeckého, spolu založil (1987) skupinu Zaostalí. V r. 1990 obdržel tvůrčí grant The Pollock–Krasner Foundation; od téhož roku vedl (do r. 2002) ateliér malby na UMPRUM (r. 1991 jmenován profesorem); r. 1995 se stal členem S.V.U. Mánes.  Za grafickou a kreslířskou tvorbu získal řadu ocenění. Práce je v původní autorské adjustaci. Konzultováno s  PhDr. Mahulenou Nešlehovou.

lot: 134 -

VSTUPUJÍCÍ PŘÍRODA


Karel Valter (1909 - 2006)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 44cm; šířka: 35cm; období: 1984

Pozdější práce jedinečného malíře a krajináře Karla Valtera. Jeho dílo z předválečného období hodnotí dnes odborná kritika jako výjimečné v českém umění, pro jeho směřování ke konstruktivní skladbě, do oblasti vizuální poezie a i surrealistické imaginace. V poválečné tvorbě patří k charakteristickému Valterovu přínosu zejména velmi osobitá krajinomalba. Od roku 1931, kdy autor začal vystavovat, měl 65 samostatných a 140 společných výstav. Je autorem ilustrací 12 knih, držitelem mnoha cen a uznání, jeho díla jsou zastoupena v NG v Praze a mnoha dalších českých i zahraničních galeriích.

lot: 135 -

1/2 NAPŘÍČ


Michael Rittstein (1949)


vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 549 EUR)
výška: 70cm; šířka: 65.5cm; období: 1995-1996

Obraz z názvem 1/2 NAPŘÍČ je ukázkou z tvorby devadesátých let dvacátého století autora, jenž patří k našim nejvýznamnějším představitelům současné malby, Michaela Rittsteina. Nabízený obraz postihuje charakteristické prvky umělcovy malby: nezaměnitelným expresivním rukopisem podává narativní výjev se sarkasticky a ironicky karikovaným všednodenním životem. Michael Rittstein patří již ke klasikům naší výtvarné scény, byl členem skupiny 12/15 a SVU Mánes, rovněž dlouholetým pedagogem na AVU v Praze, od roku 2001 vedoucím ateliéru malby. Je představitelem groteskního expresionismu a již v počátcích vychází ve svých tematických okruzích z osobní či důvěrně známé zkušenosti. Hlásí se k odkazu „tradičně malířského“ se specifickou středoevropskou víceznačností a obsahovostí. Do ní navíc promítá mnohdy neutěšené pocity doby i novou figuraci. Autorovy postavy, vesměs z rodinného života, nesou individuální rysy, místy se však mění v barevná pole či siluety – ve stafáž všednosti i surreálného vybočení.

lot: 136 -

NÁDRŽ NA VODU PRO PARNÍ LOKOMOTIVU


Kamil Lhoták (1912 - 1990)


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
výška: 77cm; šířka: 60cm; období: 1979

Rok 1979 přinesl po mnoha desetiletích opět setkání K. Lhotáka s F. Grossem a F. Hudečkem z bývalé Skupiny 42. Vystavili společně v Galerii Kniha a v Malé galerii Čs. spisovatele v Praze. Byl to rok velmi plodný, který přinesl na padesátku děl a právě na výstavách ukázal Lhoták své nové ilustrace. Představenému rozměrnému tisku dominuje veliká sytě modrá cisterna s čouhajícími rourami. V pozadí na horizontu je pak v kontrastním miniaturním měřítku zobrazena lidská postava. Fascinace civilizací a moderním světem se prolíná celou Lhotákovou tvorbou, jak k tomu i sám dodává: „Mě vždycky zajímala krajina, ve které se spojuje příroda s civilizací, umělá krajina, do které zasahuje člověk. Je pro mě vzrušující právě to napětí, které vzniká mezi původností země a tím lidským dotekem, zvlášť dotekem člověk-technika. Je to vždycky nějaká deformace, která vytváří krásu a malebnost (…) je to nová poezie, jak ji sám, vědomě a někdy bezděky vytváří člověk, žijící v civilizaci dvacátého století. Je v ní dynamika, síla a odvaha a taky někdy věci skrytě smutné.“

lot: 137 -

VEJCE


Karel Malich (1924)


