Aukční řád

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o., se sídlem Goetheho 17/2, PSČ 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČO: 291 49 932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 203984 (dále jen jako „ARTHOUSE HEJTMÁNEK“), formou neveřejné dražby (dále jen jako „Aukce“) organizuje a provádí prodej movitých předmětů (dále jen jako „Dražené předměty“ nebo jednotlivě jako „Dražený předmět“).

2. Prodej Dražených předmětů může být uskutečňován rovněž na základě komisionářské smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi ARTHOUSE HEJTMÁNEK jakožto komisionářem a vlastníkem Dražených předmětů, který má zájem o jejich prodej jakožto komitentem (dále jen „Prodávající“). V takovém případě ARTHOUSE HEJTMÁNEK obstarává prodej Dražených předmětů pro Prodávajícího, přičemž práva a povinnosti z uskutečněné Aukce, zejména práva a povinnosti spojená s úplatným převodem vlastnického práva na vydražitele vznikají přímo společnosti ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Je-li prodej Dražených předmětů uskutečňován na základě Smlouvy, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK pověřen Prodávajícím zejména k prodeji Dražených předmětů v Aukci, k inkasu jejich příklepové ceny jakož i aukční přirážky a DPH (dále jen „Celková cena “).

3. Aukce dle podmínek upravených tímto aukčním řádem není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. POPIS DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ

1. Informace. Veškeré informace k Draženým předmětům nabízeným v Aukci jsou poskytovány ARTHOUSE HEJTMÁNEK s přihlédnutím k informacím poskytnutým Prodávajícím a po případné konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace poskytované dražiteli o jakémkoliv Draženém předmětu písemnou formou nebo ústně včetně informací v aukčním katalogu jsou sdělením pouze informativního charakteru.

2. Aukční katalog. Dražené předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je bezplatně dostupný v elektronické verzi na internetových stránkách www.arthousehejtmanek.cz. Tištěná verze aukčního katalogu může být zpoplatněna. V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou verzí aukčního katalogu má elektronická verze přednost. Dražené předměty budou draženy v pořadí uvedeném v aukčním katalogu. Žádná z cen uvedených v aukčním katalogu neobsahuje částku odpovídající výši aukční přirážky a DPH. ARTHOUSE HEJTMÁNEK si vyhrazuje právo kdykoli stáhnout kteroukoliv nabízenou položku z aukčního prodeje, nejpozději však před zahájením dražby každé takové položky. ARTHOUSE HEJTMÁNEK neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v tisku aukčního katalogu.

3. Informace o Dražených předmětech. ARTHOUSE HEJTMÁNEK neodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů týkajících se Dražených předmětů. ARTHOUSE HEJTMÁNEK výslovně upozorňuje, že v Aukci nabízí Dražené předměty již použité, ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku (stáří) a míře jejich opotřebení. U uměleckých předmětů a starožitností se uvádí jen takové závady a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu. Tyto Dražené předměty mohou být nefunkční, restaurované, poškozené apod., což je již zohledněno v jejich ocenění. Dražené předměty technického charakteru jsou prodávány bez jakékoli záruky na jejich funkčnost, a to vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o předměty již použité. ARTHOUSE HEJTMÁNEK si vzhledem k časové prodlevě mezi vydáním aukčního katalogu a konáním samotné Aukce vyhrazuje právo opravit informace uvedené k Draženým předmětům zveřejněné v aukčním katalogu.

4. Seznámení s Draženými předměty. Dražitel má možnost se se všemi Draženými předměty osobně seznámit před Aukcí v rámci tzv. předaukční výstavy, a to i za účasti svých odborných poradců, znalců atp. V případě, že se dražitel nemůže předaukční výstavy zúčastnit, může u Dražených předmětů s vyvolávací cenou vyšší než 10.000,- Kč požádat o bližší informace týkající se konkrétních Dražených předmětů včetně případných fotografií, přičemž za poskytnutí těchto informací nebude zpravidla ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK požadována úplata, nebude-li stanoveno jinak. Zájemci o prohlídku vystavených předmětů v rámci předaukční výstavy jsou povinni respektovat všechna opatření k zajištění ochrany vystavených předmětů, zejména dodržovat bezpečný odstup od Dražených předmětů, nedotýkat se Dražených předmětů bez předchozího svolení zástupce ARTHOUSE HEJTMÁNEK a bez použití ochranných rukavic apod.

5. Reklamace Draženého předmětu. Reklamace týkající se funkčnosti, kvality a stavu Draženého předmětu jsou po vydražení (tj. udělení příklepu) s výjimkou Dražených předmětů v původním vlastnictví ARTHOUSE HEJTMÁNEK vyloučeny, tzn. ARTHOUSE HEJTMÁNEK nemá povinnost je řešit, jelikož odpovědnost z vad nese Prodávající. Z tohoto důvodu je Dražitel povinen se důkladně seznámit s Draženými předměty a jejich stavem, a to během předaukční výstavy specifikované výše.

 

III. ORGANIZACE AUKCE

1. Místo, den a  čas. ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoví místo, den a čas Aukce a tyto uveřejní způsobem dle vlastní volby, přičemž vždy mají informace uvedené v elektronické podobě na internetových stránkách www.arthousehejtmanek.cz přednost před tištenými informacemi. Před uskutečněním Aukce ARTHOUSE HEJTMÁNEK vydá aukční katalog se stručným popisem Dražených předmětů, které budou nabízeny k prodeji v rámci Aukce, případně jiným vhodným způsobem sdělí dražitelům popis Dražených předmětů. ARTHOUSE HEJTMÁNEK má právo upustit od Aukce či změnit místo, den a čas konání Aukce i bez udání důvodu nejpozději do jejího zahájení a neodpovídá za škodu, která v této souvislosti Účastníkům aukce vznikne.

