Obchodní podmínky

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) platí pro veškerá právní jednání mezi  (i) společností Arthouse Hejtmánek galerie a aukční dům s.r.o., IČ: 29149932, se sídlem Goetheho 17/2, Praha 6, 160 00, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203984 (dále „Arthouse Hejtmánek“) a (ii) fyzickými a právnickými osobami, není-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.

Tyto VOP se vztahují zejména na:

 

 

 


Kliknutím (prokliknutím / zaškrtnutím pole „souhlasím“) na webových stránkách www.arthousehejtmanek.cz či podpisem smlouvy s Arthouse Hejtmánek potvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí je též reklamační řád, a že s nimi souhlasíte.

Tyto VOP obsahují rovněž veškeré informace dle ust. § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „občanský zákoník“), upravující uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, včetně informace ohledně možnosti odstoupení od smlouvy.

Arthouse Hejtmánek je oprávněna tyto VOP čas od času dle potřeby změnit v souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku. Veškeré změny VOP budou oznámeny zveřejněním na internetových stránkách https://www.arthousehejtmanek.cz/cs/obchodni-podminky/.

2. Rozhodné právo

Tyto VOP a právní vztahy vznikající z právních jednání mezi Arthouse Hejtmánek a třetími stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tyto VOP mají přednost před jakýmikoli jinými obchodními podmínkami jakékoli třetí osoby.

Arthouse Hejtmánek při své činnosti dodržuje veškeré platné a účinné právní předpisy České republiky a přímo použitelné právní předpisy Evropské unie (dále „EU“).

V případě právního jednání s mezinárodním prvkem strany výslovně prohlašují, že rozhodným právem bude právo České republiky, a to s vyloučením případně aplikovatelných kolizních ustanovení a s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Tyto VOP jsou zveřejněny v českém a anglickém jazyce,  česká jazyková verze má v případě rozporu přednost.

3. Smluvní strany

1.
Arthouse Hejtmánek 


Arthouse Hejtmánek je obchodní společností, zabývající se zejména:

 2. Kupující

Kupujícím mohou být fyzické či právnické osoby, které mají zájem nabýt do svého vlastnictví Publikace a/nebo Umělecké předměty, prostřednictvím E-shopu, On-line galerie, Galerie či v rámci Aukce.

Kupující potvrzuje a prohlašuje vůči Arthouse Hejtmánek, že:

- je v plném rozsahu oprávněn k zamýšlenému právnímu jednání,

- není insolventní ani mu insolvence nehrozí a má potřebné finanční prostředky pro úhradu kupní ceny v souladu se zamýšleným právním jednáním,

- v případě, že Umělecký předmět nabývá do společného jmění manželů či za prostředky ze společného jmění manželů, manžel/ka udělil souhlas s jeho zamýšlenou koupí,

- v případě využití zástupců či zprostředkovatelů, Kupující tyto osoby řádně zmocnil v potřebném rozsahu.

Právní vztah mezi Arthouse Hejtmánek a Kupujícím se dále řídí kupní smlouvou (dále „Kupní smlouva“), pokud je ohledně konkrétního Uměleckého předmětu zvlášť uzavřena a v rozsahu neupraveném Kupní smlouvou se uplatňují tyto VOP, případně Aukční řád.

3.Prodávající

Prodávajícím mohou být fyzické či právnické osoby, které mají zájem prodat Umělecké předměty v rámci Aukce / prostřednictvím On-line galerie, Galerie či přímo do vlastnictví Arthouse Hejtmánek.

Prodávající potvrzuje a prohlašuje vůči Arthouse Hejtmánek, že:

- je v plném rozsahu oprávněn k zamýšlenému právnímu jednání, zejména že má potřebný právní titul k předmětnému Uměleckému předmětu,

- Umělecký předmět netrpí žádnými právními či faktickými vadami, které by vůči Arthouse Hejtmánek nesdělil, zejména na něm neváznou žádná zástavní či zadržovací práva či jiná zatížení omezující jeho další prodej či jiný převod,

- nejsou žádná omezení zamýšleného prodeje Uměleckého díla z hlediska ochrany práva autorského, které by vůči Arthouse Hejtmánek nesdělil, ani žádná omezení z hlediska obvyklého užití Uměleckého díla ze strany Arthouse Hejtmánek a / nebo Kupujícího,

- v případě, že Umělecký předmět je součástí společného jmění manželů, manžel/ka udělil souhlas s jeho zamýšleným prodejem,

- poskytl Arthouse Hejtmánek úplně a správné a nikoli zavádějící informace ohledně Uměleckého předmětu, zejména ohledně jeho autorství a provenience,

- Umělecký předmět nebyl protiprávně vyvezen či dovezen, v rozporu s právními předpisy jakéhokoli státu, a v souvislosti s jeho prodejem nedochází k žádnému porušení právních předpisů jakéhokoli státu,

- Prodávající není insolventní ani mu insolvence nehrozí,

- v případě využití zástupců či zprostředkovatelů, Prodávající tyto osoby řádně zmocnil v potřebném rozsahu.