vyvolávací cena: 800 000 CZK (31 373 EUR)
výška: 50cm; šířka: 60cm; období: 1976

Na konci 60. let se Karel Malich začal věnovat závěsným plastikám, jejichž trojrozměrnost mu umožňovala lépe zachytit toky proudící energie. A jeho drátěné ovoidy pak byly onou mezní polohou v tvorbě, zajišťující zároveň její vnitřní návaznost s obdobím na přelomu 50. a 60. let. Práce s drátem, tvořící těžiště tvorby po celá 70. léta, otevřela Malichovi cestu k uvolněným a odhmotněným plastikám, působícím jako spontánní prostorové kresby. Drátěné objekty, většinou jen svazované barevnými nitěmi, zavěšené i ležící na zemi, nejčastěji odkazovaly k představě energie krajiny a k přírodním dějům. Světově uznávaný sochař, malíř a grafik se po studiích AVU u prof. V. Silovského věnoval malbě krajiny, zpočátku pojaté kubisticky a expresionisticky, později kresbě pastelem. Vytvářel reliéfy a plastiky, první sochy z plexiskla a otevřené kovové struktury s tématem dematerializace plastiky. V kresbách z přelomu 70. a 80. let se střetávají reminiscence z mládí se světelnými vizemi, z nichž některé mají charakter znamení. Prostřednictvím rozboru vztahů vidoucího a viděného dospívá k vizím a objevům vnitřního světla a průnikům prostorových vrstev a stavů existence znázorněných v plastikách Vnitřní světlo a Trhlina v prostoru. Minulost se v jeho díle stává budoucností a naopak. V desetiletí od roku 1986–1995 se soustředil především na pastely se světelnými vizemi. Využíval figurálních i abstraktních, organických i geometrických forem. Malichovy přístupy se staly základními body vývoje soudobého českého umění. Jeho díla byla vystavována na řadě světových výstav a jsou zastoupena v předních privátních i veřejných sbírkách.

lot: 138 -

STŮL PRO ANDĚLY


Adriena Šimotová (1926 - 2014)


vyvolávací cena: 350 000 CZK (13 725 EUR)
výška: 66cm; šířka: 100cm; hloubka: 104cm; období: 1991

Prostorový objekt Adrieny Šimotové Stůl pro anděly byl součástí české expozice Světlo a duch (Light and Spirit) ve Španělsku, kde se autorka prezentovala třemi instalacemi – stoly (Stůl odněkud, Magický stůl a Stůl pro anděly). Obě témata, ať již stůl – jako rituální místo, prostor k setkávání, či anděly – naše průvodce a božské posly, ve svém díle Adriena Šimotová v různých obměnách častěji reflektovala. Základní součástí její tvorby byla rovněž mnohostranná práce s podstatou obrazu a možností obrazové komunikace. Směrodatnými momenty výtvarné formy se pro ni poté, co se jako respektovaná malířka na rozhraní šedesátých a sedmdesátých let rozešla s tradičně pojímaným médiem malby, staly perforace, transparence, vrstvení, jedinečným způsobem uplatňovala ve své tvorbě frotáž či pro-kresbu, a to osob i předmětů, pracovala se šablonami, fotografickým obrazem a proměnami jeho role ve vztahu k individuální či skupinové paměti. Adriena Šimotová je jednou z nejrespektovanějších osobností českého výtvarného umění a české kultury druhé poloviny dvacátého století a počátku století jedenadvacátého. Narodila se v česko-francouzské rodině spjaté s masarykovskými tradicemi první republiky. Studovala na UMPRUM u Josefa Kaplického, kde se také setkala se svým, pozdějším manželem Jiřím Johnem, význačným grafikem a malířem. Patřili ke skupině UB 12, spolu s Václavem Boštíkem, Stanislavem Kolíbalem, Věrou a Vladimírem Janouškovými, Alenou Kučerovou a dalšími. Za svou tvorbu získala Adriena Šimotová řadu ocenění domácích i zahraničních. Její díla jsou zastoupena např. ve vídeňské Albertině a v Museum der modernen Kunst, v Bibliotheque National a v Centre Pompidou v Paříži, dále ve Florencii, Ženevě, Washingtonu, Chicagu a v mnoha dalších galeriích, stejně jako v soukromých sbírkách. Restaurováno a doplněno, konzultováno s Mgr. Pavlem Brunclíkem, Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna.