2. Účastník aukce. Aukce se mohou zúčastnit pouze osoby, které byly ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK registrovány k dané Aukci. Fyzické osoby musí dosáhnout věku 18-ti let a být plně svéprávné. Právnická osoba musí být zastoupena fyzickou osobou oprávněnou za ni jednat. Aukce se nemohou účastnit osoby které nesložily finanční záruku, pokud byla požadována, a dále ty osoby, které v minulosti způsobily zmaření předchozí Aukce konané ARTHOUSE HEJTMÁNEK, není-li s ARTHOUSE HEJTMÁNEK výslovně dohodnuto jinak. Účastníkem Aukce nemůže být také ten, u něhož zvláštní zákon zakazuje nabýt Dražený předmět. Účastníky Aukce nesmějí být dále osoby, u kterých bylo rozhodnuto o jejich úpadku, a to minimálně po dobu tří let od skončení insolvenčního řízení, není‑li s ARTHOUSE HEJTMÁNEK výslovně dohodnuto jinak. Každý Účastník aukce je povinen dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh Aukce, jinak může být vykázán. Účastník aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se svojí účastí v Aukci. V případě, že je Dražený předmět nabýván do společného jmění manželů, je Účastník aukce povinen zajistit souhlas druhého manžela s veškerým na Aukci činěným právním jednáním, pokud takový souhlas nebude z jeho strany zajištěn, odpovídá za veškerou vzniklou škodu i ušlý zisk způsobený ARTHOUSE HEJTMÁNEK a/nebo třetím osobám.

3. Právní zastoupení. Účastník aukce jakožto zmocnitel je oprávněn se na Aukci nechat právně zastoupit. Osoba, kterou zmocní k jeho zastupování (dále jen „Zmocněnec“) je povinna prokázat se písemným zmocněním a platným průkazem totožnosti, jinak jí nebude umožněna účast na Aukci. V případě, že dražitel zmocní osobu právnickou, je osoba za ní jednající rovněž povinna předložit písemnou plnou moc a prokázat své oprávnění za právnickou osobu jednat, zejména výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec musí splňovat podmínky stanovené tímto aukčním řádem, jinak nebude oprávněn se Aukce účastnit.

4. Dražitel. Osoba, která splňuje podmínky tohoto aukčního řádu a která byla řádně zaregistrována, nebo její zmocněnec, se po ověření totožnosti a po přidělení dražebního čísla ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK stává dražitelem (dále jen „Dražitel“).

5. Plná moc. Plná moc k zastoupení na Aukci musí být učiněna v písemné formě a musí obsahovat jméno a příjmení (název) zmocněnce a zmocnitele, data jejich narození (IČO), údaj o trvalém bydlišti (sídle), identifikaci Draženého předmětu, maximální výši příklepové ceny, za kterou je zmocnitel ochoten Dražený předmět v Aukci koupit, dále datum a podpis zmocnitele a prohlášení zmocněnce s jeho podpisem, že plnou moc přijímá. Registrace Účastníka aukce na základě plné moci je možná, jestliže se jedná o plnou moc udělenou zvláště za tímto účelem a jestliže je podpis (podpisy) na plné moci úředně ověřen (ověřeny).

6. Registrace. Registraci Účastníků aukce provádí ARTHOUSE HEJTMÁNEK, přičemž na provedení registrace není právní nárok. ARTHOUSE HEJTMÁNEK není povinen kohokoliv k Aukci registrovat a vyhrazuje si právo odmítnout provedení registrace i bez udání důvodu. Registraci k Aukci osobně v sále je možné provést kdykoliv i v den konání Aukce. Žádost o registraci k Aukci po telefonu nebo s písemným limitem je třeba doručit ARTHOUSE HEJTMÁNEK nejpozději do 18:00 pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání Aukce. V případě později podané žádosti již registrace k Aukci není garantována. ARTHOUSE HEJTMÁNEK může v případě doručení neúplného či nesprávně vyplněného registračního formuláře k Aukci vyzvat Účastníka aukce, aby registrační formulář doplnil nebo opravil. V případě, že opravený registrační formulář k Aukci po telefonu nebo s písemným limitem nebude doručen nejpozději do 18:00 pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání Aukce, registrace k Aukci a účast na ní není garantována. Účastník aukce je povinen bez zbytečného odkladu hlásit případnou každou změnu údajů uvedených při registraci. Účastník aukce, který nebyl ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK zaregistrován k Aukci, není oprávněn se Aukce účastnit a činit v rámci Aukce jakákoli právní jednání, není‑li s ARTHOUSE HEJTMÁNEK výslovně dohodnuto jinak.

7. Finanční záruka. ARTHOUSE HEJTMÁNEK si vyhrazuje možnost podmínit účast na Aukci složením finanční záruky, kterou je možné stanovit až do výše jedné poloviny vyvolávací ceny. Jestliže Účastník aukce nespecifikuje, o jaký Dražený předmět má zájem, může výši finanční záruky stanovit ARTHOUSE HEJTMÁNEK, a to až do výše 100.000,- Kč. Zaplacení stanovené finanční záruky je nezbytnou podmínkou účasti na Aukci. Účastník aukce je povinen složit finanční záruku ve lhůtě a způsobem uvedeným ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Jestliže zájemce o účast v Aukci nesloží ve stanovené lhůtě finanční záruku ve stanovené výši, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn odmítnout účast Dražitele na Aukci. Finanční záruka je považována za složenou až jejím připsáním na účet ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Lhůta pro složení finanční záruky končí nejpozději zahájením Aukce, není-li stanoveno jinak. Každému účastníkovi, který v Aukci nezvítězí, bude finanční záruka vrácena zpět na účet, ze kterého byla odeslána. Příkaz k vrácení finanční záruky bude zadán nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení Aukce. Finanční záruka není úročena a je vratná ve stejné výši. Finanční záruka bude Dražiteli vrácena pouze v případě, že nedojde k realizaci prodeje z důvodů nikoliv na Dražitelově straně.