Právní vztah mezi Arthouse Hejtmánek a Prodávajícím se dále řídí smlouvou o převzetí uměleckých předmětů za účelem odborného posouzení a případného prodeje (dále „Smlouva o převzetí“) či Smlouvou o zprostředkování aukčního prodeje (dále „Smlouva o zprostředkování aukčního prodeje“).

Arthouse Hejtmánek si vždy vyhrazuje právo navrhovanou smlouvu s Prodávajícím neuzavřít, a to z jakéhokoli důvodu, či bez uvedení důvodu, zejména však z důvodu případných pochybností ohledně pravdivosti či úplnosti prohlášení Prodávajícího (či jeho zástupce nebo zprostředkovatele) uvedených výše.

V rozsahu neupraveném Smlouvou o převzetí či Smlouvou o zprostředkování aukčního prodeje se uplatňují tyto VOP, případně Aukční řád.

4. Zástupci a zprostředkovatelé

Fyzické či právnické osoby, které jednají vůči Arthouse Hejtmánek v zastoupení a na účet jiné fyzické či právnické osoby, zejména Prodávajícího či Kupujícího, jsou povinni se prokázat písemnou plnou mocí opravňující je k předmětnému jednání, s úředně ověřenými podpisy, a v případě zahraničních osob se všemi případnými formálními požadavky (apostilla, superlegalizace).

Zástupce / zprostředkovatel potvrzuje a prohlašuje vůči Arthouse Hejtmánek, že je v plném rozsahu oprávněn k zamýšlenému právnímu jednání a je oprávněn zastupovat zmocnitele a jedná v rámci jeho pokynů.

Zástupce / zprostředkovatel Kupujícího či Prodávajícího výslovně činí vůči Arthouse Hejtmánek výše v čl. 3.2 resp. 3.3 uvedená prohlášení ve stejném rozsahu, jako Kupující resp. Prodávající.


4. Ochrana spotřebitele

Je-li Kupující či Prodávající spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku (dále „Spotřebitel“), vztahuje se na právní jednání mezi Arthouse Hejtmánek a Spotřebitelem též příslušná ustanovení občanského zákoníku, především ustanovení o kupní smlouvě, spotřebitelských smlouvách, a o smlouvách uzavíraných distančním způsobem či mimo obchodní prostory, jakož i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

5. Zpracování osobních údajů

Kupující, Prodávající a jejich zástupci či zprostředkovatelé jsou povinni při veškerém právním jednání vůči Arthouse Hejtmánek uvádět úplné, správné a přesné údaje potřebné   jejich identifikaci a řádné plnění vzájemných práv a závazků stran, případně vyžadované právními předpisy, zejména dle zákona zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

V případě, že na straně Kupujícího, Prodávajícího či jejich zástupce / zprostředkovatele dojde k jakékoli změně identifikačních údajů, které může být podstatné pro plnění smlouvy, zavazuje se písemně informovat Arthouse Hejtmánek o takovéto změně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Pokud tak neučiní, odpovídá za veškerou škodu či jinou újmu, která by v důsledku chybných identifikačních údajů případně vznikla.

 

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Arthouse Hejtmánek se při zpracování osobních údajů řídí svými zásadami GDPR, které jsou zveřejněny na  https://www.arthousehejtmanek.cz/cs/gdpr/ .

Poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že si jste vědom/a těchto zásad GDPR a souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů ze strany Arthouse Hejtmánek a to zejména pro řádné plnění smluvních vztahů a pro zasílání obchodních sdělení Arthouse Hejtmánek, a to v rozsahu, v němž jste je vyplnil/a či které jste poskytl/a v rámci uzavírání smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Arthouse Hejtmánek.

Tento souhlas je udělen též za účelem nabízení služeb a produktů Arthouse Hejtmánek, a zasílání informací o činnosti Arthouse Hejtmánek, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing), a to na dobu nezbytnou   přihlédnutím   plnění vzájemných práv a povinností či až do odvolání tohoto souhlasu.