lot: 139 -

TŘI MRAMOROVÉ SOCHY


Jiří Seifert (1932 - 1999)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 098 EUR)


JIŘÍ SEIFERT patří mezi nejvýznamnější české sochaře 2. poloviny 20. století. Pro své politické názory však po roce 1968 zůstával na okraji aktivního umělecké dění. V letech 1952–1958 studoval UMPRUM v ateliéru prof. Bedřicha Stefana. Po studiích odešel do Liberce, kde působil až do r.1970 a kde vytvořil i základní kámen pro věž na Ještědu. V roce 1965 se účastnil Bienále mladých v Paříži, kde získal cenu a v roce 1968 byl zařazen na přehlídku současného čsl. sochařství v Musée Rodin v Paříži. Po odchodu do Liberce vytvořil v roce 1969 zásadní díla: Morový sloup a v St. Margarethen monumentální Zvonici pro Jana Palacha. Pro jeho politické postoje mu bylo znemožňováno vystavovat i účastnit se zahraničních sochařských sympózií, na která byl opakovaně zván. Na počátku 90. let začal Seifert znovu aktivně vystavovat a účastnit se domácích i zahraničních sympózií. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha soukromých sbírkách a všech státní galeriích, v zahraničí např. v The British museum. Velkou soubornou výstavu sochaři uspořádalo v roce 2019 Museum Kampa.

lot: 140 -

PTAČÍ KÁMEN


Jiří Seifert (1932 - 1999)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 42.5cm; období: 1995

Jiří Seifert patří mezi nejvýznamnější české sochaře 2. poloviny 20. století. Pro své politické názory však po r. 1968 zůstával na okraji aktivního umělecké dění. V letech 1952-58 studoval UMPRUM v ateliéru prof. Bedřicha Stefana. Po studiích odešel do Liberce, kde působil až do r. 1970 a kde vytvořil i základní kámen pro věž na Ještědu. V r. 1965 se účastnil Bienále mladých v Paříži, kde získal cenu a v r. 1968 byl zařazen na přehlídku současného čsl. sochařství v Musée Rodin v Paříži. Po odchodu do Liberce vytvořil v r. 1969 zásadní díla: Morový sloup a v St. Margarethen monumentální Zvonici pro Jana Palacha. Pro jeho politické postoje mu bylo znemožňováno vystavovat i účastnit se zahraničních sochařských sympózií, na která byl opakovaně zván. Na počátku 90. let začal Seifert znovu aktivně vystavovat a účastnit se domácích i zahraničních sympózií. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha soukromých sbírkách a všech státní galeriích, v zahraničí např. v The British museum. Velkou soubornou výstavu sochaři uspořádalo v r. 2019 Museum Kampa.

 

lot: 141 -

BEZ NÁZVU


Zbyněk Sekal (1923 - 1998)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 20.6cm; šířka: 31cm; hloubka: 12.2cm; období: 1989

Sekal patří k umělcům středoevropské modernistické generace šedesátých let. Jeho dílo vznikalo v širokém časovém rozpětí od přelomu třicátých a čtyřicátých let až do roku 1997, kdy mu několik měsíců před smrtí nemoc už nedovolila pokračovat v tvorbě. Jako umělec, který plně patří období rozvíjejícímu se od konce druhé světové války, kdy byl v mládí dotčen surrealismem, se řadí k širokému proudu postavantgardy. Neztotožnil se ale naplno s žádným hnutím, tendencí ani skupinou a zůstal výrazným solitérem. Po studiích na UMPRUM v ateliéru F. Tichého se brzy zařadil mezi nejzajímavější české autory padesátých a šedesátých let. Od roku 1970 žil ve Vídni, kde jeho tvorba prošla dalším pozoruhodným vývojem.
 

lot: 142 -

PROSTOR TANCE


Boris Jirků (1955)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 35cm; období: 1995

