lot: 1 -

LIBER CHRONICARUM


HARTMANN SCHEDEL (1440–1514)


vyvolávací cena: 650 000 CZK (25 490 EUR)
výška: 47cm; šířka: 33cm; hloubka: 9.5cm; období: 1493; Německo, Norimberk

1493; Německo, Norimberk. 47 × 33 × 9,5 cm. Liber Chronicarum jinak zvaná Norimberská kronika. Kronika je ilustrovanou biblickou parafrází a historií světa, která navazuje na příběh o lidských dějinách vycházející z Bible. Zahrnuje historii řady důležitých měst. Tato latinská verze pochází od Hartmanna Schedela. Druhým exemplářem, který se objevil o čtyři měsíce později v roce 1493 je její německá verze, kterou přeložil Georg Alt. Celkem se odhaduje 1400 až 1500 latinských a 700 až 1000 německých kopií. Liber Chronicarum je jedna z nejlépe dochovaných dokladů raného knihtisku a zároveň incunabulum – jedna z prvních knih s úspěšně integrovanými ilustracemi. Tato unikátní kronika má renesanční převazbu, obsahuje dřevořezby od významných umělců např. A. Dürera a M. Wohlgemuta. Autor textu, Hartmann Schedel, byl lékař, humanista a sběratel knih. V roce 1466 získal doktorát v Padově, poté se usadil v Norimberku, kde praktikoval medicínu a sbíral knihy. Podle inventáře provedeného v roce 1498 obsahovala Schedelova osobní knihovna 370 rukopisů a 670 tištěných knih. Autor k napsání textu využil pasáže z klasických a středověkých děl z této sbírky, nejčastěji z další humanistické kroniky, Supplementum Chronicarum, od Jacoba Philipa Forestiho z Bergama. Odhaduje se, že asi z 90 % je založeno na těchto poznatcích z humanitních věd, filozofie a teologie, zatímco asi 10 % kroniky je původních od Schedela. Kroniku vydal a vytiskl Anton Koberger, kmotr Albrechta Dürera, nejvýznamější vydavatel a knihtiskař té doby v Německu. Latinští učenci se na ni odkazují jako na Liber Chronicarum, protože se toto spojení objevuje v latinském vydání. Anglicky hovořící jako na Norimberskou kroniku dle místa jejího vydání. Němečtí mluvčí jako na Die Schedelsche Weltchronik (Schedelova světová historie) na počest jejího autora. Stav exempláŘe I Mohutná celousňová vazba s dřevěnými deskami, vázaná na pět pravých dvojitých vazů, zdobená bohatým slepotiskem, na přední desce portrét M. Luthera s knihou, nedochované kování – nárožnice, jedna spona kompletní, druhá neúplná, modrá ořízka. Bez restaurátorských zásahů. 20 nečíslovaných listů, 298 číslovaných listů, více než 1800 dřevořezů v textu od Wohlgemutha a Pleydenwurffa. Listy č. 12 a 13 jsou nahrazeny dobovým rukopisem a věrnými kresbami perem, prvních několik dřevořezů částečně kolorováno, chybí listy 259–261, 298. Vlastnický přípis na prvním listu.
lot: 2 -

DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM


NICHOLAS COPERNICUS (1473-1543)


vyvolávací cena: 1 900 000 CZK (74 510 EUR)
období: 1566; Švýcarsko, Basilej

Basel, H. Petri, 1566. Druhé vydání. Malé folio. 27,5 x 20 x 3 cm. 6 nečíslovaných listů, 213 číslovaných listů a 1 nečíslovaný list. Koperníkovo dílo „Šest knih o pohybu nebeských sfér“ uzavírá tisíciletou nadvládu ptolemaiovského geocentrického výkladu kosmu. Uvádí do středu vesmíru Slunce, neboť tento model lépe odpovídá měřením a pozorováním, která dlouhou dobu nepřinášela potřebná vysvětlení jevů na obloze. Podle heliocentrického názoru obíhají planety jako tzv. sféry po kruhových drahách kolem Slunce, středu vesmíru. Současně rotují kolem vlastní osy, a opisují tak svou osou plášť kužele. Tento pohyb byl označen jako precesní. Text je doložen mnoha exaktními výpočty a tabulkami. Takto zásadně zvrátit pojetí vesmíru nebylo proti pevně vžitým zvyklostem pro tehdejší společnost přijatelné, církev knihu zakázala a i reformátoři jako Luther či Melanchton jí okázale opovrhovali. Ke Koperníkovu dlouhému a těžkému váhání se zveřejněním díla, výrazně přispěl, zde v závěru knihy připojený podpůrný text, „Narratio prima“ matematika, astronoma a Koperníkova podporovatele, Georga Joachima von Lauchena, zvaného Rheticus (1514–1574). Jeho působení klíčovým způsobem posunulo Koperníkovo uvažování a obtížné rozhodnutí s textem vystoupit a oproti církvi teze obhájit. Lépe a exaktněji definované jevy na Zemi a ve vesmíru se tak staly východiskem pro lepší určování zeměpisných souřadnic, posun v trigonometrii a navigaci, přesnější měření času a reformu kalendáře. Tyto faktory dále následně přispěly k rozvoji mořeplavby, poznání nových teritorií pevninských i oceánských a nebývalému rozkvětu světového obchodu. Přímý i nepřímý vliv Koperníkových principů ukončil středověká schémata a uvedl nový rodící se moderní svět. Přestože jsou dnes jeho teze v jednotlivostech překonány, sloužily i ve 20. století a slouží dodnes jako významný pramen studia teoretické matematiky, teorie relativity nebo hodnocení postavení pozorovatele vůči svému okolí. Zůstávají základním stavebním kamenem lidského poznání. Kniha je jen zcela výjimečně předmětem aukčního nebo přímého prodeje. Dochovala se jen asi ve 400 exemplářích a pro svůj význam je tak dlouhodobě celosvětově prakticky nedostupná. 6 nečíslovaných listů, 213 číslovaných listů a 1 nečíslovaný list. S opakovanou tiskařskou značkou na titulním a posledním listě, mnoha astronomickými a geometrickými dřevořezovými schématy v textu, iniciálami a orámovanými tabulkami. List 27 mylně paginován jako 32, list 73 jako 65, stejně jako u ostatních známých exemplářů. Dobová flexibilní pergamenová vazba s rukopisným titulem na hřbetu a pozdějšími koženými tkanicemi. Stav exempláŘe I Titulní list se zahnědnutím papíru nahoře, nahoře vlevo odborně restaurovaná prasklina papíru. Evidenční přípisek tužkou dole. Následujících 5 nečíslovaných listů s podélnou skvrnou při hřbetu, nezasahující do textu, s výjimkou prvního listu za titulem, kde skvrna do textu zasahuje. Text i rytiny jako vždy místy prošlé papírem na rubovou stranu. Knižní blok jako celek ve výborném kompaktním původním stavu, některé archy mírně zahnědlé kvalitou papíru. Vše bez dalšího restaurátorského zásahu, široké okraje listů bez marginálií, předsádky novější, čisté. Exemplář jako celek ve velmi dobrém stavu. Provenience I Josef Jan Fryč (1861 Paříž–1945 Praha), český průmyslník, mechanik, optik, výrobce dalekohledů, astronom a mecenáš. Roku 1898 zakoupil pozemek u obce Ondřejov ve středních Čechách, kde vybudoval hvězdárnu a roku 1928 ji věnoval Československé republice. Dle sdělení jeho potomků zůstala kniha po smrti Fryče v majetku rodiny. Evidenční číslo na titulním listu dole tužkou je zřejmě psáno jeho rukou. Jiné přípisky exemplář nenese a jeho předchozí majitelé nejsou známí.
lot: 3 -

ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE


JOACHIM VON SANDRART (1606-1688)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 569 EUR)
období: 1683; Německo, Norimberk

Norimberk, Literis Christian Sigismund Froberg, 1683, tiskli Endterovi dědicové a J. de Sandrart ve Frankfurtu nad Mohanem. Velké folio. 39,5 x 25,5 x 5,5 cm. Dobová kožená vazba se zlaceným štítkem na hřbetě. Rozsáhlá ikonografie představuje malíře, sochaře, méně i staré filozofy, od antiky po autorovu současnost. Jejich mědirytinové portréty jsou na celostránkových tabulích rozvrženy do medailonů s různými typy orámování. Nám z nejbližších jmen jsou zastoupeni mj.: Karel Škréta, Bartoloměj Spranger, Jiljí Sadeler st. nebo Josef Heinz st., další jména jsou zachycena pouze v textu. Knihu uvádí mohutná alegorie malířství jako frontispis. Následují vlastní monumentální portréty autora, mnoho mědirytinových, částečně i skládaných nebo dvoulistových příloh a především již zmíněné celostránkové tabule s téměř třemi stovkami portrétů, vždy po šesti na listu. Typografické ozdoby, vignety a iniciály obohacují text. Joachim von Sandrart, malíř, portrétista vysoké šlechty, je uznávaný především pro své kvalitní grafické dílo. Vyučil se mj. v Praze u Jiljího Sadelera st., působil hlavně v Amsterdamu a Norimberku. Zde také roku 1662 založil první německou akademii umění a napsal první kunsthistorické studie v němčině. Jeho synovec Jacob von Sandrart (1630–1708), norimberský rytec, převedl některé z výše uvedených medailonů do rytiny. Exemplář je ve velmi dobrém stavu
lot: 4 -

DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL


JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670-1733)


vyvolávací cena: 38 000 CZK (1 490 EUR)
období: 1724; Německo, Lipsko

Lipsko, Johann Christian Martini, 1724. Dva díly v 1 svazku. Folio. 34,5 x 22,5 x 5,5 cm. Moderní umělecká signovaná a datovaná pergamenová vazba. Objemné kompendium lovu se v prvním dílu věnuje geologickým, geomorfologickým, klimatologickým a meteorologickým poměrům země, studiu hornin a minerálů a hlavně botanickým disciplínám, především pro lesnické účely. Popisuje lesy jako celek, stromy a ostatní rostlinstvo, život zvířat a ptáků. Především se věnuje lesnickým oborům z pohledu hospodáře a lovce, přichází s novými technologickými a ekonomickými poznatky v chovatelství, veterinární medicíně, lesnictví a příbuzných oborech. Druhý díl je pěstitelským, chovatelským a loveckým kalendářem, přibližuje chod těchto činností v průběhu roku, návaznosti na roční období, loveckou sezónu. Dále jsou uvedena technickohospodářská nebo veterinární opatření péče o les, zvěř, ptactvo, ryby, apod. Jedna z nejreprezentativnějších barokních knih k tomuto tématu. Vyzdobena desítkami velkoformátových celostránkových a dvoulistových mědirytinových tabulí, textovými dřevořezy a vignetami. Tyto velmi věrně, přesto dekorativně a často až kuriózně text dokreslují. Titulní list tištěn dvoubarevně. Papír místy zahnědlý. Stav exempláŘe I Jako celek je ve velmi dobrém stavu zachovalosti.
lot: 5 -

MADONA S JEŽÍŠKEM


GIOVANNI BADILE (1379-1448/1451)


vyvolávací cena: 500 000 CZK (19 608 EUR)
výška: 42.5cm; šířka: 37cm; období: 1420-1430

Tempera a zlato, dřevěná deska. Panna Marie jako zosobnění pokory, poslušnosti a oddanosti, je umělci i prostými věřícími spatřována jako nejbližší prostřednice k Bohu. Silná mariánská úcta je projevována v církvi katolické i pravoslavné jako tzv. mariánský kult. Typ Panny Marie Pokorné (tzv. Madonna dell‘Umiltà), sedící na zemi či louce posázené rostlinstvem symbolického významu a kojící své dítě, je v českém umění ojedinělý (objevuje se u Madony Vyšehradské) a v Itálii se poprvé objevuje na obraze Bartolomea da Camoglio 1346. Marie na obraze je oblečena do zlaté tuniky, z velmi jemného brokátu, zdobené pravidelným a jemným děrováním, překryté azurovým pláštěm podšitým růžovou (možná původně červenou a vybledlou) barvou a lemovaným zlatým okrajem. V rukou drží Ježíška, zpola oděného do bílé roušky, jež mu zakrývá nohy. Panna sedí na zemi, zde na zeleném trávníku, jehož pigment je zoxidován až do mnohem tmavšího odstínu, nicméně je stále viditelná kresba, která má představovat malé rostliny a možná květiny, symbolizující vlastnosti Marie. V odborném posudku Alessandra Delpriori je obraz připsán veronskému malíři Giovanni Badilemu na základě: „... srovnání s jeho významným polyptychem z L‘Aquila, kde je tvář Svatého Marca přesně taková, jako má naše dítě, a především záliba v plných záhybech plynulých řasení, identických jako u posuzované Madony s Ježíškem.“
lot: 6 -

SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ


vyvolávací cena: 350 000 CZK (13 725 EUR)
výška: 98cm; šířka: 90cm; období: Kolem 1500

Lipové dřevo, polychromováno. Reliéf s trojicí postav zobrazuje vlevo sedící sv. Annu, oděnou v dlouhém zeleném plášti. Zelená, barva jara, symbolizuje znovuzrození, a tedy nesmrtelnost. Hlavu má zahalenou bílým závojem, v ruce drží knihu, poukazující na starozákonní zaslíbení Mesiáši. Vpravo sedí Panna Marie v červených šatech, v barvě symbolizující lásku, a s rozpuštěnými dlouhými černými vlnitými vlasy. Obě ženské postavy rukama přidržují uprostřed stojícího Ježíška. Pozdější přemalby se zbytky původní polychromie.
lot: 7 -

ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 47cm; šířka: 38cm; období: 16. století, Itálie (Sansovino)

Dřevo, zlaceno. Vyřezávaný rám ve stylu Sansovino, v horní části kartuše s hlavičkou putti. Po celém obvodu rámu bohatý dekor rokají a volut. Patrné pozdější opravy zlacení.
lot: 8 -

PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ


NEZNÁMÝ ITALSKÝ MISTR


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 765 EUR)
výška: 15cm; šířka: 11cm; období: 2. polovina 16. století

Cararský mramor. Dva reliéfní profilové portréty antických císařů s vavřínovými věnci adjustované v zlacených rámech z 19. století.
lot: 9 -

VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM


BARTHOLOMEUS SPRANGER (1546-1611) - NÁSLEDOVNÍK


vyvolávací cena: 280 000 CZK (10 980 EUR)
výška: 30cm; šířka: 22cm; období: Kolem 1620

Olej, měděná deska. Známá kompozice Venuše uctívaná Nymfami a Faunem vytvořená v přímé souvislosti se Sprangerovým dílem je např. v grafické verzi J. H. Mullera (1571–1628) z roku 1580, vytištěné 1591 (v Metropolitním muzeu umění, NY) nebo totožná na reliéfu ze slonoviny J. Dobbermanna (1682–1745) z období 1730–1740. Charakteristický a jasně zjevný je zde Sprangerův styl figur, jejich typizace a schematizace i výrazná elegantní tělesnost s erotizujícím nábojem. Spranger pocházel z Antverp, po italském působení ve službách papeže Pia V. dostal nabídku pracovat u císařského dvora Maxmiliána II. ve Vídni, kde vytvořil obraz Zmrtvýchvstání s již jasným a typickým malířským rukopisem – prudké šroubovité pohyby štíhlých těl, ideální souznění krajinářské a figurální složky díla, skvělá práce se světlem s výraznou jasnou barevností. Po přesídlení dvora do Prahy přešel do služeb císaře Rudolfa II. a díky velkému množství zakázek si mohl zařídit vlastní malířskou dílnu. Jeho malířská tvorba se stala inspirující pro celou následující generaci malířů. Ref.: Sally Metzler, Bartholomeus Spranger, Spendor and Eroticism in Imperial Prague, The Metropolitan Museum of Art, New York, 2014. Konzultováno PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
lot: 10 -

SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ


ŘÍMSKÁ ŠKOLA


vyvolávací cena: 200 000 CZK (7 843 EUR)
výška: 96.5cm; šířka: 135cm; období: Polovina 17. století

Olej, plátno. Scéna s andělem chystajícím se navléknout mladé dívce prsten je ikonograficky vzácná. Dle tohoto atributu by mohla zobrazovat Anežku, krásnou, vznešenou dívku z bohatší římské rodiny, o kterou se ucházelo mnoho mladíků. Anežka však všechny odmítla, protože se již ve třinácti letech rozhodla zasvětit pouze Ježíši Kristu a prošla nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, věrná, vítězná mučednice. Stala se jednou z nejdříve uctívaných raně křesťanských světic z období pronásledování křesťanů za císaře Diocletiana a úcta k ní se brzy rozšířila v celé západní církvi. Legenda o jejím životě se začala psát již během 4. století. Zasloužil se o to sv. Ambrož, uváděna je také v Kalendáři mučedníků (martyrologiu) z roku 354: „Zlatým prstenem víry si mne zasnoubil, ve skvostné roucho milosti mne oblékl, opásal páskou statečnosti, ověnčil čistotou panenskou...“ Obšírně je rovněž zmiňován v Legenda Aurea Jakuba de Voragine, české vydání z r. 1984 v kapitole Svatá Anežka Panna, s.106. Kromě půvabné mladistvé tváře dívky a anděla zastupujícího v obraze Krista, umocňuje přirozenou senzitivnost malby zasazení scény v naznačeném přírodním prostředí a jeho kultivovaná barevnost. Řím, jehož kulturní význam vzrostl ve vrcholné renesanci, kdy zde působil Michelangelo, Raffael a jejich žáci, se stal poté i kolébkou baroka (Caravaggio) a nejvýznamnějším centrem italského malířství 17. století. Konzultováno PhDr. Hana Seifertová.
lot: 11 -

NAROZENÍ PANNY MARIE


KAREL ŠKRÉTA (1610–1674) - DÍLNA


vyvolávací cena: 800 000 CZK (31 373 EUR)
výška: 101.5cm; šířka: 148.5cm; období: Kolem 1640

Olej, plátno. Obraz Narození Panny Marie z roku 1640 nese charakteristické rysy Škrétova stylu. Epickou šíři i dramatickou soustředěnost, monumentální patos a vznešenost stejně jako narativní detaily i psychologickou charakteristiku jednotlivých lidských typů. Varianta Škrétova obrazu se nachází ve sbírce Národní galerie v Praze, je však výrazně menšího formátu (58 × 88 cm) a je možné, že vznikl jako předloha k představovanému dílu. Karel Škréta, zakladatel a nejvýraznější osobnost české barokní malby, vlastnil již od 2. pol. 30. let v Praze malířskou dílnu. V krátké době se mu podařilo ovládnout trh zakázek a to jak církevních, tak ze šlechtických kruhů. Po bitvě na Bílé Hoře odešla rodina do emigrace a v roce 1630 přišel do Benátek, kde se zdržel několik let. Navštívil i Boloňu a v roce 1634 přišel do Říma. Zde se stal členem malířského sdružení Schilderbent, ovládaného Nizozemci, s přezdívkou Slackwart a Espadron. Po roce odešel zpátky do Saska a nakonec se po konverzi ke katolictví vrátil do Čech a usadil se v Praze. Je zřejmé, že dílna produkovala již brzy po návratu malíře do Čech množství děl. Soubor lunetových obrazů pro augustiniánský klášter na Zderaze uskutečnil se skupinou malířů, kteří nebyli jen zdaleka ve funkci „úředníka“ zcela podřízených mistrovi. Z celkového počtu 32 lunet se jich dochovalo jen osm. Jak vyplývá z restaurátorských průzkumů: „Rukopis zkoumaného obrazu je velmi podobný např. lunetě Zlícký kníže Radslav se pokořuje sv. Václavu, který Národní galerie také přisuzuje Karlu Škrétovi. Autor výtečného díla Narození Panny Marie vytvořil žánrovou kompozici narození s mistrným světlem, pohybem figur i schopností pojednat zobrazované materiály (tuto škálu malířského umu skicovitý obraz v Národní galerii nemá) (…) K silné autenticitě přispívá i starý, původní napínací rám, který je v rozích spojován dřevěnými týbly. Obraz má takovou autenticitu, jaká je v naší zemi nebývalá (…) Zkoumaný obraz představuje autorskou malbu výtěčným způsobem, protože je malován pigmenty, obsahující Pb, Fe a překvapivě i As. (…) Je nutno vyzdvihnout, že autor zkoumaného obrazu použil žlutých pigmentů: auripigment a realgar. Oba tyto pigmenty obsahují arsen a jejich příprava byla dosti problematická (prudká jedovatost a nepříjemné výpary při přípravě). Přítomnost této intensivně žluté a oranžové barvy je v české malbě spíše ojedinělá. Používala se v Benátkách v 15.–17. století, od 18. století bylo její používání zakázáno. Na rentgenogramu je podmalba modelace tímto pigmentem výrazná a odpovídá volnému rozvrhu s jasným cílem. Rukopisně je tento prvek velmi charakteristický (…) Rukopis malby je proveden s jistotou, figury jsou vytvořeny s velkou zkušeností a to jak s kresbou, definující figury, tak s vyjádřením materiálů a drapérií. Jedná se o svébytný autorský projev s výtečnými modelačními schopnostmi.“ Škrétova díla se objevila v aukci naposledy v souvislosti s výprodejem lobkowiczké obrazárny mělnického zámku v letech 2009–2013 a nabízený obraz je proto zcela ojedinělou příležitotí na českém trhu s uměním. Ref.: Restaurátorská zpráva ak. mal. Tomáš Berger. Materiálový průzkum ak. mal. Martin Martan, Ing. Zuzana Valentová, Ing. Michal Pech. Průzkum infračervené reflektografie, RTG snímky, chemicko-technologický průzkum. Konzultováno: NG v Praze, PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D., Mgr. Marcela Vondráčková, Ph.D.
lot: 12 -

