GDPR

Vážená paní, vážený pane,

účelem tohoto dokumentu je Vám, klientům společnosti ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o., poskytnut informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech spojených s nimi. Ochraně Vašich osobních údajů přikládáme velký význam a chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a na jaké účely je využíváme.

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem, vždy v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy a regulace.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Žádáme Vás, abyste si informace pečlivě přečetli. Pokud by Vám nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. S Vašimi dotazy se prosím obracejte na telefonní kontakt +420 737 815 758, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@arthousehejtmanek.cz.

Na ochranu soukromí a osobních údajů v České republice pak dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.

Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto informace o zpracování Vašich osobních údajů mohou být, v případě změn, dále aktualizovány.

V Praze dne 25. května 2018

1. správce osobních údajů

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o. (dále jen „ Správce“ nebo také „my“).

Kontaktní údaje Správce :

ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o., IČO: 29149932

se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Goetheho 17/2, PSČ 16000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 203984

http://www.arthousehejtmanek.cz/, e-mail: info@arthousehejtmanek.cz

1.2 Jako Správce Vaše osobní údaje shromažďujeme, disponujeme jimi a neseme odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Osobní údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme získali, využíváme v souvislosti s naplněním jednoho nebo více účelů jejich zpracování. Vůči Správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

2. ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů.

2.2 Zpracování a ochrana osobních údajů zahrnuje jak Vaše používání webové stránky http://www.arthousehejtmanek.cz/, tak i Vaše interakce s námi při nákupu zboží a služeb prostřednictvím osobních jednání se zástupci Správce (i mimo webové stránky) a při Vaší účasti na aukčních dnech či Vaší registraci u Správce.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

3.1 Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, na základě které je možné fyzickou osobu identifikovat. V tomto dokumentu Vám sdělujeme jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme.

3.2 Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

(a) ztotožňující údaje, zejména: akademický titul, jméno, příjmení, rodné číslo a datum nebo místo narození (v případě, že vedete svůj vlastní podnik, to může být i IČO a adresa podnikání), čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie, identifikační údaje Vašeho zástupce nebo kontaktní osoby, kterou určíte, identifikační údaje plátce vyúčtování a bankovní spojení a podpis,

(b) adresní a kontaktní údaje, zejména: poštovní adresa, telefon nebo e-mail;

(c) platební a transakční údaje, zejména: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek,

(d) profilové a popisné údaje, zejména: historii Vašich objednávek, Vaše preference týkající se našich služeb a produktů, které u nás poptáváte, zpětnou vazbu, účast na aukčních dnech,

(e) údaje ze vzájemné komunikace a interakce, zejména: udělené souhlasy, komunikace při realizaci smluvních vztahů, reklamace, stížnosti, prostředky k autentizaci a autorizaci elektronické komunikace,

(f) technická data, zejména: informace o Vašich návštěvách webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili, informace uložené v souborech cookies a síťové identifikátory,

(g) marketingová data, zejména: Vaše preference ve vztahu k marketingovým materiálům Správce a preferovaný způsob komunikace, a

(h) audio-vizuální záznamy, zejména: údaje pořízené kamerovým systémem v sídle provozovny Správce na adrese Goetheho 2, 160 00 Praha 6 – Bubeneč a fotografie pořízené na společenských akcích organizovaných Správcem.

3.3 Vaše osobní údaje získáváme především přímo od Vás při Vaší registraci či Vaší jiné interakci s námi, případně z veřejných zdrojů (včetně informací z internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran. Technická data mohou být taktéž získávána Vaší návštěvou naší webové stránky.

3.4 Pokud nebudete souhlasit s poskytnutím Vašich osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smluvního vztahu, či v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít tato skutečnost za následek neuzavření smluvního vztahu, či omezení poskytování našich služeb.

3.5 Správce taktéž informuje, že nijak nezpracovává tzv. citlivé údaje. Citlivé údaje jsou speciální kategorií, která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob. Můžeme sem zahrnout i genetické a biometrické údaje.

