Aukční řád

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Goetheho 17/2, PSČ 160 00, IČ: 29149932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 203984 (dále také jako „ARTHOUSE HEJTMÁNEK“), provádí formou neveřejné dražby (dále také jako „Aukce“) prodej movitých předmětů (dále také jako „Dražené předměty“ nebo jednotlivě jako „Dražený předmět“).
 2. Prodej Dražených předmětů může být uskutečňován rovněž na základě komisionářské smlouvy (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi ARTHOUSE HEJTMÁNEK, jakožto komisionářem a vlastníkem Dražených předmětů, který má zájem o jejich prodej, jakožto komitentem (dále jen „Prodávající“). V takovém případě ARTHOUSE HEJTMÁNEK obstarává prodej Dražených předmětů pro Prodávajícího, přičemž práva a povinnosti z kupní smlouvy uzavřené v rámci Aukce s účastníkem Aukce (dále také jako „Dražitel“) vznikají přímo společnosti ARTHOUSE HEJTMÁNEK.
 3. Je–li prodej Dražených předmětů uskutečňován na základě Smlouvy, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK na základě Smlouvy pověřen Prodávajícím k prodeji Dražených předmětů v Aukci, k inkasu jejich dražební (kupní) ceny, jakož i aukční přirážky a DPH.
 4. Aukce dle podmínek upravených tímto Aukčním řádem, není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

II. POPIS DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ

 1. Informace. Veškeré informace k Draženým předmětům nabízeným v Aukci jsou poskytovány ARTHOUSE HEJTMÁNEK s přihlédnutím k informacím poskytnutým Prodávajícím a po případné konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace poskytované Dražiteli o jakémkoliv Draženém předmětu písemnou formou nebo ústně, včetně informací v aukčním katalogu jsou sdělením pouze informativního charakteru.
 2. Aukční katalog. Dražené předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, jakož i na internetových stránkách ARTHOUSE HEJTMÁNEK (www.arthousehejtmanek.cz). Dražené předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Žádná z cen uvedených v katalogu neobsahuje částku odpovídající výši aukční přirážky.
 3. Seznámení se s Draženými předměty. ARTHOUSE HEJTMÁNEK neodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů týkajících se Dražených předmětů. Dražitel má možnost se se všemi Draženými předměty osobně seznámit před Aukcí v rámci tzv. předaukční výstavy a to i za účasti svých odborných poradců, znalců, atp. V případě, že se Dražitel nemůže předaukční výstavy zúčastnit, může u Dražených předmětů s vyvolávací cenou vyšší než 10 000,– Kč požádat ARTHOUSE HEJTMÁNEK o bližší informace týkající se konkrétních Dražených předmětů včetně případných fotografií, přičemž za po skytnutí těchto informací nebude zpravidla ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK požadována úplata, nebude–li ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoveno jinak.

III. PRAVIDLA A PRŮBĚH AUKCE

 1. Místo, čas. ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoví místo a čas Aukce a tyto uveřejní způsobem dle vlastní volby. Před usku tečněním Aukce ARTHOUSE HEJTMÁNEK vydá aukční katalog se stručným popisem Dražených předmětů, které budou nabízeny k prodeji v rámci předmětné Aukce, případně jiným vhodným způsobem sdělí Dražitelům popis Dražených předmětů.
 2. Vyvolávací cena. ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoví minimální ceny Dražených předmětů – tzv. vyvolávací ceny, za které budou jednotlivé Dražené předměty nabízeny k prodeji (dále také jako „Vyvolávací cena“). Vyvolávací ceny Dražených předmětů nabízených k prodeji v rámci předmětné Aukce budou uvedeny v aukčním katalogu, případně jiným vhodným způsobem sděleny Dražitelům. Vyvolávací ceny jsou ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK uváděny vždy bez aukční přirážky dle čl. IV. Odst. 6 tohoto Aukčního řádu.
 3. Účastník Aukce. Aukce se mohou zúčastnit pouze osoby, které byly ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK registrovány k dané Aukci, dosáhly věku 18ti let (v případě fyzických osob) a jsou plně svéprávné. Registraci Dražitelů provádí ARTHOUSE HEJTMÁNEK, přičemž ARTHOUSE HEJTMÁNEK není povinen osobu k Aukci registrovat a je oprávněn odmítnout registraci i bez udání důvodu. Osoba, která nebyla ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK zaregistrována k Aukci, není oprávněna se Aukce účastnit, činit v rámci Aukce jakákoli právní jednání a s takovouto osobou nemůže být platně sjednán prodej Dražebního předmětu. K registraci je zapotřebí prokázat se platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem (totéž platí i pro osoby zastupující účastníka Aukce – právnickou osobu) a v případě právnických osob rovněž výpisem z obchodního rejstříku. Každý účastník aukce je v případě, kdy nabývá Dražený předmět do společného jmění manželů, zajistit pro veškeré s aukcí činěné právní úkony souhlas druhého manžela, v opačném případě odpovídá za veškeré vzniklé škody i ušlý zisk způsobený ARTHOUSE HEJTMÁNEK a/nebo třetím osobám.