STOLNÍ BAROKNÍ HODINY


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 922 EUR)
výška: 56cm; šířka: 29cm; hloubka: 21cm; období: 2. polovina 18. století; Čechy, Praha

Černěná hruška, zlacený bronz a mosaz, textílie. Značeno zezadu hodinář JOSEPH GRAFF, Prag. Pražské barokní stolní hodiny se čtvrťovým bitím na dva zvonky. Rytá bohatě zdobená čelní deska s ciferníkem zhotoveny ze zlacené mosazi v nároží zdobeny alegoriemi čtyř ročních období, lunární fáze, ručky ocelové prořezávané. V horní části pod mansardovou střechou zdobení s červenou textílií. Stroj hodin zezadu s bohatým gravýrovaným zdobením kolem autorovi signace. Joseph Graff se narodil v roce 1739 a zemřel v roce 1780. Patřil mezi významné pražské hodináře, jehož hodiny se nacházejí v současnosti ve význámných sbírkách či v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Skříň hodin restaurována.
lot: 13 -

STOLNÍ ALTÁNOVÉ HODINY


JEAN LÉONARD ROQUE († po 1789)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 706 EUR)
výška: 62cm; období: Kolem roku 1780; Francie

Ludvík XVI. Kararský mramor, zlacený bronz. Výrobce hodin, Jean Léonard Roque, byl královským hodinářem Ludvíka XV. a XVI. známým pro své důmyslné hodinové stroje určené elitám své doby. Jeho hodiny lze najít ve významných sbírkách například rodiny Rothschildů nebo v muzeu v Louvru, Národním technickém muzeu v Paříži, v Ermitáži nebo ve švédské královské sbírce. Výjimečné prstencové hodiny mají týdenní chod, půlové bití s odbíjením do zvonku, kotvový krok, niťový závěs kyvadla. Sloupky i celé hodiny jsou zdobeny motivy festonů ze zlaceného bronzu na bílém mramoru.
lot: 14 -

MAPA ČECH A MORAVY


JAN KRYŠTOF MÜLLER (1673-1721)


vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 098 EUR)
výška: 53cm; šířka: 62cm; období: Kolem 1750; Německo, Norimberk

Dvě samostatné mapy. Kolorované mědirytiny. Dvojici jednolistových map vytvořil Jan Kryštof Müller, autor asi nejslavnější české nástěnné mapy ve 25 sekcích. Jedná se o dobově plošně i liniově kolorované mědirytiny. Otisky desek jsou výrazné, čisté a svěží, kolorace je sytá a stejně jako pevný silnější papír, mimořádně dobře zachovalá, nezoxidovaná. Listy mají široké okraje. MAPA ČECH: Titul v alegorické kartuši lovu a sklizně vpravo nahoře je doplněný erbem s českým lvem. Vlevo dole legenda a délkové měřítko. V záhlaví mimo rám výčet jednotlivých krajů francouzsky. MAPA MORAVY: Titul v rozsáhlé figurální alegorické kartuši s moravskou orlicí v erbu vlevo nahoře. Vlevo dole výzdoba se symbolikou řek a vinic. Vpravo nahoře legenda sídel.
lot: 15 -

VELKÁ MAPA ČECH


vyvolávací cena: 48 000 CZK (1 882 EUR)
výška: 107cm; šířka: 124cm; období: 1808; Rakousko, Vídeň (Artaria et socii)

16 listů po ca 27 x 31 cm, dobově nalepených na plátně o celkové velikosti 107 x 124 cm. Přibližné měřítko mapy je 1 : 340 000, délkové měřítko je uvedeno v německých mílích, 4 německé míle odpovídají 86 mm na mapě. Dobově kolorovány jsou bordury, linie hranic a plochy významnějších sídel. Podklad vychází z Müllerových map 18. století (viz naše jiná položka), které aktualizuje a doplňuje. Monumentální mědirytinová mapa Čech, Kladska a Chebska je kromě standardního topografického obsahu vybavena neobyčejně rozsáhlými údaji o nalezištích a těžbě nerostů a hornin a místech jejich zpracování. Tato mapa nesoucí na svou dobu neobvykle velké množství obsahu je cenným pramenem faktografických informací o dění v Českých zemích a o jeho geografickém rozložení na přelomu 18. a 19. století. Poukazuje k moderní specializované tématické kartografii a zároveň si ponechává grafické dekorativní kouzlo map století předchozích. Titul nad rámem mapy pokrytý vavřínem, ve všech rozích mapy mohutná parerga. Vlevo nahoře veduta Prahy nesená na stuze anděly, převzatá od Marca Berry. Vpravo nahoře alegorie pramenů českých řek, vorařství, říční přepravy a povoznictví. Orlice nese korunovaný znak Českého království. Vlevo dole detailní německo-latinsko-francouzská legenda se 76 znaky pro města, místa, kostely, mlýny, myslivny, vinice, chmelnice, komunikace, úřady, školy či dobytčí trhy. Dále pro manufaktury a obchodní místa podle druhu činnosti, převážně textilní obory jako krajkářství, výrobu plátna, damašku, punčoch, klobouků, zpracování kůže a mnoho dalších. Kolem legendy atributy zeměměřictví, lovu, vinařství a úrody. Mapa je ve velmi zachovalém stavu, je rámovaná, zasklená.
lot: 16 -

EMPÍROVÝ PSACÍ STŮL


JACOB FRÈRES


vyvolávací cena: 290 000 CZK (11 373 EUR)
výška: 81cm; šířka: 163cm; hloubka: 81cm; období: Počátek 19. století; Francie

Mahagon, bronz, kůže. Signováno zespodu Jacob Fréres. Výrobce Jacob Frères patřil mezi nejprestižnější nábytkářské dílny první poloviny 19. století. Společnost Jacob Frères v čele s Georgem II a François-Honoré-Georges Jacob-Desmalterem se stala důležitým dodavatelem nábytku pro císaře Napoleona a jeho manželku Josefínu, a zároveň zařizovala prostory paláců Tuileries, Compiègne, Fontainebleau a Saint-Cloud. Mnoho nábytků z dílny Jacob Frères jsou v současné době v královské sbírce hradu Windsor. Ukázkou této vytříbené řemeslné práce je empírový psací stůl s deskou potaženou kůží s raženým zlaceným dekorem. Stůl podpírají precizně zpracované mohutné bronzové okřídlené kariatidy s mužskou tváří a lví tlapou. Pět zásuvek je zdobeno kováním v ohni zlaceném bronzu. Po stranách rovněž zdobeno vavřínovým dekorem. V původním stavu.
lot: 17 -

KLASICISTNÍ LUSTR


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 115cm; šířka: 70cm; období: 1840

Bronz zlacený, křišťálové sklo. Ukázka elegantího, patrně vídeňského, klasicistního lustru tvořeného devíti okružími různých průměrů se skleněnými broušenými ověsy. Na největším okruží, zdobeném maskarony a akantovým dekorem, se nachází osm svíček se žárovkami. Nově elektrifikováno.
lot: 18 -

ŠICÍ STOLEK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 706 EUR)
výška: 73cm; šířka: 46cm; období: 1820; Rakousko, Vídeň

Ořech, třešeň, černěná hruška, kov. Elegantní šicí stolek z období raného biedermeieru. Kulatá deska stolku je odklápěcí s pantem a zámkem. Vnitřek stolku ve tvaru polokoule je geometricky rozvržen v malé schránky a dvě tajné zásuvky. Tři projmuté nohy s trnoží nahoře zakončené ozdobnými hlavicemi beranů z černěné hrušky. Restaurováno.
lot: 19 -

SOUBOR DVANÁCTI SEVEROEVROPSKÝCH MAHAGONOVÝCH ŽIDLÍ


vyvolávací cena: 450 000 CZK (17 647 EUR)
výška: 96cm; šířka: 46cm; hloubka: 56cm; období: 1820-1830

Mahagon, sedadla nově čalouněna do tmavě šedé látky s černou linkou. Soubor dvanácti židlí je typickou ukázkou nadčasového designu období biedermeieru. Každá ze židlí má opěradlo ve tvaru lotosového okvětního plátku se dvěma ozdobnými volutami. Restaurováno.
lot: 20 -

STŮL VE STYLU BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 74cm; šířka: 160cm; období: 1830; Střední Evropa

Ořech. Neobvykle velký jídelní stůl s kruhovou deskou, ústřední šestiboký sloup nesou čtyři nohy zakončené volutami. Deska stolu je souměrně do středu dekorována dvanácti poli dýhy vytvářející motiv velkého květu. Restaurováno.
lot: 21 -

KOMODA Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 77cm; šířka: 70cm; hloubka: 47cm; období: 1820; Rakousko, Vídeň

Mahagon, javor, mosaz, železo. Komoda z období biedermeieru s mimořádně kvalitním zpracováním je tvořena jednou horní menší zásuvkou a větším úložným prostorem s vypouklými dvířky se středovým zámkem. Patrně vídeňská práce. Restaurováno.
lot: 22 -

LATERNOVÉ HODINY


vyvolávací cena: 400 000 CZK (15 686 EUR)
výška: 192cm; šířka: 55cm; hloubka: 32cm; období: Polovina 19. století; Francie

Mahagon, mosaz, smalt, sklo. Výjimečné laternové hodiny v mahagonové skříni s francouzským regulátorem. Smaltovaný ciferník má arabské i římské číslice, centrální hodinové ručky ukazují minuty a druhá ukazuje datum, pod 12 je vteřinová ručka a pod ní je lunární ukazatel. U číslice 3 je ukazatel názvu dnů, u 6 je ručka, která ukazuje hodiny, u 9 je ukazatel měsíců. Kyvadlo je zavěšeno na britu, hodiny mají Amantův krok.
lot: 23 -

PŘEDVÁDĚNÍ ARABSKÉHO KONĚ


ÉMILE JEAN-HORACE VERNET (1789-1863)


vyvolávací cena: 1 800 000 CZK (70 588 EUR)
výška: 49.5cm; šířka: 61cm; období: 1844

Olej, plátno. Sign. vlevo dole: E. Vernet/ 1844. Obraz pochází z vrcholného umělcova období po jeho první cestě do Mnichova. Romantický námět s beduínem a Arabem předvádějícím koně je založen na dokonalé kresbě a zároveň světelné malbě, která je příznačná pro vrcholný romantismus. Kromě výstižné kresby a smyslu pro eleganci koně dokazuje obraz také Vernetovu schopnost působivě zachytit sluneční svit a celé ovzduší orientálního prostředí. Ke kultivované malbě se pojí precizní plasticky přesná a cizelérsky určitá modelace, jejíž brilantní štětcové vypracování budilo obdiv – s velkým uznáním byla ceněna ušlechtilost jeho porcelánově hladkého dovršení plátna. I v tomto smyslu je obraz příkladem umělcovy malířské suverenity, jež sjednala malíři slávu doma i v zahraničí. Malíř historického žánru, studoval u J. L. Davida a A. Girodeta, pocházel z proslulé malířské rodiny. V roce 1826 se stal profesorem na Ecole des Beaux-Arts v Paříži. Vycházel z francouzské romantické linie charakteristické orientalismem. Osobně se také účastnil výprav do Afriky. Znalecké pokudky I PhDr. M. Mžyková, Prof. J. Neumann a L. Meyer, Mnichov.
lot: 24 -

MOTIV Z ALP


BEDŘICH HAVRÁNEK (1821–1899)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 706 EUR)
výška: 37.5cm; šířka: 47cm; období: 40. léta 19. století

Olej, plátno. Sign. vlevo dole: BHawránek. Z odborného posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Motiv z Alp je nepochybná a krásná práce krajináře Bedřicha Havránka ze 40. let 19. století. Už od roku 1840, ještě jako žák Antonína Mánesa na pražské Akademii, podnikal Havránek otcem hmotně zajištěné cesty k bavorským jezerům. V bavorské vysočině na ostrovech jezera Chiemse se v krajináři vyhledávané malířské kolonii seznámil s mnichovským malířem Maxem Haushoferem, který na přelomu roku 1844 a 1845 přišel do Prahy, aby vystřídal A. Mánesa ve funkci profesora krajinářské školy Akademie. Havránek přešel k němu do ateliéru a pod jeho vlivem nadále maloval a vystavoval na pražských výročních výstavách jeden alpský motiv za druhým. Většina z nich je dnes nezvěstná, k mnohým se však zachovaly kresebné studie vzniklé v přírodě, z kterých je zřejmé, že Havránkova horská romantičnost byla tlumena zvláštní popisnou věcností získanou od A. Mánesa a obraz byl namalovaný už v ateliéru. Pro Havránka bylo typické, že jeho náladové náměty nebyly vždy přesným přepisem viděného motivu. Realisticky a detailně malované pohledy na vybraná místa byly kompozičně upravované. Předložený motiv z Alp, pohled na pravé straně řeky v popředí kompozice, na zámeček na vyšším skalnatém levém břehu řeky a na vesničku v údolí pod horami na horizontu, je působivý svou skladbou i barevnou paletou. Výsledná scenérie je zdramatizovaná světlem a stínem letního dne a oživena figurální stafáží. Obraz Motiv z Alp zcela jistě patří k Havránkovým půvabným a zvlášť vydařeným raným dílům s námětem alpské krajiny.“
lot: 25 -

POTÁPĚJÍCÍ SE LOĎ


ANDREAS ACHENBACH (1815-1910)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 882 EUR)
výška: 60cm; šířka: 85cm; období: Konec 50. let 19. století

Olej, plátno. Sign. vpravo dole: A. Achenbach. V rozsáhlém malířském díle Andrease Achenbacha převládají dramatické mariny a Potápějící se loď představuje typický příklad ve výborné kvalitě. Dnes poněkud pozapomenutý umělec byl ve své době uznáván a vysoce hodnocen, byl technicky mimořádně zdatný a dané téma dokázal vždy interpretovat živě a přesvědčivě. Současníky byl považován za jednoho ze zakladatelů nové německé krajinomalby. Za účast na pařížské výstavě v roce 1855 obdržel zlatou medaili a titul Rytíře čestné legie. Po předchozím pobytu v ateliéru u Schirmera na Akademii v Düsseldorfu, studoval později na Akademii v Petrohradě. Rané práce Andrease Achenbacha vykazují romantické rysy, vyjadřují úzkosti osamoceného člověka vystaveného běsnícím živlům nebo jej zcela pohlcující přírodou. Později se však přiklonil k dokumentárnějšímu nazírání svých pohledů a třebaže si podržel oblibu v dynamických scénách, oprostil se od skrytých významů a jinotajů. Dokonce se mu přisuzovala pozice prvního německého realisty.
lot: 26 -

ZÁTIŠÍ V ATELIÉRU


SOBĚSLAV PINKAS (1827-1901)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (7 059 EUR)
výška: 58cm; šířka: 48cm; období: 60. léta 19. století

Olej karton. Sign. vlevo dole: S. Pinkas. Z odborného posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Zátiší v ateliéru je nepochybnou prací malíře Soběslava Hippolyta Pinkase. Vznikl snad ještě za malířova pobytu ve Francii. Pinkas studoval na pražské Akademii, následně v Mnichově u J. B. Berdellého a roku 1854 odjel do Paříže a pokračoval ještě ve studiu u tehdy módního malíře Thomase Couturea. Náměty pro své obrazy hledal a nacházel především v okolí Cernay-la Ville, byly to krajinné záběry, sociální žánry ale i portréty venkovanů a osob z malířova bezprostředního prostředí, v neposlední řadě interiéry venkovských stavení. Na předloženém obrazu zachytil Pinkas širokými tahy štětce, pastózním nanesením barev a maximální snahou o realistické zpodobnění části svého ateliéru. V roce 1867 se Pinkas s rodinou vrátil do Čech, žili střídavě v Praze v rodném domě na Malé Straně a na chalupě v Budách na Sázavě a maloval už jen příležitostně. Proto se také jeho díla na pražských výtvarných aukcích vyskytují jen zcela výjimečně.“
lot: 27 -

U ZPOVĚDNICE


VOJTĚCH HYNAIS (1854–1925)


vyvolávací cena: 220 000 CZK (8 627 EUR)
výška: 49.5cm; šířka: 38cm; období: 90. léta 19. století

Olej, plátno, adjustované na kartonu. Sign. vlevo dole: VHynais. Z odborného posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Žánrový výjev U zpovědnice je velmi půvabná práce malíře Vojtěcha Hynaise, nejspíše z devadesátých let. Hynais působil jako portrétista a malíř figurálních scén v sugestivním podání salonního naturalismu a luminismu, malířském pojetí založeném na barevném výrazu světla v obraze s proměnami lokálních barev. Malířská virtuozita, veristický naturalismus a barevné provedení dvou klečících krasavic před zpovědnicí něžným, jakoby akvarelovým tónem na světle modrém pozadí je vynikající ukázkou Hynaisova luminismu chápaného v intencích konce a přelomu 19. století. Scéna je zajímavá i svým škádlivým obsahem, jedna z dívek líbá ruku obtloustlého šibalsky se usmívajícího zpovědníka. Námět se vymyká z Hynaisových alegorických, religiozních nebo historických námětů, které tvoří převážnou část jeho tvorby. Na příběhu U zpovědnice je zřetelná pro Hynaise tak příznačná formální dokonalost a kultivovanost, v níž v českém prostředí neměl konkurenci, stejně jako vynikající umění kresby.“
lot: 28 -

STEZKA V LESNÍ STRÁNI


JULIUS MAŘÁK (1832–1899)


vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 882 EUR)
výška: 44cm; šířka: 35.5cm; období: 1. polovina 80. let 19. století

Olej, plátno. Sign. vpravo dole: Julius Mařák. Z odborného posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Stezka v lesní stráni je velmi krásná práce malíře Julia Mařáka patrně z poloviny 80. let. Tehdy se úhel Mařákova záběru zužoval a zaostřoval na menší a ohraničený prostor. Tématicky se zaměřil na vnitřek lesa a život v něm, obdivoval lesní mýtiny, paseky, cesty, louky, bažiny a tůně. Les byl Mařákovým druhým domovem, v něm vyhledával partie uzavřených lesních samot, studoval charakter a vzrůst stromů, větví a houštin, ale také vzhled kamenitých i travnatých strání, potůčků a cest. Vzdušná Stezka v lesní stráni za pomoci schodů vytvořených z otesaných kmenů, kompozice přírodních útvarů a listnatých stromů, zaujme svou efektní tonalitou a hrou světla i jistotou, s kterou je záběr vybudován a která dokazuje Mařákovo krajinářské mistrovství.“
lot: 29 -

ÚSVIT V KRAJINĚ


JOSEF ULLMANN (1870–1922)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 36cm; šířka: 57.5cm; období: Před 1900

Olej, karton. Sign. vpravo dole: J. Ullman. Působivý obraz s vysokým horizontem a tichou atmosférou vodní hladiny, na níž je zachycen odraz vycházejícího slunce, pochází z rané tvorby, po absolvování krajinářské školy u prof. J. Mařáka na pražské AVU. Zprvu ale Ullmann nezačal studovat v Praze, nýbrž hned v Mnichově, kam přišel roku 1894 (studia na Akademii u prof. J. Hertericha). Od roku 1900 se jeho obrazy pravidelně objevovaly na stránkách Zlaté Prahy i dalších periodik a hodně vystavoval v Praze i po celých Čechách. Umělecky Ullmanna formovala chittussovská krajina a také tendence krajinářské secese, jíž měl možnost v Mnichově soustředěně poznávat – roku 1895 viděl v Glaspalastu výstavu Worpswedských s jejich náladovými melancholickými plátny, v nejranějších pracích se tak snoubí romanticko-realistický názor s dekorativismem secese. Postupně s uvolněním štětcového přednesu se posiluje vizuální složka a Ullmann přechází k technice větších či menších skvrn, barvy roztírá do sucha do podložky i vrší v pastách, kombinuje olej i temperu a dociluje skutečného technického mistrovství.
lot: 30 -

DIPTYCH DEN A NOC


VOJTĚCH PREISSIG (1873–1944)


vyvolávací cena: 450 000 CZK (17 647 EUR)
výška: 45.3cm; šířka: 27.4cm; období: 1899