Většina prací Borise Jirků má figurativní charakter, u obrazů a ilustrací hraje významnou roli dynamická perspektiva a výrazná barevnost. Jeho tvorba je podobenstvím současného moderního života s originálním autorským projevem. Pitoresknost, expresivita, mnohdy až absurdnost obrazových příběhů vede ke klasifikaci a přiřazování díla Borise Jirků ke škole české grotesky. Ak. mal., prof. Boris Jirků vyučoval na pražské UMPRUM po mnoho let figurální kresbu a byl zde i rektorem. V současné době vede figurální kresbu na universitě v Plzni a doktorandská studia na Akademii umění v Banské Bystrici. Je zakladatelem a organizátorem projektu FIGURAMA, mezinárodní výstavy kresby evropských universit. Ilustroval mnoho významných děl světové literatury, např. Mistra a Markétku od M. Bulgakova, Hořké povídky M. Gorkého, Kroniku ohlášené smrti a Sto roků samoty G. G. Márqueze. Je držitelem uměleckých ocenění (např. několikrát cena Nejkrásnější kniha roku), zastoupen ve sbírkách po celém světě.

lot: 143 -

VOLNÁ A IRONISUJÍCÍ CITACE STARÉHO MISTRA


Josef Liesler (1912 - 2005)


vyvolávací cena: 16 000 CZK (627 EUR)
výška: 56cm; šířka: 42cm; období: 1997

V celém díle Josefa Lieslera je patrná výrazná inspirace surrealismem. On sám své dílo označoval jako „fantaskní realitu“. Spojoval v něm fantastické představy se vzpomínkami, současnou situaci s historickou pamětí. Maloval apokalyptické obrazy monster a fantomů, strojů a srostlých lidí, bestií a zrůd, které ohrožují člověka. Jeho osobitý malířský styl zahrnoval v díle vzniklém v průběhu sedmdesáti let lehkost improvizace a výjimečnou pracovitost autora. Tato kombinace mu umožnila zasahovat do rozmanitých výtvarných oborů: malby, volné a užité grafiky, známkové tvorby, plakátu, ilustrace i monumentálního malířství, mozaiky a sgrafita.

lot: 144 -

NIC


Krištof Kintera (1973)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 103cm; šířka: 73cm; období: 2015

Krištof Kintera patřící k nejvýraznějším a nejúspěšnějším současným českým umělcům pracuje v různých médiích – jeho pohyblivá díla si získala velkou oblibu nejen svým mechanicky náročným provedením, ale i hravostí a vtipem. Do povědomí pražanů také vstoupil dvěma atypickými pomníky. Krištof Kintera studoval v ateliéru prof. Milana Knížáka na AVU v Praze, na Rijksakademie van beeldende kunsten v Amsterdamu. Dílo vystaveno: Nervous Trees, 2017, Galerie Rudolfinum.

lot: 145 -

ZLATÉ HORY


Patrik Hábl (1975)


vyvolávací cena: 85 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 120cm; šířka: 70cm; období: 2013-2015

Iniciační obraz Zlaté hory vznikl po návratu z Číny. Hora se stává středobodem vesmíru a během následujících let v tomto obraze ještě využil svou objevenou techniku vytrhávání plátna, kdy autor zkoumá zasychání a rozpínání olejových barev. Patrik Hábl patří k nejvýraznějším tvářím současné české malby pracující s obrazem i jeho prostorovým umístěním: samostatná výstava v Dox; Bienále v Pekingu a výstava v Kyotu, 2015. Vytvořil řadu vstupů do významných historických staveb: 15 m instalaci v Klášterním kostele ve Speinshartu; instalaci pro stálou expozici AJG, Leechkirche v Grazu; cela č. 41, Terezín 2017. Spolupráce při realizaci Paláce Drn a Paláce Špork s arch. Stanislavem Fialou. V současné době pedagogicky působí na UMPRUM v Praze. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou a cenou Europol a nominován v Top 10 na Osobnost roku 2013. Obraz vystaven: PNP, Praha (2015); Galerie Morzin, Vrchlabí (2016); Spitalkirche, Neunburg, Germany (2017); Středočeské trienále 2018, Rabasova galerie, Rakovník, CZ (2018); In: katalog Středočeské trienále 2018.

lot: 146 -

VERTIKÁLNÍ MEDITACE


Michal Bauer (1969)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 098 EUR)
výška: 110cm; šířka: 70cm; období: 2019