 4. Dražitel. Osoba splňující podmínky dle čl. III. odst. 3 tohoto Aukčního řádu se stává Dražitelem a je jí přiděleno ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK dražební číslo.
 5. Plná moc. Dražitel je oprávněn udělit osobě splňující podmínky dle čl. III odst. 3 tohoto Aukčního řádu plnou moc k účasti na Aukci a koupi konkrétně specifikovaného Dražebního předmětu. Plná moc dle věty předchozí musí být učiněna v písemné formě a musí obsahovat jméno a příjmení zmocněnce a zmocnitele, data jejich narození, identifikaci Draženého předmětu, maximální výši kupní ceny, za kterou je zmocnitel ochoten Dražený předmět v Aukci koupit, dále datum a podpis zmocnitele a prohlášení zmocněnce s jeho podpisem, že plnou moc přijímá.
 6. Písemný limit. Aukce Dražebních předmětů s Vyvolávací cenou přesahující 15 000,– Kč se Dražitel může za podmínek tohoto odstavce zúčastnit také prostřednictvím písemné nabídky s písemným limitem. Účastník Aukce je oprávněn nej později 48 hodin před zahájením Aukce doručit ARTHOUSE HEJTMÁNEK písemnou nabídku na koupi určitého Draženého předmětu, a to pomocí vyplněného formuláře, který je součástí aukčního katalogu vztahujícího se k určité Aukci a také na internetových stránkách ARTHOUSE HEJTMÁNEK (www.arthousehejtmanek.cz). Nabídka musí obsahovat specifikaci Draženého předmětu, jehož koupi účastník Aukce nabízí a maximální výši kupní ceny, za kterou má účastník Aukce zájem Dražený předmět v Aukci koupit. Splňuje–li účastník Aukce podmínky stanovené v čl. III. odst. 3 tohoto Aukčního řádu, stává se Dražitelem. V případě, že maximální výše kupní ceny uvedená v nabídce Dražitele dle tohoto článku bude nižší či rovna okamžité aukční ceně dle čl. III. odst. 9 tohoto Aukčního řádu zvýšené o minimální výši příhozu a nebude–li učiněn vyšší příhoz, bude udělením příklepu licitátora dle tohoto Aukčního řádu uzavřena kupní smlouva s takovýmto Dražitelem, přičemž kupní cena Draženého předmětu bude odpovídat okamžité aukční ceně zvýšené o minimální příhoz, a to za podmínky, že takto stanovená cena bude v rámci maximální výše kupní ceny dle nabídky Dražitele.
 7. Aukce po telefonu. Aukce Dražených předmětů s Vyvolávací cenou přesahující 15 000,– Kč se účastník Aukce může za podmínek tohoto odstavce zúčastnit také po telefonu. Účastník Aukce je oprávněn nejpozději 48 hodin před zahájením Aukce doručit ARTHOUSE HEJTMÁNEK písemnou žádost o registraci k Aukci po telefonu ve vztahu ke koupi určitého Draženého předmětu, a to pomocí vyplněného formuláře, který je součástí aukčního katalogu vztahujícího se k určité Aukci a také na internetových stránkách ARTHOUSE HEJTMÁNEK (www.arthousehejtmanek.cz). Žádost musí obsahovat specifikaci Draženého předmětu, o jehož koupi má účastník Aukce zájem a maximální výši kupní ceny, za kterou je účastník Aukce ochoten Dražený předmět v Aukci koupit. Žádostí k Aukci po telefonu Účastník dražby zmocňuje ARTHOUSE HEJTMÁNEK k právním jednáním směřujícím ke koupi Draženého předmětu, a to dle pokynů, které budou účastníkem Aukce uděleny po telefonu zástupci, který pro tento účel bude ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK stanoven. Účastník Aukce je společně se žádostí o Aukci po telefonu poskytnout ARTHOUSE HEJTMÁNEK potřebné údaje a doklady potřebné k identifikaci účastníka Aukce, jakož i údaj o telefonním čísle, prostřednictvím nějž bude Aukce po telefonu probíhat. Splňuje–li účastník Aukce podmínky stanovené v čl. III. odst. 3 tohoto Aukčního řádu, stává se Dražitelem. Aukce po telefonu probíhá tak, že zástupce ARTHOUSE HEJTMÁNEK kontaktuje bezprostředně před Aukcí Draženého předmětu, o jehož koupi má Dražitel zájem, telefonicky Dražitele s tím, že v rámci Aukce daného Draženého předmětu činí dle pokynů Dražitele příhozy za podmínek tohoto Aukčního řádu. V případě nejvyššího příhozu Dražitele bude příklepem licitátora uzavřena kupní smlouva s Dražitelem. ARTHOUSE HEJTMÁNEK v žádném případě neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku nemožnosti telefonického spojení s Dražitelem, výpadků telefonického spojení ani za jakékoli další škody v souvislosti s Aukcí po telefonu. Dražitel bere na vědomí, že s ohledem na povahu Aukce po telefonu není možné, aby ARTHOUSE HEJTMÁNEK nesl jakoukoli odpovědnost vůči Dražiteli a že v souvislosti s Aukcí po telefonu nemůže vzniknout Dražiteli škoda v jakékoli výši.