Akvarel, papír. DEN: sign. vpravo dole Paris 99, PV v rámečku mimo obraz. Vlevo dole přípisek: Milovaným rodičům / k 16. a 18. březnu 1899 / Vojtěch. Vzadu nálepka Waldesovy obrazárny s č. 1678. Frontálně hledící dívka se světlými vlasy a s levou rukou pozdviženou k hlavě, asymetricky posunutá do levého zlatého řezu. Čtyři stvoly žlutých květin a dekorativní vlys z červených srdcí na tmavém pozadí. NOC: sign. vlevo dole Paris 99, PV v rámečku mimo obraz. Vpravo dole přípisek: Milovaným rodičům / k 16. a 18. březnu 1899 / Vojtěch. Vzadu nálepka Waldesovy obrazárny s č. 1677. Frontálně hledící dívka s černými vlasy s pravou rukou pozdvihující stvol bílých květin, asymetricky posunutá do pravého zlatého řezu formátu. Tři další stvoly bílých květin jsou dekorativně rozmístěné kolem ní. Na modrém pozadí, vyplněném drobnými kroužky, vlys ze zlatých pěticípých hvězd. Diptych Den a Noc byl věnován rodičům, jak uvádí v odborném posudku prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc: „... jako dík za to, že Preissigovi umožnili vysněnou cestu do Paříže už v roce 1897 a nepochybně také jako projev jeho umělecké zdatnosti, kterou získal právě v Paříži, kde zpočátku pracoval u A. Muchy (1898) a dále pokračoval ve studiu grafických technik u E. Delauna. Udivuje, jak rychle se Preissig zorientoval v pařížském prostředí a osvojil si již vlastní dokonalý styl grafické dekorativní práce, ve kterém se dokázal oprostit od vlivu A. Muchy. Zatímco Mucha založil svůj dekorativní systém na plastické linii, Preissig ho založil na barevné ploše a tím byl blíže syntetickým tendencím vlastního francouzského modernismu, tak jak se vyvíjel od Gauguina k Nabistům. Příznačný je také velký cit pro barvu, který později vedl Preissiga k vysloveně malířské tvorbě. Oba listy diptychu jsou prvotřídní ukázkou Preissigova umění a potvrzují jeho význam jako zakladatelské osobnosti.“ Ref.: Katalog Tschechische Kunst 1878–1914, Auf dem Weg in die Moderne 1985, Mathildehöhe Darmstadt 18. 11. 1984 bis 3. 2. 1985.
lot: 31 -

HOLANDSKÁ PANNA


NICOLAAS VAN DER WAAY (1855-1936)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 961 EUR)
výška: 63cm; šířka: 42cm; období: Kolem 1898

Olej, plátno. Sign. vlevo nahoře: N.v.WAAY. Holandský umělec Nicolaas van der Waay byl známý malíř, akvarelista a litograf, a také např. návrhář mincí a bankovek. Roku 1891 byl jmenován profesorem Akademie a veřejnosti nejznámější jsou patrně jeho alegorické ilustrace, které vytvořil pro Zlatý kočár, jež používá při slavnostních příležitostech královská rodina dodnes. Portrét mladé ženy nápadně připomíná detail z pravých dveří se zobrazením Holandské panny sedící na trůnu. Je symbolem holandského společenství, obvykle zpodobňována s ušlechtilým výrazem tváře, oděna v římském plášti spadajícím v širokých záhybech k zemi.
lot: 32 -

SNĚNÍ


LOUIS JACQUES GUIGUES (1867-1943)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 32cm; období: Počátek 20. století

Kararský mramor. Značeno: L GUI GUES. Vzadu nálepky: s přípisem: Guigues / Louis / Bessèges and number: 16 /15/14. Komorní mramorová plastika půvabného ženského půlaktu jakoby se odpoutávajícího ze základní kamenné materie znázorňuje dívčin příjemný duševní stav. Lehce zakloněnou hlavu se zavřenýma očima a s naznačeným úsměvem obklopují bohaté vlnité vlasy spadající kolem ramen. Jejím autorem je francouzský sochař Louis-Jacques Guigues, žák Alfréda Bouchera a poté Augusta Rodina. Když v roce 1881 Boucher získal na Salonu cenu za sousoší La Piété Filiale, poskytl povzbuzení a inspiraci nové generaci sochařů, jakými byli např. i Guigues, Laure Coutan, Camille Claudel. V letech 1922–1925 se pak Guigues stal ředitelem školy Ecole des Beaux-Arts v Montpellieru.
lot: 33 -

ČTYŘI KRESBY K BÁSNI KARLA HYNKA MÁCHY MÁJ


MAX ŠVABINSKÝ (1873–1962)


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 922 EUR)
období: 1900

Uhel, karton. I. Dívka; 48 × 35 cm. Schoulená dívka sedí na břehu nočního jezera, kresba k první části Máje. Kresba je náčrtem k většímu pastelu Májová noc (1900, 78,5 × 58 cm, Národní galerie v Praze, K 41.584). II. Šibeniční vrch – průvod duchů; 49 × 36 cm. Pod popravčím kolem s vpleteným tělem odsouzence prochází průvod devíti postav, oděných do bílých rouch. Je to ilustrace k I. intermezzu Máchova Máje. III. Soutěska; 48 × 36 cm. Je to ilustrace k II. intermezzu Máchova Máje: „V hlubokém ouvalu klínu sbor u velikém kole sedí (…) Vůdce zhynul.“ IV. Jezdec; 48,5 × 37 cm. Ilustrace k závěrečné části Máje: „Poslední v roce den (…) jen blíže jezera slyšeti koně krok. Mého to koně krok.“ Z odborného posudku prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc: „Připsání tohoto souboru kreseb Maxmiliánu Švabinskému se opírá o reprodukci kresby Šibeniční vrch – průvod duchů v monografii F. V. Krejčího Karel Hynek Mácha, kniha o českém básníku z roku 1907, za str. 144. Tato kresba byla ještě roku 2001 v monografii J. Orlíkové pokládána za nezvěstnou. Kresby nevznikly jako objednané ilustrace a to vysvětluje jejich svěží fakturu. Jsou to doklady vynikajícího kreslířského umění M. Švabinského, tlumočící jeho silný prožitek Máchova Máje, ukazující také jeho opomíjený vztah k modernímu symbolismu. Pro F. Žákavce byl Průvod duchů, který zřejmě znal jen z Krejčího monografie zajímavý tím, ‚že je ubrán v řízy záhybů spíše wattsovských, prerafaelitských‘. Kresba Jezdec zase ukazuje, že Švabinskému nebyl vzdálený ani impresionistický názor, zdůrazňující smyslovou bezprostřednost. Kresba Soutěska prozrazuje, že Švabinský nejspíše viděl figurální kompozice v Muchově Očenáši z roku 1897. Nejautentičtější je kresba Dívka, protože tam se Švabinského smyslový názor spojuje s tématem ženy a v jejím vztahu k přírodě vytváří přirozenou kosmologii. Celý soubor je vítaným obohacením pohledu na ranou tvorbu předního českého umělce.“ Ref.: Volné směry, 1902; F. V. Krejčí: Karel Hynek Mácha, kniha o českém básníku, 1907.
lot: 34 -

MÍSA


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Vyřezávané a polychromované březové dřevo. Značeno vzadu: vtlačená značka, nečitelné číslo. Průměr: 45,5 cm Mísa s hladkým dnem po obvodu na krajích zdobena řezbou s rostlinným dekorem a vykládaná oblázky.Autorem návrhu mísy je Alexej Zinovjev. Ref.: Jesco Oser, Talashkino, Objects in wood from the workshops of princess M. Kl. Tenisheva, Rudentsovykh Publishing House, Moscow, 2016, str. 523. TALAŠKINO – soubor uměleckých předmětů ze dřeva a textilu vytvořených v uměleckých dílnách v Talaškinu. V devadesátých letech 19. století a na počátku 20. století tam působilo několik významných ruských umělců (např. Maljutin, Zinovjev, Beketov, Mišonov, Roerich), v dějinách umění se však Talaškino nejvíce spojuje se jménem jeho zakladatelky a provozovatelky kněžny Marie Klavdievny Teniševové (1858–1928). Kněžna Teniševová byla mimořádně činorodá a umělecky orientovaná žena. Získala hudební vzdělání v oboru operního zpěvu, profesně se v něm však uplatnila jen minimálně. Věškerou svou energii a zájem napřela do výtvarného umění a vzdělávání. Finanční prostředky, které jí zajistil sňatek s knížetem Vjačeslavem Nikolajevičem Teniševem (1843–1903) jí umožnily zakládat školy, sbírat staré ruské i evropské umění, vybudovat umělecké dílny, postavit muzeum i pravoslavný chrám. Patřila k zakladatelům a podporovatelům Djagilevova uměleckého hnutí a časopisu Mir iskusstva. Později se aktivně věnovala tvorbě emailů. Jejím nejvýznamnějším počinem byly umělecké dílny v Talaškinu. Talaškinské panství nedaleko Smolenska v nejzápadnější části Ruska zakoupili manželé Teniševovi v roce 1893 od kněžny Ekateriny Svjatopolk-Četvertinské, dávné přítelkyně a v pozdější době společnice Marie Klavdievny. Krátce nato zde vznikla zemědělská škola pro děti rolníků z vesnic příslušejících k talaškinskému hospodářství. Součástí vzdělávacího programu byly i rukodělné práce podle vzorů tradičního ruského lidového umění, jehož mnohé příklady se nacházely ve sbírce Teniševové. Z těchto školních tříd se vyvinuly samostatné uměleckořemeslné dílny. Produkovaly nábytek, řezbářské práce, keramiku, textil, především výšivku – měly i vlastní barvířskou dílnu. Od napodobování starých předloh se tvorba dílen pod vedením Sergeje Vasiljeviče Maljutina (1859–1937) posunula k volnějšímu designu, avšak původní inspirace lidovým uměním zůstala zachována. Odbyt produkce dílen zajišťoval vlastní talaškinský obchod Rodnik (zal. 1903) v Moskvě. V Evropě byly práce talaškinských dílen poprvé ukázány na světové výstavě v Paříži v roce 1900. Tenišev byl tehdy jmenován generálním komisařem ruské účasti, jeho žena obstarávala část výtvarného umění. Talaškino zde vzbudilo velký ohlas. Produkce dílen pak byla vystavována v dalších evropských městech, v roce 1909 také v Praze v Topičově galerii. Nabízené předměty nepochybně pocházejí z tohoto zdroje, většina z nich pak přímo z Topičovy rodiny. Autorem většiny řezbářských prací je Zinovjev, dva z předmětů navrhla sama Teniševová a návrh jedné z výšivek lze připsat Nikolaji Konstantinoviči Rerichovi (1874–1947). PhDr. Anna Janištinová
lot: 35 -

PORTRÉTNÍ RÁMEČEK


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 37cm; šířka: 16.5cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Vyřezávané, mořené a polychromované březové dřevo. Verso uvedeno číslo N504 a přípis: „Tento rám je prací z ateliéru kněžny Marie / Teniševové Talaškino“. Podrobnosti v: „Dílo VII/140“. Značka s letopočtem. Dekorativní rámeček s motivem mužika je prací Alexeje Zinovjeva. Ref.: Jesco Oser, Talashkino, Objects in wood from the workshops of princess M. Kl. Tenisheva, Rudentsovykh Publishing House, Moscow, 2016, str. 475.
lot: 36 -

BALALAJKA


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 66cm; šířka: 38.5cm; hloubka: 9cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Vyřezávané a polychromované březové dřevo. Malba na přední části zobrazuje venkovskou krajinku s kostelíkem a plachetnicí.
lot: 37 -

DOZA VE TVARU VEJCE


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
výška: 23cm; šířka: 14cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Vyřezávané, mořené a polychromované březové dřevo. Dóza ve tvaru vejce zdobená po obvodu řezbou s rybami. Autorem návrhu je Alexej Zinovjev.
lot: 38 -

DOZA VE TVARU VEJCE


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
výška: 28cm; šířka: 12cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Vyřezávané a polychromované březové dřevo. Na dně značka. Dóza ve tvaru vejce zdobená řezbou. Autorem návrhu je Alexej Zinovjev.
lot: 39 -

DOZA VE TVARU VEJCE


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
výška: 23cm; šířka: 11cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Vyřezávané, mořené a polychromované březové dřevo. Na dně značka. Dóza ve tvaru vejce zdobená po obvodu řezbou s rybami. Autorem návrhu je Alexej Zinovjev. Ref.: Jesco Oser, Talashkino, Objects in wood from the workshops of princess M. Kl. Tenisheva, Rudentsovykh Publishing House, Moscow, 2016, str. 548.
lot: 40 -

KRABIČKA


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 18cm; šířka: 18.5cm; hloubka: 13cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Vyřezávané, mořené a polychromované březové dřevo, kov. Krabička ve tvaru domečku s odklápěcím víkem je zdobena řezbou s geometrickým dekorem. Na přední straně má zámek. Autorem návrhu je Alexej Zinovjev.
lot: 41 -

KRABIČKA


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 8.5cm; šířka: 12.5cm; hloubka: 7.5cm; období: 1903; Rusko, Talaškino

Vyřezávané, mořené a polychromované březové dřevo. Verso značka s letopočtem 1903. Krabička kvádrového tvaru s řezbou draka na víčku a geometrickým dekorem po obvodu povrchu. Autorkou návrhu je kněžna Marie Teniševová. Ref.: Jesco Oser, Talashkino, Objects in wood from the workshops of princess M. Kl. Tenisheva, Rudentsovykh Publishing House, Moscow, 2016, str. 378.
lot: 42 -

KRABIČKA


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 14cm; šířka: 13.5cm; hloubka: 9.5cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Vyřezávané, mořené a polychromované březové dřevo. Verso značka s letopočtem. Krabička ve tvaru domečku s vyřezávaným rostlinným dekorem, jejíž autorkou je kněžna Marie Teniševová. Ref.: Jesco Oser, Talashkino, Objects in wood from the workshops of princess M. Kl. Tenisheva, Rudentsovykh Publishing House, Moscow, 2016, str. 379, 474.
lot: 43 -

KRABIČKA


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 8 000 CZK (314 EUR)
výška: 12cm; šířka: 9.5cm; hloubka: 9cm; období: Před 1905, Rusko, Talaškino

Vyřezávané, mořené a polychromované březové dřevo. Jednoduchý tvar kvádru se zadní prodlouženou stěnou a odklápěcím víčkem. Krabička je nahoře i po obvodu zdobena jednoduchým geometrickým dekorem.
lot: 44 -

TŘI KRABIČKY


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 15 000 CZK (588 EUR)
výška: 6.5cm; šířka: 11cm; hloubka: 7cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Vyřezávané a polychromované březové dřevo. Tři krabičky stejného tvaru kvádru, nahoře s rovným vysunovacím víčkem, zdobené geometrickým dekorem.
lot: 45 -

ŠÁLA


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 12 000 CZK (471 EUR)
výška: 157cm; šířka: 42cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Bavlna, hedvábí, výšivka hedvábnou a kovovou nití.
lot: 46 -

ZÁVĚS


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 14 000 CZK (549 EUR)
výška: 82cm; šířka: 45cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Lněné plátno, třásně hedvábné. Výšivka s rostlinným motivem kovovou nití a hedvábím, kontury hedvábím a vlnou.
lot: 47 -

POKRÝVKA


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 8 000 CZK (314 EUR)
výška: 90cm; šířka: 41cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Bavlněno hedvábný plyš. Vsazená výšivka v počítané síti. Opotřebováno běžným použitím.
lot: 48 -

POKRÝVKA


TALAŠKINO


vyvolávací cena: 10 000 CZK (392 EUR)
výška: 74cm; šířka: 78cm; období: Před 1905; Rusko, Talaškino

Bavlněno hedvábný plyš. Vsazená výšivka v počítané síti. Opotřebováno běžným použitím.
lot: 49 -

VĚTRNÝ DEN


FERDINAND ENGELMÜLLER (1867-1924)


vyvolávací cena: 85 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 68cm; šířka: 82.5cm; období: 1907

Olej, plátno, adjustováno na kartonu. Sign. vpravo dole: F. ENGELMÜLLER 1967. Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „Obraz Větrný den je nepochybná a velmi kvalitní práce F. Engelmüllera, žáka prof. J. Mařáka na pražské AVU. Po ukončení studia byl v roce 1896 mezi zakladateli Mánesa, ale po dvou letech spolek opustil a vstoupil do Jednoty umělců výtvarných. V roce 1897 si na Masarykově nábřeží otevřel velmi úspěšnou malířskou školu, která se stala oficiální přípravkou pro žáky Akademie. V roce 1916 se přestěhoval do Hrzánského paláce v Loretánské ulici, do bývalého bytu T. G. Masaryka, kde rozšířil svoji malířskou školu a z ateliéru s terasou nad Prahou učinil centrum pražské umělecké společnosti. Hodně cestoval a v Čechách nejraději maloval v Polabí a na Třeboňsku. Na začátku svého uměleckého působení byl ovlivněn Chittussim, maloval společně se Slavíčkem a v polovině 90. let byl zaujat dekadentní poezií. Častými náměty jeho obrazů byly zasněné náladové krajiny, melancholické pohledy do starých parků, zejména v podzimním večerním čase, zarostlé a opuštěné klášterní zahrady. Také krajiny za různého počasí, jako příklad vidíme předložený Větrný den. Působivá krajinná perspektiva a kultivovaná barevnost znázorňuje náladu letního dne za větrného počasí, vítr ohýbá stromy i rákosí na břehu řeky a žene vpřed bílé mraky zaplňující oblohu. Vše je zachyceno mistrovským malířským provedením. Větrný den patří k vynikajícím autorovým obrazům.“
lot: 50 -

RODINA


VINCENC BENEŠ (1883–1979)


vyvolávací cena: 190 000 CZK (7 451 EUR)
výška: 38cm; šířka: 47cm; období: Kolem 1908

Olej, plátno. Obraz, jenž pochází ze sbírky Benešova přítele sochaře Karla Dvořáka, je vzácnou ukázkou velmi raného autorova díla. Pochází z období těsně po studiu Beneše na pražské AVU a jeho návratu ze studijních cest v Německu a Paříži, po němž se v tvorbě již odráží vliv francouzského moderního malířství, zejména fauvismu a kubismu. V českém umění se pak dostává do středu dění a inspiruje se jak stylově, tak námětově tvorbou členů Osmy a Skupiny výtvarných umělců, z nichž nejvíce především Bohumilem Kubištou. Jak uvádí v odborném posudku PhDr. Mahulena Nešlehová: „Obraz představuje setkání u stolu, na němž spočívá světlo a modeluje přítomné osoby, a to vpravo sedící ženu v šátku, tvář dívky, vlevo sedícího muže a zezadu pojatou matku s dítětem. V roce 1908 (do října 1908) sdílel Beneš s Kubištou společný ateliér (viz B. Kubišta, Korespondence a úvahy, Praha 1960). Tehdy se příslušníci Osmy (Beneš vystavoval na druhé výstavě konané v létě 1908 v Topičově salonu) zabývali výrazovými možnostmi kontrastních barev, a Kubišta se navíc věnoval tematice všedního dne (z roku 1908 připomeňme jeho pastely Pradlen, a obrazy Ve vlaku a V kuchyni).“
lot: 51 -

NÁBŘEŽÍ V PAŘÍŽI


EMIL ORLIK (1870–1932)


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 804 EUR)
výška: 53cm; šířka: 48cm; období: 1910

Olej, plátno. Sign. vpravo dole: orlik, 10. Verso razítko: Quai Voltaire / Sennelier. Obraz vystihující jako fotografická momentka atmosféru městského nábřeží vznikl pravděpodobně při cestě Emila Orlika do Francie roku 1910. Obrazový výřez s vozkou a částí kočáru s koněm v předním obrazovém plánu vytváří dojem nahodilého dění na ulici. Je předznamenáním Orlikova zájmu o fotografii, s níž intenzivněji začal experimentovat po 1. sv. válce. Emil Orlik byl však především mistrem kresby a světově vynikl jako dokonalý grafik. Svým stylem se zařadil do proudu vídeňské secese a vešel ve známost především jako portrétista. Nejprve studoval na malířské přípravce u H. Knirra v Mnichově a v letech 1893–1894 na mnichovské Akademii. Na popud V. Bodeho se stal v r. 1905 profesorem na pražské UPŠ. Zdokonaloval se ve výtvarných technikách, v Praze se naučil litografii, v Mnichově barevnému dřevorytu, v r. 1898 pastelu, r. 1900 cestoval do Japonska, kde se učil v dílnách dřevorytců a tiskařů tradiční japonské tiskové techniky. Zavítal i do Číny, Egypta, Severní Ameriky, Holandska, Francie nebo Švýcarska. Je považován za kronikáře své doby, protože na svých grafikách zachytil podobu mnoha významných osobností jako A. Einsteina, A. Schnitzlera, E. Janningse, T. Manna aj. Jeho dílo je vyhledáváno sběrateli v Čechách i v zahraničí.
lot: 52 -

KVETOUCÍ SAD


JOSEF ULLMANN (1870–1922)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 48.5cm; šířka: 53cm; období: 1912