Arthouse Hejtmánek zabezpečuje osobní údaje proti zneužití a nesdílí je s jinými osobami, s výjimkou, kdy je to třeba pro plnění vzájemných práv a povinností. Arthouse Hejtmánek může zpracováním osobních údajů pověřit též třetí osobu, jakožto zpracovatele (zejména provozovatele on-line aukčních systému, prostřednictvím nichž probíhá on-line Aukce).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

Pokud si přejete opravit osobní údaje, můžete o to požádat na emailové adrese info@arthousehejtmanek.cz nebo na výše uvedené adrese sídla Arthouse Hejtmánek.

6. Objednávka a uzavření smlouvy

(i)        E-shop

Kupní smlouva ohledně Publikace je uzavřena na základě objednávky Kupujícího zaslané Arthouse Hejtmánek prostřednictvím objednávkového systému E-shopu. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky Arthouse Hejtmánek a e-mailovým potvrzením Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Zveřejnění Uměleckého předmětu na internetových stránkách On-line galerie je nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Kupující tuto nabídku akceptuje odesláním objednávky za účelem rezervace Uměleckého předmětu.

Arthouse Hejtmánek následně uzavře kupní smlouvu s Kupujícím, který Umělecký předmět rezervoval, a to odesláním potvrzení Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že by došlo k rezervaci Uměleckého předmětu více zájemci (Kupujícími), Arthouse Hejtmánek uzavře Kupní smlouvu a potvrdí její uzavření prvnímu zájemci.

V případě osobní koupě a prodeje v Galerii bude mezi Kupujícím a Arthouse Hejtmánek uzavřena písemná Kupní smlouva.

V případě koupě a prodeje v rámci Aukce se prodej a uzavření kupní smlouvy řídí Aukčním řádem.

Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) uzavřenou jakýmkoli z výše uvedených způsobů lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující (jeho zástupce či zprostředkovatel) je povinen se seznámit s informacemi a fotografiemi zveřejněných Arthouse Hejtmánek ohledně nabízených Publikací a/nebo Uměleckých předmětů. Po uzavření kupní smlouvy se Kupující (jeho zástupce či zprostředkovatel) nemůže dovolat omylu a není možné zjišťovat, zda při zaslání či zpracování objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

Arthouse Hejtmánek neodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů a informací ohledně Uměleckých předmětů, veškeré informace jsou poskytovány s přihlédnutím k informacím poskytnutým Prodávajícím a po případné konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace poskytované Kupujícímu o jakémkoliv Uměleckém předmětu jsou sdělením pouze informativního charakteru a Kupující (jeho zástupce či zprostředkovatel) je oprávněn a povinen si tyto informace ověřit před uzavřením Kupní smlouvy a v každém případě nejpozději neprodleně poté.

V případě Aukce a prodeje v Galerii má Kupující možnost se se všemi Uměleckými předměty osobně seznámit, a to i za účasti svých odborných poradců, znalců a jiných poradců a požádat o bližší informace týkající se konkrétních předmětů včetně případných fotografií, přičemž za poskytnutí těchto informací nebude zpravidla ze strany Arthouse Hejtmánek požadována úplata, nebude-li stanoveno jinak.

Zájemci o prohlídku vystavených Uměleckých předmětů jsou povinni respektovat všechna opatření k zajištění ochrany vystavených předmětů, zejména dodržovat bezpečný odstup, nedotýkat se těchto předmětů bez předchozího svolení zástupce Arthouse Hejtmánek a bez použití ochranných rukavic apod.

Některé Umělecké předměty mohou být prohlášeny Českou republikou za kulturní památku a podléhají režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, či obdobným právním předpisům jiného státu, přičemž Kupující / Prodávající jsou povinni dodržet příslušná ustanovení těchto právních předpisů. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty zejména podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Arthouse Hejtmánek nemá oprávnění k vydání jakéhokoli prohlášení ani záruky o tom, zda Umělecký předmět podléhá vývozním omezením. Prodávající, Kupující a jejich zprostředkovatelé jsou povinni opatřit si v tomto směru odborné poradenství.

Arthouse Hejtmánek si vždy vyhrazuje právo navrhovanou kupní smlouvu v konkrétním případě neuzavřít, a to z jakéhokoli důvodu, či bez uvedení důvodu, zejména však z důvodu případných pochybností ohledně pravdivosti či úplnosti prohlášení Kupujícího (či jeho zástupce nebo zprostředkovatele) uvedených výše.