8. Osobní registrace Účastníka aukce fyzické osoby . Je-li Účastník aukce fyzickou osobou, doloží při registraci za své fyzické přítomnosti v sídle ARTHOUSE HEJTMÁNEK (Goetheho 17/2, PSČ 160 00 Praha 6 – Bubeneč):

- platný doklad totožnosti;

- vyplněný a originálně podepsaný registrační formulář k Aukci;

- je-li vyžadována finanční záruka doklad o jejím uhrazení.

9. Osobní registrace Účastníka aukce právnické osoby. Je-li Účastník aukce právnickou osobou, doloží při registraci za fyzické přítomnosti oprávněného statutárního zástupce nebo zástupce na základě plné moci takové právnické osoby v sídle ARTHOUSE HEJTMÁNEK (Goetheho 17/2, PSČ 160 00 Praha 6 – Bubeneč):

- platný doklad totožnosti statutárního zástupce nebo zástupce na základě plné moci právnické osoby;

- aktuální výpis z obchodního rejstříku;

- vyplněný a originálně podepsaný registrační formulář k Aukci;

- je-li vyžadována finanční záruka doklad o jejím uhrazení.

10. Registrace Účastníka aukce vzdáleným přístupem. ARTHOUSE HEJTMÁNEK je oprávněn registrovat jako Účastníka aukce osobu, která se registrovala vzdáleným přístupem, pouze pokud Účastník aukce doručí ARTHOUSE HEJTMÁNEK poštou či elektronicky:

- kopii platného dokladu totožnosti Účastníka aukce nebo statutárního zástupce právnické osoby, která má být Účastníkem aukce, přičemž jejím zasláním Účastník aukce nebo statutární zástupce právnické osoby Účastníka aukce výslovně souhlasil se zpracováním kopie platného dokladu totožnosti pro ztotožnění dané osoby;

- scan vyplněného a podepsaného registračního formuláře k Aukci, nebo vyplněný online registrační formulář k Aukci;

- výpis z bankovního účtu vedeného na jméno Účastníka aukce a uvedeného v registračním formuláři, ze kterého bude případně hrazena Celková cena; nebo provede z účtu uvedeného v registračním formuláři, ze kterého bude případně hrazena Celková cena kontrolní platbu na bankovní účet ARTHOUSE HEJTMÁNEK ve výši 3,- Kč; kontrolní platba ve výši 3,- Kč představuje nevratný poplatek za ověření účtu v souvislosti s identifikací a registrací Účastníka aukce vzdáleným přístupem;

- je-li vyžadována finanční záruka doklad o jejím uhrazení.

11. Oprávnění ARTHOUSE HEJTMÁNEK provést či zrušit registraci. Pokud se ukáže kterákoliv z náležitostí Účastníka aukce vyžadovaná pro řádnou registraci jako nepravdivá nebo neaktuální, pokud registrovaný Účastník aukce poruší pravidla stanovená v tomto aukčním řádu, nebo pokud bude ARTHOUSE HEJTMÁNEK upozorněn na neseriózní nebo nevhodné chování Účastníka aukce při jakékoliv jiné obdobné dražbě uměleckých předmětů, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn neprovést či následně zrušit jeho registraci. O této skutečnosti bude tato osoba vyrozuměna.

12. Vyvolávací cena. ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoví minimální ceny Dražených předmětů tzv. vyvolávací ceny, za které budou jednotlivé Dražené předměty nabízeny k prodeji. Vyvolávací ceny Dražených předmětů nabízených k prodeji v rámci Aukce budou uvedeny v aukčním katalogu, případně jiným vhodným způsobem sděleny Dražitelům. Vyvolávací ceny jsou ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK uváděny vždy bez aukční přirážky a DPH.

13. Navýšení Vyvolávací ceny při mnohosti nabídek s písemným limitem. V případě, že ARTHOUSE HEJTMÁNEK obdrží ke konkrétnímu Draženému předmětu více než jednu nabídku s písemným limitem dle čl. V. tohoto aukčního řádu, stanoví se Vyvolávací cena u takového Draženého předmětu automaticky jako nejnižší podaná nabídka s písemným limitem k tomuto Draženému předmětu. Na tuto skutečnost budou všichni Účastníci aukce upozorněni Licitátorem před zahájením Aukce takového Draženého předmětu.

 

IV. PRŮBĚH AUKCE, MINIMÁLNÍ PŘÍHOZY

1. Základní informace o průběhu Aukce. Aukce je vedena zpravidla v českých korunách. V průběhu Aukce nelze pořizovat fotografie, ani žádné jiné audiovizuální záznamy bez souhlasu ARTHOUSE HEJTMÁNEK.