Olej, karton. Sign. vpravo dole: J. Ullmann / 1912. Jarní krajina s jabloňovým sadem v květu je autentické dílo malíře Josefa Ullmanna vzniklé v roce 1912. Svěží a lyricky působivá malba založená na klasických kompozičních zásadách, je provedena v plenérovém impresionistickém výtvarném názoru. Významný český krajinář Josef Ullmann zpočátku studoval v Mnichově, později se stal žákem pražské AVU u prof. Pirnera a J. Mařáka. Byl členem S.V.U. Mánes. Na prvních výstavách v Rudolfinu představoval rozměrné krajiny, na pozdějších menších krajinách pak zachycoval především náladu a přírodní atmosféru. Kolem roku 1910 se již natrvalo oddal ryzímu impresionismu se silnými akcenty žluté, červené, bílé, modré a dalších nelomených čistých barev, přičemž dosáhl zejména v letních a zimních motivech výrazově přesvědčivých výsledků.
lot: 53 -

TOUHA


LADISLAV ŠALOUN (1870–1946)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 34cm; období: Kolem 1915

Kararský mramor. Značeno vpředu dole: Š. V půvabné komorní plastice Šaloun spojuje svůj um expresivního vyjádření niterních duševních stavů, navazuje tak na předchozí sérii menších plastik z počátku století, se svobodou naplno vizualizovat erotickou ženskou krásu. Její pozici jako ústřední námět otevřelo umělcům období přelomu 19. a 20. století, kdy: „Na metafyzický trůn vesmíru jest nyní dosazena žena, a na mystický oltář zvednuta láska, která hýbe sluncem a ostatními hvězdami. Žena sesadila ostatní síly a hodnoty života v umění nebo odsunula je do pozadí, takže jsou chápány a ceněny jen jejím prostřednictvím a oblity jen tou září, která na ně dopadá odrazem od ní. Žena stává se skoro výlučně inspirátorkou poesie a umění…“ F. X. Šalda, Boje o zítřek, Meditace a rapsodie, Praha, 1948, str. 58–59). Identické dílo v majetku NG v Praze inv. č. P 8005.
lot: 54 -

MADONA


FRANZ METZNER (1870–1919)


vyvolávací cena: 240 000 CZK (9 412 EUR)
výška: 39cm; období: Kolem 1913; Německo

Kararský mramor. Český rodák patřil na počátku 20. století k významným osobnostem Wiener Secession. V letech 1903–1906 a 1909 působil jako profesor vídeňské uměleckoprůmyslové školy. Jeho stěžejní práce jsou spojovány především s architekturou. Účastnil se mimo jiné na výzdobě Stocletova paláce v Bruselu. Metznerovým nejznámějším dílem je vnitřní výzdoba památníku Bitvy národů v Lipsku. V Čechách působil především v Liberci, Jablonci nad Nisou, Teplicích a v Praze. Představovaná Madona náleží k pozdnímu autorovu dílu, pro něž jsou typické hladké esovité linie. Z významné pražské sbírky Bohuslava Duška. Ref.: Mezery v historii 1890–1938, Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Praha, 1994, str. 50. Terakotová verze In: Franz Metzner Ein Bildhauer der Jahrhundertwende in Berlin-Wien-Prag-Leipzig. Mnichov, 1977, str. 95, obr. 52.
lot: 55 -

VÁZA


JOSEF HOFFMANN (1870–1956)


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 941 EUR)
výška: 20.5cm; období: 1912; Čechy, Klášterský Mlýn, Lötz Witwe

Sklo čiré, podjímané bílým sklem, s vnějším odleptávaným hnědofialovým rostlinným a geometrickým dekorem.
lot: 56 -

VÁZA


RENI SCHASCHL (1895–1979)


vyvolávací cena: 38 000 CZK (1 490 EUR)
výška: 16.2cm; období: 1916-1921; Rakousko (Wiener Werkstätte)

Sklo, bíle kolorováno, zlaceno. Zespodu značeno: R.SCHASCHL / WW. Váza ve tvaru poháru, nahoře mírně projmutá, dole zlacená. Dekorována po celém povrchu bílou malbou s dívčí postavou a florálními motivy. Ref: Das Böhmische Glas, 1700-1950, Passauer Glasmuseum, IV.520.
lot: 57 -

SKLENĚNÁ DÓZA


MATHILDE FLÖGL (1893-1958)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 15cm; šířka: 13.5cm; období: Počátek 20. století; Rakousko (Wiener Werkstätte)

Sklo, kolorované. Zespodu značené: WW. Dóza s víčkem z čirého skla, nahoře mírně projmutá. Po obvodu pláště dekorována zeleně a žlutě malovanými pruhy s figurálními a florálními motivy.
lot: 58 -

KVĚTINÁČ S PUTTI


MICHAEL POWOLNY (1871–1954)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 17cm; šířka: 20cm; hloubka: 20cm; období: Kolem 1910; Rakousko (Gmundner keramik)

Keramika, bílá, žlutá, růžová, modrá a zelená glazura. Zespodu vtlačené dvě značky. Obal na květináč krychlového tvaru. Výplně čtyř polí po stranách jsou dekorovány reliéfními putti, zobrazenými frontálně a rozkročenými, obklopenými pestrobarevným kvítím. Otluk v horním rohu.
lot: 59 -

PUTTI PODZIM


MICHAEL POWOLNY (1871–1954)


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 941 EUR)
výška: 38cm; období: Kolem 1907; Rakousko (Wiener Keramik)

Keramika bílého střepu, pestře glazováno. Návrh Michael Powolny, zhotovila firma Wiener Keramik Vzadu vtlačené značky MP a WK. Návrhy Michaela Powolny pro Wiener Werkstätte zahrnovaly i figurální výtvory v černobílých a v pestrobarevných variantách. Důležitou roli hrál motiv putti, který je všeobecně s jeho jménem spojován. Ref.: Frottier E., Michael Powolny, číslo soupisu WV
lot: 60 -

PUTTI JARO


MICHAEL POWOLNY (1871–1954)


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 941 EUR)
výška: 38cm; období: Kolem 1907; Rakousko (Wiener Keramik)

Keramika bílého střepu, pestře glazováno. Návrh Michael Powolny, zhotovila firma Wiener Keramik Na dně vtlačené značky: MP a WK. Putti od významného návrháře Michaela Powolny, který byl rovněž průkopník v odvětví keramiky na počátku 20. století. Založil známou rakouskou značku Wiener Keramik, jež produkovala keramiku a porcelán pro Wiener Werkstätte. Ref.: Frottier E., Michael Powolny, číslo soupisu WV
lot: 61 -

DVĚ ŽIDLE


OTTO PRUTSCHER (1880–1949)


vyvolávací cena: 48 000 CZK (1 882 EUR)
výška: 92cm; šířka: 48cm; hloubka: 55cm; období: 1912-1914; Rakousko (Wiener Werkstätte)

Černěný politurovaný dub, nově čalouněno. Zezpodu ražená značka Thonet. Párové židle s nohami ve stylu iónských sloupů, nahoře s volutami, jsou ukázkou vídeňské secese ze slavných Wiener Werkstätte. Pro tyto uměleckořemeslné dílny inspirované britským hnutím Arts & Crafts, navrhovalo mnoho významných umělců, založeny byly J. Hoffmannem, K. Moserem a F. Waerndorferem.
lot: 62 -

DVĚ ŽIDLE


FRANTIŠEK BÍLEK (1872–1941)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 77cm; šířka: 40cm; hloubka: 40cm; období: Kolem 1900

Bukové dřevo, zbytky polychromie a původního čalounění. Secesní židle navržené významným českým sochařem Františkem Bílkem pro prostory jeho ateliéru v Chýnově. Na opěradlech v horní části motiv ptačích hlav.
lot: 63 -

JARNÍ KRAJINA


JINDŘICH PRUCHA (1886-1914)


vyvolávací cena: 450 000 CZK (17 647 EUR)
výška: 52.5cm; šířka: 58.5cm; období: Kolem 1913

Olej, plátno. Sign. vlevo dole: Prucha. Verso: razítko výstavy v Mánesu. Na blindrámu tužkou nápis: p. Zeman, Praha VII, Kamenická 37. Jarní krajina s dramatickým nebem je prvotřídní ukázkou výtečného malířského rukopisu Jindřicha Pruchy z jeho vrcholného období tvorby. Celá Pruchova tvorba není rozsáhlá, maloval prakticky jen sedm let. Přesto patří k největším koloristům své doby. Od raných prací, v nichž se vyrovnával s impresionismem, se postupně promaloval k barvitějšímu výrazu. Jeho dílo lze považovat za originální syntézu evropských avantgardních směrů expresionismu a fauvismu. Rozhodujícím impulsem jeho umělecké dráhy byla návštěva výstavy francouzského moderního umění v Praze v roce 1907. Jeho malířská tvorba kolem roku 1910 dosáhla koloristických hodnot, souměřitelných s nejlepšími pracemi francouzských fauvistů. Přestože jeho dílo tvoří převážně tradiční náměty krajin a portrétů, Prucha je ve shodě s dobovými trendy zpracovává moderně, barvou i kompozicí. Osudovou krajinou se mu staly Železné hory, kde jeho otec zakoupil samotu zvanou Županda. Zde objevoval vnitřní rytmy přírody, maloval krajiny s nízkým horizontem, do nichž projektoval svou nevyrovnanou a depresivní osobnost. Pruchův nadějný umělecký nástup přerušila mobilizace. Tragická smrt na frontě první světové války předčasně uzavřela jeho tvorbu. Pohřben byl v hromadném hrobě. Restaurátorská zpráva a technologický průzkum ak. mal. Tomáš Berger.
lot: 64 -

MILOSRDNÝ SAMARITÁN


JAN PREISLER (1872–1918)


vyvolávací cena: 3 800 000 CZK (149 020 EUR)
výška: 30cm; šířka: 47cm; období: Po 1910

Olej, plátno. Verso razítka: Pozůstalost Jana Preislera; vystaveno v Mánesu 1928; sbírka Oldřicha Blažíčka. Štítky: Výstava K.V.U. 1935 s pojistnou cenou 8000 Kč; přihláška k výstavě Dra Feigla v Praze II. Obraz, který původně pochází z Preislerovy pozůstalosti a byl vícekrát vystavován, je vynikající ukázkou malířova spontánního a přitom stylového projevu. Jak uvádí v odborném posudku prof. PhDr. Petr Wittlich, Csc: „Upoutal pozornost Antonína Matějčka, autora základní Preislerovy monografie z roku 1950, který ho datoval do let 1913–1914 a pochopil jako ‚úchvatné podobenství utrpení a lásky‘ a jako výraz Preislerova vnitřního neklidu, jako reakci na únavu z přísné metodičnosti a klasičnosti, kterou si malíř uložil v letech 1909–1912. Novější literatura ale chápe obraz v konkrétnějším kontextu jeho práce. Jako osobní reakci na stejnojmenný obraz Emila Filly, který vzbudil diskusi, když byl vystaven na jarní výstavě spolku Mánes v roce 1911. Preisler se živě zajímal o činnost mladší generace ze skupiny Osmy a prosazoval jejich přijetí do Mánesa. Názor, že ve svém Milosrdném Samaritánovi reagoval na Fillu je vysoce pravděpodobný i z toho důvodu, že takové dramatické téma je v Preislerově tvorbě výjimečné. Srovnání obou obrazů skvěle ukazuje, jak se v této ideální soutěži projevila různost uměleckého názoru. I Když má Preislerův obraz také velkou expresi, projevující se v rukopise, je komponován se zkušeností, kterou mu přinesly jeho dřívější dekorativní úkoly. Právě to spojení exprese s kompoziční zralostí vytváří zvláštní hodnotu Preislerova projevu oproti Fillovu ‚baroknímu‘ násilnictví. Barevně je Preislerův obraz spíše skicou nechávající prosvítat bílý podklad, který obraz sjednocuje. Zajímavým detailem je použití černé barvy, která měla dříve v období Černého jezera, u Preislera velký obsahový i výtvarný význam. Černý kůň je tady důležitý právě jako barevný expresivní prvek, vnášející do dramatického výjevu démonickou notu. Hnědá a červená Samaritána, jako barvy života, jsou zde obklíčeny černotou koně a bělobou umírajícího muže, a v této kontrastní a přesto harmonované skladbě barev zase Preisler ukazuje své geniální barevné cítění. Milosrdný Samaritán patří k těm Preislerovým obrazům, které prokazují jeho velké umělecké mistovství a přímo ten umělecký potenciál, který Preislera kvalifikoval jako zakladatele českého moderního malířství.“ Ref.: Jan Preisler (1910–1914); Petr Wittlich, Lenka Bydžovská, Karel Srp, Polana Bregantová; Obecní dům 2003 – str. 301, obr. 313. Jan Preisler – kresby; Petr Wittlich; Odeon Praha 1988 – Náčrt k Milosrdnému Samaritánovi (1910–14), str. 61, seznam vyobrazení obr. 18. Milosrdný Samaritán v díle českých umělců první poloviny dvacátého století; bakalářská práce, Eliška Pecháčková (Katolická teologická fakulta 2007).
lot: 65 -

V PŘÍRODĚ


JAKUB OBROVSKÝ (1882–1949)


vyvolávací cena: 380 000 CZK (14 902 EUR)
výška: 205cm; šířka: 140cm; období: 1914

Olej, plátno. Sign. vlevo dole: Obrovský 1914. Monumentální velkoformátový obraz vyniká kompozicí i svěžím odvážným koloritem. Plátno vykazuje autorovo okouzlení symbolistními tendencemi, které načerpal během svých studií u prof. M. Pirnera, secesní dekorativností a tradiční akademickou malbou odkazuje k M. Švabinskému a jsou zde již patrné náznaky progresivnějších proudů, které v té době reprezentovala například tvorba J. Preislera. Podobně jako mnoho umělců na přelomu 19. a 20. století se Obrovský snažil ve své tvorbě zachytit přirozený stav souznění člověka ve ztracených rájích v idylickém bezčasí. Ponořen do vlastních představ si vytvářel vztah k přírodě, v němž dominovalo hluboké zaujetí krásou ženského těla, sahající až k antice a renesančním vzorům. Nejen jeho dekorativní nástěnná panó, ale i jiné práce, například tohoto charakteru, vykazují znaky kvality, jež jsou patrné zejména ve svěžím koloritu a suverénním štětcovém přednesu. Celkový umělecký dojem je podtržen také optimistickou harmonickou atmosférou. Unikátní práce pochází ze sběratelsky atraktivního období okolo roku 1914. Český figurální malíř, grafik a sochař, v letech 1897–1901 byl žákem UPŠ v Praze a v letech 1901–1905 studoval na AVU u profesorů E. K. Lišky a později u M. Pirnera. Svým talentem zaujal již během studia, maloval dekorativní náplně a vlysy pro výstavy v Praze a Plzni. V r. 1907 vyhrál Hlávkovo stipendium a odjel do Říma. Tam se sešel s O. Nejedlým a J. Štursou, se kterými cestoval po Sicílii a Syrakusách. Po návratu se věnoval několika zajímavým veřejným zakázkám na výzdobu průčelí bankovních domu a výstavních pavilonů. Maloval také oltářní obrazy a fresky v kostele sv. Václava v pražských Bohnicích. Zobrazování kočovných cikánů v rodném kraji se stalo jedním z jeho typických námětů. Sochařství se začal věnovat až po r. 1923. Byl členem České akademie věd a později také Societe Nationale des Beaux Arts v Paříži, od r. 1919 byl profesorem na AVU. Pravidelně obesílal výstavy doma i v zahraničí, kde se těšil zaslouženému úspěchu. Ref.: Zlatá Praha, 1919, roč. 36., číslo 23–24, str.156.
lot: 66 -

ZÁTIŠÍ S RŮŽEMI


OLDŘICH KONÍČEK (1886–1932)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 93.5cm; šířka: 67.5cm; období: 1914

Olej, plátno. Sign. vlevo dole: Koníček 14. V obraze Zátiší s růžemi, náležejícího do těsně předválečného období, můžeme sledovat ještě inspiraci postimpresionismem, kterou Koníček získal při návštěvě Francie. Roku 1910 zde autor studoval především díla Cezanna, Deraina, Matisse a Friesze. V kompozici na květované drapérii je na zlatý řez umístěna váza s růžemi. Modelace vázy bílou barvou skvěle kontrastuje a dodává prostorovost jinak živě barevnému obrazu. Malíř, žák prof. V. Bukovace a R. Ottenfelda na AVU, vystavoval poprvé ještě před nastoupením na studia a jeho obrazy zaznamenaly úspěch, v roce 1908 měl výstavu v Rudolfinu a v roce 1910 se stal členem S.U.V. Mánes. Věnoval se malování podobizen, aktů, figurálních kompozic a zátiší. Řada jeho obrazů je vysoce ceněna pro svou téměř až dokumentaristickou kvalitu. Podnikl také mnoho studijních cest po vlasti i Evropě, jeho obrazy byly vystaveny v Paříži, Curychu, Bernu, Bolzanu, Benátkách, Římě či ve Vídni.
lot: 67 -

MIKULÁŠSKÁ TROJICE


VRATISLAV HUGO BRUNNER (1886-1928)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
období: 1920; Čechy (Artěl)

Dřevo soustružené, barevně malované. Dle návrhu V. H. Brunnera pro Artěl. Doza ve tvaru Mikuláše: 27 x 20 cm; Doza ve tvaru Čerta: 20 x 20 cm; Doza ve tvaru Anděla: 19 x 15 cm. Vratislav Hugo Brunner, byl český typograf, ilustrátor, grafik, karikaturista, autor hraček, divadelních scénografií, malíř, který významně zasáhl i do vývoje české knižní grafiky. V roce 1908 byl jedním ze spoluzakladatelů Artělu (spolu s J. Bendou, H. Johnovou a M. Teinitzerovou). Od roku 1919 byl profesorem na UMPRUM v Praze. Jeho žákem a později asistentem byl Josef Kaplický. Název Artěl souvisel s velmi vzdáleně rezonující společností v carském Rusku zaměřenou na obrodu lidové řemeslné tvorby z konce 19. století, iniciovanou kněžnou Tenyševovou se sídlem v jedné z jejích vesnic - Talaškinu nedaleko Moskvy. V Čechách to byla jedna z poloh národně obrozeneckého hnutí a jeden z mnoha výrazů tehdejšího středoevropského panslavismu vyvěrajícího z rostoucího odporu k nenáviděné Vídni a k Rakousko-uherské monarchii. Faktickou inspirací však byla obdobná sdružení, nedávno založená v sousedních zemích - Wiener Werkstätte v Rakousku a Werkbund v Německu a celoevropské snahy o reformu užitého umění navazující na anglické hnutí Arts and Crafts s prosazováním nových idejí, jaké byly v „českém království" též aktuální. Identické dozy ve sbírce UPM v Praze. Ref.: Fronek J., Artěl, Praha 2009, str. 146-147.
lot: 68 -

KUBISTICKÁ LOŽNICE


JOSEF GOČÁR (1880–1945)


vyvolávací cena: 700 000 CZK (27 451 EUR)
období: 1912; Čechy, Praha

Mahagon, javor, mosaz, opaxidové sklo. 2 x šatní skříň: 180x72x59 cm; 2 x noční stolek: 80x40x38 cm; 2 x postele: 118x102x208 cm; komoda: 99x91x80 cm. Vzácný celek souboru nábytku do ložnice z návrhu významného českého architekta Josefa Gočára. Zhotoven v PUD (Pražské umělecké dílně). Ukázka rané Gočárovy kubistické tvorby pochází z vybavení vily známého českého historika, profesora Julia Glücklicha, kterou pro něho architekt navrhl. Funkcionalistická vila v kolonii Baba (Na Babě 2, Jarní ul. č.p.1798/3 ) byla postavena v roce 1934, dá se ale předpokládat, že vilu si profesor Glücklich vybavil Gočárovým nábytkem, který vlastnil již dříve. Ref.: Český svět, obrazový týdeník, roč. IX./ září 1912-březen 1913.
lot: 69 -

STOLNÍ KUBISTICKÉ HODINY


JOSEF GOČÁR (1880–1945)


vyvolávací cena: 95 000 CZK (3 725 EUR)
výška: 25cm; šířka: 30cm; hloubka: 14cm; období: 1914; Čechy, Praha

Dubové dřevo, hnědě a černě mořené, kov. Český architekt Josef Gočár zanechal důležitou stopu i v návrzích nábytku a interiérového vybavení. Stejně jako jeho kolegové J. Kotěra nebo P. Janák pracoval na architektonickém a interiérovém návrhu tak, aby tvořily jeden celek. V r. 1912 spoluzaložil s P. Janákem a J. Chocholem skupinu Pražské umělecké dílny (PUD). Vznikaly v nich exkluzivní kusy určené pro konkrétní klienty, zejména pro jeho přátele a známé, herce, umělce a lékaře. Nábytkové kusy a další designové doplňky jsou vyrobeny z kvalitního masivního dřeva a v současné době jsou vysoce oceňovány a nachází se v nejvýznamnějších sbírkách. Ref.: Josef Gočár, Zdeněk Lukeš, Titanic, 2010, soupis děl, č. 453.
lot: 70 -

KUBISTICKÁ VÁZA


VLASTISLAV HOFMAN (1884–1964)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 25cm; období: 1914-1916; Čechy (Artěl)