Obraz Michala Bauera Vertikální meditace je krásným příkladem jeho nejaktuálnější tvorby, ve které autor koncentruje všechny své dosavadní zkušenosti se strukturou, kterou rozvíjí posledních 20 let. Od prvních složitých překrývajících se geometrických tvarů, přes vytříbené konkrétní kompozice komunikující s čistými barvami se posunul k současnému nezaměnitelnému pojetí. Vibrace struktury dosahuje postupným nanášením akrylového podkladu, na který ještě špachtlí nanáší hustou olejovou barvu. Vmalovaná „neviditelná“ růžová podtrhuje souznění její modelace i kontrast s hladkou plochou plátna. Obrazy vyzařují specifickou tichou intimitu, měnící se s dopadajícím světlem. Michal Bauer maluje nepřetržitě od střední školy a svoji tvorbu předstvil na 44 samostatných výstavách. Letos na jaře oslavil 30 let působení ve svém ateliéru, kde pracuje od 3. ročníku studií na VŠUP. Zastoupen je okolo 200 obrazy ve veřejných a především soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

lot: 147 -

ROBOTKA


Ivana Šrámková (1960)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 961 EUR)
výška: 50cm; šířka: 20cm; hloubka: 190cm; období: 2019

Akademická malířka a sklářská výtvarnice Ivana Šrámková, studovala na UMPRUM v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského v letech 1981–1987. Kromě proslulých drobnějších skleněných plastik a váz vytváří i sochy, jež mají svou velikostí a vahou ke skleněné éteričnosti docela daleko. Ve své tvorbě se nebrání jakýmkoliv námětům od zvířat po fantaskní návštěvníky z vesmíru. K jejich ztvárnění přistupuje různými způsoby, tvarově propracovanější střídá s těmi naznačenými jen v základních rysech. Její díla sběratelsky velmi oblíbená jsou také zastoupena ve významných veřejných sbírkách jako např. UPM v Praze, NG v Praze; Severočeské muzeum, Liberec; Victoria and Albert Museum, London, Great Britain; Corning Museum of Glass, Corning, USA; Museum of Modem Art, Lausanne, Switzerland; Ulster Museum, Belfast, Ireland.

lot: 148 -

ZAKÁZANÉ OVOCE I.


Ondřej Oliva (1982)


vyvolávací cena: 110 000 CZK (4 314 EUR)
výška: 100cm; šířka: 100cm; hloubka: 100cm; období: 2019

 ,,Ve svých pracích se snažím vytvářet vizuálně zajímavé objekty, které jsou svým tvarem čitelné i pro běžného diváka. Je to také důvod, proč hlavní část témat, se kterými pracuji, vychází z věcí ze života kolem nás a každý si je tak může jednoduše vsadit do vlastních zkušeností a měřítek...“ říká  o své tvorbě Ondřej Oliva, současný autor naší nejmladší umělecké generace. „Téma jablka nejen jako symbolu doprovází člověka od počátku historie. Utržení jablka ze stromu poznání bylo prvotním hříchem lidského pokolení. Pokusil jsem se přenést problematiku odepření si něčeho výjimečného do dnešní doby, kdy právě různé delikatesy a deserty se stávají pro mnohé lidi oním zakázaným ovocem. Spojil jsem tyto dva významy v jeden celek, kdy tvar jablka je tvořen z několika stovek prvků, tvarově vycházejících z papírových košíků servírovaných pod cukrovím či deserty.“ Oliva úspěšně absolvoval AVU v Praze, at.  sochařství I. Jaroslava Róny (2005-2010) a umístil se v soutěžích: na návrh fontány pro město Černošice (2009 – 2. místo) a návrh “místo setkávání” pro město Uherský brod (2015 – 1. místo). K jeho realizacím patří: Fontána Tři prameny v před nádražním prostoru v Uh. Brodě,2015; Strom poznání v obci Modrá  2016; Náhrobek pro Josefa Masopusta, Vyšehrad, Praha 2017; Pamětní deska J. A. Bati, Zlín 2018. Je zastoupen v NG v Praze, v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí.