2. Licitátor. Aukce je zahajována a vedena osobou pověřenou ARTHOUSE HEJTMÁNEK vedením Aukce (dále také jako „ Licitátor“). Licitátor nebo další osoba pověřená ARTHOUSE HEJTMÁNEK organizací a vedením Aukce může oznámit změny oproti aukčnímu katalogu, navýšení vyvolávací ceny jednotlivých Dražených předmětů z důvodu mnohosti nabídek s písemným limitem, oznámit změny a upřesnění aukčního řádu a z toho vyplývající pokyny k organizaci Aukce a další okolnosti související s vedením a organizací Aukce.

3. Průběh Aukce. Aukce Dražených předmětů probíhá v pořadí dle pořadových čísel jednotlivých Dražených předmětů uvedených v aukčním katalogu. Aukce určitého Draženého předmětu je zahájena tím, že Licitátor oznámí specifikaci Draženého předmětu. Následně Licitátor oznámí vyvolávací cenu Draženého předmětu a vyzve Dražitele k činění příhozů. Dražitel činí příhoz tím způsobem, že Dražitel zvyšuje okamžitou aukční cenu Draženého předmětu oznámenou v rámci Aukce Licitátorem (tj. vyvolávací cenu zvýšenou o učiněné příhozy) o stanovenou minimální výši příhozu viditelným zvednutím dražebního čísla, které obdržel Dražitel při registraci k Aukci. Dražitel učiněním příhozu činí nabídku na koupi Draženého předmětu za okamžitou aukční cenu zvýšenou o Dražitelem učiněný příhoz. V případě, že více Dražitelů učiní příhoz ve stejné výši současně, rozhoduje o pořadí příhozů Licitátor. Aukce Draženého předmětu probíhá po dobu, po kterou Dražitelé činí příhozy. Minimální výše příhozů jsou stanoveny dle okamžité aukční ceny Draženého předmětu, a to následovně:

a) 500,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena méně než 10.000,– Kč

b) 1.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 10.000,– Kč, ale méně než 50.000,– Kč

c) 5.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 50.000,– Kč, ale méně než 100.000,– Kč

d) 10.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 100.000,–– Kč, ale méně než 500.000,– Kč

e) 50.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 500.000,– Kč, ale méně než 1.000.000,– Kč

f) 100.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,– Kč, ale méně než 10.000.000,– Kč

g) 250.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena 10.000.000,– Kč a více.

Okamžitou aukční cenou se rozumí vyvolávací cena zvýšená o učiněné příhozy.

Učinění příhozu zvednutím dražebního čísla představuje závaznou nabídku Dražitele na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je Dražený předmět, a to za okamžitou aukční cenu a Dražitel se neodvolatelně zavazuje Dražený předmět koupit v případě akceptace nabídky Dražitele ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK prostřednictvím Licitátora za cenu, která dosahuje výše součtu okamžité aukční ceny, aukční přirážky a DPH. DPH bude k dosažené výši okamžité aukční ceny a aukční přirážky účtováno dle účinných právních předpisů.

4. Aukce Draženého předmětu probíhá po dobu, po kterou Dražitelé činí příhozy. Pokud příhoz nedosáhne výše vyvolávací ceny, prohlásí Licitátor Dražený předmět za neprodaný. Neprojeví-li žádný z Dražitelů o koupi zájem, Licitátor Aukci Draženého předmětu ukončí bez příklepu. Dražený předmět může být zařazen do Aukce i opakovaně.

5. V případě, že bude během Aukce Draženého předmětu omylem přehlédnuta vyšší nabídka, může Licitátor ihned po udělení příklepu revokovat provedený příklep a Aukci Draženého předmětu prodloužit akceptováním opomenuté vyšší nabídky. Tento postup není možný, jestliže již byla zahájena dražba dalšího Draženého předmětu.

6. Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu Aukce řeší ARTHOUSE HEJTMÁNEK v duchu zásad poctivého obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním sále viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.

 

V. ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ÚČASTI NA AUKCI

1. Účastník aukce, který se Aukce účastní alternativním způsobem podle tohoto článku, musí splnit podmínky registrace dle čl. III tohoto aukčního řádu.

2. Písemný limit. Aukce Dražených předmětů s vyvolávací cenou přesahující 15.000,- Kč se Účastník aukce může za podmínek stanovených tímto odstavcem zúčastnit také prostřednictvím nabídky s písemným limitem. Řádná registrace k Aukci s písemným limitem vyžaduje zejména zaškrtnutí kolonky Aukce s písemným limitem v registračním formuláři a uvedení písemného limitu. V případě, že maximální částka uvedená v písemném limitu dle tohoto článku bude vyšší nebo rovna okamžité aukční ceně a nebude–li učiněn vyšší příhoz, bude udělením příklepu Licitátora dle tohoto aukčního řádu uzavřena smlouva s takovýmto Dražitelem, přičemž příklepová cena Draženého předmětu bude odpovídat okamžité aukční ceně.

3. Řádnou registrací k Aukci s písemným limitem Dražitel činí písemnou nabídku na koupi Draženého předmětu specifikovaného v registračním formuláři až do výše písemného limitu a zavazuje se k úhradě Celkové ceny, stane-li se vydražitelem, minimálně však k úhradě vyvolávací ceny Draženého předmětu uvedené ARTHOUSE HEJTMÁNEK v aukčním katalogu, aukční přirážky a DPH (a to i v případě nezájmu dalších Dražitelů). Po udělení příklepu podání Dražitele učiněného v rámci určené písemné limitní ceny je Dražitel považován za vydražitele se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Pokud dojde ze strany Dražitele k úspěšnému vydražení, bude mu ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK vystaven předpis k úhradě s uvedením platebních podmínek pro úhradu Celkové ceny. V případě stejné výše doručených limitů bude upřednostněn ten, který byl doručen dříve. K písemným limitům ve znění „ za nejlepší cenu“ nebo „bez omezení“ se nepřihlíží. Písemný limit musí být určen jednoznačně konkrétní částkou.