Měkká kamenina, bílá glazura, černý dekor. Značeno na spodu VI., Artěl. Dle návrhu Vlastislava Hofmana pro Artěl zhotovila pravděpodobně firma Graniton, Rydl a Thon Svijany-Podolí. Kubistická váza, ve tvaru komolého jehlanu na čtvercové základně, směrem vzhůru stlačeného do lichoběžníku. Na plášti dekor černě malované trojité V hrotem vzhůru, umístěného vždy na osu ploch. Ref.: Český kubismus, Architektura a design 1910–1925, Vitra Design Museum, 1991, str. 270. Fronek J., Artěl, Praha 2009, str. 49.
lot: 71 -

KUBISTICKÁ VÁZA


JOSEF HAVLÍČEK (1899–1961)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 13cm; šířka: 20cm; hloubka: 15cm; období: 1918–1920; Čechy (Artěl)

Měkká kamenina, glazovaná. Značeno zespodu: Artěl, č. 9. Dle návrhu Josefa Havlíčka pro Artěl zhotovila pravděpodobně firma Graniton, Rydl a Thon Svijany-Podolí. Horizontální hranol, vpředu a vzadu vydutý do půlválce, se segmentovými zúženými boky, v nich otvory. Ref.: Fronek J., Artěl, Praha 2009, I.6.3. Drobné umění 1922, č.1, s. 7. Volavková 1981, s.12. Lahoda, Vojtěch. Kubismus. Nakladatelství Brána, spol. s r.o. Olomouc Praha 1996.
lot: 72 -

KUBISTICKÁ DÓZA


PAVEL JANÁK (1882–1956)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 373 EUR)
výška: 12cm; období: 1911; Čechy (Artěl)

Měkká kamenina, bílá glazura s černým geometrickým dekorem sviských pruhů. Pro výrobní družstvo Artěl, navrhl Pavel Janák, zhotovil Graniton, Rydl a Thon. Dóza se šestibokou základnou má mírně vertikálně zalomené stěny do čtyř stran. Černé proužky přecházejí svisle po celé délce ze stanového víčka s černou úchytkou. Mírné otěry, intaktní. Ref.: Identické se nacházejí ve sbírce UPM v Praze, sbírce Nadace českého designu. Český kubismus, Architektura a design, 1910–1925, Vitra Design Museum, str. 276. Fronek J., Artěl, Praha 2009, str. 84, č. kat. I. 1.21.
lot: 73 -

KUBISTICKÁ DÓZA


PAVEL JANÁK (1882–1956)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 373 EUR)
výška: 12cm; období: 1911; Čechy (Artěl)

Měkká kamenina, bílá glazura s černým geometrickým dekorem sviských pruhů. Pro výrobní družstvo Artěl, navrhl Pavel Janák, zhotovil Graniton, Rydl a Thon. Značeno zespodu ARTĚL. Dóza se šestibokou základnou má mírně vertikálně zalomené stěny. Černé proužky přecházejí svisle po celé délce ze stanového víčka s černou úchytkou. Mírné otěry, intaktní. Ref.: Identické se nacházejí ve sbírce UPM v Praze, sbírce Nadace českého designu. Český kubismus, Architektura a design, 1910–1925, Vitra Design Museum, str. 276. Fronek J., Artěl, Praha 2009, str. 22. Knobloch I., Vondráček R., Design v českých zemích 1900–2000, Academia, UPM v Praze, 2016, str. 108.
lot: 74 -

KUBISTICKÁ DÓZA


PAVEL JANÁK (1882–1956)


vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 373 EUR)
výška: 12cm; období: 1911; Čechy (Artěl)

Měkká kamenina, černá glazura se zlatým geometrickým dekorem. Pro výrobní družstvo Artěl, navrhl Pavel Janák, zhotovil Graniton, Svijany-Podolí. Značeno zespodu: D.10. Dóza se šestibokou základnou, se zalomenými stěnami do dvou hran, má stanové víčko s úchytkou. Mírné otěry, intaktní. Ref.: Identické se nacházejí ve sbírce UPM v Praze. Český kubismus, Architektura a design, 1910–1925, Vitra Design Museum, str. 275. Fronek J., Artěl, Praha 2009, str. 87. Design v českých zemích 1900–2000, Iva Knobloch, Radim Vondráček, Academia, UPM v Praze, 2016, str. 108.
lot: 75 -

DÓZA


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 3.6cm; šířka: 7.5cm; hloubka: 4.6cm; období: 20. léta 20. století; Čechy (Artěl)

Pakfong, malachyt. Značeno zespodu: ARTĚL-PRAHA. Oválná dóza navržená patrně Rudolfem Stockarem pro Artěl, má odklápěcí víčko s kubizujícím geometrickým dekorem kosočtverců a uprostřed zasazeným zeleným malachytem.
lot: 76 -

ZÁTIŠÍ S HOUSLEMI


OTAKAR KUBÍN - COUBINE (1883–1969)


vyvolávací cena: 400 000 CZK (15 686 EUR)
výška: 73cm; šířka: 96cm; období: 1920-1921

Olej, plátno. Signováno vpravo dole: Coubine. Z odborného posudku PhDr. Rey Michalové, Ph.D.: „Zátiší s houslemi je autentickým, špičkovým a sběratelsky raritním dílem autora, který je spolu s R. Kremličkou nejvýraznějším představitelem českého moderního klasicismu. Jeho postavení bylo však specifické v tom, že od roku 1912 žil ve Francii a dosáhl světové proslulosti. V rámci hnutí poválečného „návratu k řádu“ se stal doslova konkurentem P. Picassa. Jeho velká figurální kompozice „Krajkářky z Haute Loire“ (1919) vzbudila roku 1919 pozornost na pařížském Salónu Nezávislých. Na základě samostatné výstavy kreseb v knihkupectví Bernouard uzavřel obchodník s obrazy Adolphe Basler s Coubinem ihned smlouvu. Následovaly další výstavy a díla se tak dostala k předním sběratelům a do mnoha světových muzeí a galerií. Zátiší s houslemi je mistrnou ukázkou Coubinova vrcholného (neo)klasicismu z nejlepšího a sběratelsky nejatraktivnějšího období 20. let, kdy autor dosáhl mezinárodního renomé. Spojuje krystalicky čistou, minuciózně kultivovanou výtvarnou formu s představou klidné, tiché krásy domácího intelektuálního zákoutí, plynoucí z vnitřní harmonie jednotlivých složek obrazu (…) Coubinova díla z raných dvacátých let, jako ‚Zátiší s houslemi‘, oceňoval nejvýznamnější teoretik české meziválečné avantgardy, Karel Teige.“ Provenience: Sbírka Adolpha Baslera, Paříž; sbírka JUDr. Vladimíra Bubely, prvorepublikového advokáta, Boskovice. Vystaveno: Otakar Kubín (Coubine), Soubor obrazů, kreseb a grafiky, LXV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Síň Mánesa, Praha, květen – červen 1923, č. k. 8. Souborná výstava Otakara Kubína, Obecní dům, Praha, listopad 1934, č. k. 36 (zapůjčeno z majetku Adolpha Baslera). Výstava díla Otakara Kubína (Coubine), Dům umění, Moravská Ostrava, 20. 8. – 7. 9. 1937, č. k. 37 (zapůjčeno z majetku JUDr. V. Bubely).
lot: 77 -

KYTICE


OLDŘICH BLAŽÍČEK (1887–1953)


vyvolávací cena: 280 000 CZK (10 980 EUR)
výška: 90cm; šířka: 100cm; období: 1926

Olej, plátno. Původní Eckova adjustace. Sign. vlevo dole: O. Blažíček / 1926. Malíř Oldřich Blažíček nebyl jen krajinář, ale jeho tvorba zahrnovala i další škálu námětů. Jak uvádí v posudku PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová, umělcova vnučka: „Rád a často maloval květiny, jak řezané ve váze, tak později, když onemocněl revmatismem, kvetoucí na zahradě domu, který si v roce 1928 postavil v Dejvicích na Hanspaulce. Půvabná Kytice podzimních květin, umělcovou manželkou připravená a dovedně svázaná z pestrobarevných aster a chryzantém do vázy, je nespornou a velmi krásnou prací malíře prof. Oldřicha Blažíčka z roku 1926. Vyznačuje se efektní kompozicí a líbeznou škálou barev, kombinací červených, oranžových, modrých, bílých a zelených tónů a jejich odstínů. Beze sporu patří mezi vynikající malířova díla a je příkladnou ukázkou jeho malířského mistrovství.“ Obraz bude publikován v monografii chystané na podzim roku 2019.
lot: 78 -

KRAJINA Z POLABÍ


VÁCLAV RADIMSKÝ (1867–1946)


vyvolávací cena: 360 000 CZK (14 118 EUR)
výška: 63cm; šířka: 79.5cm; období: Kolem 1920

Olej, karton. Sign. vlevo dole: Radimský. Obraz Krajiny z Polabí je reprezentativní prací krajináře Václava Radimského, namalovanou zřejmě kolem roku 1920, jak vyplývá z odborného posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: „... ze srovnání s ostatními díly z tohoto období, neboť Radimský datoval své obrazy jen výjimečně. V době vzniku díla žil Radimský už opět v Čechách, v rodném domě na Pašince u Kolína, a jeho stálou inspirací mu byla řeka Labe a její okolí. Stále znovu a znovu zaznamenával lesklou vodní hladinu ve spleti rákosů a leknínů, zrcadlení na vodním povrchu podával s přesvědčivostí, stejně jako odrazy větví okolních stromů, nejčastěji olší nebo starých vrb. V tomto námětu byl naprosto nepřekonatelný. Také na předložené Krajině z Polabí malíř barevnými skvrnami přesvědčivě zachytil čeřící se hladinu Labe s vodními rostlinami a její břehy rámované stromovím, odrážejícím se na vodní hladině. Hlavní úlohu zde hraje slunce a stín, záběr má pro malíře charakteristické intenzivní světlo a zářivé barvy. Krajina je pozoruhodně provedená, patří mezi ta díla Václava Radimského, jaká byla a jsou dodnes vyhledávaným sběratelským artiklem.“
lot: 79 -

SKALISKO U MOŘE (CÔTE D´AZUR)


OTAKAR KUBÍN - COUBINE (1883–1969)


vyvolávací cena: 320 000 CZK (12 549 EUR)
výška: 54cm; šířka: 65cm; období: Před 1933

Olej, plátno. Signováno vpravo dole: „Coubine“. Z odborného posudku PhDr. Rey Michalové, Ph.D.: „Skalisko u moře (Côte d Azur) je autentickým, okouzlujícím a sběratelsky neobyčejně zajímavým dílem, autora, jehož zasněná lyrická krajinářská plátna se vyznačují ojedinělou rovnováhou výtvarných hodnot a prostředků. Je ztvárněn v autorově typickém (neo)klasicistním stylu, kterým se celosvětově proslavil. Otakar Kubín-Coubine je jedním z nemnoha českých umělců, kteří svým dílem dosáhli uznání i v zahraničí. Jeho druhým domovem se stala Francie (od roku 1912), především oblast jižní Provence, kde prožil více než polovinu svého života, a jejíž krajina se mu stala celoživotním inspiračním zdrojem (…) Roku 1925 se usadil natrvalo v Simiane-la-Rotonde a získal francouzské s, tátní občanství. Posuzovaná krajina je však specifická a jedinečná v tom, že nevznikla přímo v Provence, ale na Côte d Azur. Podobnou pobřežní krajinu s pohledem na skaliska a moře ztvárnil roku 1927 ve dvou leptech, z nichž jeden je pohledem na ostrov Port-Cros u Toulonu. V posuzovaném obraze se Coubine projevuje jako mimořádně citlivý pozorovatel mediteránní přírody. Svůj krajinný záběr si zvolil přímo v terénu, neboť zastával teorii jednoho z prvních krajinářů – plenéristů Eugena Boudina, že „vše, co je namalováno přímo a na místě, má vždy sílu, moc a životnost, jíž nelze docílit v ateliéru“. Ztvárnil středomořskou krajinu v jednom z nejhezčích ročních období, na jaře, kdy není vyprahlá sluncem ani zmítaná mistralem, jako kousek pozemského ráje. “ Provenience I Z majetku Adolpha Baslera.
lot: 80 -

RÁMÁJANA


BORIS DMITRIJEVIČ GRIGORIJEV (1886-1939)


vyvolávací cena: 9 000 000 CZK (352 941 EUR)
výška: 180cm; šířka: 115.5cm; období: 1931

Olej, plátno. Sign. vlevo dole latinkou: Boris Grigoriev. Obraz má svým exotickým tématem ve tvorbě Borise Grigorijeva výjimečné postavení. Malíř sám totiž Indii nikdy nenavštívil. Podnět k obrazu nejspíše zprostředkoval Nikolaj Konstantinovič Rerich, přítel a stejně jako Grigorijev člen uměleckého sdružení Mir iskusstva (Svět umění), který naopak Indii osobně procestoval a obdivoval její kulturu. Jak plyne z názvu obrazu, východiskem byl starý indický epos Rámájana, přičemž malíř, známý převážně jako figuralista a portrétista, se zaměřil na hlavní ženskou postavu Situ, snoubenku hlavního hrdiny Rámy. Je vyobrazena jako celá figura v tradičním indickém oděvu, hrající na tradiční hudební nástroj veenu. Kompozici doplňují symbolická zvířata (opice, kráva) a doplňující figury rolníků v pozadí a dvou hlav s asijskými rysy po straně. Styl malby odpovídá způsobu, jakým Grigorijev většinou pracoval: tvář je pečlivě propracovaná, hlavní síla výrazu soustředěna v pronikavých, výrazných očích, zbytek postavy je pak malován volněji a ostatní části kompozice jen zcela náznakově, až na hranici čitelnosti. Východiska této metody lze hledat na jedné straně v ruské malbě ikon, na druhé straně v dobové evropské malbě tzv. Nové věcnosti. Obraz byl dedikován Gandhimu a poprvé vystaven v Praze na výstavě skupiny Skythů v roce 1932. Zdá se však, že dedikace byla pouze symbolická, protože autor se pokoušel dílo prodat v Praze hned po výstavě. Prodej se neuskutečnil a obraz zůstal uložen v redakci německého deníku Prager Presse, odkud přešel do soukromého majetku až v roce 1947, tedy dlouho po malířově smrti. Boris Grigorijev patří k nejvýrazněším osobnostem ruské malby 1. poloviny 20. století. Studoval ve Stroganovově institutu a na petrohradské Akademii. V roce 1913 si umělecké vzdělání doplnil ještě při pobytu v Paříži. Vrátil se do Ruska, ale po bolševické revoluci zemi opustil i s rodinou. Přes Finsko se dostal do Berlína a odtud do Paříže. Usadil se v Cagnes- sur-Mer a stal se vyhledávaným portrétistou. Hojně vystavoval a působil jako pedagog v Chille, New Yorku i ve vlastní soukromé škole ve Francii. Pražskému publiku se poprve představil samostatnou výstavou v Mánesu v roce 1926. Díla Borise Grigorijeva se nacházejí ve sbírkách mnoha muzeí v Rusku i na Západě. Jedna z jeho vůbec nejvýznamnějších maleb, monumentální paraván Tváře světa (1920–1931), vystavená spolu s Rámájanou v Praze v roce 1932 a původně dedikovaná Společnosti národů, se dnes nachází ve sbírce Národní galerie v Praze. Expertiza PhDr. Anna Janištinová. Vystaveno: Francouzský institut v Praze, Výstava slovanských umělců (Skythové), 13. 3.–10. 4. 1932. Ref.: Katalog výstavy skupiny slovanských umělců v Praze, Praha, 1932, č. kat. 12. Hauser, J., Eurasijství a skupina Skify 1930–1933. Diplomová práce. Praha, FF UK, Ústav dějin umění, 2009. str. 41–47. Hauser, J., “Jsme Skythové, jsme Asiaté my…” Eurasijství a umění meziválečné emigrace ze Sovětského svazu. Sergej Mako a skupina Skify. In: Umění LVII (2009)/2, str. 172–184. Galeeva, T., Kostina, D., Russian Emigré Artists Boris Grigoriev and Grigory Musatov and 1920s–1930s Prague: Between “Russian Exoticism” and Western Modernism. In: Centropa 2013. str. 227–234. Provenience: Soukromá sbírka v Čechách, získáno v roce 1947. Draženo: Sotheby,s London, 2015.
lot: 81 -

MASKA S NÁHRDELNÍKEM


OTTO GUTFREUND (1889–1927)


vyvolávací cena: 280 000 CZK (10 980 EUR)
výška: 29cm; období: 1919

Polychromovaná pálená hlína. Značeno zezpodu tužkou:vydáno ve třech exemplářích / č.2. Období od návratu z Čech do Paříže koncem listopadu 1919 do začátku ledna 1920 se stalo pro Otto Gutfreunda v tvorbě přelomovým. Jak vyplývá z jeho korespondence, od základu proměnil nejen celý formální aparát, ale i tematické zaměření tvorby. Bez použití modelačních fines a psychologizace, jen v hladkých, dokulata modelovaných formách, dosahuje nové syntézy. Podává obraz člověka naráz, celostně, jednou provždy, čemuž odpovídá i uzavřená forma, kde chybí samoúčelná hra se sochařským zdůrazněním hmot či objemů. Povrch je hladký a modelace nevzrušená, tvar jakoby věrně popisuje model, ale je přitom rafinovaný. Gutfreund ve svých podobiznách předkládá vlastní interpretaci portrétovaného. S tím souvisí i práce s motivem masky, jež symbolizuje záhadnost člověka a neoddělitelnost jeho podstaty. Reprezentativní ukázkou tohoto pojetí je Maska s náhrdelníkem, v níž jsou potlačeny všechny charakteristické znaky a zbývá pouze maska-tvář s vyříznutýma očima a naznačeným nosem a ústy. Otto Gutfreund, zakladatelská osobnost českého moderního sochařství, jehož dílo se dodnes těší neutuchajícímu sběratelskému zájmu, patří k našim nejvýznamnějším sochařům světového významu. Ref.: Katalog NG v Praze: Otto Gutfreund, Veletržní palác (14. 12. 1995–14. 4.1996), str. 67. Soupis díla I Č. 101, str. 214. Jiří Šetlík, Otto Gutfreund, cesta ke kubismu, Gallery 2012, str. 196.
lot: 82 -

DVOJICE RUSKÝCH LEGIONÁŘŮ


OTTO GUTFREUND (1889–1927)


vyvolávací cena: 95 000 CZK (3 725 EUR)
výška: 50cm; období: 1925-1926

Polychromovaná sádra. Sádrová studie legionářů vynikajícího českého sochaře Otty Gutfreunda představuje postavy příslušníků 3. střeleckého pluku a 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa. Na povrchu sousoší jsou dobře znatelné autorovy tahy štětce, obličeje obou vojáků jsou propracovány do posledních detailů. Otto Gutfreund vstoupil hned na počátku první světové války, v srpnu roku 1914, do řad českých a slovenských dobrovolníků v rámci francouzské armády. Jako příslušník roty Nazdar se účastnil v květnu roku 1915 bitvy u Arrasu, kde zahynulo několik jeho nejbližších přátel. Na podzim roku 1915 se Gutfreund otevřeně postavil spolu se třemi příslušníky roty Nazdar do čela odporu Čechů a Slováků proti tzv. Bérengérovu zákonu, podle něhož nesměli být přijímáni do francouzské armády vojáci států, bojujících na straně nepřátel Francie (včetně Rakousko-Uherska). Rota Nazdar byla také z tohoto důvodu zrušena a její vojáci rozptýleni do cizineckých jednotek. Za účast v tzv. „aféře kaprálů“ byl Gutfreund odsouzen a až do konce války vězněn ve francouzských internačních táborech. Teprve intervence představitelů československé vlády na podzim roku 1918 vedla k jeho propuštění. Ref.: Katalog Otto Gutfreund – Soupis díla: č 207, str. 238. Přiloženo potvrzení z rodinné pozůstalosti autora.
lot: 83 -

DÉMÉTÉR


BŘETISLAV BENDA (1897–1983)


vyvolávací cena: 95 000 CZK (3 725 EUR)
výška: 58cm; období: 1923

Bronz, autentický odlitek. Značeno vpravo dole na plintě: Benda B. Z osvědčení o původu plastiky: „Břetislav Benda byl již za svého života současníky – kolegy sochaři i znalci umění – zván sochařem ženského těla. Tato charakteristika je oprávněná, ženské postavy jsou stěžejní částí rozsáhlého díla, čítajícího více než sto soch v životní i nadživotní velikosti, desítky portrétů a také několik set dalších plastik menších rozměrů. Plastiku řecké bohyně hojnosti Démétér charakterizuje J. Kotalík jako: ‚směřování k idealistně odstíněné alegorizaci ve frontálním a statickém postoji s atributem klasů v levé ruce‘. Plastika byla mnohokrát vystavována a získala zlatou medaili na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v roce 1925 v Paříži. Její fotografie byly zveřejněny jak v domácím tak i v zahraničním tisku.“ Ref.: Archiv autora. Jiří Kotalík, Břetislav Benda, Odeon, 1982, str. 86. Břetislav Benda, Bronz a kámen, Melantrich, 1972, 1977, 1982. Sborník Břetislava Bendy ml., Život a dílo, 2015. M. Burian a kol., Břetislav Benda sochař republiky, VHÚ, 2015. Článek M. Wollfa, Mezinárodní výstava dekorativního umění v Paříži 1925 – Břetislav Benda, In: časopis Umělci současnosti, 1926.
lot: 84 -