 8. Finanční záruka, záloha. ARTHOUSE HEJTMÁNEK si vyhrazuje právo vyžádat si od Dražitelů finanční záruku, či zálohu, a to až do výše poloviny Vyvolávací ceny (dále také jako „Záruka“). Jestliže Dražitel po vyzvání ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK k úhradě Záruky Záruku nesloží nebo uplyne lhůta pro její zaplacení stanovená ARTHOUSE HEJTMÁNEK, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn odmítnout účast Dražitele na Aukci, Dražitel není oprávněn činit v rámci Aukce jakékoli úkony a k uzavření kupní smlouvy s takovýmto Dražitelem v rámci Aukce nedojde.
 9. Průběh Aukce. Aukce Dražených předmětů probíhá v pořadí dle pořadových čísel jednotlivých Dražených předmětů uve dených v aukčním katalogu. Aukce určitého Draženého předmětu je zahájena osobou pověřenou ARTHOUSE HEJTMÁNEK vedením Aukce (dále také jako „Licitátor“), a to oznámením specifikace Draženého předmětu. Následně Licitátor oznámí Vyvolávací cenu Draženého předmětu a vyzve Dražitele k činění příhozů. Dražitel činí příhoz tím způsobem, že Dražitel zvyšuje okamžitou aukční cenu Draženého předmětu oznámenou v rámci Aukce Licitátorem (tj. Vyvolávací cenu zvýšenou o učiněné příhozy) o stanovenou minimální výši příhozu viditelným zvednutím dražebního čísla, které obdržel Dražitel při registraci k Aukci. Dražitel učiněním příhozu činí nabídku na koupi Draženého předmětu za okamžitou aukční cenu zvýšenou o Dražitelem učiněný příhoz. V případě, že více Dražitelů učiní příhoz ve stejné výši, rozhoduje o pořadí příhozů Licitátor. Aukce Draženého předmětu probíhá po dobu, po kterou Dražebníci činí příhozy. Minimální výše příhozů jsou stanoveny dle okamžité aukční ceny Draženého předmětu, a to následovně:
  a) 500,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena méně než 10.000,– Kč
  b) 1.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 10.000,– Kč, ale méně než 50.000,– Kč
  c) 5.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 50.000,– Kč, ale méně než 100.000,– Kč
  d) 10.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 100.000,–– Kč, ale méně než 500.000,– Kč
  e) 50.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 500.000,– Kč, ale méně než 1.000.000,– Kč
  f) 100.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,– Kč, ale méně než 10.000.000,– Kč
  g) 250.000,– Kč, činí–li okamžitá aukční cena 10.000.000,– Kč a více.
  Okamžitou aukční cenou rozumí Vyvolávací cena zvýšená o učiněné příhozy.
  Učinění příhozu zvednutím dražebního čísla představuje závaznou nabídku Dražitele na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je Dražený předmět, a to za okamžitou aukční cenu zvýšenou o příhoz Dražitele (kupní cena) a Dražitel se neodvolatelně zavazuje Dražený předmět koupit v případě akceptace nabídky Dražitele ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK prostřednictvím Licitátora za cenu, která dosahuje výše součtu okamžité aukční ceny, Dražitelem učiněného příhozu a aukční přirážky a DPH. DPH bude k dosažené výši kupní ceny a aukční přirážky účtováno dle účinných právních předpisů.