Bližší informace k případným reklamacím jsou uvedeny v části 9 těchto VOP.

7. Cena a platba

Ceny Publikací a Uměleckých předmětů uváděné na E-shopu a v On-line galerii jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto na internetových stránkách Arthouse Hejtmánek zveřejněny.

K ceně Publikací a Uměleckých předmětů je Arthouse Hejtmánek oprávněn a povinen účtovat DPH, případně další daně a poplatky dle platných a účinných daňových předpisů, které se na předmětný prodej mohou vztahovat (včetně případných daní a poplatků třetích států, pokud se jedná o prodej do zahraničí či zahraničnímu daňovému rezidentovi).

V případě komisního prodeje je Arthouse Hejtmánek oprávněn účtovat:

a) Prodávajícímu:

- poplatek za zprostředkování, resp. aukční srážku, ve výši 15 % z dosažené prodejní ceny Uměleckého předmětu, není-li mezi Arthouse Hejtmánek a Prodávajícím písemně dohodnuto jinak.

V případě prodeje Uměleckých předmětů podléhajících kolektivní ochraně autorských práv je Arthouse Hejtmánek dále oprávněn strhnout z dosažené kupní ceny částku ve výši 4 %, kterou Arthouse Hejtmánek uhradí kolektivnímu správci autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého - Občanskému sdružení GESTOR – Ochranný svaz autorský. Tuto srážku nese Prodávající, není-li v konkrétním případně písemně dohoduto jinak a bude odečtena z celkové částky, kterou Arthouse Hejtmánek vyplatí Prodávajícímu.

b) Kupujícímu

- aukční přirážku, ve výši 24 % z dosažené kupní ceny, není-li mezi Arthouse Hejtmánek a Kupujícím písemně dohodnuto jinak.

Daňový doklad (faktura) vystavený ze strany Arthouse Hejtmánek na základě uzavřené Kupní smlouvy slouží zároveň jako dodací list.

Cena nezahrnuje náklady na dopravu Uměleckých předmětů, tyto jsou Kupujícímu případně účtovány dle následujících pravidel:

Náklady na dopravu Publikace závisí na počtu objednaných Publikací a místu dodání a jsou automaticky kalkulovány a uvedeny při potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky a výběrem způsobu dopravy Kupující souhlasí s podmínkami a cenou zvolené dopravy.

Náklady na dopravu závisí na konkrétním Uměleckém předmětu a místu dodání a budou Kupujícímu sděleny při potvrzení objednávky. Arthouse Hejtmánek nabídne Kupujícímu možné způsoby dopravy s uvedením ceny. Nebude-li mezi stranami způsob dopravy odsouhlasen, není Arthouse Hejtmánek dopravu pro Kupujícího zajistit – v takovém případě si zajistí dopravu Uměleckého díla Kupující.

Náklady na dopravu závisí na konkrétním Uměleckém předmětu a místu dodání a budou Kupujícímu sděleny při uzavření kupní smlouvy. Arthouse Hejtmánek nabídne Kupujícímu možné způsoby dopravy s uvedením ceny. Nebude-li mezi stranami způsob dopravy odsouhlasen, není Arthouse Hejtmánek dopravu pro Kupujícího zajistit – v takovém případě si zajistí dopravu Uměleckého díla Kupující.

Aukční přirážku účtovanou Arthouse Hejtmánek stanoví Aukční řád. Náklady na dopravu závisí na konkrétním Uměleckém předmětu a místu dodání a řídí se Aukčním řádem. Nebude-li mezi stranami způsob dopravy odsouhlasen, není Arthouse Hejtmánek dopravu pro Kupujícího zajistit – v takovém případě si zajistí dopravu Uměleckého díla Kupující.

Součástí plnění ze strany Arthouse Hejtmánek není pojištění ani instalace zakoupených Uměleckých předmětů, není-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

Kupující nese veškeré další náklady, které mohou být s převzetím Publikace a/nebo Uměleckého předmětu případně spojeny, zejména případné náklady na pojištění, náklady na skladování (v rozsahu uvedeném níže) a na použití komunikačních prostředků na dálku.