VOSKOVEC A WERICH


OTAKAR ŠVEC (1892–1955)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (7 059 EUR)
výška: 27.5cm; období: 1932

Polychromovaná sádra. Známá dvojbusta Voskovce a Wericha náleží do počátku 30. let, kdy O. Švec spolupracoval s Osvobozeným divadlem. Podílel se např. i na sochařské výzdobě scény antifašistické hry Osel a stín nebo později i na filmech této dvojice. Švecovou první významnou (a ve světě možná i nejslavnější) sochou byla v roce 1924 futuristická plastika muže na motocyklu Sluneční paprsek – Motocyklista, s níž slavil velký úspěch v r. 1925 na Světové výstavě dekorativních umění v Paříži. Nadaný umělec studoval UMPRUM a AVU v at. J. V. Myslbeka a J. Štursy, kde pracoval nejprve jako pomocník a asistent a po Štursově smrti v roce 1925 jej i dva roky vedl. Ve dvacátém roce pobýval v Paříži v at. Émile-Antoine Bourdella. Za 2. sv. války vytvořil sérii soch význačných postav našich dějin (J. Nerudu, T. G. Masaryka, J. Husa). Osudovým se mu stalo období 50. let, kdy pod tlakem komunistického režimu při stavbě Stalinova pomníku a rok po sebevraždě manželky také obětoval svůj život.
lot: 85 -

ZÁTIŠÍ SE SKLEM


MILOSLAV HOLÝ (1897–1974)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 706 EUR)
výška: 60cm; šířka: 81.5cm; období: 1930

Olej, plátno. Sign. vpravo dole: M. Holý 30. Verso: štítek z výstavy "XXI Biennale Internationale des Beaux-Arts, Venise 1938" a razítko z výstavy v Mánesu. Téma zátiší se spolu s krajinomalbou řadí mezi Holého nejoblíbenější náměty, k nimž se po celý život vracel. Nabízené Zátiší se sklem datované rokem 1930 vzniklo v době, kdy Holý vstřebal nové impulsy z cest po Francii a byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Pod vlivem Spolku nabrala jeho paleta jasnějších odstínů a rukopis se uvolnil. V nabízeném díle můžeme sledovat jemné barevné přechody a akcenty bílé, které spolu s expresivním projevem utvářejí harmonický celek. Holý studoval na Akademii výtvarných umění u J. Preislera, V. Bukovace a J. Obrovského a navštěvoval také grafickou speciálku M. Švabinského. Důležitou roli hrál v Sociální skupině Ho Ho Ko Ko, kterou v roce 1924 založil společně s umělci K. Holanem, P. Kotíkem a K. Kotrbou. Skupina se převážně soustředila na realistické náměty a sociální tematiku. Holý celoživotně tíhne k expresionismu, což je znatelné nejen v jeho pastózních krajinomalbách, ale také malbách periférií, jímž často vtiskává stopy zádumčivosti a melancholie.
lot: 86 -

FIGURA


ALOIS WACHSMAN (1898–1942)


vyvolávací cena: 750 000 CZK (29 412 EUR)
výška: 37cm; šířka: 46cm; období: 1930

Olej, lepenka. Sign. vpravo dole: Wachsman / 30. Verso razítko: Vystaveno v Mánesu 1947, č.115. Z odborného posudku PhDr. Rey Michalové, Ph.D.: „… obraz ‚Figura‘ je autentickým, špičkovým a mimořádně vzácným dílem autora, jehož tvorba patří k nejhlubším a nejosobitějším projevům české meziválečné avantgardy. Wachsman byl osobností všestranných schopností – architektem, scénickým výtvarníkem, malířem. Vlastní těžiště jeho tvorby spočívá právě v díle malířském. Byl nadán neobyčejnou invencí a tvůrčí fantazií. Profesí architekt (studoval u A. Engela a J. Fanty na ČVUT a J. Gočára na AVU v Praze) v letech 1928–1936 působil jako projektant v ateliéru J. Gočára. K. Honzík ho neváhal prohlásit za jeden z největších architektonických talentů, jaké jsme měli. Jeho jméno ale zůstalo skryto za ‚značkou‘ Gočárova ateliéru. Bytostně bližší mu bylo malířství, protože mu – na rozdíl od architektury – umožňovalo realizovat bezprostředně. Wachsman pocházel z kultivovaného rodinného prostředí. Příbuzenské vztahy jej poutaly k rodině Pinkasů, Voskovců a ke spisovateli Arnoštu Procházkovi, zakladateli Moderní revue. Gymnázium v Křemencově ulici – tzv. ‚Křemencárna‘, kde Wachsman začal studovat, byla nejsilnějším ohniskem mladé generace, která se později sjednotila v Uměleckém svazu Devětsil, oficiálně ustaveném v říjnu 1920 pod vedením K. Teigeho. Wachsman patřil k zakládajícím členům. Na slavné Jarní výstavě 1922 byl z jedenácti autorů zastoupen největším počtem děl. Osobní rozpory a Teigeho nový program hlásající zánik tradičního malířství vedl k secesi z Devětsilu a vzniku tzv. Nové skupiny, která v podstatě dořešila program proletářského umění. V letech 1923–1925 vytváří Wachsman monumentální kresebná zátiší, zobrazující nejprostší věci obyčejného života, odhmotněná subtilními barevnými tóny pastelu. Po tříleté odmlce věnované studiu architektury na AVU v Praze a druhé cestě do Paříže (1928) začíná autorovo nové tvůrčí období ve znamení lyrického a imaginativního kubismu, jež vyvrcholilo jeho účastí na výstavě Poesie 1932, kterou za S.V.U. Mánes organizoval. Řada uměleckých vlastností spojuje Aloise Wachsmana s jeho kolegy z Devětsilu, s F. Muzikou, J. Šímou, J. Štyrským, Toyen. Také on vyšel z kubismu, civilismu, poetismu a v pol. 30. let dospěl k surrealismu. Z celé generace však zůstal nejvíce věrný civilismu svého mládí, který v určité formě proniká i do pozdních děl. Obraz ‚Figura‘ je bravurní realizací lyrického kubismu, v němž Wachsman volně navázal na Picassův příklad, aby došel až k radikálně redukovanému, znakovitému tvaru. V. Nezval si zcela správně povšiml, že Wachsmanovy kompozice připomínají ‚malované plastiky‘, tedy jakési abstrahované figurální skelety. Domnívám se, že obraz ‚Figura‘ byl kromě dvou doložených výstav prezentován na autorově samostatné výstavě na jaře roku 1931 v Aventinské mansardě. Obdobně koncipovaná abstrahovaná stojící postava, proměněná v prostý znak, je reprodukována na obálce katalogu. Obraz ‚Figura‘ je sběratelsky raritním dílem, v němž vyvrcholilo autorovo výtvarné směřování od konce 20. let. Přímo ukázkově se v něm projevuje bytostný sklon k nadsázce a výtvarné experimentaci, který z něj činí jednoho z nejzajímavějších umělců 1. pol. 20. století.“ Vystaveno I Alois Wachsman 1898–1942, Posmrtná výstava, březen 1947, Spolek výtvarných umělců Mánes, č. kat. 29. Alois Wachsman, GHMP, Obecní dům, prosinec 1970 – leden 1971, č. k. 35.
lot: 87 -

HARPYJE


LADISLAV ŠALOUN (1870–1946)


vyvolávací cena: 380 000 CZK (14 902 EUR)
výška: 57cm; období: 1934

Hadec, jantar. Ojedinělý sochařský artefakt, který Ladislav Šaloun vytvořil v roce 1934, symbolizuje z antiky převzatou zlovolnou bytost a pochází z původního zařízení Šalounova ateliéru. Jak uvádí v odborném posudku prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.: „... je zajímavá datem svého vzniku, protože v meziválečné Šalounově tvorbě představuje námětově výjimku. Navazuje však na jeho symbolistickou plastiku ze začátku století a pro svoji monumentální formu byla zhodnocena jako nejpozoruhodnější dílo pozdního Šalounova období. Interpretovat její význam lze dnes už jen spekulativně, ale lze ji chápat jako Šalounovu reakci na nepříznivé hodnocení jeho práce, ostře vyjádřené F. X. Šaldou v pověstné stati Mor pomníkový z roku 1929. Harpyje, původně krásné bohyně bouře, napůl člověk a napůl pták, se v řecké mytologii změnily v ohyzdné mstitelky lidské viny. Šaloun, který na počátku století vytvořil pozoruhodnou sérii expresívních hlav vyjadřujících extrémní duševní stavy, užitých i v Husově pomníku, se v Harpyji vrátil k tomuto pojetí, aby mu dal obecnější, mytologií saturovaný význam. Nejspíš to byl pro něho symbol věčné odplaty, kterou hrozí umělecký monumentalismus potírající funkcionalistické utilitaritě. Uhrančivá expresivita tváře Harpyje je přitom významně posílena zvoleným materiálem plastiky, jehož nazelenalý barevný tón vnáší do ní pocit přírodní osudové síly.“ Ref.: L. Šaloun, drobná plastika, kresby, duben–květen 1980, Krajská galerie v Hradci Králové, Seznam děl č. 57, foto č.12. LADISLAV ŠALOUN (1870–1946) – Sochař a ilustrátor, žák T. Seidana a B. Schnircha, je jednou z klíčových postav českého secesního symbolismu v sochařství. V 90. letech se jeví jako obratný rutinér, brilantně ovládající všechny stylové polohy, od naturalismu religiózní plastiky přes neorenesanční alegorie až k veristickému sociálnímu žánru. Nevzdává se však ani uměleckých ambicí, jak o tom svědčí jeho členství v Mánesu, kde se setkal s F. Bílkem a nejlepšími Myslbekovými žáky, S. Suchardou, J. Mařatkou, Q. Kociánem a B. Kafkou, s nimiž pak uskutečnil překvapivou sochařskou revoluci. Byl jedním z nejplodnějších sochařů první poloviny 20. století a velmi často spolupracoval s architekty na monumentálních dílech. Hlavní a nejvýznamnější prací se stal pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze (1901, dokončen 1915). Při jeho vytváření byl Šaloun ovlivněn monumentální tvorbou Auguste Rodina. Socha pro Šalouna neznamená pouhou stylovou proměnu, ale stává se nositelem výrazu myšlení. V Praze se podílel také na sochařské výzdobě různých budov, mezi které patřila také Pojišťovna Praha (1903), První česká zajišťovací banka (1905) a Obecní dům. Několik Šalounových soch se také nachází např. v Hořicích v Podkrkonoší (Krakonoš, pomník Jana Husa).
lot: 88 -

SEDACÍ SOUPRAVA ART DECO


vyvolávací cena: 75 000 CZK (2 941 EUR)
období: 1930

Padouk. Stůl kulatý: 66 × 100 cm; 2 x židle: 75 x 66 x 66 cm; 2 x křeslo: 75 x 66 x 66 cm. Stůl, pár křesel, pár židlí z exotického dřeva se světle modrým čalouněním, vznikl pravděpodobně dle návrhu významného architekta a designéra Jiřího Krohy. Restaurováno a nově čalouněno.
lot: 89 -

FUNKCIONALISTICKÝ PSACÍ STŮL


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 765 EUR)
výška: 78.5cm; šířka: 185cm; hloubka: 82cm; období: 30. léta 20. století

Ořech, sklo, chromovaná ocel a kování. Elegantní, rozměrný, funkcionalistický psací stůl se čtyřmi velkými a třemi menšími zásuvkami, úložným prostorem a poličkami. Ořechové dřevo je kombinováno s chromovanými trubkami, které převážně podpírají stůl. Původní skleněná deska. Restaurováno.
lot: 90 -

NA ULICI


PRAVOSLAV KOTÍK (1889–1970)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 529 EUR)
výška: 27.5cm; šířka: 41.5cm; období: 1936

Olej, plátno. Sign. vlevo dole: P. Kotík 36. Verso autorské číslování: 19/36; razítka Galerie Mary Šnoblové a Klubu přátel umění v Mladé Boleslavi. V roce 1932, po předchozím dvacetiletém působení na menších městech (Turnov, Nová Paka, Mladá Boleslav) se Pravoslav Kotík stěhuje do vysněné Prahy, kde dostává místo učitele kreslení na reálce Na Smetance. Pražské prostředí je ale na jeho přímou povahu příliš mnohoznačné, nesplňuje jeho očekávání a malíř se postupně uzavírá do sebe. „Kotík se vrací ke starším tématům a rozvádí je v různých variacích. Pokračuje ve volném cyklu, který byl v roce 1978 vystaven jako Skupiny, davy, zástupy. Jedná se o stále stejnou vrstvu drobného proletariátu, počet figur v obrazech narůstá: lidé se scházejí na ulici, před hospodou, v dílně nebo automatu, společně protestují nebo jdou do kina. Rozvíjené téma citlivě reflektuje zneklidňující klima doby a obrazy se stávají obsahově nosnější. Kubizující stavba se bortí pod expresí tvaru i výrazu. Obrazy jsou malířsky vydatné. Výjevy dostávají divadelní ráz, který podporuje kulisovité řazení dějových plánů.“ Cit. Marcela Pánková, Pravoslav Kotík 1889–1970, str. 43, NG v Praze u příležitosti autorovy výstavy ve Valdštejnské jízdárně 1991. Ref.: Výstava Pravoslav Kotík – Podobizny, Jiří Kodl – Krajiny, Galerie Mary Šnoblové v Bredovské ulici na Praze 2, březen 1937.
lot: 91 -

DÍVKA S KYTICÍ


PRAVOSLAV KOTÍK (1889–1970)


vyvolávací cena: 95 000 CZK (3 725 EUR)
výška: 66cm; šířka: 46cm; období: 1941

Olej, plátno. Sign. verso na plátně: P.K. / 27/41. Obraz Dívky s kyticí je příkladem expresivní nadsázky v malbě u Pravoslava Kotíka. Hravou kompozicí s dívkou ukrývající tvář za velkou kyticí a v pozadí s ležící mužskou postavou v sobě nezapře i francouzskou zkušenost. Respektovaný a v současné době sběratelsky oblíbený autor studoval u prof. K. V. Maška, E. Dítěte a J. Schikanedera na UMPRUM v Praze. Byl členem S.V.U. Mánes, Sociální skupiny Ho Ho Ko Ko (s K. Holanem, M. Holým a K. Kotrbou) a vystavoval také s Uměleckou besedou. V padesátých letech žil v izolaci, až do roku 1958 nesměl vystavovat. Zpočátku bylo jeho dílo ovlivněno fauvismem a expresionismem. Ve dvacátých letech se přiklonil ke geometrizujícímu kubismu, který se projevil hlavně v redukci a zjednodušení obrazové struktury, později se nechal inspirovat také novoklasicismem. Obsahem Kotíkova celoživotního programu byl člověk ve složité sociální struktuře. Ze sbírky sochaře Karla Kotrby.
lot: 92 -

ZÁPAS HERAKLEA S KITHAIRONSKÝM LVEM


EMIL FILLA (1882–1953)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 32cm; šířka: 36cm; období: 1936

Kresba, akvarel, papír. Sign. vpravo dole: Emil Filla 36. Verso přípis: Tuto kresbu si vybral Fr. Tichý když mu ji Filla daroval. J.H. Kresba ze sbírky Františka Tichého je s největší pravděpodobností přípravnou skicou ke stejnojmenému Fillovu obrazu, namalovanému ve stejném roce. Odpovídá tomu přesná kompozice Heraklea i skoleného lva. V tomto období se také stylově zbavuje pozůstatků kubismu a začíná se projevovat dynamický rukopis. Na předválečnou atmosféru reaguje Filla celou sérií obrazů s detailní interpretací antických mýtů a bájí. Námět kresby vychází z řecké mytologie o hrdinovi Herakleovi, který již v mládí svým kyjem skolil kithaironského lva, pustošícího stáda, a jehož kůži po té nosil. Námět může být zaměněn i s jeho prvním úkolem, jímž bylo zabití obřího nemejského lva s neprorazitelnou kůží, kterého silou v pažích zardousil v jeho jeskyni.
lot: 93 -

MOTÝL V BODLÁČÍ


BOHUSLAV REYNEK (1892-1971)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 17.5cm; šířka: 15cm; období: 40. léta 20. století

Suchá jehla, japonský papír. Sign. vpravo dole: Reynek. Bohuslav Reynek byl český grafik, básník a překladatel, jehož grafické listy můžeme vnímat jako vizuální transkripci básnického jazyka. Jeho dílo bylo velmi dobře přijato ve Francii, kde vystavoval v letech 1927–1929. Ve 30. letech postupně ustupoval od kresby uhlem a pastelem a začal používat techniku suché jehly a leptu. Grafiky z období 30. let často znázorňují Petrkov, kde se narodil, a přírodu, kterou miloval a která mu byla inspirací. Krajinné motivy po roce 1939 střídají biblické náměty, především scény ukřižování, piety a zapření sv. Petra. Nejvýznamnější část Reynkova grafického i básnického díla vzniká v 50. a 60. letech 20. století, kdy na jeho rodinu dopadla komunistická represe. Reynkův statek byl zestátněn a on sám zde mohl pracovat pouze jako pomocný dělník. V tomto období vznikl cyklus Job nebo Don Quijote a množství dalších grafik. Z Petrkova se stalo jakési „poutní“ místo, kde nacházeli útočiště mladí umělci i disidenti. V r. 1964 umírá Reynkova manželka, francouzská básnířka Suzzane Renaudová, a Reynek může po dlouhé době opět vystavovat. Po r. 1968 se však opět stává „zakázaným“ umělcem a jeho grafickému a literárnímu dílu se dostává plného ocenění až po r. 1989.
lot: 94 -

NÁROŽÍ


OTAKAR MRKVIČKA (1898–1957)


vyvolávací cena: 450 000 CZK (17 647 EUR)
výška: 39cm; šířka: 31.5cm; období: 1942

Olej, dřevěná deska. Verso výstavní štítek: Galerie Jos. R. Vilímek, vystaveno 1943, číslo katalogu 13. Obraz Nároží byl spolu s dalšími díly s podobnými náměty tajemných pražských zákoutí vystaven v r. 1943 ve Vilímkově, dnešní Špálově, galerii. Otakar Mrkvička, významný představitel meziválečné avantgardy, známý především díky svým výtvarným recenzím, byl blízkým souputníkem J. Štyrského a Toyen a jeho dílo se dnes postupně dostává do popředí. Zpočátku silně ovlivněn devětsilskou konstruktivistickou estetikou, přechází ve 30. letech proměnou k poetickému primitivismu. Vizuálně mimořádně působivé dílo i přes komorní rozměry zachycuje v těchto tendencích atmosféru s nočním nhodcem, kterou v úvodu k výstavě charakterizoval K. Honzík: „Noční svět Mrkvičkových obrazů není v podstatě děsivý. Bída je milosrdně zastřena tmou, jako ji v denních obrazech opředlo kouzlo sváteční. Ani neřest, kterou tušíme v temnotách a která provádí bledou nevěstku, nemá satanskou tvář jako u Féliciena Ropse. Je jen jednou z forem tohoto světa, kterou malíř s obdivem zařadil do svých obrazů, podoben sběrateli motýlů, jenž ve své sbírce vítá strašného smrtihlava se stejnou láskou jako sladkého modráska.“ Materiálový průzkum Jana Záhořová. Ref.: Katalog Galerie Jos. R. Vilímek, 1943.
lot: 95 -

ATOMICKÉ REFLEXY


VÁCLAV TIKAL (1906-1965)


vyvolávací cena: 700 000 CZK (27 451 EUR)
výška: 50cm; šířka: 61cm; období: 1946

Olej, plátno. Sign. vpravo dole: TIKAL 46 na blindrámu autorsky popsáno. Atomické reflexy, vystavené poprvé na putovní výstavě skupiny Ra v roce 1947 a od té doby nezvěstné, jsou dle odborného posudku PhDr. Rey Michalové, Ph.D.: „...originální, exkluzivní a nesmírně sběratelsky vzácnou prací Václava Tikala, významného českého malíře dvacátého století, zakládajícího člena Skupiny Ra a příslušníka skupiny Znamení zvěrokruhu. Svoji uměleckou cestu si musel tvrdě vydobýt, až ve třiceti letech nastoupil na AVU v Praze do ateliéru V. Nechleby a později J. Obrovského. Po nacistickém uzavření vysokých škol byl Tikal i jeho kolegové ponecháni sami sobě, a protože se moderní umění muselo tajit, bylo vzájemné pěstování kontaktů vždy spojeno s rizikem. V této atmosféře hrál mimořádně důležitou roli Karel Teige, který udržoval kontinuitu mezi těmi, pro něž byl poetismus a surrealismus „životním postojem a stavem ducha“. Paralelně se surrealistickou tvorbou rozvíjel Tikal od roku 1944 další, snad ještě zajímavější a osobitější linii svého díla, inspirovanou moderní vědeckou a technickou civilizací. Posuzovaný obraz Atomické reflexy je bravurním a vzácným příkladem této „scientistní“ obrazové poetiky, která v kontextu tehdejšího umění zdařile spojovala meziválečné vlivy konstruktivismu, surrealismu a civilismu. Stáváme se tu svědky, jak se zrodil autorův nový svět fantazijních mechanismů a konstrukcí, které se stávají básnickou parafrází skutečnosti atomového věku. Maximálně zredukovaným jazykem poeticky barevných ploch, abstraktních struktur a pregnantních geometrických linií, tvořících trojrozměrný novotvar, realizuje Tikal na ploše plátna jednu z fascinujících podob nového civilizačního mýtu, který racionalismus moderní vědy přibližuje lidskému emocionálnímu prožívání.“ Ref.: Jiří Vykoukal, Václav Tikal 1906–1925, vyd. Státní galerie výtvarného umění v Chebu za spoluúčasti státních galerií v Hluboké n. Vlt., Jihlavě, Zlíně, Olomouci, Ostravě a Praze, 1993, s. 71.
lot: 96 -