IV. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Celková cena, splatnost. Nabídka Dražitele, který učinil v rámci nejvyššího příhozu ve vztahu ke konkrétnímu Dražeb nímu předmětu, je ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK akceptována učiněním příklepu Licitátora, a to tak, že Licitátor vyzve po učinění nejvyššího příhozu Dražitele ostatní účastníky Aukce k činění dalších příhozů a v případě, že ani po opakované výzvě Licitátora není učiněn vyšší příhoz, prohlásí Licitátor, že kupujícím Draženého předmětu se stává Dražitel, který učinil nejvyšší příhoz (dále také jako „Vydražitel“), čímž dochází k uzavření kupní smlouvy. ARTHOUSE HEJTMÁNEK vydá Vydražiteli bezodkladně po skončení Aukce prodejní doklad osvědčující uzavření kupní smlouvy ve vztahu ke konkrétnímu Draženému předmětu. Vydražitel je povinen uhradit ARTHOUSE HEJTMÁNEK kupní cenu vydraže ného Draženého předmětu, spolu s aukční přirážkou a DPH (dále také jako “Celková cena“). Celková cena je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž uhrazením se rozumí připsání Celkové ceny ve prospěch účtu ARTHOUSE HEJTMÁNEK.
 2. Vlastnické právo. Vlastnické právo k Draženému předmětu přechází na Vydražitele úplným uhrazením Celkové ceny na účet ARTHOUSE HEJTMÁNEK. Dražený předmět bude Vydražiteli předán po úplném uhrazení Celkové ceny.
 3. Záloha. V případě, že Vydražitel složil zálohu dle čl. III. odst. 8 tohoto Aukčního řádu, započítá se složená záloha na úhradu Celkové ceny a případných dalších závazků Vydražitele vůči ARTHOUSE HEJTMÁNEK. V případě, že Vydražitel v rozporu s tímto Aukčním řádem nezaplatí z jakéhokoli důvodu Celkovou cenu nebo její část, je ARTHOUSE HEJTMÁNEK oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení odstoupení. V případě podstatného porušení kupní smlouvy anebo podmínek dle tohoto Aukčního řádu Vydražitelem, přičemž za podstatné porušení se považuje zejména neuhrazení Celkové ceny ve lhůtě splatnosti dle tohoto Aukčního řádu, je Vydražitel povinen uhradit ARTHOUSE HEJTMÁ NEK smluvní pokutu ve výši odpovídající jedné polovině Vyvolávací ceny Dražených předmětů, které Vydražitel v rámci Aukce vydražil. Nárok ARTHOUSE HEJTMÁNEK na náhradu škody vedle smluvní pokuty a náhradu nákladů Aukce, ve které byl Dražený předmět nabízen, zůstává úhradou smluvní pokuty nedotčen.
 4. Měna. Veškeré ceny a poplatky v rámci Aukce a právních vztazích, které se řídí tímto Aukčním řádem, jsou uvedeny zpravidla v českých korunách, není–li v konkrétním případě cena stanovena v jiné měně. ARTHOUSE HEJTMÁNEK může na žádost Dražitele informovat o okamžité aukční ceně, minimální výši příhozu, Vyvolávací ceně apod. i v zahraniční měně. Taková informace má pouze informativní a nezávazný charakter a ARTHOUSE HEJTMÁNEK za správnost takové informace v žádném případě neodpovídá.
 5. Placení v cizí měně. Na základě předchozí dohody mezi Vydražitelem a ARTHOUSE HEJTMÁNEK může Vydražitel uhradit Celkovou cenu v cizí měně – EUR či USD. Celková cena uhrazená Vydražitelem v USD či EUR musí v plné výši odpovídat Celkové ceně v Kč, za níž byl Dražební předmět vydražen. Vydražitel nese veškeré kurzovní rozdíly, bankovní náklady spojené s bankovním převodem a konverzí za účelem zaplacení Celkové dlužné částky do měny CZK. V případě, kdy Dražený předmět byl dražen v cizí měně, použije se pro úhradu Celkové ceny měna, v níž byl Dražený předmět dražen. V případě dle věty předchozí se pro úhradu Celkové ceny použijí analogicky pravidla dle věty druhé a třetí tohoto odstavce, aby uhrazená Celková cena odpovídala ceně v měně, v níž byl Dražený předmět vydražen.
 6. Aukční přirážka. Aukční přirážka ARTHOUSE HEJTMÁNEK včetně DPH činí 24% z ceny dosažené v Aukci – tj. ze sjednané kupní ceny Draženého předmětu (bez DPH, bude–li tato uplatněna).