Arthouse Hejtmánek akceptuje následující způsoby úhrady kupní ceny:

- Platba v hotovosti při osobním převzetí
- Platba kartou při osobním převzetí
- Platba převodem z účtu

- Platba na dobírku
- PayPal

Prodávající výslovně souhlasí s tím, že Arthouse Hejtmánek je oprávněn prodat Umělecký předmět v Aukci, v souladu s Aukčním řádem, či komisním způsobem v On-line Galerii, či v Galerii, a v případě, že se Umělecký předmět takto neprodá, je Arthouse Hejtmánek oprávněn Umělecký předmět prodat za sníženou cenu stanovenou Arthouse Hejtmánek s přihlédnutím k hodnotě Uměleckého předmětu na trhu. V případě, že se Umělecký předmět v rámci aukčního či komisního prodeje nepodaří prodat v dohodnuté době, je Prodávající povinen vyzvednout si Umělecký předmět na výzvu Arthouse Hejtmánek v souladu s Aukčním řádem, resp. nejpozději do 30 dnů, v opačném případě je povinen uhradit náklady na jeho další skladování.

Kupující (jeho zástupce či zprostředkovatel) je oprávněn k převzetí zakoupené Publikace a/nebo Uměleckého předmětu zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, včetně aukční přirážky, skladného a případných dalších nákladů Arthouse Hejtmánek vynaložených v souladu s těmito podmínkami, a veškerých daní a poplatků, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Kupující je zároveň povinen k provedení úplné úhrady a převzetí Uměleckého předmětu neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejdéle však do 14 dnů, není-li písemně dohodnuta lhůta delší. Neučiní-li tak, je Arthouse Hejtmánek oprávněn účtovat náklady na skladování Uměleckého předmětu.

Po dobu, kdy Arthouse Hejtmánek Umělecký předmět pro Kupujícího či Prodávajícího uskladní, platí ustanovení občanského zákoníku o skladování, včetně ust. § 2428 a 2949 občanského zákoníku. Arthouse Hejtmánek je oprávněn účtovat skladné ve výši 0.5 % z odhadní či dosažené kupní ceny Uměleckého předmětu za každý den skladování.

Arthouse Hetjmánek je  oprávněn prodat Umělecký předmět, nevyzvedne-li jej Prodávající / Kupující po skončení smlouvy či po uplynutí doby, kdy byl povinen si Umělecký předmět vyzvednout dle Aukčního Řádu, nebo uzavřené smlouvy, a to ani po písemné výzvě ze strany Arthouse Hejtmánek s upozorněním, že jinak Umělecký předmět prodá,  Arthouse Hejtmánek vyplatí výtěžek prodeje bez zbytečného odkladu, po odečtení skladného a účelně vynaložených nákladů spojené s prodejem – tyto náklady se v obvyklých případech stanoví ve výši 15 % dosažené prodení ceny.

Strany výslovně vylučují použití ust. § 1793 a § 1794 a § 1796 občanského zákoníku, prohlašují, že stanovenou kupní cenu považují za přiměřenou s ohledem na veškeré skutečnosti a nikoli v nepoměru k hodnotě Uměleckého předmětu a že smlouvu uzavřely nikoli v tísni, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti. V případě, že by smlouva byla následně přesto zrušena se zřetelem na tato ustanovení občanského zákoníku, ať již dohodou stran nebo soudem, je strana, která zrušení smlouvy požadovala, povinna nahradit druhé straně veškeré náklady, které jí v důsledku či v souvislosti s touto smlouvou vznikly.


8. Dodací lhůta a podmínky dodání

Dostupnost Publikace a Uměleckého předmětu je na internetových stránkách Arthouse Hejtmánek uvedena vždy v detailu E-shopu, resp. On-line galerie.

Publikace a/nebo Umělecký předmět zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím Arthouse Hejtmánek. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny - tj. připsáním příslušné částky na účet Arthouse Hejtmánek, od tohoto okamžiku nese Kupující též nebezpečí škody. Arthouse Hejtmánek splní kupní smlouvu předáním Publikace a/nebo Uměleckého předmětu Kupujícímu (jeho zástupci nebo zprostředkovateli), nebo předáním prvnímu dopravci.

Dodací lhůta je závislá na dostupnosti, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a obvykle činí maximálně 14 dnů.

V obvyklých případech Publikace a Umělecké předměty expedujeme do 14 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny, včetně případných daní a poplatků, a nákladů na dopravu. Předpokládaný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/ fakturu.

Má-li být kupní cena uhrazena Kupujícím při převzetí Publikace a/nebo Uměleckých předmětů (na dobírku), počíná doddací lhůta běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP. Kupující je povinen nahradit Arthouse Hejtmánek veškeré náklady, které by mohly případně vzniknout v souvislosti s nepřevzetím takto zaslaných Publikací a/nebo Uměleckých předmětů.