POSTAVA


FRANTIŠEK HUDEČEK (1909–1990)


vyvolávací cena: 80 000 CZK (3 137 EUR)
výška: 29cm; šířka: 16cm; období: 1946

Olej, karton. Sign. vzadu: Fr. Hudeček "Postava" / 1946. Postava Františka Hudečka navazuje na jeho ikonický námět nočního chodce. Chodce, putujícího odnikud nikam, vystaveného odcizení, osamělosti a existujícího pouze v jasně vymezených hranicích města či krajiny. Tímto námětem se zabýval od počátku 40. let, kdy do díla vkládá existenciální pocity opuštěnosti, protektorátní tíseň i nesvobodu a táže se po smyslu bytí. Téma nočního chodce se odráželo i v literárním díle Skupiny 42, k jejímž zakladatelům Hudeček patřil. V obraze Postava lze rozpoznat vliv jednoho z členů skupiny, Františka Grosse, s kterým se Hudeček poznal již za dob pražských studií na UMPRUM u prof. Františka Kysely. Hudeček nebyl jednostranným umělcem. Byl otevřen mnoha přístupům a v jeho tvorbě lze vysledovat prolínání různých uměleckých poloh od surrealismu, kubismu, geometrické abstrakce až k op artu.
lot: 97 -

Z MICHLE


JAN SMETANA (1918-1998)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 353 EUR)
výška: 26cm; šířka: 36.5cm; období: 1943

Olej, překližka. Sign. vpravo dole: J. Smetana 1943. Verso nálepka s přípisem: Smetana: Z Michle. Město a jeho periferie, estetika zdánlivě banálních zákoutí, jsou témata, která inspirovala významného českého moderního malíře a grafika Jana Smetanu. Ve svém díle kladl velký důraz na světlo, linie, barevné odstíny a jejich sytost. Byl členem skupiny 42 a také Výtvarného odboru UB, SČUG Hollar a později se stal členem skupiny 58. V roce 1936 začal studovat na ČVUT v Praze na fakultě architektury u O. Blažíčka, K. Pokorného a C. Boudy. 17. listopadu 1939 byl zatčen gestapem, v zajetí byl do dubna 1940. Od r. 1941 studoval na UMPRUM v at. u prof. A. Strnadela, kde vydržel jeden rok. Po skončení války dokončil vysokou školu a nastoupil jako odborný asistent prof. M. Salcmana v ústavu malby na ped. fakultě UK v Praze. V roce 1950 odtud odešel a věnoval se vlastní tvorbě. Po té působil jako pedagog na AVU v ateliéru pro figurální a krajinářskou malbu. Smetana poprvé vystavoval se Skupinou 42, první samostatná výstava pak byla v roce 1948 v Topičově salonu v Praze, během jeho života proběhla řada důležitých souborných výstav, poslední autorská výstava proběhla v roce 2006 v SGVU v Litoměřicích.
lot: 98 -

BŘICHOMLUVEC


FRANTIŠEK TICHÝ (1896–1961)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 54cm; šířka: 38.5cm; období: 1949

Suchá jehla, papír. Sign. dole uprosřed: Tichý 49, vpravo: F.CH. Ref.: František Dvořák, František Tichý, Grafické dílo, Galerie a nakladatelství Vltavín, Praha 1995, str. 121.
lot: 99 -

ARLECCHINO


FRANTIŠEK TICHÝ (1896–1961)


vyvolávací cena: 20 000 CZK (784 EUR)
výška: 49.5cm; šířka: 36.5cm; období: 1944

Suchá jehla, papír. Sign. dole uprostřed: Tichý 44. Hlava postavy z klasické italské Commedia dell’arte s rameny v károvaném šatě s vysokým kloboukem – Harlekýn (Arlecchino) – inspiruje umělce dodnes. Původem šlo o zchudlého zemědělce, přicházejícího v záplatovaných šatech z hor území Bergamska, z toho postupně vychází jeho strakatý, kostkovaný oděv. Ve Francii byl jeho oděv u dvora stylizován, místo záplat začal nosit oděv z barevných čtverců. První díla s tímto námětem pocházejí již z počátku 20. let. 20. století. Ref.: Dvořák F., František Tichý – Grafické dílo, Galerie a nakladatelství Vltavín, Praha 1995, str. 85.
lot: 100 -

PAGANINI


FRANTIŠEK TICHÝ (1896–1961)


vyvolávací cena: 25 000 CZK (980 EUR)
výška: 46cm; šířka: 35cm; období: 1946

Litografie, papír. Sign. vlevo dole: Tichý 46. Ref.: František Dvořák, František Tichý, Grafické dílo, Galerie a nakladatelství Vltavín, Praha 1995, str. 106.
lot: 101 -

HOUSLE


OTAKAR FRANTIŠEK ŠPIDLEN (1896-1958)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (7 059 EUR)
období: 1933

„Mistrovské housle z roku 1933 od Otakara Františka Špidlena patří mezi jeho nejlepší a nejkrásnější nástroje. Mají výtečný zvuk, který se hodí jak pro sólové, tak i komorní účely. Sám jsem na tyto housle v posledním roce absolvoval desítky recitálových koncertů v rámci projektu Slavné evropské housle. Nástroj je v prvotřídním stavu, ve všech částech původní a je vskutku výbornou investicí. Houslař O. F. Špidlen patří k nejlepším českým mistrům 20. století.“ Jaroslav Svěcený – soudní znalec v oboru smyčcové hudební nástroje a houslista
lot: 102 -

HOUSLE


VLADIMÍR PILAŘ (1926-2008)


vyvolávací cena: 180 000 CZK (7 059 EUR)
období: 1967

„Mistrovské housle Vladimíra Pilaře z roku 1967 jsou z období jeho tzv. zlaté periody, kdy stavěl vskutku nádherná díla. I v tomto případě se jedná o prvotřídní nástroj v perfektním stavu, který je vhodný jak pro inteprety, tak pro investory. Jeho zvuk splňuje ty nejvyšší nároky. Housle jsem mnohokrát prezentoval v rámci projektu Slavné evropské housle. Houslař patří k nejlepším českým mistrům 20. století.“ Jaroslav Svěcený – soudní znalec v oboru smyčcové hudební nástroje a houslista
lot: 103 -

ŠVEC


JIŘÍ TRNKA (1912–1969)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 961 EUR)
výška: 35cm; období: 1959

Originální loutka pro film, různé materiály, rotační dřevěný sokl, skleněný šturc. Sign. na spodu: Trnka. Loutka z širokoúhlého loutkového filmu Sen noci svatojánské je svébytnou Trnkovou adaptací hry W. Shakespeara. Realizačně nejnáročnější u nás vzniklý animovaný film, jehož natáčení trvalo téměř dva roky, patří k vrcholným dílům Jiřího Trnky a tento mimořádný projekt vyvolává i po letech úctu a obdiv. Provenience: Pozůstalost režiséra Jiřího Brdečky.
lot: 104 -

ĎÁBLÍK


JIŘÍ TRNKA (1912–1969)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 961 EUR)
výška: 26cm; období: 1947

Původní figurka pro animovaný film, různé materiály, dřevěný sokl. Loutka z prvního celovečerního loutkového filmu Špalíček na motivy M. Alše. Snímek, oceněný mj. Zlatou medailí na MFF v Benátkách. Provenience: Pozůstalost režiséra Jiřího Brdečky.
lot: 105 -

POHÁDKOVÁ ILUSTRACE


JIŘÍ TRNKA (1912–1969)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 961 EUR)
výška: 35cm; šířka: 24.5cm; období: 60. léta 20. století

Akvarel, kvaš, papír. (rozměr ve výřezu). Ilustrace k pohádce bratří Grimmů od Jiřího Trnky, všestranného umělce, který je znám jako skvělý malíř, grafik, sochař a ilustrátor knížek (Míša Kulička 1939, Broučci 1941, Český Betlém 1943, Pohádky tisíce a jedné noci 1956, Pohádky Hanse Christiana Andersena, Pohádky bratří Grimmů 1961, Staré pověsti české, Fimfárum Jana Wericha aj.). Sám napsal a ilustroval knížku Zahrada (1962), která se dočkala rovněž filmového zpracování. Byl jedním ze zakladatelů našeho loutkářství i loutkového filmu, který proslavil po celém světě.
lot: 106 -

BEZ NÁZVU


JOSEF ŠÍMA (1891–1971)


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 804 EUR)
výška: 65cm; šířka: 50cm; období: 1956

Akvarel, kvaš, papír. Sign. vpravo dole: J. ŠÍMA 56. Nabízené dílo z významné pražské sbírky, je dle posouzení PhDr. Rey Michalové, Ph.D.: „... originální, výtvarně nesmírně subtilní a neobyčejně produchovnělá práce Josefa Šímy, jednoho z nemnoha českých umělců, kteří se zapsali do dějin umění i v mezinárodním kontextu. Posuzované dílo ‚Bez názvu‘ je skvělým dokladem Šímova obohacení moderního pojetí krajinomalby. Spadá do začátku druhé etapy jeho díla (1950–1971), během níž autor vytvořil svá další vrcholná díla vyznačující se neobyčejnou duchovní hloubkou a zcela mimořádnou malířskou kulturou. Posuzované dílo svědčí o nadčasové platnosti Šímovy tvorby, její jemnosti a síle zároveň. Autor se zde zbavuje jakýchkoli odkazů k jevové realitě a pojmově rozlišitelným předmětům, aby se ‚ponořil‘ do samého nitra země, navrátil se k prapůvodnímu stavu ‚materiae primae‘, k prvotnímu chaosu ještě nezorganizované hmoty, z níž se teprve začínají rodit první archetypy tvarů a neurčité zárodky forem. Konkrétní, avšak ještě nepojmenovatelný tvar tu krystalizuje z prázdnoty nekonečného vesmíru, z tajemných mlhovin, jimiž se prodírá rozptýlené světlo. Posuzované dílo ‚Bez názvu‘ je fascinujícím ztvárněním zrození hmoty, jež výmluvně vypovídá o tajemství světa a lidské existence. Tichá, noblesní naléhavost, s jakou se tu setkáváme, patří k nejvlastnějším přínosům Josefa Šímy do dějin moderního umění.“
lot: 107 -

ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE


KAROL MOLNÁR (1906-1985)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 32cm; šířka: 20.5cm; období: Konec 30. let 20. století

Olej, papír. Sign. vpravo dole: Molnár. Malíř Karol Molnár studoval na ukrajinské akademii u prof. I. Kulce a poté u prof. J. Obrovského na pražské AVU (1932–1938). Roku 1938 získal stipendijní pobyt v Paříži u Františka Kupky, s nímž jej pojilo i nadále přátelství a do Francie se opakovaně vracel. Za 2. světové války vstoupil do čs. vojenské jednotky ve Francii a Anglii, kde byl zařazen u jednotek 1. čs. obrněné brigády a nadále tvořil, za což si vysloužil titul „kronikář válečné doby“. Kromě toho maloval krajiny z okolí Prahy, ženské akty a zátiší. K vrcholům jeho tvorby patří ojedinělé abstraktní kompozice inspirované hudbou, ke kterým se vypracoval pod vedením prof. Františka Kupky.
lot: 108 -

HROB NADĚJE


ALEŠ KREJČA (*1941)


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 765 EUR)
výška: 139cm; šířka: 72cm; období: 1963

Olej, papír lepený na plátno. Sign. verso: Hrob naděje. Zásadní vliv pro Krejčovo malířské směřování měla nejen téměř aristokraticky vznešená osobnost prof. Františka Muziky, v letech 1959–1965 studium na UMPRUM, ale též často až básnický vhled do dějin výtvarného umění Jana M. Tomeše. Osobní setkání s Mikulášem Medkem způsobilo, že se pro Aleše Krejču stal vzorem na dlouhou dobu. Jako knižní grafik rovněž pracoval pro nakladatelství Artia, Aventinum, Albatros, Odeon, Mladá fronta, Čs. spisovatel, Paseka, Sefer, Torst. Obdržel několik cen a čestných uznání v soutěžích o nejkrásnější knihu roku. Zúčastňuje se aktivit mezinárodní skupiny malířů Libellule, českého výtvarného sdružení Lugh a Okrašlovacího spolku Kokořínska Pšovka.
lot: 109 -

TŘI KRESBY K ROMÁNU DOKTOR ŽIVÁGO


MIKULÁŠ MEDEK (1926–1974)


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 765 EUR)
výška: 42cm; šířka: 30cm; období: 1968

Uhel, papír. Na vydání nejvýznamnější Pasternakovy prózy z r. 1956 si museli čtenáři v Sovětském svazu počkat až do r. 1988, u nás byl pak vydán o rok později. Román přeložil Jan Zábrana v 60. letech a jeho vydání se již nedožil. Z té doby pocházejí i původní kresby k románu od Mikuláše Medka. Český malíř zaujímá díky originalitě projevu, hloubce významu a nevšední spiritualitě svého díla v českých dějinách umění poválečné doby jedno z nejpřednějších míst. Svoji uměleckou nezávislost a duchovní rozměry osvědčil i v době vlády komunistického režimu, tedy v době modernímu umění a svobodnému myšlení nesmiřitelně nepřátelské. Z pozůstalosti Jana Zábrany. Ref.: Román Borise Pasternaka Doktor Živágo v překladu Jana Zábrany byl česky vydán až v roce 1989 v Lidovém nakladatelství. Zapůjčeny na výstavu v galerii Rudolfinum v roce 2002. Použité jako ilustrace k článku Jiří Honzík: Pasternakova symbolická autobiografie, In: Světová literatura 1969, roč. 14, str. 135, 143, 167, 173.
lot: 110 -

STROM


ANTONÍN KYBAL (1901-1971)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 54cm; šířka: 66cm; období: 1970

Kombinovaná technika, deska. Autorský kovový rám. Sign. vpravo dole: Kybal 70. Skica k realizované velké tapisérii Antonína Kybala, která zobrazuje statný strom s průnikem slunečního světla, dosahuje kvality svébytného díla. Antonín Kybal byl naší nejvýraznější osobností designu bytového textilu a inovátor textilní tvorby ve 20. století. Svým dílem a později pedagogickým působením pozvedl textilní tvorbu ze sféry konzervativního a upadajícího tradičního řemesla ve zcela svébytný umělecký výrazový prostředek, odpovídající jazyku modernismu. Hlavním Kybalovým přínosem byla schopnost prosadit vysoké estetické, řemeslné a materiálové nároky v průmyslové výrobě a prolnout je s aktuálními estetickými trendy.
lot: 111 -

MILENCI


ZDENA FIBICHOVÁ (1933–1991)


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 922 EUR)
výška: 70cm; období: 1961

Bronz. Autorka náleží k nevelké skupině žen sochařek, které ovlivnily českou poválečnou výtvarnou scénu. Studovala na Vyšší škole bytového průmyslu (1948–1952) a sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1952–1957, ateliér prof. Josefa Wagnera). Od r. 1959 byla členkou tvůrčí skupiny Trasa. Dílo Zdeny Fibichové zahrnuje figurální a strukturální plastiky, geometrické objekty, keramické reliéfy i kaligrafické kresby. Jedna z posledních autorských výstav Zdeny Fibichové se uskutečnila v Muzeu Kampa v Praze v roce 2013. Plastika Milenců pochází z rodinné pozůstalosti autorky. Identické dílo se nachází ve sbírce GHMP pod inv. č. P – 1306.
lot: 112 -

BOLEST


MILAN BERÁNEK (*1936)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 34cm; šířka: 57cm; hloubka: 28cm; období: 70. léta 20. století

Bronz dle původního menšího modelu ze sochařské plastelíny. Milan Beránek je český sochař, malíř a básník, jehož tvorba je jednou ze svébytných linií umění druhé poloviny 20. století. Přestože je autorem velmi plodným, jeho dílo nikdy nebylo až do roku 2017 vystaveno jako celek. Při různých společných i autorských výstavách byl vždy vidět jen fragment či tematicky vybrané práce. Až ve svém celku však vypovídá o důležitých momentech nejen v dějinách umění, ale i tehdejším společenském a politickém dění. Kromě sochařské tvorby, zahrnuje dílo i četné deníky a poznámky. K plastice Bolest sám autor uvádí: „Nakloněná hlava, těžká bolestí a utrpením, stále klesá a upřeně dívá se do místa svého nejbližšího okolí. Ruce zcela vymizely, protože zanikl důvod jejich bytí. Není koho pohladit, není nikoho, kdo by dokázal svoji rukou převést tělo z této hlubiny lidského žalu. V těle jsou velké otvory, krutost lidí a vnitřní žal nesou viditelné stopy ve svém projevu. Nohy jsou jako pro výsměch velmi dlouhé a silné, mohly by snadno překonat všechny lidské vzdálenosti. Přeci je však zbytečné každého jejich kroku na této zemi. Jsou poslušné ve svoji nečinnosti, s chodidly těsně u sebe, jakoby chápaly, že není důvodu proč jít, není nikoho, kdo by je čekal, kdo by je rád a s úsměvem přivítal.“ Ref.: Katalog k výstavě Milan Beránek, Arthouse Hejtmánek, 2017, str. 26.
lot: 113 -

MASOPUST


JAN KŘEN (1923-1998)


vyvolávací cena: 100 000 CZK (3 922 EUR)
výška: 113cm; šířka: 266cm; období: 70. léta 20. století

Olej, deska. Sign. vpravo dole: Křen Jan. Jan Křen, rodák z Mysliboře nedaleko od Telče, se po odchodu z gymnázia ve 14 letech rozhodl pracovat na rodinném hospodářství. Od dětství kreslil a maloval, zprvu ovlivněn Mikolášem Alšem. Zajímal se o filosofii a přírodní vědy – hlavně o fyziku a zabýval se pokusy s křížením rostlin, sbíral nerosty. Za války byl několik měsíců na nucených pracích v Rakousku. V roce 1956 byl donucen vstoupit do Jednotného zemědělského družstva, kde nejdříve pracoval jako zootechnik, později jako řadový člen. V místním kulturním domě pořádal výstavy obrazů, besedy a přednášky na téma umění, filosofie, teoretická fyzika, biologie, ekologie a mineralogie. Vědecké informace získával hlavně z časopisů Vesmír a Živa, po seznámení s prof. Šmardou i z časopisu Universitas. Spolu s V. Ondráčkem, J. Urbancem a J. Závodským tvořiili výtvarnou skupinu MT. Psal paměti, filosofické úvahy a vedl rozsáhlou korespondenci. Za svůj život vytvořil přibližně tisíc obrazů, namalovaných olejovými barvami na sololitu. Vzniklo tak originální malířsko – filosofické dílo spojující lidovou tvorbu s úvahami o vzniku a fungování vesmíru a o postavení člověka v něm. Nechybí zde ani poezie a svérázný humor glosující život venkovské společnosti v době reálného socialismu. Významnou kolekci obrazů věnoval Městu Telči (stálá expozice v prostoru románsko – gotické věže sv. Ducha).
lot: 114 -

PROCHÁZKA V PARKU


ZDENĚK BERGER (1933-2017)


vyvolávací cena: 30 000 CZK (1 176 EUR)
výška: 84.5cm; šířka: 54cm; období: 1972

Olej, plátno. Sign. vlevo dole: Z. Bergr 72. Procházka v parku je zajímavou ukázkou z dosud neznámé autorovy imaginativní volné tvorby. Zdeněk Berger pracoval jako interiérový architekt a svoji výtvarnou průpravu získal také studiem grafických technik u Emanuela Frinty. Od 70. let pracoval jako ilustrátor řady knih přírodovědného zaměření, s poměrně širokým tematickým záběrem, od ilustrací knih o rostlinách až po rekonstrukce vyhynulých zvířat.
lot: 115 -

VE SKLENÍKU


KAMIL LHOTÁK (1912–1990)


vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 529 EUR)
výška: 14.5cm; šířka: 22cm; období: 1978

