Online registrace

Naše online registrace má 3 kroky.

I. Budeme potřebovat Vaše osobní údaje
II. Ověření totožnosti a bankovní údaje
III. Podrobnosti k účasti na aukci

  
Za právnickou osobu jedná Účastník aukce
Sídlo Adresa
Kontaktní údaje
Bankovní údaje

Shora specifikovaný účastník má zájem účastnit se Aukce pořádané ARTHOUSE HEJTMÁNEK - galerie a aukční dům s.r.o., se sídlem Goetheho 17/2, 160 00 Praha 6, IČO: 29149932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 203984 (dále jen „ARTHOUSE HEJTMÁNEK“). Z tohoto důvodu tímto žádá o registraci k Aukci, a to formou:

Informace o aukci


Aukce na základě plné moci
  
Právnická osoba
Za právnickou osobu jedná Fyzická osoba
Sídlo Trvalé bydliště
Dražené předměty


PŘIDAT

Aukce po telefonu

Účastník aukce jakožto dražitel tímto zmocňuje ARTHOUSE HEJTMÁNEK k právním jednáním směřujícím ke koupi Draženého předmětu, jehož vyvolávací cena přesahuje 15.000,- Kč, a to dle pokynů, které jím budou uděleny prostřednictvím výše uvedeného telefonního kontaktu zástupci, který pro tento účel bude ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoven. Účastník aukce bere na vědomí, že rozhovor mezi ním a zástupcem ARTHOUSE HEJTMÁNEK bude za strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK za účelem ochrany práv obou stran nahráván. Účastník aukce dále bere na vědomí, že s ohledem na povahu Aukce po telefonu není možné, aby ARTHOUSE HEJTMÁNEK nesl jakoukoli odpovědnost vůči Účastníkovi aukce a že v souvislosti s Aukcí po telefonu nemůže vzniknout Účastníkovi aukce škoda v jakékoli výši.

Aukce s písemným limitem

Účastník aukce tímto ARTHOUSE HEJTMÁNEK činí písemnou nabídku na koupi Draženého předmětu specifikovaného v tomto registračním formuláři, jehož vyvolávací cena přesahuje 15.000,- Kč. Účastník aukce má zájem o koupi specifikovaného Draženého předmětu až do výše maximální ceny uvedené v tomto formuláři, tzv. limitní ceny, minimálně však za cenu vyvolávací včetně aukční přirážky a DPH. Limitní cena musí být určena jednoznačně konkrétní částkou a nezahrnuje aukční přirážku a DPH. Účastník aukce bere na vědomí, že s ohledem na povahu Aukce s písemným limitem není možné, aby ARTHOUSE HEJTMÁNEK nesl jakoukoli odpovědnost vůči Účastníkovi aukce a že v souvislosti s Aukcí s písemným limitem nemůže vzniknout Účastníkovi aukce škoda v jakékoli výši.

Podmínky případného uzavření kupní smlouvy mezi Účastníkem aukce a vlastníkem Draženého předmětu, jakož i veškeré právní vztahy mezi ARTHOUSE HEJTMÁNEK a Účastníkem aukce se řídí Aukčním řádem ARTHOUSE HEJTMÁNEK ze dne 1. 11. 2018, s nímž byl Účastník aukce seznámen a bez výhrad s ním souhlasí, což stvrzuje podpisem tohoto registračního formuláře.

Další možnosti registrace

Osobně

Vyplněním a podepsáním registračního formuláře osobně u našich zaměstnanců v době předaukční výstavy či v den aukce (v případě Aukce osobně v sále).

E-mail

K registraci přes e-mail od Vás budeme potřebovat -

I. Vyplněný a podepsaný registrační formulář
II. Kopií platného dokladu totožnosti (OP nebo pasu)