4. Aukce po telefonu. Aukce Dražených předmětů s vyvolávací cenou přesahující 15.000,- Kč se Dražitel může za podmínek stanovených tímto odstavcem zúčastnit také po telefonu. Řádná registrace k Aukci po telefonu vyžaduje zejména zaškrtnutí kolonky Aukce po telefonu v registračním formuláři, kterou Účastník aukce zmocní ARTHOUSE HEJTMÁNEK jako zmocněnce k tomu, aby se za něj osobně zúčastnil Aukce a činil příhozy do dražby v nabídce k Draženým předmětům specifikovaným v registračním formuláři, a to až do výše dle pokynů Dražitele učiněných prostřednictvím telefonního hovoru z telefonního čísla za tímto účelem uvedeným v registračním formuláři. V případě, že maximální částka sdělená Dražitelem po telefonu dle tohoto článku bude vyšší nebo rovna okamžité aukční ceně a nebude-li učiněn vyšší příhoz, bude udělením příklepu Licitátora dle tohoto aukčního řádu uzavřena smlouva s takovýmto Dražitelem, přičemž příklepová cena Draženého předmětu bude odpovídat okamžité aukční ceně.

5. Registrací k Aukci po telefonu se Dražitel zavazuje k úhradě Celkové ceny, stane-li se vydražitelem. Po udělení příklepu podání Dražitele učiněného v rámci Aukce po telefonu je Dražitel považován za vydražitele se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Pokud dojde ze strany Dražitele k úspěšnému vydražení, bude mu ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK vystaven předpis k úhradě s uvedením platebních podmínek pro úhradu Celkové ceny.

6. Aukce po telefonu probíhá tak, že zástupce ARTHOUSE HEJTMÁNEK kontaktuje bezprostředně před Aukcí Draženého předmětu, o jehož koupi má Dražitel zájem, telefonicky na uvedené číslo telefonu v registračním formuláři Dražitele s tím, že v rámci Aukce daného Draženého předmětu činí dle pokynů Dražitele příhozy za podmínek tohoto aukčního řádu. Rozhovor mezi zástupcem ARTHOUSE HEJTMÁNEK a Dražitelem v rámci Aukce po telefonu bude za strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK za účelem ochrany práv obou stran nahráván. O této skutečnosti bude při prvním kontaktu před zahájením Aukce Dražitel ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK výslovně informován. ARTHOUSE HEJTMÁNEK v žádném případě neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku nemožnosti telefonického spojení s Dražitelem, výpadků telefonického spojení ani za jakékoli další škody v souvislosti s Aukcí po telefonu. Dražitel bere na vědomí, že s ohledem na povahu Aukce po telefonu není možné, aby ARTHOUSE HEJTMÁNEK nesl jakoukoli odpovědnost vůči Dražiteli a že v souvislosti s Aukcí po telefonu nemůže vzniknout Dražiteli škoda v jakékoli výši.

7. V případě, že při Aukci Draženého předmětu budou učiněny dvě stejné cenové nabídky, přičemž jedna z nich bude učiněna Dražitelem, který je fyzicky přítomný v místě, dni a čase konání Aukce a druhá bude učiněna alternativním způsobem Aukce ve smyslu tohoto článku aukčního řádu, má vždy přednost ta z cenových nabídek, která byla učiněna Dražitelem, který je fyzicky přítomný při konání Aukce.

8. V případě, že se jeden Dražitel bude Aukce Draženého předmětu účastnit zároveň prostřednictvím nabídky s písemným limitem, a zároveň i prostřednictvím Aukce po telefonu, mají jeho pokyny prostřednictvím Aukce po telefonu přednost. Účastník aukce se v takovém případě může Aukce s písemným limitem účastnit pouze, když v průběhu Aukce není možné z jakéhokoliv důvodu získat jeho pokyn prostřednictvím Aukce po telefonu. ARTHOUSE HEJTMÁNEK se zavazuje zajistit, že jeden Dražitel nebude sám se sebou dražit prostřednictvím obou alternativních způsobů účasti na Aukci. To neplatí, jestliže ARTHOUSE HEJTMÁNEK nebude na tuto skutečnost ze strany Dražitele dopředu upozorněn.

9. Dražitel bere na vědomí, že účastí na Aukci Draženého předmětu alternativním způsobem, tedy nabídkou s písemným limitem nebo Aukcí po telefonu, není uzavírána smlouva distančním způsobem, a že nabídka podaná v rámci alternativní účasti na Aukci je po vydražení Draženého předmětu neodvolatelná a závazná.

 