Vývoz a dovoz některých Uměleckých předmětů z/do cizích zemí je právními předpisy ČR, EU, mezinárodními smlouvami a právními řády ostatních států dovozu regulován a může k němu být požadováno získání specifických formálních náležitostí, mimo jiné např. vývozních a dovozních povolení a uhrazení poplatků, které stanoví a posuzuje příslušný orgán dané země.

Arthouse Hejtmánek neposkytuje žádné záruky, prohlášení, ani nijak neručí za to, zda Umělecký předmět podléhá či nepodléhá vývozním nebo dovozním omezením či poplatkům, nebo jakýmkoli dalším omezením, zákazům či požadavkům právních předpisů ČR, EU, jiných právních předpisů, mezinárodních smluv či právních řádů ostatních států, které se na takový vývoz, resp. dovoz případně uplatní.

Arthouse Hejtmánek neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem Uměleckých předmětů Prodávajícímu, Kupujícímu či třetím osobám vzniknout.

Arthouse Hejtmánek akceptuje následující způsoby převzetí/dopravy, není-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak:


- Osobní převzetí
- Balík České pošty
- DHL

- FedEx

V případě jakékoli výměny zakoupených Publikací a/nebo Uměleckých předmětů budou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zakoupených Publikací a/nebo Uměleckých předmětů Kupujícím hradí náklady na poštovné Kupující.

9. Vady a reklamace

Arthouse Hejtmánek poskytuje co možná přesné a úplné informace ohledně Uměleckých předmětů, jejich autorství a stavu (dále jen „Informace“), přičemž vychází z informací poskytnutých Prodávajícím, případně po konzultaci s odborníky v daném oboru, avšak s ohledem na to, že tyto předměty svou povahou nejsou spotřebním zbožím, neposkytuje v tomto směru žádnou záruku. Veškerou odpovědnost v tomto směru nese Prodávající.

Arthouse Hejtmánek výslovně upozorňuje, že Umělecké předměty jsou typicky již použité, ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku (stáří) a míře jejich opotřebení a uvádí jen takové závady a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být nefunkční, restaurované, poškozené apod., což je již zohledněno v jejich ocenění. Předměty technického charakteru jsou prodávány bez jakékoli záruky ohledně funkčnosti.

Kupující je povinen se s těmito Informacemi řádně seznámit před jakýmkoli zamýšleným nákupem Uměleckého předmětu a neprodleně po převzetí Uměleckého předmětu je povinen se seznámit s jeho skutečným stavem a v případě, že má za to, že Umělecký předmět má jakékoli právní či faktické vady, je povinen tyto vady vytknout nejpozději ve lhůtě 14 dnů od jeho převzetí (dále jen „Reklamace“).

 

Reklamaci je Kupující povinen uplatnit písemně, s uvedením důvodů, a to v místě sídla Arthouse Hejtmánek či korespondenčně (zároveň s doručením Uměleckého předmětu k přezkoumání Reklamace zpět do sídla Arthouse Hejtmánek).

V případě včasné Reklamace je Kupující povinen zároveň předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura).

V případě zaslání Uměleckého předmětu zpět Arthouse Hejtmánek je Kupující povinen Umělecký předmět zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Kupující je v případě Reklamace povinen prokázat, že od okamžiku, kdy na něj přešlo nebezpečí škody na věci, nedošlo ke změně stavu Uměleckého předmětu.

Za Vady se považují právní a/nebo faktické vady Uměleckého předmětu v podstatném rozporu s Informacemi poskytnutými Kupujícímu ze strany Arthouse Hejtmánek. V případě pochybností ohledně Reklamace jakékoli vady je Arthouse Hejtmánek oprávněn ustanovit odborníka / znalce v příslušném oboru k závaznému přezkoumání Vady.

V případě, že Arthouse Hejtmánek reklamovanou vadu uzná, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, následující práva:

- v případě vady odstranitelné:


a.) právo na odstranění vady,
b.) právo na výměnu Uměleckého předmětu za Umělecký předmět ve stejné hodnotě,
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy,

- v případě vady neodstranitelné:


a.) právo na výměnu Uměleckého předmětu za Umělecký předmět ve stejné hodnotě
b.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.


Reklamace se nevztahují na případy:
- vznikla-li vada nesprávným skladováním, užíváním, přepravou nebo jiným nesprávným jednáním na straně Kupujícího,
- vad, které vznikly stářím či běžným opotřebením.