 7. Úhrada Celkové ceny. Úhrada Celkové ceny může být v souladu s tímto článkem být provedena: (a) v hotovosti (u částek nepřevyšujících 250 000,– Kč) proti písemnému stvrzení ARTHOUSE HEJTMÁNEK; (b) bankovním převodem na účet ARTHOUSE HEJTMÁNEK vedený u Raiffeisenbank, Praha 6, č.ú.: 733 888 4001/ 5500, IBAN: CZ6655000000007338884001, SWIFT: RZBCCZPP; (c) platební kartou VISA / MASTER CARD – v tomto případě bude ze strany ARTHOUSE HEJTMÁNEK Vydražiteli navíc účtován poplatek ve výši 3 % z Celkové ceny.
 8. 8rok z prodlení. V případě, že je Vydražitel v prodlení s úhradou Celkové ceny nebo její části či jakékoli jiné platby vůči ARTHOUSE HEJTMÁNEK, je Vydražitel povinen uhradit ARTHOUSE HEJTMÁNEK úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 9. Poaukční prodej. Na poaukční prodej Dražených předmětů, tj. prodej Dražených předmětů, k němuž nedojde v rámci Aukce, ale budou prodávány účastníkovi Aukce po skončení Aukce na základě kupní smlouvy mezi ARTHOUSE HEJTMÁ NEK a účastníkem Aukce, se použijí podmínky stanovené tímto Aukčním řádem obdobně.
 10. Nevyzvednutí Draženého předmětu. V případě, že nedojde z důvodů na straně Vydražitele k převzetí zakoupeného Draženého předmětu Vydražitelem ve lhůtě 10 dní ode dne uzavření kupní smlouvy, je Vydražitel povinen uhradit ARTHOUSE HEJTMÁNEK manipulační poplatek ve výši ve výši 0,01% z Celkové ceny Draženého předmětu za jedenáctý a za každý byť jen započatý den prodlení s převzetím každého jednoho Dražebního předmětu. ARTHOUSE HEJTMÁNEK má dále vedle manipulačního poplatku dle věty předchozí právo vyúčtovat Vydražiteli veškeré související náklady na uskladnění, přepravy, ostrahu, atp. nevyzvednutých zakoupených Dražených předmětů. Vydražitel je povinen uhradit manipulační poplatek i náklady dle věty předchozí ve lhůtě 10ti dnů od obdržení vyúčtování ARTHOUSE HEJTMÁNEK.
 11. Nebezpečí škody. Přechod nebezpečí škody na Draženém předmětu přechází na Vydražitele okamžikem uzavření kupní smlouvy. Vydražitel bere na vědomí, že po uzavření kupní smlouvy nejsou Dražené předměty zakoupené Vydražitelem kryty pojistkou ARTHOUSE HEJTMÁNEK a pro případ škody na zakoupeném Draženém předmětu je s tímto srozuměn.

V. VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ

 1. Vývoz. Vývoz a dovoz některých Dražených předmětů z/do cizích zemí je právními předpisy ČR, EU, mezinárodními smlouvami a právními řády států dovozu regulován a může k němu být požadováno získání specifických formálních náležitostí, mimo jiné např. vývozních a dovozních povolení a poplatků, které stanoví a posuzuje příslušný orgán státní moci dané země. ARTHOUSE HEJTMÁNEK ani Prodávající neposkytují Vydražiteli, ani žádné třetí straně žádné záruky, prohlášení ani nijak neručí za to, zda Dražený předmět podléhá či nepodléhá vývozním nebo dovozním omezením či poplatkům, nebo jakýmkoli dalším omezením, zákazům či požadavkům právních předpisů ČR, EU, jiných právních předpisů, mezinárodních smluv či právních řádů států dovozu, které se na takový vývoz, resp. dovoz uplatní.
 2. Odpovědnost. ARTHOUSE HEJTMÁNEK neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem Dražených předmětů Prodávajícímu, Vydražiteli či třetím osobám vzniknout.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento Aukční řád je závazný pro všechny účastníky Aukce, zájemce o Aukci, Dražitele, Vydražitele.
 2. Každý zájemce o účast na Aukci, účastník Aukce a Dražitel je povinen se s Aukčním řádem podrobně seznámit.
 3. Zájemce o účast na Aukci, účastník Aukce Dražitel, a Vydražitel či jejich zástupci souhlasí s tím, že k urovnání všech případných sporů spojenými s Aukcí jsou příslušné soudy České republiky.
 4. Právní vztahy mezi ARTHOUSE HEJTMÁNEK, zájemcem o účast na Aukci, účastníkem Aukce, Dražitelem a Vydražitelem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení a Úmluvy o mezinárodní koupi zboží.
 5. Tento Aukční řád nabývá platnosti a účinnosti od 01.11.2018.