lot: 149 -

KOMPOZICE III


Michal Škapa (1978)


vyvolávací cena: 29 000 CZK (1 137 EUR)
výška: 60cm; šířka: 40cm; období: 2018

Objekt vytvořený jako strukturální stavba vrstvením, překrýváním a prořezáváním s pomocí laseru je součástí série tří podobných kompozic, které se vztahují k poslednímu výstavnímu projektu Babylon. Skládá se jak z recyklátu, tak z vlastnoručně vytvořené vrstvy autorových originálních abstraktních znaků. Michal Škapa je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Řadí se do silné generace writterů, která nastoupila v polovině 90. let, a dlouhodobě patří mezi její lídry. Jeho kvality potvrzuje i skutečnost, že se postupně dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu. Patří do okruhu autorů legendární pražské Trafačky, jedenáct let má ateliér v Meet Factory, s níž také dlouhodobě spolupracuje. V rámci volné tvorby pracuje v rozličných formátech od nástěnných maleb – muralů, přes akrylové rukopisné abstrakce, airbrushové figurativní kompozice, po site-specific instalace a prostorové objekty. Realizuje se i jako grafický designér. Je zakladatelem sítotiskové dílny Analog!Bros a blízkým spolupracovníkem labelu BiggBoss. Prezentoval Českou republiku na EXPO 2010 v Šanghaji, vystavoval v řadě prestižních galerií (GHMP, Mánes, DOX, Trafačka, Gask v Kutné Hoře, GAVU v Chebu, OGV). Roku 2017 se mj. prezentoval sólovou expozicí Analfabet v Trafo galerii a v roce 2018 výstavním projektem Babylon ve Ville Pellé.

Dílo vystaveno: Babylon, Villa Pellé, 2018 a reprodukováno v katalogu výstavy, str. 57.

lot: 150 -

VÁZA S MOTIVEM KONĚ


Stanislav Libenský (1921 - 2002)


vyvolávací cena: 17 000 CZK (667 EUR)
výška: 16.5cm; období: 1953

Váza trychtýřovitého tvaru s vyleptávaným motivem koně, který provedl Karel Rybáček, pozdější ředitel školy v Kamenickém Šenově, navazuje tvarově i způsobem provedení na Libenského tvorbu vzniklou v Železném Brodě koncem 40. let (S. Petrová, České sklo, UMPRUM Praha 2018, str. 35). V soupise dila Karla Rybacka je tato vaza uvedena vlastni rukou autora pod c. 16.

lot: 151 -

HLAVA BOXERA MIKA TYSONA S KRESBOU


Václav Machač (1945)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 373 EUR)
výška: 25cm; období: 2005, 2008

Již od sedmdesátých let je Václav Machač předním představitelem české i světové sklářské figurální tvorby. Absolvoval studium v ateliéru prof. S. Libenského (1965–1971) na UMPRUM. Ve své tvorbě vychází z klasické sochařské modelace a pracuje technikou skla foukaného do formy a následně polychromovaného. Dosahuje tak vynikajících výsledků v poloze expresivního realismu. Platí to i o jeho dramaticky exaltovaných, studijních i volných kresbách. Vybírá si charakteristická témata, v nichž vyjadřuje zájem manifestovat lidskou i zvířecí sílu, odolnost a odhodlanost. Jsou to především portréty sportovců, cyklistů, lyžařů. Mimořádné jsou jeho koňské hlavy a portréty psů. Václav Machač je pedagog na střední výtvarné škole sklářské v Novém Boru a úspěšně se účastní řady reprezentativních sklářských výstav doma i ve světě.

lot: 152 -

VÁZA


Eduard Soukup (1974)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 40cm; období: 2014

Váza válcového tvaru z masivního skla v odstínech zelené barvy má po celém obvodu broušený reliéf s motivem chameleonů.

lot: 153 -

VÁZA


Petr Stehlík (1976)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 39cm; období: 2015

Po vystudování novoborské sklářské průmyslové školy Petr Stehlík působil několik let v New Yorku, kde zhotovoval repliky pro muzea a sběratele. Po návratu do Čech pak výrazně zaujal při účasti na čtvrtém ročníku soutěže Řemeslo a umění ve skle, kterou pořádalo novoborské sklářské muzeum. V kategorii broušené sklo získal první, druhé i třetí místo. Autor je zastoupen ve sbírkách: Sklářské muzeum Nový Bor, Galerie bei der Albertina-Christa Zetter, Vídeň.