Olej, plátno, karton. Sign. vpravo dole: Kamil Lhoták 78. Kompozice s palmami, pocházející z významné kolekce českého sběratele žijícího v Německu, připomíná pro autora příznačný námět. Pozadí a červený bod dole uprostřed u okraje cesty udávají prostorové měřítko obrazu s bohatě rozvětvenými palmami v tmavomodrých a zelenavých tónech barev, nanášených širokým štětcem. Výsledkem je silně expresivní akcent drobného obrázku, v němž rezonuje dávná malířova láska k prostředí botanických zahrad, jež kdysi v dětství započala procházkami v areálu Na Slupi. Evokace autorových zážitků, které přes časovou vzdálenost nevyprchaly a zůstávaly živé (k námětu se opakovaně vracel, např. obraz Ve skleníku, 1952, olej, plátno, 22 × 55 cm, NG v Praze). Obraz je uveden v soupisu děl Kamila Lhotáka, č. 1864.
lot: 116 -

DAS FENSTER


MAGDALENA JETELOVÁ (*1946)


vyvolávací cena: 250 000 CZK (9 804 EUR)
výška: 115cm; šířka: 86cm; období: 1975

Sítotisk, dřevěná deska. Sign. vzadu: Magdalena Jetelová 1975. Iniciační dílo Magdaleny Jetelové, vzniklé krátce po studiích na pražské AVU. V díle se zrcadlí celá autorčina budoucí tvorba. Pohled z okna – předznamenávající Land art – je propojen s druhou zásadní oblastí její tvorby – fotografií. Magdalena Jetelová studovala v letech 1967–1968 na pražské AVU, poté dva roky v Itálii a po návratu školu dokončila (1971). V roce 1985 emigrovala do Spolkové republiky Německo, kde žije dodnes. V letech 1990 až 2004 učila na Státní umělecké akademii v Düsseldorfu, od roku 2004 je profesorkou na výtvarné akademii v Mnichově. Po revoluci byla tři roky konzultantkou Rady Pražského hradu, v roce 1993 byla poprvé v Čechách vystavena její instalace v letohrádku Belveder. Magdalena Jetelová patří k nejzajímavějším a nejodvážnějším umělcům dnešní doby. Její síla spočívá v citlivosti vůči expandujícímu prostoru a vášni pro skulpturální dimenzi architektury. Její práce byly od poloviny 80. let prezentované v mnoha zahraničních institucích a na uměleckých přehlídkách včetně londýnské Tate Gallery, Bienále v Sydney, documenta 8 a na samostatných výstavách v londýnských Riverside Studios či newyorské MoMA.
lot: 117 -

PTAČÍ HEREC - ŘEČNÍK


BOHUMÍR MATAL (1922–1988)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 569 EUR)
výška: 35cm; šířka: 25cm; období: 1975

Olej, deska. Sign. vpravo dole: MATAL 75. Matal byl nejmladším členem Skupiny 42, v intencích jejíhož programu zahájil svou uměleckou kariéru. Od zobrazování městské periferie a civilistních námětů se posléze přesunul k abstrakci s geometrickými prvky, která v jeho díle zásadně rezonovala především v uvolněném období od 60. let. Nabízená položka je typickou prací jeho vrcholného geometrizujícího období, které se klenulo od 60. let a skončilo až s jeho smrtí – spojuje v něm minimální výraz s barevně výrazným až ostrým kolorismem.
lot: 118 -

HLAVA


OTA JANEČEK (1919–1996)


vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 745 EUR)
výška: 57.5cm; šířka: 47cm; období: 1979

Olej, plátno. Sign. vpravo dole: Ota Janeček 1979. Vzadu štítek: Ota Janeček / číslo katalogu 4066. Všestranně nadaný malíř Ota Janeček ve své tvorbě vycházel z domácí tradice i z odkazu evropské moderny. Od počátečních impulzů kubismu, lyrického figuralismu či francouzského kolorismu, obracel pozornost k vlastnímu nezaměnitelnému projevu. V šedesátých letech se soustřeďoval k přírodním elementům, ale výrazně také k stylizovaným motivům lidských hlav či imaginárních portrétů. Tyto syrově pojaté práce kombinují cílené i náhodné otisky, gesta a plošné struktury, rezonující tak ve výsledku s novými postupy a projevy aktuálního světového dění. Jeho celoživotní dílo bylo završeno velkou retrospektivní výstavou v pražském Mánesu v roce 1995. Díla Oty Janečka nalezneme v Národní galerii v Praze, v londýnské Tate Gallery, v Národní knihovně v Paříži, v MC Nay Institute v San Antonio v USA, v japonském Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts a v National Gallery of Wales.
lot: 119 -

DÍVKA S HOLUBICÍ


PETR ŠTURMA (1935-1995)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 58cm; období: 1964

Bronz. Značeno vzadu: P. ŠTURMA 64. Sochař Petr Šturma studoval v letech 1948–1954 na Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Laudy a Otakara Španiela, byl manželem malířky a grafičky Aleny Antonové. Vytvořil pamětní desku Alberta Einsteina ve vstupní hale Přírodovědecké fakulty UK (odhalena 2. června 1965) a bustu svého prastrýce, profesora matematiky a rektora Univerzity Karlovy Karla Petra (NG Praha, GHMP). Ref.: Katalog výstavy, Jaromír Pečírka: Jiří Hanuš, obrazy, monotypy, Petr Šturma, plastiky; seznam vystavených prací, č. 3, 4.
lot: 120 -

NEVĚSTA


ALENA ANTONOVÁ (*1930)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 961 EUR)
výška: 100cm; šířka: 75cm; období: 1989

Olej, deska. Sign. vpravo dole: Antonová / 89. Alena Antonová, česká malířka a grafička, studovala letech 1949–1955 na UMPRUM Praha u prof. Emila Filly, jehož vliv zůstal nosnou inspirací v jejím díle. Po celý život zůstala věrna výrazové formě i stálým tématům jako jsou figura ženy, často doplněna kočkou či psem, zátiší a lidová píseň. Zpočátku se Alena Antonová věnovala malbě a postupem času volné grafice. Účastnila se mnoha společných výstav od roku 1958 v Československu, Německu, Polsku, Francii, Holandsku, Belgii, Japonsku, Švýcarsku atd. Ref.: Karel Žižkovský, Alena Antonová, G-Design CZ,
lot: 121 -

PAMPELIŠKA


IVAN OUHEL (*1945)


vyvolávací cena: 85 000 CZK (3 333 EUR)
výška: 120cm; šířka: 105cm; období: 1981

Olej, plátno. Sign. vlevo dole: I. Ouhel 81. Tvorba Ivana Ouhela je neodmyslitelnou součástí českého umění posledních desetiletí. Autorovy snivé krajiny na pomezí symbolismu a expresionismu náleží do linie české lyrické abstrakce. Ouhel směřuje pod povrch krajiny, jeho pohled se upírá do spodních vrstev země. Ivan Ouhel studoval na AVU (1968–1974) v ateliéru prof. Karla Součka a na výtvarnou scénu nastoupil v 70. letech, jeho tvorba však dalece přesáhla generační rozměr. Od roku 1975 vystavuje doma i v zahraničí. V letech 1984 a 1988 vystavoval na Bienále v Benátkách. Od roku 1988 je členem volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, od roku 1992 členem Umělecké besedy. V roce 2009 mu vyšla čtyřdílná monografie, která byla nominována na grafický počin roku. Zastoupen je v mnoha sbírkách uměleckých institucí i soukromých. Ref.: Ivan Neumann: Ivan Ouhel, Praha 1991.
lot: 122 -

USEBRÁNÍ


KVĚTA VÁLOVÁ (1922-1998)


vyvolávací cena: 120 000 CZK (4 706 EUR)
výška: 92cm; šířka: 71cm; období: 80. léta 20. století

Uhel, rudka, tužka, papír. Sign. vlevo nahoře: K. Válová 86. V obraze Usebrání můžeme sledovat autorčin typický projev 80. let, kdy navazuje na své práce z druhé poloviny 70. let, v nichž se člověk mění v kámen, a stává se pevnou hmotou, vzdorující nevyhnutelnému lidskému údělu a vymezující se vůči společnosti. Zdůrazňuje zde spojitost člověka se zemí a jeho zranitelnost a křehkost v konfrontaci s tíživými silami kosmu i tehdejšího režimu. Jitka a Květa Válovy patří k fenoménu českého malířství. Dvě sestry – dvojčata – žily společně po celý život v malém kladenském domku, který jim sloužil zároveň jako ateliér. Pod vlivem studia ve Fillově ateliéru na UMPRUM (1945–1951) převzaly velký formát, v němž vypodobňovaly boj o základní etické hodnoty a lidskou důstojnost. Prvního většího uznání se autorky dočkaly až v 60. letech. V té době upouští od předmětné malby silně ovlivněné prostředím dělnického Kladna a stávají se důležitými zástupkyněmi proudu nové figurace. Provenience: Soukromá sbírka, Německo. Sbírka Prof. Dr. Blasius, Saarbrücken, Německo. Sbírka Eberhard Rottstedt, Německo. Ateliér Květy Válové.
lot: 123 -

CO MĚ NAŠEPTAL PAN I. Z NEBE


JIŘÍ KOLÁŘ (1914–2002)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 961 EUR)
výška: 30cm; šířka: 40cm; období: 1987

Koláž, pohlednice, deska. Verso sign. J. Kolář 87. Razítko: Jiří Kolář ateliér - 4121. Kolářova hravá koláž pochází z období, kdy si dopisoval s mladou francouzskou dívkou, Beatricí Bizot, toužící stát se žurnalistkou. Po dobu jednoho roku si vyměňovali korespondenci; ona mu každý den poslala krátký dopis, on jí koláž. Kolářova tvorba Beatricii natolik ovlivnila, že se rozhodla upustit od svého původního snu a vystudovala sochařství. Jiří Kolář je vysoce ceněn nejen pro svou tvorbu výtvarnou, ale také literární. Je autorem mnoha básnických sbírek i dvou divadelních her. Experimenty s prolínáním několika uměleckých rovin v jednom díle ho přivedly k tvorbě jakéhosi fotografického deníku, z kterého se postupně vyvinuly koláže. V nich se osvobodil od jazyka jakožto svazujícího prostředku a dal svým „básním“ nový rozměr. V roce 2014 bylo stoleté výročí Kolářova narození připomenuto mnoha retrospektivními výstavami. Dosud poslední z nich „Úšklebek století“, uspořádána Národní galerií v prostorách paláce Kinských, skončila letos v září.
lot: 124 -

BEZ NÁZVU


DALIBOR CHATRNÝ (1925-2012)


vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 765 EUR)
výška: 53cm; šířka: 64.5cm; období: 1993

Kombinovaná technika, sololit. Sign. vzadu: Chatrný 93. Všestranný autor Dalibor Chatrný, vycházející z brněnské výtvarné scény, patří k nejvýraznějším a nejproduktivnějším představitelům poválečného abstraktního umění u nás. Kromě grafické tvorby, ze které vychází a k níž se celý život vztahuje, používá širokou škálu dalších způsobů vyjádření, přičemž důsledně ohledává a zkoumá všechny aspekty a hraniční možnosti média, s nímž v danou chvíli pracuje. Kromě klasických výtvarných prostředků se intuitivně přiblížil dobově aktuálním projevům akčního a konceptuálního umění a promýšlel vztah výtvarné tvorby k imanentním přírodním silám a krajině. Dlouhodobě se zabývá souvislostí sémantických obsahů slov a jejich možné vizuální podoby. Kromě výtvarných interpretací fotografií je i autorem několika audiovizuálních realizací.
lot: 125 -

NUKLEOSYNTÉZA


JAN VYLEŤAL (1940–2013)


vyvolávací cena: 60 000 CZK (2 353 EUR)
výška: 120cm; šířka: 80cm; období: 2008

Akryl, plátno. Vzadu autorův přípis: 161.J.V. 2008 / Vyleťal. Doposud nedoceněný malíř Jan Vyleťal, dvojče známého imaginativně zaměřeného malíře a tvůrce plakátů Josefa, prošel řadou technicky zaměřených zaměstnání a malířstvím se začal zabývat až v pokročilejším věku. Soustavně maloval až ve svých 65 letech a svoji tvorbu ze zdravotních důvodů ukončil o pět let později. Během relativně krátké doby však vytvořil velmi vyrovnané a pozoruhodné dílo čítající bezmála dvě stě obrazů, které dle předního znalce geometrického umění Jiří Valocha nemají svojí originalitou ve sféře geometrické abstrakce patrně obdobu jak v domácím, tak světovém umění. Jeho technicky mimořádně náročné malby plné fantazie a tajemství jsou zároveň jedinečným výtvarným projevem autorova úzkého vztahu k astrofyzice a vývoji kosmu.
lot: 126 -

DOBRÁ NÁLADA


LUDMILA PADRTOVÁ (1931-2014)


vyvolávací cena: 50 000 CZK (1 961 EUR)
výška: 100cm; šířka: 70cm; období: 2012

Olej, plátno. Sign. vpravo dole: Pad 2012. Ludmila Padrtová vytvořila v druhé polovině 50. let 20. století téměř v utajení pozoruhodnou kolekci obrazů a kreseb řazených do širokého proudu lyrické abstrakce. Její tehdejší úsilí ji podle historiků umění povyšuje vedle Vladimíra Boudníka na ústřední postavu počátků české poválečné abstrakce. Autorka se však již v roce 1961 rozhodla svoji tvorbu ukončit a v následujících letech značnou část své práce rozdala či zničila. K tvorbě se Padrtová vrátila až v roce 2011, a během tří let vytvořila jedinečný pandán ke své rané tvorbě.
lot: 127 -

BEZ NÁZVU


KAREL MALICH (*1924)


vyvolávací cena: 18 000 CZK (706 EUR)
výška: 69cm; šířka: 52cm; období: 1970

Lept, papír. Sign. vpravo dole: K. Malich 1970. Vlevo dole pořadí tisku: 6 / 50. Světově uznávaný sochař, malíř a grafik se po studiích AVU u prof. V. Silovského věnoval malbě krajiny, zpočátku pojaté kubisticky a expresionisticky, později kresbě pastelem. Vytvářel reliéfy a plastiky, první sochy z plexiskla a otevřené kovové struktury s tématem dematerializace plastiky. V kresbách z přelomu 70. a 80. let se střetávají reminiscence z mládí se světelnými vizemi, z nichž některé mají charakter znamení. Prostřednictvím rozboru vztahů vidoucího a viděného dospívá k vizím a objevům vnitřního světla a průnikům prostorových vrstev a stavů existence znázorněných v plastikách Vnitřní světlo a Trhlina v prostoru. Minulost se v jeho díle stává budoucností a naopak. V desetiletí od roku 1986–1995 se soustředil především na pastely se světelnými vizemi. Využíval figurálních i abstraktních, organických i geometrických forem. Malichovy přístupy se staly základními body vývoje soudobého českého umění. Jeho díla byla vystavována na řadě světových výstav a jsou zastoupena v předních privátních i veřejných sbírkách.
lot: 128 -

KVĚT


PATRIK HÁBL (*1975)


vyvolávací cena: 55 000 CZK (2 157 EUR)
výška: 100cm; šířka: 80cm; období: 2011

Akryl, samet. Sign. vzadu: Hábl. Obraz s názvem Květ patří do období, kdy autor experimentuje se sametem, s látkou posvátnou a smuteční zároveň. Černou barvu, vyjadřující nicotu a stávající se nekonečnem, dosahuje nejintenzivněji černým sametem. Námětem je zde koherentní objekt Květu, rozpouštějící se v abstraktní obraz a zároveň nořící se do samotné podstaty matérie. Patrik Hábl patří k nejvýraznějším tvářím současné české malby pracující s obrazem i jeho prostorovým umístěním: samostatná výstava v Centru současného umění Dox; Bienále v Pekingu a výstava v Kyotu, 2015. Vytvořil řadu vstupů do významných historických staveb: 15m instalaci v Klášterním kostele ve Speinshartu; instalaci pro stálou expozici AJG a 100m2 obraz, který zde byl součástí jeho výstavy s názvem V architektuře malby, 2016; 10m postní plátno pro nejstarší kostel Leechkirche v Grazu; v Malé pevnosti Terezínského gheta obepnul obvod cely č.41 malbou jež tvoří 600 postav, 2017). V současné době spolupracuje s arch. Stanislavem Fialou na realizacích Paláce Drn a Špork, za které v letošním roce obdrželi cenu Stavba roku, Grand Prix a nominaci ceny Miese Van Der Rohe. V letošním roce 2018 vytvořil instalaci Střílny pro Letohrádek Obory Hvězda. Pedagogicky působí na UMPRUM v Praze. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou a cenou Europol a nominován v Top 10 na Osobnost roku 2013. Obraz vystaven na samostatných výstavách: 2013 Objekt, Subjekt, Galerie Magna, Ostrava; 2013 Colour/Painting, Kalt Gallery, Munich, Germany; 2012 Rhythms, Czech Centre in Milan, Italy; 2011 Míra intenzity, Galerie Klatovy/Klenová.
lot: 129 -

V NOCI SNĚŽILO


MARIE PRECLÍKOVÁ (*1949)


vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 569 EUR)
výška: 87cm; šířka: 62cm; období: 2017

Kombinovaná technika. Sign. vpravo dole: MARIE PRECLÍKOVÁ. Marie Preclíková patří k svébytným nadčasovým tvůrcům s rozpoznatelným výtvarným rukopisem. Je autorkou vědeckých ilustrací zvířat pro encyklopedie, které byly s úspěchem publikovány rovněž v Německu, Nizozemsku, Španělsku, Itálii či Francii. Její volná tvorba je veřejnosti málo známá. Vlastní jádro její tvorby však tvoří osobité snové portréty různých bytostí a romantické imaginativní krajiny.
lot: 130 -

KOSTĚJ a BABA JAGA


ZDENĚK JOSEF PRECLÍK (*1949)


vyvolávací cena: 80 000 CZK (3 137 EUR)
období: 2018

Acrystal, říční oblázky, pyrit. Kostěj 33 cm; značeno dole na straně: JZ Preclík AD 2018. Baba Jaga 36 cm; značeno dole na straně: Baba Jaga. Pro inspiraci Zdeněk Preclík vždy sahal do minulosti, k renesančnímu naturalismu, k tvorbě podivného barokního sochaře Messerschmidta, k bronzům starých Číňanů i reliéfům dávných Mayů. Autor se inspiruje napříč věky i kontinenty, vždy je však u něj přítomen prvek nadsázky, ironie i soudobé sebereflexe. Blízko má svou orientací také k dekadenci. Podílel se na příležitostných zakázkách do architektury, věnoval se i restaurování, portrétní tvorbě a medailérství.
lot: 131 -

ZÁTIŠÍ S LIMETKAMI II


JAN MIKULKA (*1980)


vyvolávací cena: 380 000 CZK (14 902 EUR)
výška: 100cm; šířka: 150cm; období: 2017

Olej, plátno. Signováno vzadu: Jan Mikulka 2017. V Mikulkově Zátiší s limetkami vidíme jasný odkaz k starým mistrům, konkrétně k holandským malířům zátiší, jako je Willem Claesz Heda (1593|94-c. 1680-82) nebo Peter Claesze (1597 | 98 - 1660) a v Mikulkově použití strohé koncepce zátiší, pak lze pozorovat velkého španělského mistra Francisco de Zurbarana (1598-1654). Je zde však i jasně patrný odkaz k fotografii, čistotou kompozice, prací s odrazem a zrcadlením směřující nás k dílu Hiroshi Sugimota a k Mikulkovým vlastním obrazům z let 2014 - 2015 (série Voda). Jan Mikulka ve svých zátiších rozehrává s divákem hru reality a iluze prostoru. Při přípravě zátiší zabrala instalace objektů pro obraz několik metrů čtverečních, aby nakonec objekty divákovou optikou na plátně působily přesně tak, jak si autor přál. Samotné zobrazené objekty tvoří komplexní vizuální matrici vztahů mezi vybranými objekty samými, autorem a jeho záměrem vůči publiku. Malíř Jan Mikulka, absolvent at. prof. Zdeňka Berana na pražské AVU, jako jeden z mála českých malířů sklízí uznání v zahraničních soutěžích a přijímá zakázky od vysoce postavených zákazníků z Velké Británie nebo Perského zálivu. Mikulka opakovaně uspěl na BP National Portrait Awards v Londýně – nejprestižnější soutěži portrétistů na světě, kterou každoročně pořádá londýnská National Portrait Gallery. Na výstavě, na kterou se hlásí autoři z celého světa, získal v konkurenci 2 500 děl cenu diváků. Kromě této ceny obdržel Mikulka ještě v roce 2013 cenu Královské společnosti portrétních malířů za svůj autoportrét na výstavě Self v londýnských Mall Galleries. Na její vernisáž přišla i sama královna. V roce 2013 byl pak Mikulka mezi finalisty další prestižní anglické malířské soutěže, The Threadneedle Prize. Mikulka uspěl nejen ve Velké Británii, ale i ve Španělsku, kde v roce 2015 získal druhé místo (z 3000 přihlášených autorů) na soutěži Figurativas 15 pořádané MEAM muzeem v Barceloně. Je čekatelem na členství v Královské společnosti portrétních malířů (Royal Society Of Portrait Painters) a do své galerie v New Yorském Soho jej vybral pro rok 2020 zakladatel pojmu fotorealismus - Louis K. Meisel. Na nová díla malíře, který si kdysi nebyl jistý svou další budoucností, se dnes musí čekat dvanáct měsíců.