VI. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena, splatnost. Nabídka Dražitele, který učinil v rámci nejvyššího příhozu ve vztahu ke konkrétnímu Draženému předmětu, je ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK akceptována učiněním příklepu Licitátora, a to tak, že Licitátor vyzve po učinění nejvyššího příhozu Dražitele k činění dalších příhozů a v případě, že ani po opakované výzvě Licitátora není učiněn vyšší příhoz, prohlásí Licitátor, že vydražitelem Draženého předmětu se stává Dražitel, který učinil nejvyšší příhoz (dále také jako „Vydražitel“), čímž dochází k uzavření smlouvy. Příklepem Licitátora vzniká Vydražiteli povinnost uhradit Celkovou cenu. ARTHOUSE HEJTMÁNEK vydá Vydražiteli po skončení Aukce na jeho žádost doklad o uzavření smlouvy. Celková cena je splatná ve lhůtě 10 (deseti) dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Uhrazením se rozumí zaplacení Celkové ceny na pokladně ARTHOUSE HEJTMÁNEK nebo připsání Celkové ceny ve prospěch účtu ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Vydražitel může převzít Dražený předmět v případě osobní účasti v sále bezprostředně po zaplacení Celkové ceny. V případě Aukce na telefonu nebo na aukce s písemným limitem může Vydražitel převzít Dražený předmět nejdříve den následující po konání aukce po zpracování aukčních výsledků. Vydražitel převezme Dražený předmět nejpozději do 20 dnů od zaplacení Celkové ceny. O předání a převzetí Draženého předmětu bude sepsáno písemné potvrzení, které bude podepsáno Vydražitelem i zástupcem ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Veškeré náklady spojené s převzetím Draženého předmětu nese Vydražitel.

2. Dodatečná lhůta k zaplacení. Jestliže nedojde k úhradě Celkové ceny ve stanovené lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy, vyzve ARTHOUSE HEJTMÁNEK písemně Vydražitele k zaplacení Celkové ceny a poskytne mu k tomu dodatečnou lhůtu nejméně 10 dnů. V případě, že nebude Celková cena uhrazena ani po uplynutí dodatečné lhůty, má ARTHOUSE HEJTMÁNEK právo od smlouvy písemně odstoupit.

3. Právo na úhradu aukční přirážky a DPH. ARTHOUSE HEJTMÁNEK vzniká právo na úhradu aukční přirážky a úhradu DPH již okamžikem uzavření smlouvy. Oprávnění vymáhat tyto pohledávky má ARTHOUSE HEJTMÁNEK i v případě odstoupení od smlouvy z důvodu nezaplacení Celkové ceny. Dražený předmět, který nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen, se může dražit v opakované Aukci nebo mimo Aukci (práva vlastníků Draženého předmětu tím nejsou dotčena).

4. Vlastnické právo. Vlastnické právo k Draženému předmětu přechází na Vydražitele úplným uhrazením Celkové ceny na účet ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Dražený předmět bude Vydražiteli předán po úplném uhrazení celkové dlužné částky vůči ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Celkovou dlužnou částkou se rozumí vedle Celkové ceny rovněž případné poplatky za skladné a další poplatky účtované v souladu s tímto aukčním řádem (dále jen „ Celková dlužná částka“).

5. Započítání finanční záruky na závazky Účastníka aukce za ARTHOUSE HEJTMÁNEK. V případě, že Účastník aukce složil finanční záruku, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn finanční záruku započítat na úhradu jakéhokoliv závazku, který ARTHOUSE HEJTMÁNEK vznikne za Účastníkem aukce.

6. Nárok na smluvní pokutu a náhradu škody. V případě, že Vydražitel v rozporu s tímto aukčním řádem neuhradí z jakéhokoli důvodu Celkovou cenu nebo její část, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn vymáhat uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající jedné polovině vyvolávací ceny Draženého předmětu, který Vydražitel v rámci Aukce vydražil a související náklady, které ARTHOUSE HEJTMÁNEK vznikly v souvislosti se zmařenou Aukcí. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

7. Měna. Veškeré ceny a poplatky v rámci Aukce a právních vztahů, které se řídí tímto aukčním řádem, jsou uvedeny zpravidla v českých korunách, není-li v konkrétním případě cena či poplatek stanoven v jiné měně. ARTHOUSE HEJTMÁNEK může na žádost Dražitele informovat o okamžité aukční ceně, minimální výši příhozu, vyvolávací ceně apod. i v zahraniční měně. Taková informace má pouze informativní a nezávazný charakter a ARTHOUSE HEJTMÁNEK za správnost takové informace v žádném případě neodpovídá.

8. Placení v cizí měně. Vydražitel je oprávněn platit i bez předchozí domluvy v českých korunách a v eurech. Pokud má Vydražitel zájem na úhradě Celkové ceny v jiné měně než v českých korunách nebo eurech, je takový postup možný pouze po předchozí dohodě s ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Kurz je stanoven vždy ke dni konání Aukce. Celková cena v EUR je vždy uvedena (spolu s Celkovou cenou v CZK) na předpisu k úhradě. Vydražitel nese veškeré kurzovní rozdíly, bankovní náklady spojené s bankovním převodem a konverzí za účelem uhrazení Celkové dlužné částky.

9. Aukční přirážka. Aukční přirážka ARTHOUSE HEJTMÁNEK činí 24 % z příklepové ceny Draženého předmětu dosažené v Aukci (bez DPH, bude-li tato uplatněna).

10. Úhrada Celkové ceny. Úhrada Celkové ceny může být v souladu s tímto článkem provedena:

a. u částek nepřevyšujících 250.000,- Kč v hotovosti proti písemnému stvrzení ARTHOUSE HEJTMÁNEK;

b. bankovním převodem na účet ARTHOUSE HEJTMÁNEK vedený u Raiffeisenbank, Praha 6, č.ú.: 733 888 4001/ 5500, IBAN: CZ6655000000007338884001, SWIFT: RZBCCZPP; platbu je možné provést pouze z účtu uvedeného v registračním formuláři;

c. u částek nepřevyšujících 10 000,- Kč platební kartou VISA / MASTER CARD

11. Úrok z prodlení. V případě, že je Vydražitel v prodlení s úhradou Celkové ceny nebo její části či jakékoli jiné platby vůči ARTHOUSE HEJTMÁNEK, je Vydražitel povinen uhradit ARTHOUSE HEJTMÁNEK úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

12. Poaukční prodej. Na poaukční prodej Dražených předmětů, tj. prodej Dražených předmětů, k němuž nedojde v rámci Aukce, ale budou prodávány Účastníkovi aukce po skončení Aukce na základě smlouvy mezi ARTHOUSE HEJTMÁNEK a Účastníkem aukce, se použijí podmínky stanovené tímto aukčním řádem obdobně. V rámci poaukčního prodeje je možné zakoupit Dražené předměty pouze pokud k tomu daly oprávněné osoby svolení, a pokud byly tyto Dražené předměty zařazeny do poaukčního prodeje na internetových stránkách www.arthousehejtmanek.cz.