Kupující je povinen oznámit vůči Arthouse Hejtmánek Reklamaci písemně, a zvolit způsob jejího řešení, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 14 dnů.

Arthouse Hejtmánek neposkytuje Kupujícím pozáruční servis, s výjimkou vzájemné dohody za smluvní ceny.

Arthouse Hejtmánek je v případě jakékoli Vady / Reklamace Uměleckého předmětu zakoupeného či převzatého do aukce či komisního prodeje od Prodávajícího, oprávněn požadovat po Prodávajícím úhradu veškerých nákladů vzniklých v souvislost s Vadou /Reklamací a v případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy s Prodávajícím.

Prodávající plně odpovídá vůči Arthouse Hejtmánek za veškerou škodu a majetkovou i nemajetkovou újmu (včetně poškození dobré pověsti) v případě porušení prohlášení uvedených výše v čl. 3.3 výše, zejména v případě poskytnutí nepravdivých informací ohledně Uměleckého předmětu.

 

 

10. Pojištění

Každá ze stran je odpovědná za pojištění Uměleckého předmětu v obvyklém rozsahu po dobu, kdy je tento v jejím vlastnictví.  Do okamžiku prodeje Uměleckého předmětu tedy za jeho pojištění odpovídá Prodávající, po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího odpovídá za přiměřené pojištění Kupující.

Arthouse Hejtmánek zajistí přiměřené pojištění Uměleckého předmětu, po dobu, kdy jej pro Prodávajícího či Kupujícího skladuje, v případech, kdy se tak výslovně písemně dohodl s Prodávajícím či Kupujícím. Náklady na toto pojištění nese Prodávající či Kupující.

11. Ukončení smlouvy

V případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku (E-shop / Online galerie) má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od převzetí Uměleckého předmětu v souladu s ust. § 1831 a násl. občanského zákoníku.

V ostatních případech má Kupující právo odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení smlouvy ze strany Arthouse Hejtmánek, v souladu s čl. 9 výše.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným do sídla společnosti (případně e-mailem na e-mailové adrese info@arthousehejtmanek.cz).

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, je povinen zároveň předat Arthouse Hejtmánek zakoupený Umělecký předmět, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Arthouse Hejtmánek není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než je navrácen zakoupený Umělecký předmět.

Arthouse Hejtmánek následně vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, případně jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dopravy Uměleckého předmětu, vrátí Arthouse Hejtmánek pouze náklady na dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy.

Kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá vůči Arthouse Hejtmánek za jakékoli poškození či jiné snížení hodnoty Uměleckého předmětu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Uměleckým předmětem jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, tedy s veškerou řádnou péčí s ohledem na stáří a stav tohoto předmětu.

Kupující však není oprávněn odstoupit od smlouvy (v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku), v případě, že Umělecký předmět byl upraven podle jeho přání nebo pro jeho osobu, nebo pokud se jednalo o opravu nebo údržbu na žádost kupujícího.

Kupující není oprávněn odstoupit ani od smlouvy v případě smlouvy uzavřené v rámci Aukce, podmínky se řídí Aukčním řádem.

- Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (Smlouvy o převzetí či Smlouvy o zprostředkování aukčního prodeje) pouze v případě podstatného porušení smlouvy ze strany Arthouse Hejtmánek.

- Odstoupení od smlouvy ze strany Arthouse Hejtmánek

Arthouse Hejtmánek je oprávněn odstoupit od smlouvy / zrušit objednávku v případě podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího / Prodávajícího a/nebo jeho zástupce či zprostředkovatele, zejména při porušení prohlášení uvedených v čl. 3 výše.

Arthouse Hejtmánek je dále oprávněn přiměřeně prodloužit dodací dobu v případě, že není z vážných důvodů schopen Umělecký předmět dodat ve lhůtě uvedené výše v čl. 8, zejména nastanou-li nepředvídatelné okolnosti. V takovém případě Arthouse Hejtmánek tyto skutečnosti Kupujícímu bez zbytečného odkladu písemně sdělí a uvede důvod, pro který není možné objednávku potvrdit.

Arthouse Hejtmánek neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu, která by případně mohla Kupujícímu či Prodávajícímu vzniknout v souvislosti se zrušením objednávky / odstoupením od smlouvy či prodloužením dodací doby.

Arthouse Hejtmánek má vždy právo odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny, včetně aukční přirážky, všech daní a poplatků a nákladů na dopravu, případně skladování a pojištění, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy či nejpozději od následné výzvy zaslané Kupujícímu.