4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

4.1 Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel, např. abychom mohli poskytovat ujednanou službu. Zahrnuje to dále případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva. Typicky jde o identifikaci Vaší osoby. Povinnost zpracovávat údaje nám dále stanoví řada právních předpisů. Některé Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak Správce, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno existencí oprávněného zájmu Správce na takovém zpracování osobních údajů, který pečlivě posuzujeme. V dalších případech Vaše údaje zpracováváme také na základě Vašeho souhlasu.

4.2 Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

(a) k uzavření smluvního vztahu a jeho realizaci (zejména pro realizaci Vaší objednávky, či Vámi objednaných služeb),

(b) ke komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu,

(c) k plnění našich zákonných povinností,

(d) k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníků,

(e) k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich webových stránek,

(f) pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv),

(g) za účelem ochrany majetku a zdraví osob v prostorách provozovny Správce na adrese Goetheho 2, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, můžeme provozovat kamerový systém se záznamem,

(h) pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů,

(i) s Vaším souhlasem k informování o výstavách, aukcích a našich jiných obchodních činnostech, a

(j) pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.

4.3 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smluvního vztahu, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, využíváme na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

4.4 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě Vašeho udělení souhlasu s využitím Vašich osobních údajů pro marketingové účely tato doba činí 5 let od udělení takového souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy. Při nakládání s Vašimi údaji ctíme pravidla datové minimalizace. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni či povinni. Zpravidla po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů. V případě smluvního vztahu je doba zpracování vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt (nejdéle v daném případě po dobu 10 let od dne realizace příslušného smluvního vztahu).

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, protože:

(a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smluvního vztahu s Vámi,

(b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní, zákona o veřejných dražbách apod.),

(c) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním našich oprávněných nároků z uzavřených smluvních vztahů nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb nebo pro přímý marketing).

5.2 V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, který si od Vás vyžádáme. Na tento druh zpracování osobních údajů budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

5.3 S Vaším souhlasem můžeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu či jinými telekomunikačními prostředky a zasíláním katalogů na Vaši adresu či sdělené kontakty. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@arthousehejtmanek.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Správce.

6. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

6.1 Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby Správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany Správce.

6.2 V rámci naší činnosti a podnikání Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout:

(a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, poskytovatelům marketingových služeb, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluvních vztahů a Vámi uplatňovaných nároků na plnění, či dodavatelům jiných administrativních služeb souvisejících s naším provozem,

(b) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámením finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policejním orgánům v rámci šetření trestné činnosti apod.).

6.3 Vaše osobní údaje nejsou předávány do států mimo Evropskou Unii, není-li výslovně uvedeno jinak. Jestliže jsou Vaše osobní údaje předávány do (třetí) země mimo Evropskou Unii, Správce dohlíží na to, aby Vaše osobní údaje byly předány vždy za splnění legislativních požadavků na zabezpečení ochranu Vašich osobních údajů a Vašich práv s osobními údaji spojených (konkrétně se jedná zejména o cloudové služby úložiště údajů, které standardně používáme).

V souvislosti s provozem našich informačních systémů používáme tyto poskytovatele IT řešení, kteří mohou zpracovávat elektronická data (včetně osobních údajů) mimo Evropskou Unii, avšak při respektování veškerých legislativních požadavků na zabezpečení ochranu Vašich osobních údajů a Vašich práv s osobními údaji spojených. Jedná se o:

• společnost Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (blíže k podmínkám zpracování údajů poskytovatelem na https://www.google.com/intl/ru_ALL/cloud/security/gdpr/);

• společnost Apple Inc., se sídlem One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Spojené státy americké (blíže k podmínkám zpracování údajů poskytovatelem na https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/governance/); a

• společnost Nextcloud GmbH, se sídlem Hirschstrasse 26, 70173 Stuttgart, Spolková republika Německo (blíže k podmínkám zpracování údajů poskytovatelem na https://nextcloud.com/privacy/).

6.4 Vaše osobní údaje taktéž budou k dispozici jednotlivým pracovníkům Správce, zodpovědným za realizaci našich povinností dle uzavřených smluvních ujednání či správu Vašeho klientského portfolia u nás.

7. CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME (TECHNICKÁ DATA WEBOVÝCH STRÁNEK)

7.1 Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše webové stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé datové soubory, které ukládají informace ve Vašem internetovém prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů webových stránek. Soubory cookies tak pomáhají např.:

(a) ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces Vašeho požadavku s co nejmenšími obtížemi,

(b) při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat,

(c) ke zjištění, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,

(d) ke zjištění, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama, o kterou nemají zájem.

7.2 Soubory cookies používané na našich webových stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookies“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení Vašeho prohlížeče).

7.3 Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

(a) konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,

(b) trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů,

(c) remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení,

(d) analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našich webových stránek tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají, a

(e) esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webových stránek.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o požadavcích vyžadovaných návštěvníky na našich webových stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

7.4 Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

Vydavatel

Název cookie

Typ

Popis

Platnost

arthousehejtmanek.cz

consent-cookies

esenciální

uchovává informace o souhlasu s používáním cookies

1 rok

arthousehejtmanek.cz

PHPSESSID

esenciální

identifikuje vaši aktuální relaci se serverem

do konce relace

arthousehejtmanek.cz

nette-browser

esenciální

identifikuje vaši aktuální relaci se serverem

do konce relace

Google

_ga

tracking

rozpoznání uživatele pro službu Google analytics

2 roky

Google

_gid

tracking

rozpoznání uživatele pro službu Google analytics

1 den

Google

_gat

tracking

omezení počtu dotazů na Google analytics

1 minuta

 

7.5 Používání souborů cookies a jejich případné odmítnutí lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

7.6 Naše webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google"). Služba Google Analytics použitím souborů cookies umožňuje analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech Amerických. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním webové stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

8.1 Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem a platnými právními předpisy. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že má docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý závadný stav. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

8.2 Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Správcem:

(a) Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR máte jako subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Správce (i) potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, (ii) informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo státy EU, a (iii) v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii zpracovávaných osobních údajů.

(b) Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte jako subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás Správce zpracovává. Máte rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo a poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu Správce provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

(c) Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR máte jako subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se budete domnívat, že nedošlo k výmazu Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit.

(d) Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR máte jako subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

(e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR máte jako subjekt údajů právo na oznámení ze strany Správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích oznámení.

(f) Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte jako subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které byly poskytnuty Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci.

(g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte jako subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správcem a to tak, že zašlete svou výhradu na kontakty Správce. Po podání námitky bez odkladu přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje pro tyto účely.

(h) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů máte možnost kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na uvedených kontaktech Správce. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. V rámci udělování souhlasu se zpracováním nám však taktéž můžete zcela odmítnout sdělit Vaše osobní údaje.

(i) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Jako subjekt údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

(j) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pro případ, kdy nebudete spokojeni se zpracováním Vašich Osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

8.3 Správce ke všem výše zmíněným právům přistupuje stejně a snaží se vždy vyhovět Vašim požadavkům. Všechna práva je možné uplatnit bezplatně. Správce má na zpracování žádosti na uplatnění práva přiměřenou dobu – zpravidla 30 dnů. Zaslaná žádost musí obsahovat základní identifikační údaje, abychom byli schopni dohledat všechny Vaše zpracovávané údaje. V případě, kdy Správce neobdrží úplný souhrn identifikačních údajů, nemůže garantovat dohledání konečného souhrnu všech zpracovávaných údajů ve všech Správcem spravovaných informačních systémech. V případě, že podle poskytnutých identifikačních dat Vaše osobní údaje v systémech Správce nedohledáme, obdržíte tuto informace také písemně.

8.4 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím zde uvedených kontaktních údajů Správce.

9. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

9.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření, zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme tak, aby byly naplněny podmínky řádného a odpovědného zpracování Vašich osobních údajů.

9.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

9.3 Datová úložiště Vašich osobní údajů používaných Správcem se nacházejí na zabezpečených serverech a v IT systémech Správce primárně umístěných v České republice.

10. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

10.1 V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění Vašich práv souvisejících s osobními údaji se na nás prosím obraťte, a to telefonicky (provozní době) na telefonní kontakt +420 737 815 758 nebo elektronicky na e-mailové adrese info@arthousehejtmanek.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Správce.