13. Nevyzvednutí Draženého předmětu. V případě, že nedojde k převzetí zakoupeného Draženého předmětu z důvodů na straně Vydražitele ve lhůtě 20 dní ode dne převodu vlastnického práva k Draženému předmětu na Vydražitele, je Vydražitel povinen uhradit ARTHOUSE HEJTMÁNEK manipulační poplatek ve výši 0,5 % z Celkové ceny Draženého předmětu za šestnáctý a za každý následující byť jen započatý den prodlení s převzetím každého jednoho Draženého předmětu. ARTHOUSE HEJTMÁNEK má dále vedle manipulačního poplatku dle věty předchozí právo vyúčtovat Vydražiteli veškeré související náklady na uskladnění, přepravu, ostrahu atp. nevyzvednutých zakoupených Dražených předmětů. Vydražitel je povinen uhradit manipulační poplatek i náklady dle věty předchozí ve lhůtě 10 (deseti) dnů od obdržení vyúčtování ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Vydražitel je oprávněn nechat se právně zastoupit za účelem vydání vydraženého předmětu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

14. Nevyzvedne-li si Vydražitel zakoupený (vydražený a uhrazený) Dražený předmět do 60 dnů od data konání Aukce, má ARTHOUSE HEJTMÁNEK právo písemně vyzvat Vydražitele k vyzvednutí Draženého předmětu a poskytnout mu k tomu dodatečnou lhůtu nejméně 30 dnů. V případě, že vydražený předmět nebude ani po uplynutí dodatečné lhůty Vydražitelem převzat, má ARTHOUSE HEJTMÁNEK právo od smlouvy písemně odstoupit. Vydražiteli bude po odstoupení od smlouvy vrácena Celková cena za Dražený předmět zpět na účet, ze kterého byla odeslána. Příkaz k vrácení Celkové ceny bude zadán nejpozději do 5 pracovních dní od odstoupení od smlouvy. ARTHOUSE HEJTMÁNEK je oprávněn takovýto Dražený předmět prodat po písemném odstoupení od smlouvy jakémukoliv jinému zájemci.

15. Nebezpečí škody. Přechod nebezpečí škody, zničení, ztráty, nahodilé zkázy či nahodilého zhoršení na Draženém předmětu přechází na Vydražitele okamžikem převodu vlastnického práva k Draženému předmětu na Vydražitele (tj. uhrazením Celkové dlužné částky ve prospěch ARTHOUSE HEJTMÁNEK). Vydražitel bere na vědomí, že po převodu vlastnického práva k Draženému předmětu na Vydražitele nejsou Dražené předměty zakoupené Vydražitelem kryty pojistkou ARTHOUSE HEJTMÁNEK a pro případ škody na zakoupeném Draženém předmětu je s tímto srozuměn.

16. Při porušení tohoto aukčního řádu vzniká Vydražiteli a dalším Účastníkům aukce povinnost uhradit ARTHOUSE HEJTMÁNEK vzniklou škodu, účelně vynaložené náklady a ušlý zisk (zejména rozdíl v ceně, za niž byl Dražený předmět vydražen prvně a po opětovném zpětném zařazení do Aukce či odprodáním jiným Dražitelům či zájemcům), včetně případných soudních výdajů, nákladů právního zastoupení atd.

 

VII. DOPRAVA

1. Vydražitel je oprávněn písemně (elektronicky či v listinné podobě) požádat ARTHOUSE HEJTMÁNEK o zaslání jím vydraženého Draženého předmětu na adresu, kterou za tímto účelem Vydražitel sdělí. Žádost o zajištění přepravy vydraženého předmětu je nutno podat nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů před vypršením lhůty k převzetí vydraženého předmětu a musí být podepsána s úředně ověřeným podpisem či učiněna prostřednictvím emailu uvedeného při registraci nebo osobně v místě konání Aukce či sídle ARTHOUSE HEJTMÁNEK. V případě písemné žádosti podané osobně, postačuje vlastnoruční podpis. ARTHOUSE HEJTMÁNEK žádným způsobem neodpovídá za poškození nebo ztrátu vydraženého předmětu, ke které by došlo v průběhu přepravy. Na základě této písemné žádosti a následné smlouvy mezi Vydražitelem a ARTHOUSE HEJTMÁNEK, zašle ARTHOUSE HEJTMÁNEK Dražený předmět na náklady Vydražitele na adresu určenou Vydražitelem. ARTHOUSE HEJTMÁNEK na žádost zajistí a zprostředkuje dopravu i pojištění Draženého předmětu, veškeré náklady spojené s přepravou či případným pojištěním Draženého předmětu však hradí Vydražitel. Cena za přepravu Draženého předmětu se určuje podle aktuálního ceníku zvoleného externího přepravce. Nebezpečí škody na Draženém předmětu přechází na Vydražitele okamžikem, kdy byl Dražený předmět předán smluvnímu přepravci, který zajišťuje přepravu Draženého předmětu na místo určené Vydražitelem a Dražený předmět už není nadále kryt pojištěním ARTHOUSE HEJTMÁNEK.