Kupující / Prodávající se zavazují uhradit veškeré náklady vzniklé Arthouse Hejtmánek rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek, včetně nákladů na právní poradenství a zastoupení.

12. Započtení a postoupení pohledávek, zadržovací právo, skladování

Arthouse Hejtmánek je oprávněn jednostranně započíst dle ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku jakékoli své splatné pohledávky proti Kupujícímu / Prodávajícímu / jejich zástupcům či zprostředkovatelům, oproti jejich pohledávkám vůči Arthouse Hejtmánek, v rozsahu, v jakém se tyto pohledávky vzájemně kryjí, a to písemným vyrozuměním.

Arthouse Hejtmánek je rovněž oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za Kupujícím / Prodávajícím / jejich zástupcům či zprostředkovatelům na třetí osobu, přičemž v takovém případě o postoupení pohledávky písemně vyrozumí.

Kupující/ Prodávající / zástupce či zprostředkovatel je oprávněn započíst či postoupit své pohledávky proti Arthouse Hejtmánek pouze na základě vzájemné písemné dohody.

Arthouse Hejtmánek má zadržovací právo k Uměleckým předmětům převzatým od Prodávajícího k zajištění veškerých pohledávek proti Prodávajícímu (zejména storno poplatku, škody způsobené porušením prohlášení a skladného), ve smyslu ust. § 1395 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu ust. § 2429 občanského zákoníku.

V případě, že Arthouse Hejtmánek skladuje Umělecký předmět pro Prodávajícího či Kupujícího, je oprávněn účtovat skladné ve výši 0.5 % kupní či odhadní ceny (pokud není Umělecký předmět prodán) Uměleckého předmětu za každý den.

Arthouse Hejtmánek je oprávněn písemně vyzvat Prodávajícího či Kupujícího k převzetí Uměleckého předmětu, s upozorněním, že jinak Umělecký předmět prodá. Arthouse Hejtmánek je oprávněn započíst na výtěžek prodeje skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem – tyto náklady se v obvyklých případech stanoví ve výši 15 % dosažené prodejní ceny.

Přesáhnou-li náklady na skladné dle tohoto článku odhadní (vyvolávací) či kupní cenu, přechází vlastnické právo k Uměleckému předmětu automaticky do vlastnictví Arthouse Hejtmánek.

13. Závěrečná ustanovení

Strany se zavazují postupovat v dobré víře a ve vzájemné součinnosti. V případě jakéhokoli sporu v souvislosti s právním jednáním mezi stranami, se strany zavazují jednat nejprve v dobré víře o smírném řešení.

Strany na sebe výslovně berou nebezpečí změny okolností a použití ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku je výslovně vyloučeno, ani jedna ze stran tedy není oprávněna požadovat změnu či zrušení smlouvy v případě podstatné změny okolností.

Nepodaří-li se stranám nalézt smírné řešení sporu, strany tímto sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých případných sporů mezi nimi.

Veškerá komunikace mezi stranami, která vyžaduje dle zákona nebo těchto VOP písemnou formu, musí být učiněna na adresu sídla / bydliště druhé strany, případně e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou druhé straně při vzájemném jednání.


V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo těchto VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP.

Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2022 a jsou k dispozici na internetových stránkách Arthouse Hejtmánek, vždy v aktuálně platném a účinném znění.

 

The parties undertake to act in good faith and in cooperation with each other. In the event of any dispute in connection with legal proceedings between the parties, the parties undertake to negotiate first in good faith for an amicable settlement.

The parties expressly assume the risk of a change of circumstances and the application of Sections 1765(1) and 1766 of the Civil Code is expressly excluded, and neither party is therefore entitled to request the amendment or cancellation of the contract in the event of a material change of circumstances.

If the parties fail to find an amicable solution to any dispute, the parties hereby agree to the exclusive jurisdiction of the Municipal Court in Prague to decide any disputes between them.

Any communication between the parties that is required by law or these GTCs to be in writing must be made to the address of the registered office / residence of the other party, or by e-mail to the e-mail address provided to the other party during the mutual negotiations.

In the event that any provision of a contract and/or these GTC is or becomes or is found to be invalid or unenforceable, this shall not affect (to the fullest extent permitted by law) the validity and enforceability of the remaining provisions of the contract and/or GTCs.

In such cases, the parties undertake to replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision which shall, to the fullest extent permitted by law, have the same meaning and effect as was intended by the provision to be replaced.

These GTCs become effective on February 1, 2022 and are available on the Arthouse Hejtmanek website, always in the latest version.