2. ARTHOUSE HEJTMÁNEK si vyhrazuje právo tuto žádost odmítnout, zejména v případech, kdy vzhledem k charakteru vydraženého předmětu není přeprava prostřednictvím doručovací služby možná.

 

VIII. VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ

1. Vývoz do zahraničí. Vývoz a dovoz některých Dražených předmětů z/do cizích zemí je právními předpisy ČR, EU, mezinárodními smlouvami a právními řády ostatních států dovozu regulován a může k němu být požadováno získání specifických formálních náležitostí, mimo jiné např. vývozních a dovozních povolení a uhrazení poplatků, které stanoví a posuzuje příslušný orgán státní moci dané země. ARTHOUSE HEJTMÁNEK ani Prodávající neposkytují Vydražiteli, ani žádné třetí straně žádné záruky, prohlášení, ani nijak neručí za to, zda Dražený předmět podléhá či nepodléhá vývozním nebo dovozním omezením či poplatkům, nebo jakýmkoli dalším omezením, zákazům či požadavkům právních předpisů ČR, EU, jiných právních předpisů, mezinárodních smluv či právních řádů ostatních států dovozu, které se na takový vývoz, resp. dovoz uplatní.

2. Odpovědnost. ARTHOUSE HEJTMÁNEK neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem Dražených předmětů Prodávajícímu, Vydražiteli či třetím osobám vzniknout.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na Aukci, tj. zájemce o Aukci, Účastníky aukce, Dražitele, Vydražitele a jejich zástupce závazný a svojí účastí na Aukci se ho tyto osoby zavazují bez výjimek a výhrad dodržovat.

2. Každý zájemce o účast na Aukci, Účastník aukce, Dražitel, Vydražitel a jejich zástupci jsou povinni se s aukčním řádem podrobně seznámit.

3. Zájemce o účast na Aukci, Účastník aukce, Dražitel, Vydražitel a jejich zástupci souhlasí s tím, že k urovnání všech případných sporů spojených s Aukcí jsou příslušné soudy České republiky.

4. Právní vztahy mezi ARTHOUSE HEJTMÁNEK, zájemcem o účast na Aukci, Účastníkem aukce, Dražitelem, Vydražitelem a jejich zástupci se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení a Úmluvou o mezinárodní koupi zboží.

5. Předměty označené v aukčním katalogu označením „ *KP“ byly prohlášeny státem za kulturní památku a podléhají režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dražitelé budou Licitátorem na tuto skutečnost upozorněni před zahájením Aukce Draženého předmětu. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. ARTHOUSE HEJTMÁNEK nemá oprávnění k vydání jakéhokoli prohlášení ani záruky o tom, zda Dražený předmět podléhá vývozním omezením.

6. ARTHOUSE HEJTMÁNEK není povinen hradit škodu, ušlý zisk ani jakékoli další nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s koupí Draženého předmětu.

7. Pokud Prodávající jakožto původní vlastník Draženého předmětu zatají ARTHOUSE HEJTMÁNEK vadu tohoto Draženého předmětu (či jiného předmětu, který poskytl ARTHOUSE HEJTMÁNEK za účelem zprostředkování prodeje) nebo neví o vadě tohoto Draženého předmětu (či jiného předmětu, který poskytl ARTHOUSE HEJTMÁNEK za účelem zprostředkování prodeje), která se zjistí až po Aukci, odpovědnost v plné výši nese Prodávající, tj. původní vlastník.

8. ARTHOUSE HEJTMÁNEK provádí zpracování osobních údajů o Účastníkovi aukce či jiných fyzických osobách (dále jen „ Subjekt údajů“) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). ARTHOUSE HEJTMÁNEK shromažďuje a zpracovává osobní údaje o Subjektech údajů zejména za účelem řádného konání Aukce, nebo na ochranu svých práv a právem chráněných zájmů či za účelem plnění zákonem stanovených povinností ARTHOUSE HEJTMÁNEK. ARTHOUSE HEJTMÁNEK může taktéž osobní údaje Subjektů údajů zpracovávat na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům. Požádá-li Subjekt údajů ARTHOUSE HEJTMÁNEK o sdělení týkající se účelu zpracování jeho osobních údajů, o informaci o osobních údajích které jsou předmětem zpracování apod., je mu ARTHOUSE HEJTMÁNEK povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Subjekt údajů, který zjistí, nebo se domnívá, že ARTHOUSE HEJTMÁNEK provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, má dále právo požádat ARTHOUSE HEJTMÁNEK o vysvětlení, a požadovat, aby ARTHOUSE HEJTMÁNEK odstranil takto vzniklý stav. Subjekt údajů má dále právo požadovat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti tomuto zpracování, jakož i uplatnit právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Subjekt údajů má taktéž právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Bližší informace k ochraně osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách www.arthousehejtmanek.cz v sekci „Informace o ochraně osobních údajů“ nebo na shora uvedených kontaktech ARTHOUSE HEJTMÁNEK.

9. Veškeré služby poskytnuté ARTHOUSE HEJTMÁNEK se pro daňové účely považují za poskytnuté předáním Draženého předmětu jeho Vydražiteli.

10. Tento aukční řád je vyhotoven v českém, anglickém a německém jazyce. V případě jakýchkoli rozporů mezi českou, anglickou a německou jazykovou verzí, má česká verze přednost.

11. Tento aukční řád nabývá platnosti a účinnosti od 5.5.2023.